Переддипломна педагогічна практика: психологічний аспектСкачати 38,75 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір38,75 Kb.

Переддипломна педагогічна практика: психологічний аспект

 • Методичні рекомендації

У зміст практичної діяльності студентів входить:

 • Ознайомлення із системою навчально-виховної роботи школи
 • 2. Вивчення:
 • системи планування навчально-виховного процесу школи, класу;
 • особистості учня і колективу класу (особисті справи, медичні карти, класний журнал і щоденники);
 • системи навчальної і позакласної роботи з предметів;
 • системи позакласної виховної роботи;
 • - кращого досвіду вчителів школи.
 • 3. Самостійна робота:
 • розробка і проведення навчальної і позакласної роботи (по профілі основної і додаткової чи кваліфікації спеціалізації);
 • розробка поурочних і тематичних планів уроків і занять;
 • планування позакласної роботи з предметів;
 • проведення уроків;
 • проведення позакласних занять по розвитку пізнавальних інтересів дітей;
 • виготовлення дидактичного матеріалу і наочних приладдя;
 • проведення різноманітної позакласної і позашкільної виховної роботи з напрямків: морального, екологічного, трудового, економічного виховання дітей, охорони їхнього життя і здоров'я й ін.;
 • діагностика рівня розвитку особистості і класного колективу і використання отриманих результатів в індивідуальній роботі з дітьми і колективом;
 • проведення роботи з батьками (індивідуальної, з активом, батьківські збори);
 • ведення шкільної документації участь у роботі педагогічної ради, методичного об'єднання вчителів;
 • збір матеріалу для використання його в підготовці курсової роботи;
 • проведення самоаналізу і самооцінки своєї діяльності.

Орієнтовна програма вивчення особистості школяра

 • Загальні відомості про школяра: вік, стан здоров’я, приналежність до дитячих чи молодіжних організацій.
 • Характеристика умов сімейного виховання школяра: культурно-побуові умови в сім’ї, особливості взаємовідносин в сім'ї, ставлення в сім'ї до учня, піклування про виховання
 • Характеристика класного колективу: актив класу, ставлення до громадської роботи і суспільно корисної праці, навчання і дисципліна, міжособистісні відносини в колективі, симпатії і антипатії, дружба, колективізм, система традицій дитячого колективу.
 • Ставлення школяра до колективу
 • Спрямованість особистості: особиста, суспільна, ділова.
 • Характеристика усвідомлених мотивів. Інтереси, їх глибина, ширина, стійкість, дієвість, найбільш яскраво виражені пізнавальні інтереси.
 • Погляди і переконання. Єдність свідомості і поведінки. Прагнення школяра, його наміри, мрії, ідеали.
 • Рівень домагань: занижений, адекватний, завищений. Співвідношення самооцінки і рівня домагань, характерна для школяра оцінка своїх можливостей, вимогливість до себе, ставлення до критичних зауважень вчителів і друзів, ставлення школяра до самовиховання.
 • Учень в різних видах діяльності. Ставлення школяра до учіння, встигання і дисциплінованість, ступінь сформованості навчальних навичок.
 • Характеристика пізнавальної діяльності: особливості сприймання, спостережливості, пам'яті. Співвідношення творчої і відтворюючої уяви, особливості мислення, самостійність в судженнях і висновках, ступінь розвитку усного і писемного мовлення.
 • Особливості емоційної сфери: характер емоційної реакції на дії педагога, розвиток моральних, інтелектуальних і естетичних почуттів, домінуючий настрій, ступінь емоційної збудливості, вміння стримувати емоційні переживання і змінювати їх.
 • Вольові якості: цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, рішучість, наполегливість, володіння собою, моральна вихованість волі.
 • Здібності: загальні і спеціальні, наявні здібності в учня.
 • Темперамент і його прояви.
 • Характер
 • Педагогічні висновки. Можливі напрямки корекційної роботи з даними учнями.

Примірна схема педагогічного аналізу уроку

 • 1. Загальна інформація про урок.
 • Освітні цілі (які нові знання, вміння, навички повинні набути учні, які – поглибити, закріпити, поширити).
 • Тема: ………………………………………………………………
 • Мета: ………………………………………………………………
 • Завдання: …………………………………………………………
 • Розвиваючі цілі (розвиток логіки мислення, інтелекту, волі, пізнавальних інтересів, здібностей).
 • Виховні цілі (формування світогляду, усвідомлення моральних понять та стосунків, здійснення естетичного (та ін.) виховання, виховання дисциплінованості, вміння користуватися НОП тощо).
 • Формування загальних та спеціальних навчальних вмінь та навичок.
 • Оснащеність уроку засобами демонстрації, наочними посібниками.
 • 2. Готовність до уроку вчителя та учнів (порядок у кабінеті, наявність обладнання, оргмомент, цільова установка, мотивація навчальної діяльності тощо).
 • 3. Вибір типу, структури уроку (форми). (Доцільність, оптимальність, поетапність)
 • 4. Місце уроку в системі уроків по темі, розділу, курсу 5. Форми організації навчальної роботи (самостійна, парна, групова, ланкова, вільна, навчальна, бесіда тощо).
 • 6. Зміст уроку:
 • реалізація дидактичних принципів (науковості, системності, доступності, послідовності тощо);
 • стиль спілкування, атмосфера, мікроклімат;
 • навантаження;
 • емоційна сторона;
 • мова вчителя, жести, міміка, рухи;
 • дотримання єдиного мовного режиму;
 • врахування гігієнічних вимог до уроку;
 • зовнішній вигляд.

Висновки, рекомендації , пропозиції, поради вчителю

 • мотивація аналізу;
 • самоаналіз вчителем уроку;
 • аналіз досягнень уроку;
 • з’ясування причин наявності недоліків;
 • рекомендації щодо усунення недоліків уроку;
 • пропозиції щодо удосконалення майстерності вчителя (залучення до участі у роботі творчих груп, семінарів, практикумів, ознайомлення з технологією впровадження передового педагогічного досвіду та досягнень науки, рекомендована література по проблемі, відвідування уроків колег тощо );
 • відповідність навчального матеріалу уроку вимогам програми, завданням уроку, теми, розділу; взагалі профілю, типу школи, класу, групи тощо;
 • повнота і доступність матеріалу за змістом та обсягом;
 • цільова установка, виділення головного, суттєвого у змісті навчального матеріалу;
 • удосконалення знань, умінь та навичок;
 • розвиток здібностей, корекція недоліків та відхилень;
 • поетапна робота по сприйняттю нової інформації;
 • стимулювання та мотивація позитивного ставлення учнів до уміння, до набуття знань, саморозвитку;
 • створення умов для самоосвіти, самооцінки навчальних дій;
 • створення атмосфери співтворчості.

Схема психологічного аналізу уроку

 • Загальні відомості про урок: школа, клас, предмет, прізвище вчителя.
 • Якими методами й способами викликається увага учня на початку уроку: вхід вчителя в клас, його зовнішній вигляд, готовність вчителя й класу до уроку, оформлення й санітарно-гігієнічні умови роботи класу, уміння вчителя встановити контакт з учнями, вимогливість вчителя, педагогічний такт.
 • Як вчитель забезпечує якісне сприйняття навчального матеріалу: чим забезпечується чуттєве сприйняття нового матеріалу, встановлення зв'язку нового матеріалу з раніше вивченим (аперцепція), використання наочності й технічних засобів навчання, чіткість постановки мети уроку, доступність матеріалу, різноманітність методів викладу, уміння виділяти головне в матеріалі, чіткість й виразність мови вчителя, темп викладу, уміння викликати мотивоване сприйняття навчального матеріалу.
 • Якими способами активізується пізнавальна діяльність учнів на уроці: вміння вчителя підтримувати увагу учнів протягом уроку, орієнтація учнів на труднощі й мобілізація волі на їхнє подолання, організація проблемно-пошукової діяльності учнів, ідейний і науковий рівень матеріалу, повнота і точність наукових фактів, висновків; відповідність матеріалу віковим особливостям учнів, рівню їхнього розвитку й знань, логічність й аргументованість викладу, установка учнів на самостійну роботу й самостійне виведення правил й закономірностей; зв'язок навчального матеріалу з практикою й сучасністю; вправляння у використанні набутих знань.
 • Якими способами вчитель викликає в школярів допитливість й інтерес, формує потребу в знаннях: підготовкою до уроку, оригінальною наочністю, поясненням теоретичної і практичної значимості даного матеріалу й ін.
 • Організація запам'ятовування учнями навчального матеріалу: запис теми й плану уроку, важких слів, визначень, повторення найбільше значимих положень, установка на запам'ятовування, розмаїтість вправ на закріплення й ін.
 • Як вчитель враховує вікові особливості учнів, сприяє розвитку їхньої активності й самостійності, ініціативи і творчих здібностей.
 • Висновки і й пропозиції.

Психологічні основи індивідуального підходу у навчанні

 • Типи індивідуальних особливостей
 • Рівень
 • розумового
 • розвитку
 • Риси, пов'язані
 • з індивідуальними
 • проявами основних
 • властивостей
 • нервової системи
 • запас знань, вмінь та навичок;
 • окремі особистісні риси, що безпосередньо
 • впливають на розвиток людини;
 • рівень розвитку пізнавальних процесів особистості:
 • відчуття, сприймання, пам'яті, мислення, уяви
 • сила-слабкість – ступінь витривалості,
 • працездатності нервової системи,
 • її стійкість до різного роду перешкод;
 • рухливість – інертність - швидкість зміни
 • і швидкість протікання процесів
 • збудження і гальмування

Психологічний портрет учня із слабкою нервовою системою

 • Частіше всього такий учень є спокійний, тихий, обережний.
 • Не може тривалий час приймати участь в рухливих іграх, що пов”язано з невеликим запасом сил, підвищеною стомлюваністю.
 • Часто має схильність до акуратності, що доходить до педантизму; йому подобається сам процес наведення порядку, прибирання.
 • Виділяється підвищеною вразивістю.
 • Легко збудливий, болісно реагує на незадоволення дорослих, що оточують його.
 • Невпевненість в собі, боязнь невдачі, недовірливість, прихованість.

Психологічний портрет учня з сильною нервовою системою

 • Частіше всього такий учень впевнений в собі, життєрадісний, не відчуває якого-небудь напруження у навчанні, легко засвоює значний за обсягом матеріал.
 • Він завжди повний енергії, невтомний, постійно готовий до діяльності.
 • Майже не буває втомленим.
 • Включаючись в роботу, він майже не відчуває труднощів; йому не заважають додаткові навантаження, перехід до нової діяльності легкий.
 • Велика ефективність у використанні часу.
 • Витривалість, відсутність зупинок у роботі.

Психологічний портрет рухливого учня

 • Непосидючі, незібрані, не вміють зосередитись на уроці.
 • Їх постійно щось відволікає, вони вертяться, розмовляють, перекладають книги і т.д.
 • Їм сумно займатися якоюсь однією діяльністю, як звичайно, у них багато занять.
 • Рухливий учень не складає для себе якихось графіків, розкладів, всі свої справи він тримає в голові.
 • Такий учень здатний на ходу приймати рішення чи змінювати попередній намір, швидко і легко пристосовуватись до нових умов і обставин.
 • Нерідко висока рухливість нервової системи проявляється у високій руховій активності, в характерних особливостях мовлення.

Психологічний портрет учня з інертною нервовою системою

 • Набагато спокійніший на уроках.
 • Не схильний “розкидатися” на різноманітні заняття; частіше всього його вільний час зайнятий учінням, підготовкою до уроків.
 • Кожна непередбачена обставина вибиває його з робочої колії.
 • Багато часу і сил приділяє таким дрібницям, які інші діти не помічають.
 • Неприємності, невдачі, образи він не забуває зразу. Вони тривалий час залишаються у його свідомості, заважаючи рухатись вперед.
 • Мовлення частіше всього непоспішливе, уповільнене, міміка і жестикуляція практично відсутні.

Навчальні ситуації, що диференціюють учнів із сильною і слабкою нервовою системою

 • Ситуації, що вимагають тривалого розумового напруження (важкий урок, написання твору, підготовка домашнього завдання).
 • Тривалий шкільний день.
 • Екзамен, контрольна робота.
 • Урок, на якому потрібно працювати в швидкому темпі.
 • Ситуація після невдалої відповіді, після зауваження.
 • Урок, на якому постійно потрібно розподіляти увагу.
 • Робота в шумному, неспокійному оточенні.
 • Виконання монотонної роботи.
 • Виконання роботи за алгоритмом, а також роботи, яка вимагає систематизації і планування.
 • Самоконтроль.

Навчальні ситуації, що стимулюють прояви рухливості-інертності нервової системи

 • Завдання, різноманітні за змістом і способом вирішення.
 • Ситуації, які вимагають високого темпу роботи.
 • Ситуації, які вимагають швидкого переключення уваги.
 • Ситуації, коли час роботи дуже обмежений.
 • Одноманітна, монотонна робота.
 • Тривала робота, що вимагає високого розумового напруження.
 • Одночасне засвоєння нового і повторення старого матеріалу.

Педагогічно занедбані діти

 • Причини: В більшості випадків педагогічна занедбаність пов’язана з особливостями сімейного виховання, з нестачею турботи батьків про дитину, про її розвиток.
 • Характерні особливості:
 • відсутність мотивів учіння;
 • не сформованість готовності до школи;
 • відсутність елементарних вмінь та навичок;
 • неправильне ставлення до праці (неакуратність)
 • Психологічні рекомендації:
 • тримати тісний зв'язок з батьками, проводити з ними необхідну профілактичну роботу;
 • формувати у дитини позитивне ставлення до навчання;
 • використовувати можливості оцінки для підкреслення навіть найменших успіхів у навчанні;
 • розвивати елементарні вміння і навички: вміння планувати, швидко читати, аналізувати, робити певні висновки, абстрагувати і т.д.;
 • розвивати пізнавальні інтереси, інтереси до конкретних навчальних предметів;
 • контролювати діяльність таких дітей, виховувати в них посидючість, стриманість, бажання доводити роботу до кінця.

Ослаблені діти

 • Причини: перенесені захворювання, психічні переживання, непосильні емоційні психічні навантаження.
 • Характерні особливості:
 • такі діти неуважні, часто відволікаються, важко розподіляють і переключають увагу;
 • важко розуміють пояснення вчителя, сидять на уроці з відсутнім поглядом;
 • часто скаржаться на головні болі, запаморочення;
 • втома у них розвивається різко зниженою розумовою працездатністю, уповільненим темпом діяльності;
 • як правило, вони не встигають виконати завдання з усім класом;
 • такі діти не здатні до тривалого розумового напруження.
 • Психологічні рекомендації:
 • потрібно чітко виділити причину, що призвела до такого стану;
 • потрібно пам’ятати, що в основі порушень пізнавальної діяльності лежить послаблення розумової працездатності, а не розумова відсталість;
 • додаткові навчальні навантаження, психоемоційна напруга, пов’язана з конфліктною ситуацією у відносинах з вчителями, батьками, поглиблюють навчальні труднощі, погіршують психічний і функціональний стан дитини;
 • головною допомогою таким дітям є:
 • організація охоронного режиму;
 • повноцінний сон, відпочинок на свіжому повітрі;
 • зниження навчальних навантажень;
 • раціональна організація домашніх навчальних занять.
 • проводити роботу з батьками. Рекомендувати їм не карати дітей за низькі навчальні успіхи, не виражати свого незадоволення, а навпаки, підтримувати їх, турбуватися про їх здоровя.

Діти з тимчасовою затримкою психічного розвитку

 • Причини:
 • патологія вагітності і пологів у матері;
 • погана спадковість;
 • перенесені дитиною тяжкі захворювання, травми, особливо у ранньому віці;
 • дефіцит материнської ласки, людської уваги, тепла, недостатній догляд за дитиною, недоотримання інформації.
 • Характерні особливості:
 • на момент вступу в школу у таких дітей , як правило, не відбувається формування шкільно-значимих функцій;
 • у порівнянні з ровесниками, які поступають в перший клас, у них спостерігається надто недостатній запас знань, інформації, умінь;
 • вузький кругозір, бідна мова, слабо розвинуті моторні навички;
 • ці діти не усвідомлюють себе учнями;
 • в поведінці переважають дитячість, безпосередність, ігрові інтереси, прагнення тільки до отримання задоволення;
 • на уроках вони стають в’ялими, або навпаки, надто занепокоєними, зовсім не можуть зосередитись на завданні;
 • для таких учнів характерне стійке зниження працездатності з порушеннями уваги, пам’яті, здатності переключатися з одного виду діяльності на інший;
 • на фоні стійкого невстигання часто відмічаються труднощі навчання, пов’язані з недостатнім розвитком мови, моторної сфери.

Психологічні рекомендації:

 • Психологічні рекомендації:
 • діти, що мають затримку психічного, мовного, моторного розвитку, здатні засвоювати шкільну програму тільки при індивідуальному підході, своєчасній і правильній допомозі вчителя;
 • необхідно вияснити причину невстигання, поговорити з батьками, проаналізувати умови життя і розвитку дитини;
 • для ефективного вирішення питань частіше всього необхідно переконати батьків проконсультуватися у дитячого психоневролога;
 • звернути увагу, як працює дитина: чи встигає за темпом всього класу, чи швидко стомлюється; в усіх ситуаціях потрібно зберігати спокійний тон, не кричати, не ображати дитину перед усім класом, бути доброзичливим;
 • працюючи з таким учнем, потрібно не допускати утворення педагогічної занедбаності;
 • ні в якій мірі таку дитину не потрібно підганяти, а тим більше знижувати оцінку за те, що не встигла виконати завдання;
 • забезпечити такій дитині можливість працювати у властивому їй темпі;
 • не скупіться на похвалу навіть за незначні успіхи;
 • необхідно враховувати, що діти, які мають тимчасову затримку у розвитку, відрізняються від розумово відсталих саме тим, що добре сприймають допомогу, яку ї пропонують.

Нервові діти

 • Причини:
 • остаточні явища раннього органічного пошкодження нервової системи: патологія вагітності і пологів, часті хвороби, травми голови і інші несприятливі впливи в перші роки життя;
 • психогенні фактори: психічні травми, пов’язані з переляком, страхом, психотравмуючими ситуаціями, що виникли в результаті порушень міжособистісних відносин (сварки, розлучення, алкоголізм батьків, хвороби, смерть близьких, жорстке, несправедливе ставлення до дітей, конфлікт з учителем, порушення шкільної адаптації).
 • Характерні особливості:
 • частіше всього дають зриви ослаблені, хворі, інфантильні, тривожні діти, з підвищеною ранимістю нервової системи;
 • невротичні і неврозоподібні порушення нервово-психічної сфери зустрічаються не ізольовано, а в різних поєднаннях; найбільш часто вони проявляються у вигляді заїкання, нервового тику, нічного нетримання сечі, порушення сну і т.д.;
 • сприятливим грунтом їх виникнення є ослаблена нервова система;
 • такі діти бувають в’ялими, плаксивими, нервовими, часто з пониженим фоном настрою, поганим апетитом, схильністю до страхів;
 • як правило, у них порушується сон: він стає поверховим, тривожним, супроводжується сновидіннями, що викликають почуття страху, тривоги;
 • адаптація до умов школи протікає важко.

Психологічні рекомендації:

 • Психологічні рекомендації:
 • досвід показує, що яке б нервово-психічне порушення не спостерігалося в дитини, для неї воно саме є вже психотравмуючим фактором і веде до виникнення тяжких переживань і ряду вторинних нашарувань (нерішучості, соромливості, невпевненості);
 • вчителям, вихователям, батькам потрібно бути більш чутливими до таких дітей;
 • ні в якому випадку не можна їх ганити чи карати;
 • не допускати, щоб інші учні сміялися над ними, дражнили, давали їм образливі прізвища;
 • не потрібно забувати, що засудження, насмішки однокласників, докори і покарання дорослих, як правило, поглиблюють відчуття вини, створюють негативний фон настрою, приводять до наростання боязливості, плаксивості;
 • при невротичних порушеннях не можна акцентувати увагу дітей на їх недоліках: чим менше дитина про них думає, тим менше вони проявляються;
 • важливо навколо таких дітей в школі і дома створити урівноважене, спокійне оточення, забезпечити достатній за тривалістю сон, відпочинок на повітрі, правильний режим харчування, зменшити навчальне навантаження;
 • необхідно зрозуміти, що зовнішньо схожі невротичні і неврозоподібні порушення відрізняються за своєю природою і вимагають часто протилежних способів медичної і педагогічної корекції.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка