Положення про студентське самоврядування нму ім. О. О. Богомольця Доповідає: в о. голови Студентського парламенту Згурський П. А. 28 пунктів замість 6!!! Призначення та сфера застосуванняСкачати 50,04 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір50,04 Kb.
ТипПоложення

Положення про студентське самоврядування НМУ ім. О.О. Богомольця


Доповідає: в.о. голови Студентського парламенту Згурський П.А.

28 пунктів замість 6!!!

.      Призначення та сфера застосування

 • 1.1.    Положення про студентське самоврядування (далі Положення) – це нормативний документ, яким регламентується порядок створення і функціонування студентського самоврядування у ВМНЗ.
 • 1.2.    Цим Положенням керуються в своїй діяльності органи студентського самоврядування університету, факультетів, курсів, навчальних груп, гуртожитку, науково-педагогічний персонал та всі структурні підрозділи, діяльність яких пов’язана з вирішенням питань розвитку студентського самоврядування.

Нормативні посилання

Код документу Назва  документу

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник

№ 1060-ХІІ від 01.07.2014 Закон України “Про вищу освіту”

№ 1556-VII від 19 січня 2010 р. Наказ Міністерства освіти України

         • “Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”
         • №161 від 2 червня 1993р. Положення про організацію виховного

          П-751-10 процесу

          № 1010 від 15.11. 2007 р. Наказ МОН України «Примірне Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України»

Загальні положення організації студентського самоврядування

4.1. Студентське самоврядування в Університеті є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

4.4.      Студентське самоврядування – системне утворення, оскільки охоплює більшість сфер життєдіяльності вищого навчального закладу (навчально-виховну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу, культурно-дозвіллєву, громадську тощо) та має функціонувати на рівнях академічної групи, курсу, факультету, гуртожитку, студентського містечка, всього вищого навчального закладу.

Загальні положення організації студентського самоврядування

4.6.  У студентському самоврядуванні можуть брати участь особи, які навчаються в університеті за всіма формами навчання. Студентське самоврядування забезпечує їх участь в управлінні вищим навчальним закладом.

4.7. Студентське самоврядування здійснюється безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом прямого таємного голосування. Кожен Студент має право обиратися й бути обраним в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

4.10 Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

Загальні положення організації студентського самоврядування

4.11   Керівництво університету, деканати факультетів, служби гуртожитків, працівники кафедр та структурних підрозділів зобов’язані створювати умови для забезпечення діяльності та всебічно сприяти розвитку студентського самоврядування університету на всіх рівнях.

4.12  Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування мають право брати участь у роботі Вченої Ради, Ректорату та інших колегіальних органів університету і його структурних підрозділів.

Загальні положення організації студентського самоврядування

5.2.    Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

6.2.   Між органами студентського самоврядування та керівництвом університету вищого навчального закладу укладається угода про співробітництво (щорічно).

Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

7.1.  Студентське самоврядування в університеті здійснюється на рівні:

- університету; - академічної групи;

- факультету; - гуртожитку;

- курсу; - cтудентського містечка

7.2.    На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування (таємним голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування університету. Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

7.3.    Вищим органом студентського самоврядування університету є Конференція студентів, яка:

- ухвалює Положення про студентське самоврядування Університету, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

- заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

- затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

- обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування. Контрольно-ревізійна комісія обирається 1 раз на семестр.

- затверджує голову органу студентського самоврядування, заступника голови, секретаря органу студентського самоврядування, голів відділів та припиняє їх повноваження

Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

7.3.1. Конференція скликається з представників факультетів, а саме: голів Студентських рад факультетів, голів Студентських рад гуртожитків, старост курсів, старост потоків та старост груп. Староста групи може делегувати своє право присутності на Конференції представнику групи, за погодженням 2/3 студентів групи, із наданням відповідного протоколу.

7.3.2. Конференція проводиться 1 раз на семестр. Позачергова конференція скликається на вимогу Студентського парламенту або 10 відсотків студентів Університету.

7.3.5. Рішення Конференції ухвалюються шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції та мають обов’язковий характер для Студентського парламенту і дорадчий для адміністрації університету.

Студентський парламент

8.1. Постійно діючим виконавчим органом студентського самоврядування в Університеті між Конференціями студентів є Студентський парламент, до складу якого обираються тільки студенти всіх курсів та всіх форм навчання.

8.2. До складу Студентського парламенту входять голова, заступники голови та секретар Студентського парламенту, а також 150 делегатів$ від Студентських рад факультетів - 80 осіб, з розрахунку 10 від факультету (голова Студентської ради факультету та 9 виборних представників факультету) та відділів Студентського парламенту - 70 осіб, з розрахунку 10 від відділу (голова відділу та 9 виборних представників відділу).

Студентський парламент

8.4. Засідання Студентського парламенту скликаються не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання Студентського парламенту скликається за рішенням Виконавчого комітету Студентського парламенту, на вимогу ректора університету та більшості членів Студентського парламенту. Є відкритими для студентів університету.

8.5. Рішення ухвалюються звичайною більшістю голосів. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про студентське самоврядування - більшістю у 2/3 голосів присутніх.

Голова Студентського парламенту

 • організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Студентського парламенту.
 • звітує про роботу Студентського парламенту та Виконавчого комітету.
 • відстоює інтереси студентів університету через представництво у Вченій раді, Ректораті університету та комісії з розподілу студентів;
 • делегує свої повноваження заступникам та може припиняти їх;
 • забезпечує організацію проведення Конференції студентів;

Голова Студентського парламенту

 • подає до розгляду Студентського парламенту кандидатури заступника голови, секретаря та голів відділів Студентського парламенту.
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення діяльності Студентського парламенту;
 • 9.2. Голова Студентського парламенту обирається терміном на 1 рік (не більше ніж на 2 терміни) шляхом прямого таємного голосування та затверджується Конференцією студентів.

Голова Студентського парламенту

9.3. Порядок обрання голови Студентського парламенту;

9.3.1. Функції щодо контролю виборів голови Студентського парламенту покладається на тимчасову виборчу комісію, обрану з представників факультетів на засіданні Студентської ради факультету, виходячи з квоти 4 студенти від факультету. Члени тимчасової виборчої комісії не входять до числа делегатів Конференції студентів та не мають права голосу. З їх числа, шляхом прямого голосування простою більшістю голосів обираються голова, заступник та секретар.

Голова Студентського парламенту

9.3.2. Кандидатури на голову Студентського парламенту приймаються Тимчасовою виборчою комісією у визначений термін з числа студентів Університету, які мають:

- середній бал успішності не менше 4,0;

- досвід роботи в Студентському парламенті не менше 1 року.

9.3.3. Після подання кандидатур всіх бажаючих, Тимчасова виборча комісія надає можливість проводити передвиборчу кампанію, яка включає в себе проведення зустрічі студентів з кожним із кандидатів у визначений термін в аудиторіях Університету.

Голова Студентського парламенту

9.3.4. По закінченню передвиборчої компанії на Конференції студентів делегати заслуховують програми кандидатів і допускають їх до виборів.

9.3.5. Після Конференції студентів у двотижневий термін проводяться вибори голови Студентського парламенту на виборчих дільницях, що розміщуються на території Університету в кількості не менше 5.

9.3.6. Голосування проводиться протягом одного дня, після чого запломбовані скриньки відвозяться до центральної дільниці, де лічильна комісія проводить підрахунок бюлетенів.

9.3.7. Перемагає у виборах той, хто набере більшість голосів.

Голова Студентського парламенту

9.3.8. На Конференції студентів делегати затверджують голову Студентського парламенту.

9.4. Повноваження Голови Студентського парламенту припиняються достроково у разі:

- особистої заяви про відставку;

- з ініціативи 10% студентів університету при наявності їх підписів;

- в разі вибуття зі складу студентів.

Виконання обов'язків голови Студентського парламенту тимчасово, до проведення виборів, покладається на заступника голови Студентського парламенту.

Виконавчий комітет Студентського парламенту

10.1. Виконавчий комітет діє в період між засіданнями Студентського парламенту та спрямовує свою роботу на реалізацію його рішень.

10.2. До складу Виконавчого комітету входять заступники голови, секретар Студентського парламенту, голови студентських рад факультетів та голови відділів Студентського парламенту. Очолює Виконавчий комітет голова Студентського парламенту.

10.4. Засідання Виконавчого комітету проводяться один раз на два тиждня.

Виконавчий комітет Студентського парламенту

10.6. Голова та члени Виконавчого комітету звітують про свою діяльність перед Студентським парламентом не рідше 1 разу в місяць.

10.5. Рішення Виконавчого комітету ухвалюються звичайною більшістю голосів при наявності не менше 2/3 його членів і є обов’язковими для виконання всіма органами студентського самоврядування.

Відділи Студентського парламенту

11.1. Відділ є структурним підрозділом Студентського парламенту, діяльність якого охоплює певний напрямок роботи на покращення студентського життя.

11.3. Відділ координує свою діяльність або діяльність своїх структурних підрозділів та веде звітність про виконану роботу перед Студентським парламентом університету щомісяця.

11.4. Особовий склад відділу Студентського парламенту формується головою відділу. Вибори представників відділу (9 осіб) у Студентський парламент проводяться шляхом прямого таємного голосування всіх членів відділу 1 раз на рік.

Відділи Студентського парламенту

11.5. Постійнодіючими відділами Студентського парламенту є:

-навчально-науковий відділ;

-відділ громадської діяльності;

-житлово-побутовий відділ;

-відділ зовнішніх зв’язків;

-відділ здоров’я та спорту;

-інформаційній відділ;

-служба безпеки Студентського парламенту.

11.6. Очолює та несе відповідальність за роботу відділу голова відділу, який призначається головою Студентського парламенту та затверджується на Конференції студентів.

Відділи Студентського парламенту


11 комісій!!!

Навчально-науковий відділ

12.1. Навчально-науковий відділ є самостійним структурним підрозділом Студентського парламенту НМУ, який бере участь в організації, контролі та координації всіх видів наукової та навчальної діяльності закладу і впровадження її результатів у навчальний процес та практику органів охорони здоров’я.

Відділ громадської діяльності

13.1. Відділ громадської діяльності є самостійним структурним підрозділом Студентського парламенту НМУ, який нараховує у своєму складі три структурних підрозділи, між якими рівномірно розприділена робота відповідно до їх завдань: сектор культури та дозвілля, сектор виховної роботи та волонтерський сектор.

Житлово-побутовий відділ

14.1. Житлово-побутовий відділ є самостійним структурним підрозділом Студентського парламенту НМУ, який організовує роботу у гуртожитках згідно з статутними цілями і завданнями студентів Університету.

14.3. До складу житлово-побутового відділу входять: Голова житлово-побутового відділу, старости гуртожитків та студенти активісти.

Відділ зовнішніх зв’язків

15.1. Відділ зовнішніх зв’язків є самостійним структурним підрозділом Студентського парламенту НМУ, який сприяє реалізації міжвузівських та міжнародних студентських відносин, встановлює та укріплює зв’язки між НМУ та іншими ВНЗ України та Світу.

Відділ здоров’я та спорту

16.1. Відділ здоров’я та спорту є самостійним структурним підрозділом Студентського парламенту НМУ, який займається питаннями організації спортивного процесу в університеті, популяризацією активного і здорового образу життя серед студентів, організацією спортивних змагань та тренінгів.

Інформаційний відділ

17.1. Інформаційний відділ є самостійним структурним підрозділом Студентського парламенту НМУ, який займається інформаційним забезпеченням студентства про всі сфери діяльності Студентського парламенту.

17.3. До інформаційного відділу входить прес секретар Студентського парламенту, який відповідає за проінформованість студентів, щодо засідань органів студентського самоврядування, змін у структурі, положенні тощо.

Служба безпеки Студентського парламенту

18.1. Мета та завдання служби безпеки Студентського парламенту:

- забезпечує безпеку та право­порядок при проведенні різноманітних заходів, організовує чергування студентів при проведенні їх;

- координує роботу студентів в приймальній комісії Університету;

- забезпечення дотримання правил внутрішнього розпорядку з боку студентів.

Студентська рада факультету

19.1. Постійно діючим, органом студентського самоврядування факультету є студентська рада факультету, яка формується з числа студентів з відмінною та доброю успішністю за результатами прямих виборів старост курсів, потоків, узгоджених з деканом, терміном на 1 рік і виражає інтереси всіх студентів факультету та виступає від їх імені.

19.2. Членом Студентської ради може бути кожний студент факультету з відмінною та доброю успішністю, якого обирають на засіданні студентської ради факультету.

Студентська рада факультету

19.3. Структура студентської ради факультету будується за принципом: академічна група - потік - курс - факультет (на факультетах, де кількість академічних груп на одному курсі перевищує 12), або академічна група - курс - факультет (на факультетах, де кількість академічних груп на одному курсі не перевищує 12).

19.4. Поточна діяльність здійснюється через засідання студентської ради факультету, які проводяться не рідше одного разу на місяць і є відкритим для всіх студентів факультету. Позачергові засідання скликає голова студентської ради факультету за власним рішенням, а також на вимогу 1/3 членів студентської ради факультету або на вимогу декана не пізніше 5 днів від моменту подання вимоги.

Студентська рада факультету

 • 19.5. Очолює Студентську раду факультету голова Студентської ради факультету, який обирається простою більшістю голосів студентів факультету, таємним голосуванням із числа кандидатур з відмінною та доброю успішністю, запропонованих і обговорених у колективі факультету, або шляхом самовисування, терміном на 1 рік (не більше ніж на 2 терміни). Дострокові вибори можуть відбутися з ініціативи 10% студентів факультету, більшості членів студентської ради факультету, на вимогу виконавчого комітету Студентського парламенту або за рішенням Студентського парламенту (при наявності відповідного обґрунтування причини).
 • В разі вибуття зі складу студенті або особистої заяви про відставку виконання обов'язків голови Студентської ради факультету тимчасово (до обрання нового голови Студентської ради факультету) покладається на заступника голови Студентської ради факультету.

Староста курсу та потоку

20.1. Староста курсу координує діяльність самоврядування студентів на курсі, а староста потоку – студентів потоку.

Староста курсу та староста потоку обираються на зборах студентів курсу та потоку з числа студентів з відмінною та доброю успішністю, при наявності не менше 2/3 студентів, простою більшістю голосів і узгоджується з деканом.

Староста курсу та потоку

20.2. На першому курсі в.о. старости курсу та потоку призначається Студентською радою факультету на випробний термін строком 2 місяці. Протягом випробного терміну в.о. старости курсу та потоку може бути переобраний студентами курсу та потоку, деканом або його заступниками. По завершенню випробного терміну в.о. старости курсу та потоку обирається студентами курсу та потоку шляхом прямого таємного голосування. Збори курсу або потоку є правомочними за наявності не менше 2/3 від загальної кількості студентів курсу або потоку.

Староста академічної групи

21.1. Староста академічної групи (далі староста групи) здійснює координацію самоврядування студентів на рівні академічної групи і представляє інтереси студентів групи в деканаті факультету, на курсових старостатах та кафедрах. Староста групи підпорядковується старості курсу (потоку), декану та деканату.

Староста академічної групи

21.2. На першому курсі в.о. старости групи призначається Студентською радою факультету на випробний термін строком 2 місяці. Протягом випробного терміну в.о. старости групи може бути переобраний студентами групи, деканом або його заступниками. По завершенню випробного терміну в.о. старости групи обирається студентами групи шляхом прямого таємного голосування. Збори групи є правомочними за наявності не менше 2/3 від загальної кількості студентів академічної групи.

Студентська рада гуртожитку

22.1. Студентська рада гуртожитку є органом самоврядування студентів, які мешкають в гуртожитку, що виконує функції забезпечення захисту прав та конторою за виконанням обов’язків мешканців гуртожитку, визначених нормативними документами, залучає студентів до заходів, спрямованих на виховну, культурно-масову, спортивну роботу, охорону громадського порядку, поліпшення соціально-побутових умов проживання.

22.2. Студентська рада гуртожитку включає в себе: Голову студентської ради гуртожитку, старост поверхів та студентів-активістів. Вибори Голови студентської ради гуртожитку організовує і контролює Студентська рада гуртожитку разом з Виконавчим комітетом Студентського парламенту.

Студентська рада гуртожитку

22.4. Очолює та несе відповідальність за роботу Студентської ради гуртожитку голова Студентської ради гуртожитку, який обирається мешканцями гуртожитку таємним голосуванням із числа кандидатур з відмінною та доброю успішністю, запропонованих і обговорених у колективі мешканців, або шляхом самовисування., простою більшістю голосів, терміном на 1 рік (не більше ніж на 2 терміни).

22.7. Староста поверху обирається мешканцями поверху таємним голосуванням із числа кандидатур з відмінною та доброю успішністю, запропонованих і обговорених у колективі мешканців, або шляхом самовисування., простою більшістю голосів та затверджується на засіданні Студентської ради гуртожитку.

Права й обов’язки органів студентського самоврядування

23.1.  Студентські ради всіх рівнів мають право:

- отримувати від керівництва університету консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

- звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до керівництва відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

- затверджувати рішення про переведення з контракту на бюджет та з бюджету на контракт.

Права й обов’язки органів студентського самоврядування

- погоджувати рішення щодо відрахування осіб, які навчаються в університеті та їх поновлення на навчання; призначення на посаду заступника декана факультету, заступника керівника вищого навчального закладу; поселення осіб, які навчаються в університеті, в гуртожиток і виселення з гуртожитку; затвердження рішень з питань студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в університеті.

23.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

- забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

- порушувати проблеми студентів перед керівництвом університету;

Права й обов'язки керівництва університету щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

24.1. Керівництво університету має право:

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

- скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту університету та Положення про органи студентського самоврядування;

24.2.   Керівництво університету зобов’язано:

24.2.   Керівництво університету зобов’язано:

- створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

- інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів університету;

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у вищому навчальному закладі;

- адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

25.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними організаціями, зокрема студентами та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

25.2.  Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з керівництвом університету.

25.3.   Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу університету та держави.

Фінансова основа студентського самоврядування 

26.1. Кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності;

26.2. Членські внески студентів (курсантів), розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Відповідальність та повноваження

27.1.  Відповідальність за організацію розробки, внесення змін та актуалізацію даного положення, утвердження на загальній Конференції студентів несе голова органу студентського самоврядування з погодженням першого проректора з науково-педагогічної роботи.

27.2.  Відповідальність за організацію погодження та затвердження даного положення несе начальник юридичного відділу.

27.3.   Відповідальність за зберігання оригіналу, тиражування та видачу врахованих копій положення несе начальник юридичного відділу.

Заключні положення

28.1. Дане Положення вступає в дію з моменту ухвалення Конференцією трудового колективу Університету, Конференцією студентів та затвердження ректором університету.

28.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться Студентським парламентом, вступають в силу після прийняття черговою конференцією студентів та затвердження ректором.

Засідання студентського Парламенту

Засідання студентського Парламенту

26.03.15 аудиторія № 2 морфологічного корпусу

17:00

Дякую за увагу!


Каталог: uploads -> files
files -> Про козацькі часи на Україні Володимир Антонович Зміст
files -> Фрагменти презентації проекту
files -> Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення
files -> Германова ольга Григорівна
files -> Денісова олена Сергіївна
files -> Незаконного втручання в роботу
files -> Дмитро Васильович Павличко
files -> 3274 дитини дошкільного віку
files -> Методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах
files -> Бонтлаб василь васильович


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал