Положення про порядок випуску, розміщення та погашення ощадних (депозитних) сертифікатів Національного банку України для фізичних осібСкачати 144,01 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір144,01 Kb.
проект
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

. .2008 №

Положення про порядок випуску,

розміщення та погашення ощадних (депозитних) сертифікатів

Національного банку України для фізичних осіб

Це Положення розроблено відповідно до статей 15 та 25 Закону України “Про Національний банк України”, статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, Цивільного кодексу України, статті 164 Господарського кодексу України та з метою підвищення ефективності регулювання грошово-кредитного ринку та впливу Національного банку України (далі – Національний банк) на інфляційні процеси шляхом залучення коштів населення через випуск Національним банком ощадних (депозитних) сертифікатів для фізичних осіб.

Цим Положенням регулюється порядок випуску, розміщення, продажу та погашення ощадних (депозитних) сертифікатів Національного банку для фізичних осіб.

1. Загальні положення
    1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

дата випуску – дата набуття фізичною особою права власності на ощадний (депозитний) сертифікат Національного банку України;

ощадний (депозитний) сертифікат Національного банку України для фізичних осіб (далі – депозитний сертифікат Національного банку) – це монетарний інструмент, що є борговим цінним папером Національного банку в документарній формі і письмовим свідоцтвом про депонування готівкових коштів та засвідчує право власника депозитного сертифіката Національного банку або його правонаступника на одержання після закінчення встановленого строку суми вкладу та процентів за ним;

період розміщення – строк, протягом якого здійснюється продаж депозитних сертифікатів Національного банку певного випуску;

свідоцтво про випуск депозитних сертифікатів Національного банку – документ, оформлений на весь випуск депозитних сертифікатів Національного банку, який підтверджує право Національного банку на здійснення операцій з продажу фізичним особам депозитних сертифікатів цього випуску;

строк існування – строк від дати набуття фізичною особою права власності на депозитний сертифікат Національного банку до дати його погашення;

уповноважений банк – банк, з яким Національний банк уклав договір про здійснення операцій з депозитними сертифікатами Національного банку.

Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.
1.2. Випуск депозитних сертифікатів Національного банку здійснюється з метою мобілізації тимчасово вільних коштів населення для реалізації комплексу антиінфляційних заходів, що спрямовані на забезпечення фінансової стабільності.
1.3. Емітентом депозитних сертифікатів є Національний банк, який від свого імені випускає їх і виконує зобов’язання, що випливають з умов їх випуску.
1.4. Депозитні сертифікати Національного банку випускаються (емітуються) у національній та іноземній валюті (долари США, євро).
1.5. Власниками депозитних сертифікатів Національного банку є фізичні особи-резиденти, які на добровільній основі набули права власності за ними.
1.6. Продаж і погашення депозитних сертифікатів Національного банку, а також виплата доходу за ними здійснюються через територіальні управління Національного банку (далі – територіальні управління) та/або уповноважені банки.
1.7. Дохід за депозитними сертифікатами Національного банку виплачується під час пред’явлення їх для оплати і розраховується, виходячи з суми вкладу, процентної ставки, бази нарахування та строку існування.

Проценти за депозитними сертифікатами Національного банку, випущеними в іноземній валюті, сплачуються в національній валюті і розраховуються за офіційним курсом гривні до іноземної валюти на дату їх погашення.


1.8. Депозитні сертифікати Національного банку не можуть бути достроково погашені, про що зазначається в інформації про випуск та розміщення депозитних сертифікатів Національного банку.
1.9. Депозитні сертифікати Національного банку можуть використовуватися їх власниками в заставних операціях і не можуть бути використані в розрахунках.

2. Порядок випуску та розміщення депозитних сертифікатів Національного банку


2.1. Національний банк здійснює випуск депозитних сертифікатів Національного банку в обсягах, які потрібні для збалансування грошово-кредитного ринку.
2.2. Рішення про розміщення, умови розміщення та реєстрацію випуску депозитних сертифікатів Національного банку приймає Правління Національного банку залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку.
2.3. Про випуск депозитних сертифікатів Національного банку оформляється свідоцтво (додаток 1). Облік свідоцтв про випуск ощадних (депозитних) сертифікатів Національного банку України для фізичних осіб здійснюється за позабалансовим рахунком в Операційному управлінні Національного банку України (далі – Операційне управління Національного банку).
2.4. Національний банк повідомляє про відкрите (публічне) розміщення депозитних сертифікатів Національного банку шляхом оприлюднення умов розміщення на офіційному веб-сайті Національного банку та опублікування в засобах масової інформації, зокрема, газетах “Урядовий кур’єр”, “Голос України” та інших не менше ніж за 10 днів до початку розміщення депозитних сертифікатів Національного банку.

Відповідна інформація також розміщується на видному місці в приміщенні територіального управління та/або уповноваженого банку, у якому здійснюється їх продаж.


2.5. Інформація про умови розміщення депозитних сертифікатів Національного банку включає:

період розміщення;

строк існування;

дату і номер рішення Правління Національного банку про розміщення депозитних сертифікатів Національного банку;

загальну суму випуску;

суму депозиту;

валюту депозиту;

процентну ставку;

порядок, форму сплати процентної ставки та погашення депозитних сертифікатів Національного банку;

форму випуску та шляхи розміщення (через територіальні управління та/або уповноважені банки);

інші реквізити, які за рішенням Національного банку мають важливе значення для розміщення депозитних сертифікатів Національного банку.
2.6. Національний банк здійснює випуск депозитних сертифікатів на такий строк:

180 днів;

270 днів;

1 рік;


1 рік 6 місяців;

2 роки;


2 роки 6 місяців;

3 роки.
2.7. Депозитні сертифікати Національного банку можуть бути лише іменними і друкуються на бланках спеціального зразка (додаток 2), виготовлення яких здійснюється відповідно до вимог законодавства. Бланки містять такі реквізити:

вид цінного папера;

найменування і місцезнаходження емітента;

серія і номер сертифіката;

дата випуску;

сума вкладу (депозиту);

процентна ставка;

строк існування;

інформацію про власника;

підпис керівника банку або іншої уповноваженої особи, засвідчений відбитком печатки банку.

3. Порядок продажу депозитних сертифікатів Національного банку


3.1. Продаж депозитних сертифікатів Національного банку здійснюється через територіальні управління та/або уповноважені банки, з якими Національний банк уклав договори про здійснення операцій з депозитними сертифікатами Національного банку.
3.2. Доставку бланків депозитних сертифікатів від Банкнотно-монетного двору до територіальних управлінь здійснює Національний банк, а від територіальних управлінь до уповноважених банків – уповноважені банки власними силами або Національний банк на підставі укладених договорів.

3.3. Бланки депозитних сертифікатів Національного банку зберігаються в грошових сховищах і обліковуються за відповідними позабалансовими рахунками.


3.4. Депозитні сертифікати Національного банку продаються шляхом залучення коштів фізичних осіб з видачею депозитних сертифікатів Національного банку.

Розрахунки за придбані депозитні сертифікати Національного банку здійснюються лише в готівковій формі відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.


3.5. Продаж депозитних сертифікатів Національного банку здійснюється з ідентифікацією покупця на підставі паспорта або документа, що його замінює, та довідки, виданої органом державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.
3.6. Бланк депозитного сертифіката Національного банку заповнюється територіальним управлінням або уповноваженим банком за допомогою відповідних технічних засобів або від руки чорнилом або кульковою ручкою.

На звороті депозитного сертифіката Національного банку зазначаються найменування та місцезнаходження територіального управління або уповноваженого банку, прізвища і ініціали працівників, які здійснили операцію з продажу сертифіката, та проставляються їх підписи та відбиток печатки територіального управління або уповноваженого банку.

Виправлення під час заповнення сертифіката не допускаються. Якщо під час заповнення депозитного сертифіката Національного банку допущено помилки, то він уважається зіпсованим і підлягає знищенню.

Зіпсовані бланки депозитних сертифікатів Національного банку зберігаються в грошових сховищах до їх знищення.


3.7. Ліва частина заповненого бланка депозитного сертифіката Національного банку надається власнику, а відірваний корінець залишається на зберіганні в територіальному управлінні або уповноваженому банку.
3.8. Плата за обслуговування осіб, які купують депозитні сертифікати Національного банку, територіальним управлінням або уповноваженим банком не стягується.
3.9. Зміна власника за депозитним сертифікатом Національного банку можлива лише в разі спадкування відповідно до норм Цивільного кодексу України.

Спадкоємець депозитного сертифіката Національного банку може оформити на себе перехід права власності за ним від особи, яка померла (спадкодавця), за місцем продажу сертифіката.


3.10. Кошти, залучені від продажу депозитних сертифікатів Національного банку, територіальне управління та/або уповноважений банк перераховує на окремий рахунок в Операційному управлінні Національного банку після закінчення операційного дня, у який були залучені кошти.

Операційне управління Національного банку обліковує отримані кошти в розрізі територіальних управлінь та/або уповноважених банків.


3.11. Територіальні управління та/або уповноважені банки щоденно повідомляють Національний банк щодо кількості проданих за минулий день депозитних сертифікатів Національного банку за строками існування, суми залучених коштів (додаток 3).

3.12. Бланки депозитних сертифікатів Національного банку, які не були продані, підлягають поверненню Національному банку після закінчення періоду розміщення.

4. Порядок погашення депозитних сертифікатів Національного банку

4.1. Погашення депозитних сертифікатів Національного банку здійснюється за місцем їх продажу.

У разі ліквідації уповноваженого банку, який здійснив продаж депозитних сертифікатів Національного банку, їх погашення здійснюється у відповідному територіальному управлінні.
4.2. Операційне управління Національного банку здійснює нарахування процентів за депозитними сертифікатами Національного банку відповідно до умов їх розміщення та строку існування.

Першим днем нарахування процентів уважається наступний день після продажу депозитного сертифіката Національного банку, останнім – дата, яка передує даті його погашення.


4.3. Національний банк у день погашення депозитних сертифікатів Національного банку перераховує на рахунки уповноважених банків суму залучених депозитів за депозитними сертифікатами Національного банку, які підлягають погашенню, та суму процентів за ними для сплати власникам.
4.4. Cплата процентів за депозитними сертифікатами Національного банку здійснюється за рахунок витрат Національного банку.

4.5. За умови настання строку погашення депозитного сертифіката Національного банку та пред’явлення його власником до погашення уповноважений банк та/або територіальне управління перевіряє справжність депозитного сертифіката Національного банку, його відповідність записам на корінці та здійснює виплату суми депозиту і процентів за ним.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності депозитного сертифіката Національного банку він вилучається і надсилається до Національного банку на експертизу в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.
4.6. Сплата коштів за депозитним сертифікатом Національного банку здійснюється в готівковій або безготівковій формі за бажанням власника.
4.7. Погашення депозитного сертифіката Національного банку здійснюється шляхом написання слова “Погашено” у правому верхньому його куті, що засвідчується підписом працівника, який здійснив операцію, із зазначенням дати погашення.
4.8. Погашені депозитні сертифікати Національного банку до їх знищення обліковуються за позабалансовим рахунком.
4.9. Депозитний сертифікат Національного банку вважається документом на вимогу, за яким на дату вимоги сплачується сума депозиту та проценти, що нараховані на дату погашення, якщо його власник не вимагає повернення коштів в обумовлений строк.
4.10. Територіальне управління та/або уповноважений банк щоденно надає Національному банку інформацію щодо погашених депозитних сертифікатів Національного банку за минулий день (додаток 4).
4.11. Сума коштів за не погашеними в строк депозитними сертифікатами Національного банку та проценти за ними протягом двох робочих днів перераховуються уповноваженим банком на рахунок в Операційному управлінні Національного банку.
4.12. У разі пред’явлення до оплати депозитного сертифіката Національного банку, строк погашення якого минув, уповноважений банк здійснює його погашення і виплату процентів за ним та повідомляє Національний банк щодо перерахування (компенсування) йому цих коштів.

Перерахування коштів здійснюється протягом двох робочих днів.

5. Порядок знищення депозитних сертифікатів Національного банку
5.1. Зіпсовані бланки та погашені депозитні сертифікати Національного банку підлягають знищенню.
5.2. Територіальні управління та/або уповноважені банки знищують зіпсовані бланки і погашені депозитні сертифікати Національного банку за письмовим розпорядженням Національного банку.
5.3. Для знищення зіпсованих бланків і погашених депозитних сертифікатів Національного банку в уповноваженому банку та/або територіальному управлінні призначається комісія, до складу якої включаються відповідальні особи.

Комісія складає акт про знищення у двох примірниках, який підписують голова та члени комісії. Перший примірник акта про знищення надається Національному банку.


6. Контроль і відповідальність
6.1. Національний банк здійснює контроль за розміщенням і проведенням розрахунків за депозитними сертифікатами Національного банку.
6.2. Уповноважені банки забезпечують контроль за своєчасним і повним оприбуткуванням отриманих бланків депозитних сертифікатів Національного банку.
6.3. Відповідальність за несвоєчасне перерахування коштів до Національного банку після продажу депозитних сертифікатів Національного банку покладається на уповноважений банк.

Уповноважений банк сплачує на користь Національного банку пеню в розмірі 0,5 процента від суми неперерахованих коштів за кожний день прострочення в разі несвоєчасного перерахування ним коштів за продані депозитні сертифікати Національного банку.


6.4. Відповідальність за несвоєчасне перерахування коштів до уповноваженого банку в день погашення депозитних сертифікатів Національного банку покладається на Національний банк.

Національний банк сплачує на користь уповноваженого банку пеню в розмірі 0,5 процента від суми неперерахованих коштів за кожний день прострочення в разі несвоєчасного перерахування Національним банком коштів у день погашення депозитних сертифікатів Національного банку.


6.5. Уповноважені банки, що оплатили підроблені депозитні сертифікати Національного банку, виплатили проценти за ними, а також сплатили надлишкові кошти за депозитними сертифікатами Національного банку, несуть власну майнову відповідальність. Збитки уповноважених банків унаслідок прийняття до погашення підроблених депозитних сертифікатів Національного банку та сплати надлишкових коштів за ними Національний банк не відшкодовує.

Директор Департаменту

монетарної політики Н.І.Гребеник
Заступник начальника управління –

начальник відділу методології інструментів

грошово-кредитного ринку

Департаменту монетарної політики Н.Р.Терещенко

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник Голови

Національного банку України

А.В.Шаповалов


“____”“____________” 2008р.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка