«погоджено» Заступник директора з нвр «затверджено»Скачати 311,53 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір311,53 Kb.
найменування загальноосвітнього навчального закладу


«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ДИРЕКТОР

______________________________________

(підпис)

« _____ » __________________ 20 ___ р.

(ПІБ)


______________________________________

(підпис)

« _____ » ___________________ 20 ___ р.

(ПІБ)Календарно­тематичне планування
з української мови

у 4__ класі

на 20 ______ / 20 ______ н. р.
___________________________________________________________

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО (кафедри)


________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № _____________ від « ______ » _____________ 20 ____ р.

Голова МО ________________________________________________________

(ПІБ, підпис)

119 годин

I семестр – 64 години (4 години на тиждень)

II семестр – 55 годин (3 години на тиждень)
уроку

Дата

Вправи

підручника

Вправи

робочого

зошита

Тема уроку

І семестр


Мова і мовлення (3 години)


1
1–7

1, 2

Мова — безсмертний скарб народу.

Неперервне поповнення словникового складу

мови. Старі й нові слова в мові


2
8–11

3, 4

Усне і писемне мовлення. Культура мовлення

3
12–17

5, 6

Культура спілкування


Текст (9 годин)


4
18–20

7, 8

Закріплення поняття про будову тексту. Тема і

мета висловлювання. Заголовок5
21–28

9–12

Слова, найважливіші для висловлювання думки в реченні, тексті. Засоби зв’язку речень у тексті

6
28–32

13, 14

Поділ тексту на частини. Складання плану.

Спостереження за роллю абзаців у тексті7


Побудова власного висловлення (есе)

8
33–36

15, 16

Особливості змісту та побудови тексту-міркування

9
37–41

17, 18

Особливості текстів-описів. Мета цих текстів

10
42–45

19, 20

Порівняння художнього і науково-популярного

описів


11
46–49

21, 22

Замітка до газети

12


Урок розвитку мовлення. Складання ділових

текстів (записка)
Речення (8 годин)


13
50–53

23, 24

Узагальнення вивченого про види речень за метою

висловлювання та інтонацією14
54–57

25, 26

Основа речення. Зв’язок слів у реченні

15
58–62

27, 28

Установлення зв’язків між словами в реченні.

Складання речень за схемами16
63–65

29, 30

Поняття про однорідні члени речення. Головні і

другорядні члени речення. Кома при однорідних

членах речення


17
66–69

31, 32

Поєднання однорідних членів речення за

допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування і протиставлення18


Урок розвитку мовлення. Докладний переказ

тексту «Як краса врятувала берізки» (2)19
70–73
Складання речень з однорідними членами.

Поширення їх залежними словами. Граматичні питання до однорідних членів речення20


Контрольна робота

Слово. Значення слова. Частини мови (3 години)


21
74 –78

33, 34

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення знань учнів про лексичні значення

слова


22
79–83
Узагальнення знань учнів про морфемну будову

слова. Розбір за будовою іменників і прикметників23
84–86

35, 36

Спостереження за словами, що належать до різних

частин мови, та службовими словами24


Урок розвитку мовлення. Текст-розповідь на

основі спостережень за природою «Золота осінь»

(3)


Іменник (18 годин)


25
87–91

37, 38

Повторення вивченого про іменник як частину

мови. Розширення уявлень про лексичне

значення іменника (слова з абстрактним

значенням)26
92–96

39, 40

Іменники-синоніми, іменники-антоніми.

Однозначні і багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників27
97–99

41, 42

Рід і число іменників

28
100–106

43, 44

Відмінювання іменників. Формування вмінь

ставити іменники в початкову форму29


Урок розвитку мовлення. Складання і записування

зв’язаних між собою речень, які описують зміст

малюнка (4)


30
107–110

45, 46

Розрізнення відмінків іменників з однаковими

закінченнями31
111–115

47, 48

Чергування кінцевих приголосних основи в

іменниках різного роду в давальному і місцевому

відмінках


32
116–120
Чергування голосних у коренях іменників

жіночого та чоловічого роду в однині33
121–124

49, 50

Правопис закінчень іменників жіночого роду на

-а (-я) в родовому відмінку однини

34


Урок розвитку мовлення. Текст-розповідь

«Калина — символ України» (5)35
125–128

51, 52

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в

родовому відмінку однини (листка, лісу)36
129–133

53, 54

Правопис закінчень іменників жіночого і

чоловічого роду в орудному відмінку однини37
134–136

55, 56

Правопис закінчень іменників чоловічого роду на

в орудному відмінку однини

38
137–140

57, 58

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в

давальному і місцевому відмінках однини39


Урок розвитку мовлення. Текст-опис за

ілюстрацією. Науковий опис голуба (6)40
141–146

59, 60

Правопис закінчень іменників у множині

41
147–150

61, 62

Уживання іменників з прийменниками в різних

відмінках42


Повторення вивченого про іменник. Виконання

завдань у зошитах для оцінювання навчальних

досягнень (ч. ІІ) та з підготовки до ДПА


43


Узагальнювальний урок із теми «Іменник»

44


Контрольна робота із теми «Іменник»

Прикметник (20 годин)


45
151–154

63, 64

Аналіз контрольної роботи. Роль прикметників у мові і мовленні

46
155–159

65, 66

Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми.

Пряме і переносне значення прикметників47
160–162

67, 68

Спостереження за вживанням прикметників у

текстах різних типів — художньому і науковому

(без уживання термінів)


48


Урок розвитку мовлення. Складання текстів

письмових привітань (7)49
163–167

69, 70

Спостереження за формами прикметників

найвищого ступеня порівняння (без уживання терміна)50
168–170

71–72

Спільні і відмінні ознаки прикметників та

іменників. Повторення вивченого про прикметник

як частину мови


51
171–173

73, 74

Рід і число прикметників

52
174–178

75, 76

Відмінювання прикметників в однині і множині.

53
179–181

77, 78

Визначення відмінка прикметника в реченні за

відмінком іменника54


Урок розвитку мовлення. Текст-міркування «Чому

важливо бути доброю людиною» (8)55
182–186

79, 80

Зіставлення закінчень прикметників з основою

на твердий і м’який приголосні в однині і множині56
187–191

81, 82

Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-,

-зьк-

57
192–195

83, 84

Уживання знака м’якшення перед закінченням

прикметників58
196–201

85, 86

Використання прикметників для всебічної характеристики предметів і явищ. Усний опис

картини зимової природи59
202–205

(частково)87, 88

(частково)Спостереження за прикметниками у різних

формах


60Урок розвитку мовлення. Складання текстів

письмових запрошень (9)61-

62Виконання завдань у зошитах з оцінювання

навчальних досягнень та з підготовки до ДПА.

Підготовка до контрольної роботи за семестр


63


Контрольна робота за семестр

64


Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за

семестр


II семестр

Прикметник (продовження)


65
206–209

89, 90

Відмінювання прикметників у множині

66
210–212

91, 92

Уживання різних відмінкових форм множини

прикметників67
213–215

93, 94


Спостереження за функцією прикметників у

художніх текстах, народних прислів’ях, прикметах,

загадкахЧислівник (4 години)

68
216–219

95, 96

Поняття про числівник як частину мови. Роль

числівників у мовленні. Формули на означення

часу протягом доби


69


Урок розвитку мовлення. Робота з деформованим

текстом (10)70
220–223

97, 98

Вимова і правопис найуживаніших числівників

(11, 14, 16, 600). Створення тексту-оголошення71
224–226

99,100

Форми родового відмінка числівників 50–80

72
227–230

101,102

Уживання числівників у мовленні Узагальнення

знань і вмінь учнів, пов’язаних із числівникомЗайменник (7 годин)


73
231–234

103,104

Поняття про займенник як частину мови

74
235–239

105,106

Особові займенники

75
240–243

107,108

Займенники 1–3-ої особи однини і множини. Їхні

значення, синтаксична роль76


Урок розвитку мовлення (11). Докладний переказ

тексту «Якого кольору слова» (За ЄвгеномГуцалом)

77
244–250

109,110

Відмінювання особових займенників

78
251–255

111,112

Правопис займенників із прийменниками.

Уживання приставного н у займенниках 3-ої особи після прийменників79
256–260
Використання займенників для зв’язку речень у

тексті. Узагальнення знань про займенник80


Урок розвитку мовлення. Науковий опис річки

Дніпро (12)
Дієслово (18 годин)


81
261–264

113,114

Повторення вивченого про дієслово як частину

мови. Розширення уявлень про лексичні значення

дієслів. Спостереження за дієсловами різних

семантичних груп82
265–269

115,116

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми.

Багатозначні дієслова. Уживання дієслів у

прямому і переносному значеннях


83


Урок розвитку мовлення. Вибірковий переказ

тексту (13)84
270–274
Особливості речень з однорідними присудками

85
275–278

117,118

Спостереження за роллю дієслів у текстах

розповідного та описового характеру86
279–281

119,120

Неозначена форма дієслова (початкова форма).

Спостереження за вживанням дієслів неозначеної

форми у приказках і прислів’ях


87


Урок розвитку мовлення. Текст-розповідь за

фотослайдами88
282–285

121,122

Час дієслова. Змінювання дієслів за часами

89
286–289

123,124

Число дієслова. Змінювання дієслів за числами

90
290–294

(частково)125,126

(частково)Дієслова теперішнього часу


91
295–298

(частково)127,128

(частково)Дієслова майбутнього часу


92
310–314

(частково)135,136

(частково)

Дієслова минулого часу


93


Урок розвитку мовлення. Розповідь з

обґрунтуванням власної думки «Мій улюблений телевізійний проект» (16)94
299–301

(частково)129,130

(частково)Вправляння у розрізненні дієслів різних часових форм


95
302–305

(частково)
131,132

(частково)
Уживання дієслів різних часових форм у мовленні


96
306–309

(частково)133,134

(частково)

Закріплення знань учнів про часові форми дієслів


97
315–318

137,138

Дієслова на -ся (-сь) — вимова і правопис

98
319–322
Узагальнення знань і вмінь із теми «Дієслово».

Виконання завдань із зошитів для оцінювання

навчальних досягнень та з підготовки до ДПА


99


Контрольна робота з теми «Дієслово»

100


Аналіз результатів контрольної роботи

Прислівник (8 годин)


101
323–325

139,140

Поняття про прислівник як частину мови.

Незмінюваність — основна ознака прислівників102
326–328

141,142

Спостереження за вживанням

прислівників-синонімів у мовленні103
329–331

143,144

Спостереження за роллю прислівників-антонімів

у мовленні104


Урок розвитку мовлення. Текст-міркування «Чому

мені подобається моє ім’я» (17)105
332–335

145,146

Однорідні другорядні члени речення, виражені

прислівниками106
336–338

147,148

Спостереження за вживанням у текстах однорідних

членів речення, виражених прислівниками107
339–341

149,150

Спостереження за роллю прислівників у художніх

і науково-популярних текстах108
342–345
Практичне ознайомлення з правописом

найуживаніших прислівників. Виконання завдань

у зошитах для оцінювання навчальних досягнень

та з підготовки до ДПА109
346–350
Узагальнювальний урок із теми «Прислівник»


Повторення вивченого в 1–4 класах (4 години)


110–-119
351–381
Повторення вивченого за рік. Виконання вправ із

підручника та із зошитів для оцінювання

навчальних досягнень та з підготовки до ДПА (за планом учителя з орієнтацією на потреби класу та окремих учнів).

Робота з державної підсумкової атестації.

Підсумкова контрольна робота за навчальний рік.

Аналіз виконання підсумкової контрольноїроботи


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка