Підготувала: Дуда М.І. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методистСкачати 58,72 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір58,72 Kb.

Ефективна організація самостійної роботи – запорука якості навчання та рівня кваліфікації майбутніх фахівців

Підготувала:

Дуда М.І. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

В умовах ринкової економіки велике значення має формування економічного мислення у спеціалістів сільського господарства та підготовка економістів – аграрників до роботи в умовах економічної самостійності, конкурентного середовища.

В умовах ринкової економіки велике значення має формування економічного мислення у спеціалістів сільського господарства та підготовка економістів – аграрників до роботи в умовах економічної самостійності, конкурентного середовища.

Досвід показує, що у кращому застосуванні теоретичного матеріалу на практиці майбутніх фахівців велике значення має самостійна робота студентів, яка сприяє формуванню у них вміння щодо самостійної оцінки ступеня ефективності здійснення техніко-технологічних, організаційних і економічних заходів в роботі підприємств.

Самостійне навчання студентів являється важливою складовою частиною навчального процесу, тому що від того, як буде вміти самостійно працювати студент, буде залежати якість майбутнього фахівця, роль якого зростає в умовах ринкових відносин, коли існує ринок праці.

Самостійне навчання студентів являється важливою складовою частиною навчального процесу, тому що від того, як буде вміти самостійно працювати студент, буде залежати якість майбутнього фахівця, роль якого зростає в умовах ринкових відносин, коли існує ринок праці.

Спеціаліст, який не обізнаний зі своєю професією, не має практичних навиків в роботі, тобто такий, який не відповідає стандартам якості спеціаліста, не буде користуватися попитом на ринку праці.

В сьогоднішнього спеціаліста повинно бути сформоване нове економічне мислення, підприємницький і комерційний підхід до розв’язання виробничих завдань, підготовленість до роботи в умовах функціонування ринкових відносин. Сучасний економіст – це не тільки економіст, який може визначити економічні показники ефективного використання землі, трудових і матеріальних ресурсів, росту продуктивності праці, розрахувати середні ціни реалізації і вплив якості продукції на їх рівень, рентабельність виробництва, але й менеджер, який здійснює менеджмент, маркетинг, впроваджує „ноу-хау” з метою недопущення банкрутства і економічної кризи на підприємстві, сприяє підвищенню його ефективності і збільшенню прибутку, вміє підтримати імідж підприємства, створити його інвестиційну привабливість.

В сьогоднішнього спеціаліста повинно бути сформоване нове економічне мислення, підприємницький і комерційний підхід до розв’язання виробничих завдань, підготовленість до роботи в умовах функціонування ринкових відносин. Сучасний економіст – це не тільки економіст, який може визначити економічні показники ефективного використання землі, трудових і матеріальних ресурсів, росту продуктивності праці, розрахувати середні ціни реалізації і вплив якості продукції на їх рівень, рентабельність виробництва, але й менеджер, який здійснює менеджмент, маркетинг, впроваджує „ноу-хау” з метою недопущення банкрутства і економічної кризи на підприємстві, сприяє підвищенню його ефективності і збільшенню прибутку, вміє підтримати імідж підприємства, створити його інвестиційну привабливість.


Самостійна робота направлена на дальше підвищення і поглиблення економічної підготовки студентів.

В чому переваги самостійної роботи студента?

Часто студент має хороші теоретичні знання, але, коли прийшов вже на роботу як спеціаліст, він не вміє користуватися довідниковою літературою або інструкціями по виконанню певної роботи. Наприклад, самостійно користуватися нормами амортизаційних відрахувань, положенням про оплату праці, методичними вказівками по складанню бізнес-плану та іншими.

А коли студент в межах коледжу навчиться самостійно опрацьовувати навчальний матеріал з літератури, законспектовувати головні положення, самостійно працювати з формами бухгалтерської звітності, з бізнес-планом, це допоможе йому виробити певні навички в його самостійній роботі.

Згідно з положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, що вільний від обов’язкових навчальних занять.

Згідно з положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, що вільний від обов’язкових навчальних занять.

Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть насправді міцні. Загально відомо, що людській пам’яті залишається 10% почутого, 50% побаченого, та 90% виконаного самостійно. Тому, якщо навчальний матеріал опрацьовується власноручно, самостійно виконується завдання від його постановки до аналізу отриманих результатів, то засвоюється не менше 90% інформації.


Саме тому в навчальних закладах поступово, але неухильно переходять від передачі інформації до керівництва навчально-пізнавальною діяльністю, формування у студентів навиків самостійної творчої роботи.

Метою самостійної роботи студентів є реалізація умінь систематизувати матеріал, планувати, контролювати і регулювати свою діяльність у навчанні та практичному житті.

Метою самостійної роботи студентів є реалізація умінь систематизувати матеріал, планувати, контролювати і регулювати свою діяльність у навчанні та практичному житті.

З огляду проблеми опрацювання студентам економічних дисциплін концептуальним положенням є усвідомлення, що навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійні роботі, а педагогічна та методична майстерність викладача полягає у створенні умов для різновидів такої роботи. Це особливо актуально для економічних знань, оскільки вони мають стати важливою складовою подальшої життєдіяльності.

Майстерність педагога полягає в тому, щоб вибрати оптимальне поєднання методів і засобів навчання, методичних прийомів, які забезпечують пізнавальний інтерес до економічних дисциплін, формування і розвиток сучасної економічної культури особистості, здатності до самостійного свідомого суспільного вибору.

Майстерність педагога полягає в тому, щоб вибрати оптимальне поєднання методів і засобів навчання, методичних прийомів, які забезпечують пізнавальний інтерес до економічних дисциплін, формування і розвиток сучасної економічної культури особистості, здатності до самостійного свідомого суспільного вибору.

Таким чином, уся система навчання, завдання із самостійної роботи мають бути побудовані так, що особистість студента актуалізувалась. Незважаючи на кількісні співвідношення в обсязі навчального матеріалу, мета викладання економіки – на меншому обсязі теоретичних знань дати більше можливості самостійно працювати для засвоєння певного матеріалу.


При цьому, чим вищою є якість самостійної роботи, тим ефективнішим є засвоєння. В майстерності педагога слід також звернути увагу на індивідуальні особливості студента, як у виборі ним форм самостійної роботи так і в способах оцінки його знань з урахуванням вияву творчих здібностей студентів.

Основними напрямами рішення організації самостійної роботи студентів є:

 • раціональне розподілення часу студентів при вивченні дисципліни;
 • повне методичне забезпечення дисципліни;
 • постійний контроль за якістю роботи студентів.

В організації самостійної роботи студентів особливо важливо правильно спланувати кількість і обсяг самостійних робіт до реального бюджетного часу навчальної програми.

В організації самостійної роботи студентів особливо важливо правильно спланувати кількість і обсяг самостійних робіт до реального бюджетного часу навчальної програми.

Згідно навчального плану на самостійне вивчення дисциплін відноситься:

Для самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» за спеціальностями «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Комерційна діяльність» і «Економіка підприємства», навчальним планом відводиться всього 108 годин, з них 58 годин аудиторних та 50 години самостійної роботи.

Для самостійної роботи з дисципліни «Економіка кооперативів» за спеціальністю «Бухгалтерський облік», навчальним планом відводиться всього 54 години, з них аудиторних 28 годин та 26 годин самостійної роботи.

Для самостійної роботи з дисципліни «Економіка кооперативів» за спеціальністю «Бухгалтерський облік», навчальним планом відводиться всього 54 години, з них аудиторних 28 годин та 26 годин самостійної роботи.

Для самостійної роботи з дисципліни «Кооперація в сільському господарстві» за спеціальністю «Організація і технологія ведення фермерського господарства» навчальним планом відводиться всього 54 години, з них аудиторних 28 годин та 26 годин самостійної роботи.

Для самостійної роботи з дисципліни «Кооперація в сільському господарстві» за спеціальністю «Організація і технологія ведення фермерського господарства» навчальним планом відводиться всього 54 години, з них аудиторних 28 годин та 26 годин самостійної роботи.

Для самостійної роботи з дисципліни «Економіка планування виробництва» за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» навчальним планом відводиться всього 108 годин, з них аудиторних 48 годин та 60 годин самостійної роботи.

Для самостійної роботи з дисципліни «Економіка планування виробництва» за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» навчальним планом відводиться всього 108 годин, з них аудиторних 48 годин та 60 годин самостійної роботи.

Для рішення проблеми організації самостійної роботи необхідно вжити певних заходів:

 • переглянути програму теоретичних занять з метою ліквідації дублювання матеріалу, що вивчається за програмою навчального закладу, і знайти можливість частково виконувати самостійну роботу в аудиторний час;
 • проаналізувати склад і зміст самостійних робіт з урахуванням виконання самостійних або практичних завдань з програмою навчального закладу для того, щоб встановити оптимальну їх кількість і обсяг.

Основними формами самостійної роботи студентів є:

1. Опрацювання лекцій.

2. Конспектування навчального матеріалу (теми або окремих питань теми).

3. Написання рефератів.

4. Розв’язання задач.

5. Виконання розрахунків (у тому числі на ЕОМ).

6. Виконання графічних вправ і завдань.

7. Виконання індивідуальних завдань.

Контроль самостійної роботи студентів включає:

 • відповідь на контрольні або тестові питання;
 • перевірка конспекту;
 • перевірка рефератів;
 • перевірка розв’язаних задач;
 • перевірка розрахунків;
 • перевірка виконаних графічних вправ і завдань;
 • перевірка виконаних індивідуальних завдань.

На самостійну роботу студентам можна винести як теоретичний матеріал, так і практичну роботу.

На самостійну роботу студентам можна винести як теоретичний матеріал, так і практичну роботу.

Для проведення самостійної роботи в першу чергу необхідно підібрати теми, які будуть найбільш доцільні для самостійного вивчення.

Це теми, які частково вивчаються по інших споріднених предметах або по темах даного предмета:

 • Інтенсифікація виробництва та науково-технічний прогрес.
 • Розширене відтворення та нагромадження в аграрний підприємствах.
 • Організація виробництва та його обслуговування.

Перед початком семестру викладачу необхідно підготувати список основної і додаткової літератури по самопідготовці.

Список літератури для самопідготовки з дисциплін «Економіка підприємства» та «Економіка планування підприємства»:

Основна література

 • Андрійчук В.Г. , Економіка аграрних підприємств. –К.: КНЕУ, 2002. – 624с.
 • Бойчук М.І. Економіка підприємства: навч. посіб. – К.: Атака, 2002. – 480с.
 • Дієсперов В.С. Економіка сільськогосподарської праці. –К.: ІАЕ УААН, 2004.-488с.
 • Економіка аграрного підприємства: підруч. для екон. і технол.спец. аграр. вищ. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / С.І.Михайлв, В.В.Ярова, Г.В. Заєць та ін.; За ред. С.І. Михайлова.-К.: Укр. центр духов. культури, 2004.-396с.
 • Економіка підприємства. П.П. Руснак, В.Г.Андрійчук, А.А. Ільєнко та ін. За ред. П.П. Руснака –Біла Церква, 2003.
 • Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного. – Вид.2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001.
 • Економіка сільського господарства: навч. посіб. / Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А., та ін..; За ред. В.К.Збарського і В.І.Мацибори. –К.: Каравела, 2009.-264с.
 • Економіка підприємства: навчальний посібник/ Д.І.Рижмань, Г.Я.Криворучко, Г.Я.Віннічук, М.Т.Пилявець. – К.: Аграрна освіта, 2011. - 531с.
 • Завіновська Г.Т. Економіка праці: навч.посібник. –К.: КНЕУ, 2000. – 200с.
 • Макаровська Т.П. Економіка підприємства. – К.: МАУП, 2006.
 • Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. -436с.
 • Царенко О.М., Руденко В.П. Управління якістю агропромислової продукції: навч.посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. -431с.

Додаткова література

Додаткова література

 • Бойчик І.М., Харів П.С., Піча Ю.В. Економіка підприємства. – К.: «Каравела», 2001. -298с.
 • Виробнича економіка. Навч.посіб. / За редакцією Галушко В.П., Штрьобеля Г.– Вінниця: Нова книга, 2005. – 400с.
 • Державне регулювання економіки: навч.посіб. / Чигинов С.Ф., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф. та ін..–К.КНЕУ, 2000. -316с.
 • Економіка виробничого підприємництва / За ред. Й.М.Петровича. –К.: Знання, 2001. -456с.
 • Коваленко Ю.С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі.-К.: ІАЕ УААН, 2000.
 • Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві. –К.: КНЕУ, 2000.-370с.
 • Основи аграрної економіки: підручник / В.П.Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун та ін.. –К.: Вища освіта, 2003.-399с.
 • Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: навч.посіб./Бідзюра І.П., Збарський В.К., Ільчук М.М.. –К.:2001.-320с.
 • Саблук П.Т. Аграрна реформа: стан і напрямки розвитку.-К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000.
 • Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу.-К.: КНЕУ, 2001.
 • Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України /За ред. акад. Шпичака О.М.-К.:ІАЕ УААН, 2001.

Список літератури для самопідготовки з дисциплін «Економіка кооперативів»:

Список літератури для самопідготовки з дисциплін «Економіка кооперативів»:

 • Блок Р., Гончаренко В.В., Зіновчук В.В., Іванва Н.А. та інші. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Практичний посібник. Київ. Урожай. 2001.
 • Зіновчук В.В. Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Київ.Вища освіта.2001.
 • Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Навчальний посібник. За ред. доктора економічних наук В.В.Зеновчука К.: Вища освіта, 2001. – 164с.
 • Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: початок шляху. Практичний посібник/ І.Ф.Томич, Р.Я.Корінець, М.П.Гриценко.-К.: ТОВ «ВП» Едельвейс», 2013.96с.
 • Один список такої літератури залишається при кабінеті, а другий примірник дається в бібліотеку для користування студентами.

Самостійне вивчення матеріалу проводиться згідно послідовності тем в навчальній програмі.

Самостійне вивчення матеріалу проводиться згідно послідовності тем в навчальній програмі.

Для теоретичного проведення самостійної роботи необхідно студентам довести тему і план, за яким студенти повинні самостійно опрацювати дану тему, а також список основної і додаткової літератури для вивчення даної теми, вказавши розділи і сторінки літератури.

Зразок завдання самостійного вивчення дисципліни:

Завдання для самостійного вивчення

Тема : Основи підприємництва та організація і розвиток власної справи

План

 • Формування підприємницького середовища в аграрній сфері економіки.
 • Організаційні форми підприємницької діяльності.
 • Управління створеним підприємством власної справи.
 • Література:

  Інтернет ресурси

  Питання для самоконтролю

 • Які функції підприємницької діяльності?
 • Назвіть суб’єкти та об’єкти підприємництва.
 • Які є організаційні форми підприємницької діяльності?
 • Який початковий етап створення власного підприємства?
 • Як документально оформити підприємницьку діяльність?

Завдання для самостійного вивчення

Завдання для самостійного вивчення

Тема : Трудові ресурси

План

 • Шляхи поліпшення використання трудових ресурсів .
 • Ринок праці.
 • Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.
 • НОП та атестація робочих місць.
 • Література :

  Економіка підприємства: навчальний посібник/ Д.І.Рижмань, Г.Я.Криворучко, Г.Я.Віннічук, М.Т.Пилявець. – К.: Аграрна освіта, 2011.ст.34-65.

  В.Г. Андрійчук «Економіка аграрних підприємств» Київ 2002р. ст. 234 – 238.

  П.П. Руснак «Економіка аграрних підприємств» Київ 2002р. ст.42.

  Інтернет ресурси

  Тести для самоконтролю: Збірник тестових завдань з дисципліни «Економіка підприємства» ст.25-29.

Завдання для самостійного вивчення

Завдання для самостійного вивчення

Тема: Інтенсифікація виробництва та науково-технічний прогрес.

План

 • Особливості інтенсифікації сільського господарства.
 • Критерії і показники рівня та економічної інтенсивності інтенсифікації.
 • Інноваційний процес, його особливості.
 • Інноваційний потенціал підприємства.
 • Показники рівня інтенсивності інновацій.
 • Література :

  Економіка сільського господарства: Навч.посібник/ Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А., та ін., За ред. В.К. Збарського і В.І.Мацибори. – 2 –ге вид., перероб. І доп. – К.: Каравела, 2012. – ст.70-84.

  Економіка підприємства: навчальний посібник/ Д.І.Рижмань, Г.Я.Криворучко, Г.Я.Віннічук, М.Т.Пилявець. – К.: Аграрна освіта, 2011.ст.177-188.

  В.Г. Андрійчук «Економіка аграрних підприємств» Київ 2002р. ст. 514 - 634.

  П.П. Руснак «Економіка аграрних підприємств» Київ 2002р. ст. 118 – 137.

  Інтернет ресурси

  Тести для самоконтролю: Збірник тестових завдань з дисципліни «Економіка підприємства» ст.42-44.

Викладачу необхідно звернути увагу, на особливості навчального матеріалу.

Викладачу необхідно звернути увагу, на особливості навчального матеріалу.

Для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам можна дати питання, тести і задачі по темі. На всі задачі та тести доцільно дати правильні відповіді, що дасть змогу підвищити зацікавленість при самостійному вивченні дисципліни, тобто активізувати самостійну роботу студентів, а також спростити процес підготовки до занять і контролю знань викладачами даної дисципліни.

При підготовці до контрольних заходів викладачеві достатньо лише змінити порядок відповідей у тестах, що виключить можливість простого запам’ятовування кодів студентами та змусить їх вникати в суть питання.

Для самостійної роботи можна винести і практичні заняття. Практичні завдання пов’язані з виробничою діяльністю передових господарств. Вони виконуються в робочих зошитах для практичних занять з дисципліни. Раціональна організація практикуму дозволяє надбати студентам навики проведення досліджень та розрахунків. Індивідуальний характер роботи студентів допомагає досягненню цієї мети. Мала кількість часу на аудиторні заняття вимагає максимально зменшити непродуктивні його затрати. Для цього створені і успішно використовуються «Робочі зошити для практичних робіт». Ціль видання цих методичних розробок – більш чітка організація робіт, зручність під час заповнення для студентів і перевірки для викладачів. Це дозволяє більше часу приділяти індивідуальній роботі зі студентами. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт відображають хід виконання роботи та дають зразок правильного її оформлення а також включають умови завдань, ситуацій, вправ, конкретних задач.

Для самостійної роботи можна винести і практичні заняття. Практичні завдання пов’язані з виробничою діяльністю передових господарств. Вони виконуються в робочих зошитах для практичних занять з дисципліни. Раціональна організація практикуму дозволяє надбати студентам навики проведення досліджень та розрахунків. Індивідуальний характер роботи студентів допомагає досягненню цієї мети. Мала кількість часу на аудиторні заняття вимагає максимально зменшити непродуктивні його затрати. Для цього створені і успішно використовуються «Робочі зошити для практичних робіт». Ціль видання цих методичних розробок – більш чітка організація робіт, зручність під час заповнення для студентів і перевірки для викладачів. Це дозволяє більше часу приділяти індивідуальній роботі зі студентами. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт відображають хід виконання роботи та дають зразок правильного її оформлення а також включають умови завдань, ситуацій, вправ, конкретних задач.

Зразок практичного завдання практичної роботи:

Тема 4.2. Інтенсифікація виробництва та науково-технічний прогрес

Практичне заняття 8

Визначення показників рівня та економічної ефективності інтенсифікації

 Завдання 1.

Розрахувати показники рівня інтенсивності.

Завдання 2. Визначити показники економічної ефективності інтенсифікації і дати оцінку діяльності 2-ох підприємств Немирівського району. Вихідні дані: Таблиця 1


№ п/п

Показники

Од. вим.

Агрофірма „Зелена Нива”

Агро кооператив „Промінь”

1.

Основні виробничі фонди с/г призначення

тис. грн.

8520

6920

2.

Енергетичні потужності

к.с.

31216

29145

3.

Площа с/г угідь

га.

2350

2105

В т.ч. рілля

га.

2225

2003

4.

Поточні виробничі затрати

тис. грн.

4823

4120

в т.ч. амортизація

тис. грн.

966

722

5.

Затрати праці

л/год

509600

494320

6.

Вартість валової продукції

тис. грн.

6520

5144

7.

Виручка від реалізації продукції рослинництва

тис. грн.

4812

3980

8.

Виручка від реалізації продукції тваринництва

тис. грн.

2320

1984

9.

Повна собівартість реалізованої продукції рослинництва

тис. грн.

2823

2155

10.

Повна собівартість реалізованої продукції тваринництва

тис. грн.

1824

1380

11.

Прибуток від реалізації продукції рослинництва

грн.

12.

Прибуток від реалізації продукції тваринництва

грн.

Завдання 1. Визначити рівень інтенсивності

Припадає на 1 га с/г угідь :

1.

ОВФ с/г призначення і поточні витрати без амортизації

грн.

2.

Поточних виробничих затрат

грн.

3.

Основних виробничих фондів с/г призначення

грн.

4.

Затрати праці

л/год

Припадає на 1 га ріллі :

1.

Енергетичних ресурсів

к.с.

Завдання 3. Визначити економічну ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва .

Завдання 3. Визначити економічну ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва .

Таблиця 2.


№ п/п

П о к а з н и к и

Од. вим.

Агрофірма „Зелена Нива”

Агро кооператив „Промінь”

І. Одержано валової продукції:

1.

На 1 га с/г угідь

грн.

2.

На 1 л/год.

грн.

3.

На 1 грн. виробничих затрат

грн.

4.

На 1 грн основних виробничих фондів (фондовіддача )

грн.

ІІ. Одержано прибутку від реалізації с/г продукції:

1.

На 1 га ріллі

грн.

2.

На 1 л/год.

грн.

3.

На 1 грн. виробничих затрат

грн.

ІІІ. Рівень рентабельності с/г виробництва:

1.

По господарству

%

2.

Рослинництва

%

3.

Тваринництва

%

4.

Прибутку на 1 грн. витрат по господарству

%

Методичні поради

Зробити висновок і дати пропозицію по підвищенню економічної ефективності інтенсифікації в умовах ринкових відносин.Висновки та пропозиції:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Оцінка ___________ Викладач_________


Завдання носять наскрізний характер і виконуються студентами індивідуально.

Завдання носять наскрізний характер і виконуються студентами індивідуально.

Студентам також необхідно провести інструктаж по виконанню практичної роботи.

При виникненні в студентів під час проведення самостійної роботи незрозумілих питань, викладач зобов’язаний провести в післяурочний час індивідуальні або групові консультації.

Самостійна робота може проводитись також у вигляді семінарського заняття.

На основі матеріалів виконаних практичних робіт студенти самостійно готують семінарське заняття після вивчення курсу предмета у вигляді ділової гри у формі виробничої наради спеціалістів, керівників, виробничих підрозділів, на якій буде обговорюватись стан розвитку основних галузей сільськогосподарського виробництва на тему: „Економіка основних галузей сільського господарства” (на прикладі передових господарств регіону).

Перелік питань для семінарського заняття:

 • Економіка зерно продуктового підкомплексу АПК.
 • Економіка цукробурякового виробництва.
 • Економіка олійного підкомплексу АПК.
 • Економіка картоплепродуктового підкомплексу АПК.
 • Економіка овочепродуктового підкомплексу АПК.
 • Економіка виробництва плодів, ягід і винограду.
 • Економіка виробництва і використання кормів.
 • Економіка молоко продуктового підкомплексу АПК.
 • Економіка м’ясного підкомплексу АПК.
 • Економіка вівчарства.

Для самостійної роботи студентів деякі теми можна винести і на гурткову роботу для вивчення передового досвіду. Наприклад, тему: „Економіка основних галузей рослинництва і тваринництва” (на прикладі передових господарств регіону).

Для самостійної роботи студентів деякі теми можна винести і на гурткову роботу для вивчення передового досвіду. Наприклад, тему: „Економіка основних галузей рослинництва і тваринництва” (на прикладі передових господарств регіону).

До самостійної роботи студентів відносяться також науково-дослідна та пошукова робота, робота над курсовим і дипломним проектуванням.

Орієнтовна тематика науково дослідних та пошукових робіт:

 • Підвищення економічної ефективності виробництва тваринницької продукції та садівництва – нагальна проблема розв’язання продовольчого забезпечення населення країни.
 • Інноваційний розвиток підприємства в ринковій економіці.
 • Інформаційні ресурси підприємства в умовах ринку.
 • Конкурентоспроможність підприємства, як важливий фактор ефективної його діяльності в умовах конкурентного ринку.
 • Сучасне ринкове середовище в Заліщицькому районі.
 • Економічний механізм регулювання діяльності підприємства у ринкових відносинах.
 • Сучасний стан сільського господарства Тернопільської області та перспективи його розвитку.
 • Економічна безпека підприємства – важливий фактор запобігання впливу внутрішніх загроз, фактори їх встановлення.
 • Євген Храпливий – фундатор кооперативного руху в Україні.
 • Вдосконалення інтеграційних зв’язків у молочно-продуктовому підкомплексі – один з важливих напрямів зміцнення економічного і соціального розвитку села в умовах ринку.
 • Формування ринку українського біопалива – нагальна проблема сьогодення, зміцнення економіки країни.
 • Розвиток інтеграційних процесів у буряково-цукровому виробництві Тернопільщини в умовах ринкових відносин.

Отже, самостійна робота студентів має важливе значення для набуття майбутніми спеціалістами навиків використання теоретичних знань у практичній діяльності, що забезпечується розв’язанням економічних завдань, спрямованих на вихід підприємства з кризи і подальше забезпечення його стабільного економічного зростання.

Отже, самостійна робота студентів має важливе значення для набуття майбутніми спеціалістами навиків використання теоретичних знань у практичній діяльності, що забезпечується розв’язанням економічних завдань, спрямованих на вихід підприємства з кризи і подальше забезпечення його стабільного економічного зростання.

Дякую за увагу!


Каталог: Студенти
Студенти -> «Рибні ресурси Тернопільської області, їх використання, забруднення і охорона»
Студенти -> Соціальна структура
Студенти -> Система числення
Студенти -> Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»
Студенти -> "Рекреаційні ресурси Тернопільської області, їх використання, забруднення і охорона"
Студенти -> Комерція- слово латинського походження, яке означає “торгівля”
Студенти -> «Гідрологічні природні ресурси Тернопільської області, їх використання, забруднення і охорона на прикладі міста Заліщики»
Студенти -> Доля жінки у “новій драмі” як визначальному явищу світової драматургії на межі XІX- xx століть
Студенти -> Конфігурування завантаження пк


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал