Портфоліо Вчителя початкових класівСкачати 51,07 Kb.
Дата конвертації16.12.2016
Розмір51,07 Kb.

Портфоліо

Вчителя початкових класів

Пікуліної Тетяни Леонідівни

ХЗОШ І-ІІІ ступенів №1


Херсон – 2011р.

Рік народження: 7.11.1962

Рік народження: 7.11.1962

Освіта: вища.

Спеціальність:

педагогіка та

методика почат-

кового навчання.

Кваліфікація: вчи-

тель початкових

класів.

Категорія: вища, старший

учитель.

Педагогічний стаж-

27 років.

ХЗОШ І-ІІІ ступенів №1

м. Херсон


Візитна картка вчителя

Кодекс честі учня школи №1

Коли приходиш до школи, пам‘ятай, що знання – найцінніший капітал.

Оволодівай знаннями, навчись використовувати їх на практиці.

Дбай про школу, адже вона – твій дім.

Ерудиція – запорука успішного навчання.

Кожен має право на свою точку зору, поважай це право.

Старанно вчись, не запізнюйся на уроки.

Читай книги, у них можна знайти будь – яку необхідну тобі інформцію.

Естетичний зовнішній вигляд – запорука гарного настрою та продуктивної праці.

Спілкуючись з іншими, намагайся стати кращим.

Твої вчинки розкажуть про тебе краще, ніж слова.

Імідж школи – справа і учителя, і учня.


Я повинен пізнати світ і себе,

я потребую життєвих експериментів…

В. Леві

“ … У наших руках – найбільша з цінностей світу –

“ … У наших руках – найбільша з цінностей світу –

Людина. Учитель творить людину. “

В.О. Сухомлинський

Науково - методична діяльність


Показники методичної діяльності

Підвищення

кваліфікації

Курси РІПО

Виступи:

на МО класних

керівників з нав-

чально – виховної

роботи

на семінарахпедрадах

Участь у наукових

конференціях

Конспекти відкритих . уроків

Володіння сучасними технологіями

Друковані роботи

Батьківський всеобуч

Самоосвіта

Розробка сучасних уроків

На основі взаємодії учитель учень

З використанням іно-

ваційних технологій

З використанням проект-

них методик

З використанням мульти-

медійної системи

З використанням DVD

програм


Курси РІПО з 18 жовтня 2010 року по

10 листопада 2010 року

Отримала сертифікат до проведення ЗНО у 2008 році


Закінчила курси “ Intel Навчання для майбутнього ” у 2005 році


Мої досягнення

Мої досягнення

Мої досягнення


Взято до друку

Мої громадські доручення :

.


Керівник МО з виховної роботи (9років).

Начальник пришкільного оздоровчого табору “ Віночок “ (2 роки).

Заступник голови міської комісії з перевірки робіт учнів початкових класів з української мови у міському етапі конкурсу імені Петра Яцика.

Модель розвитку компетентності вчителя

Модель розвитку компетентності вчителя

Батьківський всеобуч

Вивчення періо- дичних видань

Мотивація педа- гогічної і мето- дичної діяльності

Використання . ІКТ

Курси РІПО

Вивчення і викорис- тання сучасних інтерактивних технологій

Співпраця з батьками

Вивчення психоло- гічних особливостей

учня


Використання сучасних методів у виховному процесі

Проектна діяльність

Процес постійного педагогічного пошуку

Рефлексія діяльності

Моніторинг нав- чальної діяльності і корекція

Відкриті уроки

Вивчення передо- вого педагогічного досвіду

Виступи на МО

Участь у педрадах

КТС

Показники володіння сучасними технологіями

.


Орієнтовно – особистісне навчання

Проектні методи навчання

ІКТ


Створення ситуації вибору і успіху.

Організація співпраці вчителя і учня.

Використання рефлексивних. методів і прийомів.

Диференціація навчання.

Проведення уроків і виховних захо-

дів з використанням мультимедійної системи

Використання наукових DVD прог-

рам.


Створення проектів індиві-

дуальних та колективних.

Залучення учнів і батьків в проектну діяльність

DVD програми для початкової школи

Індивідуальні довідники

РОБОТА НАД МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ

Формування комунікативної компетентності молодших школярівТой, хто прагне, зробить більше за того, хто може.

Той, хто прагне, зробить більше за того, хто може.

Моя мета: виховувати людину нового покоління, викорис- товуючі компетентнісно – орієнтовані педагогічні технології.


Педагогічне кредо

.

.


Актуальність проблеми

Сучасні тенденції

в освіті

Використання сучасних форм

і методів освіти

Учень – суб'єкт навчального процесу

Недостатність теоретичних розробок

Бути людиною компетентною


формування культури усного та писемного мовлення як засобу вільного спілкування та самовираження

формування культури усного та писемного мовлення як засобу вільного спілкування та самовираження


Мета розвитку комунікативної компетентності -

…………….

…………….


Компетентність

Проінформованість

Обізнаність

Досвідченість

Авторитетність

Здатність кваліфіковано проводити діяльність і розширювати коло комунікативних відносин у суспільствіСкладові комунікативної

компетентності

Мовна


Мовленнєва

Соціокультурна

Говоріння

Слухання


Оволодіння

лексичним змістом

Граматичним змістом

Уміння побудови діалогічних і монологічних висловлювань

Здатність будувати мовне спілкування з іншими людьми

Добре орієнтуватися у новій обстановці

Здатність виявляти адекватну альтерна- тиву поведінки

Уміння попросити про допомогу і надати її

Повага бажання інших людей

Почуватися гідно у товаристві інших людей

Уміння керувати своєю поведінкою і спо- собами спілкування


Добре володіння усним та писемним мовленням;

 • Добре володіння усним та писемним мовленням;
 • вміння формулювати власну точку зору;
 • вміння доводити власну позицію;
 • вміння адаптуватися в мовному середовищі;
 • адекватне ставлення до критики;
 • вміння презентувати свій продукт;
 • культура мовлення;
 • здатність до відтворення інформації з елементами логічного опрацювання матеріалу (виділення головної думки, встановлення зв'язку між відомим і новим тощо);
 • вміння користуватися довідниковою літературою.

Комунікативні компетенції

Форми розвитку комунікативної компетентності молодших школярів

.


Форми розвитку комунікативної

компетентності молодших школярів

Відкриті уроки

Нестандартні уроки

Дискусії

Акції


Позаурочні заходи

Проектні презентації

Інтерактивні методи навчання

Уроки з DVD програмами

Уроки з використанням мультимедійної системи

Експериментальні

курси

Предметні тижні


Творчий процес передбачає такі основні кроки:

Творчий процес передбачає такі основні кроки:

постановка проблеми;

збір даних, що стосуються проблеми;

детальне вивчення даних;

вироблення можливих рішень;

перевірка обраного рішення.


Як створити творчу атмосферу

Завдання комунікативної спрямованості

Опорні групи лексики

Робота над прислів'ями та художніми висловами

Гра “ Де сховалася нісенітниця? “

Поширити речення другорядними членами

Використання інтерактивних технологій:

“ Інтерв'ю “. “ Мікрофон по колу ”.

“ Мозковий штурм “

Закінчити речення

Перетворити дефор- мовані речення

Сюжетно – рольові ігри

Складання казок, текстів, пам'яток

Діалог,

монолог


Творчий переказ

усний опис картини

усний твір

Дискусія


Розвиток критичного мислення “ Задай питання до тексту “

Бібліотечні уроки


.

.


Критерії формування комунікативної компетентності спілкування дітей молодшого шкільного віку

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Сформованість стійких мотивів спілкування з дорослими і ровесни- ками, ініціативність, активність взаємодії з людьми, виражена у формах емоційно – особистісного, ситуа- тивно – ділового та позаситуативного спілкування, наявність творчих розповідей.

Ситуативність проявів особистісних, ділових і пізнавальних мотивів, спілкування з доросли- ми і однолітками, що не стало стійким механіз-

мом, який спонукає до особистої ініціативи при вступі в мовленнєву взвємодію, несформова- ність елементів творчої уяви, прогнозування.

Несформованість моти- вів спілкування з дорос- лими і ровесниками, труднощі вступу в кон- такт, однотипність по- будови фраз, відстут- ність творчої розповіді.


Початок ДЕР

Початок ДЕР

Проміжний Високий рівень

етап ДЕР

Початок ДЕР

Проміжний Середній рівень

етап ДЕР

Початок ДЕР

Проміжний Початковий рівень

етап ДЕР


Результати дослідно – експериментальної роботи з формування комунікативної компетентності молодших школярів

8%

23%23%

58%


69%

19%


Діаграма моніторингових досліджень щодо питання воодіння мовленнєвими здібностями

Порівняльний моніторинг

навчальних досягнень

учнів за 2 – 3 клас

Порівняльний моніторинг навчальних досягнень учнів

за 2 і 3 клас

2-Б клас

3-Б клас

В.р. 20%

Д.р. 60%


С.р. 20%

Якість 80%В.р. 19%

Д.р. 69%


С.р. 12%

Якість 88%В.р. 48%

Д.р. 44%


С.р. 8%

Якість 92%В.р. 54%

Д.р. 42%


С.р. 4%

Якість 96%В.р. 20%

Д.р. 48%


С.р. 32%

Якість 68%В.р. 19%

Д.р. 55%


С.р. 27%

Якість 74%В.р. 52%

Д.р. 36%


С.р. 12%

Якість 88%В.р. 27%

Д.р. 61%


С.р. 8%

Якість 88%В.р. 27%

Д.р. 65%


С.р. 8%

Якість 92%Українська мова

Українське читання

Природознавство

Громадянська освіта

Математика

3 клас


Порівняльний моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови за 2 і 3 клас

Порівняльний моніторинг навчальних досягнень учнів з українського читання за

2 і 3 клас

2 клас


3 клас

Порівняльний моніторинг навчальних досягнень учнів з математики за

2 і 3 клас

2 клас


3 клас

Порівняльний моніторинг навчальних досягнень учнів з природознавства за

2 і 3 клас

2 клас


3 клас

Моніторинг навчальних досягнень учнів з громадянської освіти за 3 клас

Звіт про проведення

педагогічної

діяльності

Інформація про проведення відкритих уроків


Дата

Кабінет

Предмет

Тема

Для кого

7.10.10

105

Математика

Складання й обчислення

виразів. Визначення часу за годинником. Розв‘язування

задач. ( №183 – 191, 3 кл.)


Перевірка НМЦ і адміністрації школи.

17.11.10

105

Математика

Розв‘язування задач на зведення до одиниці. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 8. Розпізнавання многокутників. (№340 – 349, 3кл.)

Адміністрація і вчителі ХЗОШ №1.

26.01.11

105

Позакласне

читання


Шевченківський урок. Читаємо вірші великого поета.

РІПО, для вчителів міста і області.

16.02.11

105

Українська

мова


Розвиток зв'язного мовлення. Навчальний переказ за складеним планом “ Строкатий дятел – санітар лісу ”.

Перевірка НМЦ , вчителі школи і міста.

Інформація про участь учнів у позашкільних заходах з виховної роботи та участі у гуртках


Дата

Назва конкурсу

Кількість учнів, резуль-

тативність15.12.09

Міський конкурс “ Букет замість

ялинки “ .3 учні (2клас).

17.12.09

Всеукраїнський конкурс малюнків і віршів

“ Святий Миколай мандрує Україною “

(міський тур).


15 учнів (2 клас).

І місце у конкурсі малюн-

ків посів Бондаренко М.


Грудень

2009р.


Міська акція “ Допоможемо зимуючим птахам“.

(Виготовлення годівничок ).1 учениця (2 клас).

Березень

2010р.


Міська виставка – конкурс з декоративно – ужит-

кового мистецтва “ Творчість. Фантазія. Мистец-

тво “ у номінації “ Розпис на склі”.


1 учениця (2клас).

І місце посіла Коваленко

Юлія.


Березень 2010р.

Міський конкурс з декоративно – ужитко-

вого мистецтва “ Вироби з глини. Українсь-

кі народні іграшки “.


2 учениці (2 клас).

Інформація про участь учнів у позашкільних заходах з виховної роботи та участі у гуртках


Дата

Назва конкурсу

Кількість учнів, резуль-

тативністьберезень

2010р.


Обласний конкурс з декоративно – ужитко-

вого мистецтва «Знай і люби свій край».1 учениця (2 клас). ІІІ місце посіла Коваленко Юлія.

травень 2010р.

Міські змагання з футболу “ Шкіряний м'яч”.

2 учні (2 клас). IV місце зі шкіль-

ною командою посів Бонда-

ренко Микита.


травень 2010р.

Республіканський конкурс з танців “ Крок до зірок “.

2 учениці (2 клас).Увійшла в півфінал Землянська Дар'я.

Травень 2010р.

Всеукраїнський конкурс з бальних танців.

1 учениця (2 клас).

1.06.10

Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків під патронатом Міністерства освіти і науки України

“ Діти світу візьміться за руки “.7 учнів (2клас).

3 учні отримали дипло-

ми.


грудень

2010р.
Обласний конкурс “ Янголятко “ (До дня

Святого Миколая).15 учнів (3 клас),

2 учні нагороджені призами.


Інформація про участь учнів у позашкільних заходах з предметів


Дата

Назва конкурсу

Кількість учнів, які прийняли участь в конкурсах

березень

2010р.


Всеукраїнський математичний кон-

курс “ Кенгуру “.7 учнів (2 клас) .7 учнів отримали срібний сертифікат.

10.11.10

Шкільний тур. Міжнародний конкурс з української мови імені П. Яцика.

7 учнів (3 клас) .ІІІ місце посіла Тужикова Вікторія

11.11.10

Конкурс з російської мови “ Медве –

жонок “.5 учнів (3 клас)

Грудень

2010р.


Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс “ Колосок – 2010“.

8 учнів (3 клас)

8 учнів отримали “Золотий сертифікат” .Березень

2011р.


Всеукраїнський математичний кон- курс “ Кенгуру “.

7 учнів (3 клас)

Інформація про відвідування позашкільних заходів


Дата

Тип заходу

Місце проведення

Тема заходу

12.10.10

Заступник голови комі- сії з перевірки робіт у міському етапі конкурсу імені Петра Яцика.

ХЗОШ №15

Перевірка міських робіт з української мови імені Петра Яцика.

8.10.10 –

10.10.10


Курси підготовки.

РІПО

І Соціально – гуманітарний модуль. 10г.

ІІ Професійний модуль. 168г.

ІІІ Діагностично - аналітичний модуль. 10г.


20.10.10

Відвідування відкритих уроків.

ШГТ

Математика 4 кл. Тема: “ Письмове дода-

вання і віднімання багатоцифрових чисел”. Російська мова 3 кл. Тема : “ Речення “.4.11.10

Відвідування відкритих уроків.

ШГТ

Математика 2 клас. Тема: “ Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Порівнян-

ня чисел. Розвязування задач.

Українська мова 2 кл. “ Буква Щ щ “.


9.11.10

Конференція.

РІПО

Тема: “ Здоров'я зберігаючі технології у початкових класах “.

Інформація про проведення відкритих виховних заходів


Дата

Тип заходу

Тема

Присутні

17.04.09

Свято у 1 класі.

“ Прощавай, Букварику “.

Адміністрація школи, вчителі і батьки.

Листопад

2009р.


Свято укр. мови у

2 класі.


“ Мова моя – найчистіша криниця “.

Адміністрація і вчителі школи, учні 2 – 3 класів, батьки.

Листопад

2009р.


Конкурс “ Маленькі зірки “ у 2 класі.

“ Наші таланти “

Адміністрація і вчителі школи, учні початкових класів і батьки.

19.12.09

Родинне свято

2 клас.


“ Гість з неба (До дня

Святого Миколая).Адміністрація і вчителі школи,

учні початкових класів і батьки.15.10.10

Конкурс “Маленькі зірки “ у 3 класі.

“ Ми – таланти “.

Адміністрація і вчителі школи,

учні початкових класів і батьки.25.11.10

Свято осені у

3 класі.


“ Чарівні барви осені “.

Адміністрація і вчителі школи,

учні початкових класів і батьки.


Інформація про участь у шкільних заходах (конкурсах, виставках, предметних тижнях)


Дата

Тип заходу

Тема заходу

лютий 2009,

травень 2010Конкурс

Конкурс кабінетів “ Найкращий кабінет

ХЗОШ №1 “ (ІІ місце).листопад

2010р.


Конкурс

Конкурс з української мови імені Петра

Яцика (ІІІ місце 1 учень).Березень 2010р.,

січень 2011р.Шевченківський тиждень

Конкурс тестування “ Ми не забули твого голосу, Тарасе “.

Конкурс читців віршів “ Поетичний вернісаж “ , присвячений

Т. Г. Шевченку. (Грамота за ІІ місце.)

Відкритий урок “Життєвий і творчий шлях. Поезія великого Кобзаря “.2009 -

2010 н.р.Конкурс

Конкурс учнівського самоврядування серед учнів 1 – 4 класів. Грамота за І місце.

листопад

2009, 2010р.Конкурс

“ Маленькі зірки “ (Грамота за перемогу у номінації

“ Кращий хореографічний номер ”).листопад

2010р.


Конкурс - фотоколаж

“ Наш клас “ . (Грамота за перемогу).

Інформація про участь у шкільних заходах (конкурсах, виставках, предметних тижнях)


Дата

Тип заходу

Тема заходу

2008р.

Математичний тиждень

І етап. Вислови про видатних математиків та крилаті вислови про математику.

ІІ етап. Математичні завдання по паралелях.

ІІІ етап. Творча робота “ Оживи цифру “.

IV етап. Підсумковий: ІІ місце серед учнів початкових класів.2010р.

Математичний тиждень
 • Відкритий урок з мультимедійною презентацією
 • Складання проектів

“ Розвязування задач на зведення до одиниці. Вправи на засвоєння таблиці множення чис-

ла 8. Розпізнавання многокутників “ (3 клас)

“ Многокутники “, “ Трикутники “.


листопад

2009р.


Методичний тиждень художньо – естетичної спрямованості

Виставка поробок з природничого матеріалу “ Осінній натюрморт “ . (Грамота колективу 2-Б кл.). Виставка “ Іграшки з глини “ , “ Розпис на склі “. Виставка дитячих малюнків “ Осінь у моєму місті “.

листопад

2010р.


Методичний тиждень “ Осінні наспіви “.

І. Екологічна виставка – конкурс поробок з природни- чого матеріалу “ Барви осені – 2010 “. (Грамота за перемогу у номінації “ Національний колорит “).

ІІ. Відкритий виховний захід “ Чарівні фантазії осені “.

Грудень

2009р.,


2010р.

Акції

І. Допоможемо зимуючим птахам “. (Виготовлення годів- нисчок.)

ІІ.“ Букет замість ялинки“. ( Виготовлення букетів і макетів.)

ІІІ. Подаруй школі книгу.

IV. Макулатуринг “. ( ІІ, ІІІ і IV місце по школі).

V. “ Милосердя “.

vI. “ Діти на дорозі “.


Інформація про участь у шкільних заходах (засіданнях МО, педрадах)


Дата

Тип заходу

Тема заходу

грудень

2007


Педрада з виховної роботи.

Виступ “ Виховання особистості через ство-

рення оптимального середовища. Робота з батьками “.1.12.09

МО вчителів початкових класів.

Виступ “ Педагогічні ключі індивідуально – особистісного розвитку субʼєкта “.

9.12.09

Педрада “ Педагогічні ключі індиві- дуального розвитку суб'єктів навчаль-

но – виховного процесу “.Виступ “ Інноваційне мислення вчителя. Сучасний урок “.

лютий

2010


Педрада: Теоретичні дослідження.

Виступ “ Сучасний урок. Методи і прийоми навчання. Різноманітність інноваційних педагогічних технологій “.

травень

2010


Педрада з виховної роботи “ Індивідуаль-

ний стиль діяльності класних керівників щодо організації виховної роботи “.Виступ “ Технологія конструювання виховних справ. Творча лабораторія класного керівни-

Ка при проведенні КТС “.5.09.10

Педрада “ Про підсумки роботи педагогіч-

ного колективу за 2009/2010н.р. та перспек-

тиви розвитку школи на 2009/2010 н.р. “.


Виступ “ Недостатня увага частини вчителів на виховний потенціал уроку та його мотива-

ційні ресурси.11.02.11

16.02.11


Педрада “ Формування компетентної особистості на уроках і в позакласній роботі “.

Відкритий урок для вчителів РІПО з теми: “ Життє-

Вий і творчій шлях Т.Г. Шевченка. Антін Лотоцький

“ Малий Тарас чумакує ”.

Виступ на педраді “ Формування компетентної особистості “.Виховна робота

Мета виховної системи:

Створення комфортних умов для навчання і вихо-

вання особистості на основі застосування морально – етичних норм, які сприяють формуванню компетен- тного громадянина.


Проблема, над якою працює клас:

Розвиток морально – етичних норм поведінки учнів, для забезпечення формування дружнього та дієспрямованого учнівського колективу.

Девіз класу:

“ Стався до інших так, як хочеш, щоб ставились до тебе “.


Родинні свята

Виховні години

Конкурси

Вікторини

КТС

Відвідування театрів,

кінотеатрів, вистав,

філармонії,

планетарію


Позаурочні виховні заходи

Відкривати в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути.

Відкривати в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути.

Візьми усмішку Візьми доброту

І подаруй її тому, І яви її тому, хто сам

Хто так її потребує. Не вміє віддавати.

Візьми віру Візьми любов

І віддай кожному і неси її всьому світові.

Хто її не має.


Виховне кредо

Усе у світі відносне, окрім моральних

Усе у світі відносне, окрім моральних

цінностей.

Виховання повинне просвітити свідомість людини, щоб перед її очима лежала чітка дорога добра.

Виховання повинне просвітити свідомість людини, щоб перед її очима лежала чітка дорога добра.

К.Д. Ушинський

Моральне виховання – виховна діяльність школи

Моральне виховання – виховна діяльність школи

і сім'ї, що має на меті формування стійких моральних

якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведін-

ки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів

моралі, участь у практичній діяльності.


Морально – етичне виховання

Результати

морального виховання

Моральна свідомість

Моральність

Мораль


Моральні почуття

Моральні переконання

Моральна спрямованість

Моральні звички


наука про мораль, її природу, струк-

наука про мораль, її природу, струк-

туру та особливості походження й

розвитку моральних норм і взаємовід-

носин між людьми в суспільстві.


Етика -

Досягнення учнів


Досягнення учнів

Відкривай в кожній дитині душу творця, дай їй змогу пробудитися і розквітнути.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка