Потреба – мати винаходів (Жан Поль Сартр) Potrzeba matką wynalazkówСкачати 16,83 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір16,83 Kb.

Електронна БІБліотека – інформаційно-видавничий і освітній портал для бібліотекарів Elektroniczna BIBlioteka – informacyjno-publikacyjny i edukacyjny portal bibliotekarzy www.ebib.pl

 • Iwona Sójkowska
 • Biblioteka Politechniki Łódzkiej
 • Bożena Grocholska
 • Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Потреба – мати винаходів (Жан Поль Сартр) Potrzeba matką wynalazków

 • Нові технології і зміни, що відбулися на зламі століть вплинули на потребу інтеграції у середовищі професіоналів, для яких обмін досвідом став одним з елементів підвищення кваліфікації. Відтак, виникла ідея створення порталу для бібліотекарів, як наслідок дискусії, яку проведено серед прогресивного кола бібліотекарів Польщі у серпні 1998 р.
 • Nowe technologie i zmiany, jakie nastąpiły na przełomie wieków wpłynęły na potrzebę integracji różnych środowisk zawodowych, dla których wymiana doświadczeń stała się jednym z elementów doskonalenia zawodowego. Stąd pomysł na utworzenie portalu bibliotekarzy, który zrodził się na liście dyskusyjnej INFOBIBL w sierpniu 1998 roku.
 • W jego tworzenie zaangażowali się bibliotekarze-wolontariusze, poświęcając czas (poza etatem zawodowym) na pracę związaną z redakcją, korektą i składem.

Редакція EBIB Redakcja EBIB

Редакція EBIB Redakcja EBIB

 • Редактори- волонтери працюють в онлайновому режимі групами:
 •     редакція новин
 • редакція бюлетеня Biuletyn EBIB,
 • редакція сервісів
 •       група коректури
 •        технічна редакція
 •        англомовна редакція
 • Redaktorzy-wolontariusze pracują w trybie on-line w następujących zespołach:
 • redakcja wiadomości,
 • redaktorzy Biuletynu EBIB,
 • redakcja serwisów,
 • zespół korekty,
 • redakcja techniczna,
 • redakcja anglojęzyczna.

EBIB - новини/головна сторінка порталу EBIB – wiadomości / główna strona portalu

Бюлетень EBIB Biuletyn EBIB

 • Бюлетень EBIB - останній випуск
 • Biuletyn EBIB – edycja ostatniego numeru

База «Бібліотеки» Baza „Biblioteki”

Публікації Publikacje

Сервіси Serwisy

 • Словник
 • Słownik

EBIB для середовища EBIB dla środowiska

 • Важливі ініціативи підтримки розвитку бібліотек:
 • звіт про польські бібліотеки для Фундації Мелінди і Білла Гейтс
 • участь в організації конкурсу «Найкращі сайти польських бібліотек»
 • співпраця з Фундацією Бертельсмана і Фундацією імені Стефана Баторія
 • співпраця з ІФЛА - переклад текстів, публікації, участь у Комітеті з авторського
 • права та інших юридичних питань
 • Wśród ważniejszych inicjatyw wspierających rozwój bibliotek warto wymienić:
 • Raport o polskich bibliotekach dla Fundacji Melindy i Billa Gatesa,
 • Współorganizację konkursu „Najlepsze witryny bibliotek polskich”,
 • Współpracę z Fundacją Bertelsmanna i Fundacją Batorego,
 • Współpracę z IFLA – tłumaczenie tekstów, publikacji i udział
 • w IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee,

EBIB для середовища EBIB dla środowiska

 • Важливі ініціативи підтримки розвитку бібліотек:
 • участь у двох міжнародних проектах IKAROS i E-LIS,
 • участь у двох зустрічах «Expert Group on Information Law» Європейської асоціації EBLIDA
 • промоція Open Access і «Дня суспільного надбання»
 • Wśród ważniejszych inicjatyw wspierających rozwój bibliotek warto wymienić:
 • Udział w dwóch międzynarodowych projektach IKAROS i E-LIS,
 • Dwukrotne uczestnictwo w spotkaniu Expert Group on Information Law,
 • Promowanie Open Access i „Dnia domeny publicznej”.

EBIB для середовища EBIB dla środowiska

 • Організація конференцій - протягом 2001-2013 рр. організовано 6 заходів:
 • · конференція «Інтернет у бібліотеках - спроба балансу і перспективи розвитку» Вроцлав 2001;
 • ·  конференція «Інтернет у бібліотеках ІІ. Зв’язок, співпраця, дигіталізація», Вроцлав, 2003;
 • · конференція «Інтернет у бібліотеках ІІІ. Електронні засоби; продажі і попит». Вроцлав 2005;
 • Organizacja konferencji - w latach 2001-2013 zorganizowano
 • 6 takich spotkań:
 • Konferencja „Internet w bibliotekach. Próba bilansu
 • i perspektywy rozwoju”, Wrocław 2001,
 • Konferencja „Internet w bibliotekach II. Łączność, współpraca, digitalizacja”, Wrocław 2003,
 • Konferencja „Internet w bibliotekach III. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt” Wrocław 2005,

EBIB для середовища EBIB dla środowiska

 • Організація конференцій - протягом 2001-2013 рр. організовано
 • 6 заходів:
 • ·  IV Загальнопольська конференція EBIB «Інтернет у бібліотеках» і I міжнародна конференція «Open Access», Торунь, 2007;
 • · V конференція EBIB «Інтернет у бібліотеках» і II міжнародна конференція, «Open Access у Польщі», Торунь 2010;
 • ·  ІІІ Міжнародна конференція Open Access у Польщі «Відкрита наука і освіта», Бидгощ, 2012
 • Organizacja konferencji - w latach 2001-2013
 • IV Ogólnopolska Konferencja EBIB „Internet w bibliotekach”
 • i I Międzynarodowa Konferencja „Open Access”, Toruń 2007,
 • V konferencja EBIB „Internet w Bibliotekach”
 • i II Międzynarodowa Konferencja „Open Access w Polsce”, Toruń 2010,
 • III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce „Otwarta nauka i edukacja”, Bydgoszcz 2012.

EBIB - освітня платформа EBIB – platforma edukacyjna

 • У 2013 р. EBIB отримано грант Міністерства науки і вищої освіти на створення Відкритої освітньої платформи
 • W 2013 r. EBIB uzyskał grant Ministerstwa Nauki
 • i Szkolnictwa Wyższego na stworzenie Otwartej Platformy Edukacyjnej

EBIB - освітня платформа EBIB – platforma edukacyjna

 • На платформі створюється 3 курси:
 • Редагування електронних публікацій
 • Невидимий Інтернет (бази даних) і можливості пошуку в ньому
 • Пошук інформації у відкритих Інтернет-ресурсах
 • Na platformie tworzone są obecnie 3 kursy:
 • Redakcja publikacji elektronicznych
 • Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania
 • Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu
 • (http://moodle.ebib.pl/)

Курс - Редагування електронних публікацій Kurs – Redakcja publikacji elektronicznych

Курс – Невидимий Інтернет (бази даних) і можливості пошуку у ньому Kurs – Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania

Курс - Пошук інформації у Інтернет-ресурсах відкритого доступу Kurs – Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu

Доступ до курсів Dostęp do kursów

 • Відкриття курсів передбачається у жовтні 2013 р.
 • Курси плануються загальнодоступними і безплатними. Вимагатиметься тільки реєстрація на електронному навчальному порталі.
 • Otwarcie kursów przewidziane jest na październik 2013 r.
 • Kursy będą ogólnodostępne i bezpłatne.
 • Wymagane będzie jedynie założenie konta na platformie
 • e-learningowej.

Доступ до курсів Dostęp do kursów

 • Курсами можна користуватися багато разів у довільний час. Навчальний матеріал курсів підготовлено як підручник за конкретною темою.
 • Z kursów będzie można korzystać wielokrotnie w dowolnym czasie. Należy traktować je jak podręcznik, materiał szkoleniowy dotyczący określonego tematu.
 • Зареєстровані особи, які пройдуть цілий курс і складуть тестові завдання отримають сертифікат про закінчення навчання.
 • Osoby, które zdecydują się zapoznać z całym kursem i rozwiążą poprawnie test uzyskają certyfikat ukończenia kursu.

EBIB – підтримує ідею Open Access EBIB – wspiera ideę Open Access

 • Електронна БІБліотека EBIB - портал оснований на ідеї Open Access.
 • Весь вміст порталу, бюлетеня Biuletyn EBIB і навчальної платформи публікуються згідно вільної ліцензії Creative Commons «із зазначенням автора». Додатково більшу частину матеріалів конференцій опубліковано з використанням вільних ліцензій.
 • Elektroniczna BIBlioteka EBIB jest portalem tworzonym zgodnie z ideą Open Access.
 • Cała zawartość portalu, Biuletynu EBIB oraz platformy edukacyjnej publikowane są na wolnych licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC-BY).
 • Dodatkowo większość materiałów konferencyjnych również opublikowana została na wolnych licencjach.

EBIB англійською EBIB in English

 • Наша мрія - створити англомовну версію Електронної БІБліотеки.
 • Marzeniem redaktorów Elektronicznej BIBlioteki jest tworzenie równoległej wersji angielskiej portalu.

EBIB англійською EBIB in English

 • На англомовній сторінці вміщуємо найцікавіші новини і реферати опублікованих статей у бюлетені.
 • Na stronie angielskiej zamieszczane są ciekawsze wiadomości oraz streszczenia artykułów publikowanych w Biuletynie EBIB.

EBIB у міжнародних сервісах EBIB w międzynarodowych serwisach

 • Важливим досягнення є реєстрація статей з бюлетеня у сервісі EBSCO.
 • Istotnym osiągnięciem jest rejestrowanie artykułów
 • z Biuletynu EBIB w serwisie EBSCO.

EBIB у міжнародних сервісах EBIB w międzynarodowych serwisach

 • Електронний журнал відображається у сервісі DOAJ.
 • Ponadto czasopismo widoczne jest w serwisie DOAJ.

Висновки Na zakończenie

 • Електронна Бібліотека EBIB це сучасний портал, який створено з метою міжбібліотечної комунікації, фаховий путівник Інтернетом, корисний у щоденній активній праці бібліотекаря.
 • Elektroniczna BIBlioteka EBIB to nowoczesny, rozbudowany portal, który służy międzybibliotecznej komunikacji, to także przewodnik po internetowych zasobach przydatnych w codziennej, aktywnej pracy bibliotekarzy.

Висновки Na zakończenie

 • Закликаємо усіх користуватися нашим порталом, публікувати статті у Biuletynie EBIB або у серії Materiały konferencyjne (польською або англійською мовою), повідомляти інформацію про організацію конференцій та семінарів
 • Або заохочуємо до створення подібного сервісу…
 • Zachęcamy Państwa do korzystania z naszego portalu, do publikowania w Biuletynie EBIB czy w serii Materiały konferencyjne (w języku polskim lub angielskim), do przekazywania informacji o organizowanych konferencjach, seminariach.
 • Zachęcamy także do współpracy czy tworzenia podobnego serwisu...
 • Iwona Sójkowska i Bożena Grocholska
 • Redakcja EBIB: redakcja@ebib.pl


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка