Положення про департамент фінансів Львівської обласної державної адміністраціїСкачати 152,6 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір152,6 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

облдержадміністрації

від „ 18 ” червня 2013 року

№ 362/0/5-13

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації
1. Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації (надалі – департамент) утворюється головою обласної держадміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Департамент підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству фінансів України.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, інструкціями та іншими нормативними актами Міністерства фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями і розпорядженнями голови обласної держадміністрації та обласної ради, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями департаменту є:

3.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області.

3.2. Розроблення в установленому порядку проекту обласного бюджету.

3.3. Підготовка розрахунків до проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд обласної держадміністрації та обласної ради.

3.4. Організація роботи щодо розроблення пропозицій з питань удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат.

3.5. Проведення разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації аналізу фінансово-економічного стану області, перспектив її подальшого розвитку.

3.6. Забезпечення контролю за ефективним і цільовим використанням коштів обласного бюджету.

3.7. Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними коштів обласного бюджету в межах визначених повноважень.

3.8. Здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією в межах своєї компетенції;

2) діє в межах своїх повноважень з дотриманням прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного та культурного розвитку області, вживає в межах компетенції заходів до усунення недоліків;

5) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку області за кошти обласного бюджету;

6) формує пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

7) бере участь у:

- підготовці заходів щодо розвитку області;

- підготовці балансу фінансових ресурсів обласного бюджету, готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

- розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, інших проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

8) проводить експертизу та погоджує проекти рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації в частині дотримання бюджетного законодавства;

9) аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;

10) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

11) розробляє та доводить до відома головних розпорядників коштів обласного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;

12) визначає порядок і терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету;

13) проводить під час складання та розгляду проекту обласного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

14) приймає рішення про врахування бюджетного запиту в пропозиціях до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд обласній державній адміністрації та обласній раді;

15) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

16) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

17) організовує роботу з підготовки проекту обласного бюджету, визначає за дорученням керівництва обласної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами обласної державної адміністрації матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету та прогнозних обсягів фінансових ресурсів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції стосовно коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву обласної держадміністрації;

18) перевіряє розрахунки міжбюджетних трансфертів і видає висновок щодо їх відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування;

19) перевіряє рішення районних і міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;

20) складає та затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету, розпис обласного бюджету, вносить у встановленому порядку зміни до розпису обласного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

21) спільно з головними розпорядниками коштів обласного бюджету затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

22) проводить у встановленому порядку розрахунки між обласним бюджетом, державним, районними та міськими (міст обласного значення) бюджетами;

23) перевіряє, відповідно до планів роботи департаменту, правильність складання та затвердження кошторисів і планів використання коштів установами та організаціями, що фінансуються з обласного бюджету;

24) погоджує кошториси, плани асигнувань і штатні розписи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій;

25) здійснює за участі органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до обласного бюджету;

26) організовує виконання обласного бюджету, забезпечує разом з Головним управлінням Міндоходів у Львівській області, Головним управлінням Державної казначейської служби України у Львівській області, іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

27) зводить показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету області, та подає їх у встановлені строки Міністерству фінансів України;

28) готує та подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до показників обласного бюджету, а також про обсяг вільного залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень бюджетних установ) фондів обласного бюджету;

29) проводить моніторинг змін, що вносяться до показників обласного бюджету;

30) за рішенням обласної ради розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

31) у разі виникнення тимчасових касових розривів та невиконання розрахункових показників Міністерства фінансів України за доходами, відповідно до вимог статей 43 та 77 Бюджетного кодексу України і за рішенням обласної ради, виступає одержувачем середньострокових та короткострокових позик з єдиного казначейського рахунку;

32) аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання обласного бюджету, інші фінансові звіти, подані Головним управлінням Державної казначейської служби України у Львівській області;

33) інформує керівництво обласної державної адміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період і подає їй на розгляд річний та квартальні звіти про виконання обласного бюджету;

34) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

35) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного та фінансового стану області, готує пропозиції щодо визначення додаткових фінансових ресурсів;

36) організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;

37) бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм області;

38) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

39) опрацьовує запити та звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад області;

40) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

41) бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення структури обласної держадміністрації, готує пропозиції стосовно визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання обласної держадміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

42) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо обласного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

43) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

44) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

- зупинення операцій з бюджетними коштами;

- призупинення бюджетних асигнувань;

- зменшення бюджетних асигнувань;

- повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

- безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

45) аналізує діяльність структурних підрозділів з питань фінансів районних державних адміністрацій і міських рад міст обласного значення, готує пропозиції щодо її вдосконалення;

46) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

47) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

48) за наданими повноваженнями обласною держадміністрацією, здійснює контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі щодо районних та міських (міст обласного значення) бюджетів;

49) здійснює повноваження, делеговані обласною радою, з питань бюджету;

50) забезпечує, в межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

51) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

52) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

53) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

54) забезпечує захист персональних даних;

55) забезпечує створення належних виробничих і соціально-побутових умов для працівників департаменту;

56) здійснює інші передбачені законом повноваження.


5. Департамент має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів і звітування про їх виконання.

5.2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції департаменту.

5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної держадміністрації.

5.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції департаменту.


6. Департамент фінансів, у встановленому законодавством порядку та в межах своїх повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання та передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на департамент завдань і здійснення запланованих заходів.
7. Департамент фінансів очолює директор.

Директор департаменту фінансів обласної держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінфіном у встановленому законодавством порядку.


8. Директор департаменту фінансів має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.
9. Директор департаменту фінансів:

1) здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної держадміністрації положення про департамент;

3) затверджує положення про структурні підрозділи департаменту, посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

6) звітує перед головою обласної держадміністрації про виконання покладених на департамент завдань і затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування при розгляді питань формування та виконання бюджету, а також роботи структурного підрозділу з питань фінансів;

8) представляє інтереси департаменту у відносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства;

9) видає в межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Львівській області;

10) подає на затвердження голови обласної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

(підпункт 10 пункту 9 набирає чинності з 1 січня 2014 року (див. пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 348 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації»);

11) розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису департаменту;

12) затверджує розпис доходів і видатків обласного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

13) призначає на посаду та звільняє з посади працівників департаменту;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

16) забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) може скасовувати накази керівника структурного підрозділу з питань фінансів районної держадміністрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну;

18) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.
10. Накази директора департаменту фінансів, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством фінансів України.
11. У департаменті фінансів обласної державної адміністрації для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія в складі директора департаменту (голова колегії), заступників директора департаменту, а також інших працівників департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших установ і організацій.

Директор вносить пропозиції для розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту фінансів, та розробляє проекти відповідних рішень.


12. Департамент фінансів утримуються за кошти державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.
13. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту фінансів визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.
14. Штатний розпис і кошторис департаменту фінансів затверджуються в установленому законодавством порядку.
15. Департамент фінансів є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
________________________


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка