Перелік дисциплін, які бажано вже вивчитиСкачати 25,96 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір25,96 Kb.

TEMPUS PROJECT 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR Educational Measurements Adapted to EU Standards Кіровоградський державний педагогічний університет Імені Володимира Винниченка

 • Степан Паращук
 • Зміст та завдання навчального курсу «Моделі тестування та системи»

Перелік дисциплін, які бажано вже вивчити

 • Комп’ютерні технології у тестуванні
  • орієнтована на використання різних готових комп’ютерних систем у тестуванні
 • Конструювання тестів
  • вивчається технологія створення тестових завдань та тестів, опрацювання результатів тестування, оцінювання якості тестових завдань і тесту в цілому
 • Математико-статистичні методи в педагогічних вимірюваннях
  • вивчаються ймовірнісні моделі, що використовуються для оцінки якості тесту

Для засвоєння дисципліни необхідні додаткові знання:

 • Дисципліна може вивчатися на спеціальностях, де передбачена фахова підготовка з інформатики:
  • Математика*(спеціалізація: інформатика та освітні вимірювання)
  • Фізика*(спеціалізація: інформатика та освітні вимірювання)з основ інформаційних технологій
  • Інформатика*

Мета дисципліни

 • оволодіння сучасними підходами до діагностики рівня знань, що використовуються в комп’ютерних навчаючих системах
 • сформувати знання, уміння та навички розробки програмних продуктів, призначених для проведення тестування.

Перелік знань

 • поняття про системи комп’ютерного тестування та вимоги до них;
 • поняття моделі педагогічного тестування;
 • види моделей, їхні особливості, алгоритми вибірки завдань та способи оцінювання;
 • можливості та технології адаптивного тестування;
 • структуру комп’ютерної системи тестування, призначення її модулів та можливості їх реалізації.

Перелік умінь

 • практично застосовувати та реалізовувати моделі педагогічного тестування;
 • здійснювати вибір відповідної моделі тестування для конкретного виду тесту;
 • використовувати технології адаптивного тестування на практиці;
 • розробляти проект комп’ютерної системи педагогічного тестування;
 • виконувати програмну реалізацію модулів системи тестування.

Зміст дисципліни

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I Моделі тестування та системи
 • 1. Вступ.
 • Загальні поняття про системи комп’ютерного тестування. Вимоги до них.
 • 2. Моделі педагогічного тестування.
 • Поняття моделі. Класична модель. Класична модель з урахуванням складності, за зростанням складності, з розділенням знань за рівнями засвоювання, з урахуванням часу відповіді, з обмеженням часу. Модель тестування за сценарієм та модель на нечіткій математиці. Комбіновані моделі. Частково адаптивні та адаптивна моделі. Алгоритми адаптивного тестування.
 • 3. Вимоги до комп’ютерних систем тестування.
 • Вимоги до інтерфейсу. Функціонування в режимах учня і викладача. База тестів, її організація та проектування. Модуль підтримки вибору моделі тестування, оцінювання. Аналіз результатів тестування. Модуль аналізу тесту на надійність, валідність. Засоби обміну інформацією та комунікації з викладачем. Контроль прав доступу.
 • Адаптивні тестові системи.

Розподіл навчального часу

 • Назва розділу
 • Всього годин
 • Лекції
 • Практичні
 • Самостійна робота
 • 1. Вступ. Загальні поняття про системи комп’ютерного тестування.
 • 6
 • 2
 • 4
 • 2. Моделі педагогічного тестування.
 • 43
 • 4
 • 10
 • 29
 • 3. Вимоги до комп’ютерних систем тестування.
 • 32
 • 4
 • 8
 • 20
 • Всього :
 • 81
 • 10
 • 18
 • 53

Модель педагогічного тестування

 • – це схема пред’явлення тестових завдань і оцінювання результатів тестування
 • (алгоритм + метод оцінювання)

Класифікація моделей тестування ( Г.Ю.Давідян)

 • Класична модель (випадкова вибірка, оцінюється як “правильно” – “неправильно”, результат – відсоток правильних відповідей);
 • Класична модель з урахуванням складності завдань;
 • Модель за зростанням складності;
 • Модель з розподілом завдань за рівнями засвоєння;
 • Модель з врахуванням часу відповіді на завдання;
 • Модель з обмеженням часу на весь тест.

Критеріально-рівнева класифікація моделей тестування( О.Матвієвська)

 • класична;
 • класична з урахуванням складності;
 • за зростанням складності;
 • розділенням знань за рівнями засвоювання;
 • з урахуванням часу відповіді;
 • з обмеженням часу;
 • адаптивна;
 • на нечіткій математиці

Класифікація методів організації контролю знань (Л.В.Зайцева, Н.О.Прокофьєва)

 • Неадаптивні методи
  • Строга послідовність
  • Випадкова вибірка
  • Комбінований метод (випадкова вибірка, доповнена строгою послідовністю)
 • Частково адаптивні методи
  • Випадкова вибірка з урахуванням окремих параметрів моделі студента
  • Контроль на основі відповідей студента
  • Контроль на основі моделі навчального матеріалу
 • Адаптивні методи
  • Контроль за моделлю студента
  • Контроль за моделлю студента і навчального матеріалу

Класифікація методів діагностики за структурою бази тестів (О.Г.Колгатін)

 • фіксована послідовність завдань;
 • множина рівноправних завдань;
 • кожне завдання з визначеним рівнем складності;
 • структура за рівнями складності;
 • структура за рівнями розумової діяльності;
 • структура за темами (елементами навчального матеріалу) і рівномірним вибором завдань з кожної теми;
 • послідовність завдань за зростанням складності з автоматичним поділом послідовності завдань на блоки й випадковим вибором завдань з блоку;
 • структурування бази завдань за елементами навчального матеріалу, рівнями розумової діяльності, мінімальна одиниця структури – блок паралельних завдань, тест будується як послідовність блоків, випадковий вибір здійснюється тільки у межах блоку;
 • семантична мережа (дерево за структурою навчальної дисципліни).

Вимоги до комп’ютерних систем тестування

 • інтерактивне інструментальне середовище;
 • дружній користувацький інтерфейс;
 • ведення бази тестових завдань;
 • підтримка різних форм тестових завдань;
 • можливість вибору моделі тестування;
 • підтримка оцінювання та результатів тестування;
 • оцінювання якості тесту;
 • забезпечення прав доступу та захисту даних;
 • багатопредметне застосування;
 • масштабованість;
 • доступність.

Елементи комп’ютерної системи тестування

 • База
 • тестів
 • Редагування
 • тестів
 • Вибір
 • моделі
 • Налаштування
 • оцінювання
 • Статистика,
 • результати
 • тестування
 • Оцінювання
 • якості тесту
 • Аналіз
 • результатів
 • Робота з тестами
 • Авторизація
 • Облікові записи
 • Зміст та завдання навчального курсу «Класична теорія тестів»

Мета дисципліни

 • ознайомлення студентів із сучасним станом і тенденціями педагогічного тестування та класичною теорією тестів;
 • навчити студентів використовувати математико-статистичний апарат класичної теорії тестів для оцінки якості та надійності тесту.

Перелік знань

 • основні поняття педагогічного тестування;
 • основні постулати класичної теорії тестів;
 • методи інтерпретації результатів математико-статистичної обробки даних педагогічного вимірювання у процесі створення тесту;
 • характеристики тестових завдань та статистичні методи їх оцінки у рамках класичної теорії;
 • процедури та способи оцінювання надійності тесту.

Перелік умінь

 • будувати матрицю та профілі тестових відповідей;
 • визначати основні параметри статистичного розподілу та здійснювати перевірку їх значущості;
 • інтерпретувати результати обробки даних тестування при конструюванні та застосуванні тесту;
 • розраховувати основні статистичні характеристики завдань у рамках класичної теорії;
 • будувати характеристичні криві завдань та індивідуальні криві учасників тестування;
 • будувати інформаційні криві завдань та тесту;
 • досліджувати характеристики надійності тесту у рамках класичної теорії тестів;
 • досліджувати показники валідності тесту.

Зміст дисципліни

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Педагогічне тестування
 • Вступ. Коротка історія тестових досягнень. Основні поняття і терміни тестування навчальних досягнень: вимірювання, тест, тестування. Час тестування. Нормативно-орієнтовані та критеріально-орієнтовані тести. Мета створення тесту, рівні деталізації змісту. Статична обробка результатів тестування. Інтерпретація результатів тестування. Надійність і валідність тесту. Вимірювальні шкали.
 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Класична теорія тестів
 • Істинний результат та стандартна помилка вимірювання. Основні постулати класичної теорії тестування. Паралельні та еквівалентні тести. Індекс та коефіцієнт надійності. Фактори, що впливають на надійність. Процедури оцінювання надійності. Коефіцієнт -Кронбаха. Надійність і довжина тесту. Довірчий інтервал для істинного результату.
 • Матриця результатів тестування. Профіль тестуючого. Міра трудності завдання. Графічне зображення тестових балів. Частота тестового балу. Статистична обробка результатів у рамках класичної теорії тестування: мода, середнє вибіркове, дисперсія, середньо квадратичне відхилення та їх інтерпретація. Перевірка гіпотези про нормальний закон розподілу результатів тестування. Асиметрія та ексцес, їх інтерпретація та перевірка значущості. Кореляційна матриця. Коефіцієнт кореляції Пірсона, -коефіцієнт кореляції, коефіцієнт бісеріальної кореляції та їх інтерпретація.
 • Розрахунок основних математико-статистичних характеристик тестових завдань та тесту у рамках класичної теорії: складність, диференційна здатність завдань, правдоподібність дистракторів, гомогенність, ваговий коефіцієнт та коефіцієнт контингенції.
 • Надійність тесту. Способи обчислення надійності. Вплив надійності тесту на істинний бал.
 • Валідність тесту.

Розподіл навчального часу

 • Назва розділу
 • Всього годин
 • Лекції
 • Практичні
 • Самостійна робота
 • Модуль І. Педагогічне тестування
 • 36
 • 6
 • 4
 • 26
 • Модуль ІІ. Класична теорія тестів
 • 72
 • 14
 • 12
 • 46
 • Всього :
 • 108
 • 20
 • 16
 • 72
 • Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. – М.: Логос, 2002. – 432 с.
 • Крокер Л., Алгин Дж. Введение в классическую и современную теорию тестов. М.: Логос, 2010. – 611 с.
 • Дякую за увагу

Основні постулати класичної теорії тестування

 • 1. Эмпирически полученный результат измерения (X) представляет собой сумму истинного результата измерения (T) и ошибки измерения (E):
 • X = T + E  
 •  Величины T и  E обычно неизвестны.
 • 2.  Истинный результат  измерения можно выразить как математическое ожидание  E(X):
 • T = E(X)
 • 3. Корреляция истинных и ошибочных компонентов по множеству испытуемых равна нулю, то есть ρTE = 0.
 • 4. Ошибочные компоненты двух любых тестов не коррелируют:
 • ρE1,E2 = 0
 • 5. Ошибочные компоненты одного теста не коррелируют с истинными компонентами любого другого теста:
 • ρE1,T2 = 0
 • Кроме этого, основу классической теории тестов составляют два определения – параллельных и эквивалентных тестов.
 •  
 • ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ тесты должны соответствовать требованиям  (1-5), истинные компоненты одного теста (T1) должны быть равны истинным компонентам другого теста (T2) в каждой выборке испытуемых, отвечающих на оба теста. Предполагается, что  T1=T2 и, кроме того, равны дисперсии   s12 = s22.
 • Эквивалентные тесты должны соответствовать всем требованием параллельных тестов за исключением одного: истинные компоненты одного теста не обязательно должны равняться истинным компонентам другого параллельного теста, но отличаться они должны на одну и ту же константу с.
 • Условие эквивалентности двух тестов записывается в следующем виде:
 • T1 = T2+c12
 • где c12 - константа различий результатов первого и второго тестов.
 • На основе приведенных положений построена теория надежности тестов.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка