Пояснювальна записка одним із резервів інтенсифікації навчально-виховного процесу з української мови є створення єдиної системи класної та позакласної роботи з предмета. Важливим напрямком такої роботи є проведення гурткових занятьСкачати 45,06 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір45,06 Kb.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним із резервів інтенсифікації навчально-виховного процесу з української мови є створення єдиної системи класної та позакласної роботи з предмета. Важливим напрямком такої роботи є проведення гурткових занять.

Програму гуртка розроблено з урахуванням положень Концепції мовної освіти 12-річної школи, Держав­ного стандарту базової і повної середньої освіти та Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

В основу програми покладено систему позакласної роботи з укра­їнської (рідної) мови, що містить сукупність взаємопов'язаних і взаємо­діючих організаційних форм, методів, об'єднаних спільними цілями, які спрямовані на формування мовної та мовленнєвої компетентностей.

Зміст і структура програми поєднують розвиток у школярів різних видів мовленнєвої діяльності, що готують їх до спілкування у різних жит­тєвих ситуаціях:

1) аудіювання формує в учнів уміння й навички сприймати мовлення, обговорювати прослухане, конструювати повідомлення за допомо­гою форм роботи,. які стимулюють мовленнєвомислительну ак­тивність учнів;

2) читання – один із засобів впливу на формування особистості й роз­витку в учнів мовленнєвих умінь і навичок з використанням текстів, що не звучать на уроках, а також тих, які є основою для рецептив­ного й експресивного видів мовленнєвої діяльності;

3) говоріння в діалогічній і монологічній формах спонукає дітей до висловлювань у різних ситуаціях спілкування, стимулює їхню ко­мунікативну активність;

4) драматизація та інсценування – один із видів художньої самодіяль­ності, що найбільше захоплює учнів cepеднього шкільного віку, бо відповідає внутрішнім потребам підлітків у творчій активності, у спілкуванні зі своїми однолітками за інтересами; школярі розвива­ють уміння й навички діалогічного та монологічного мовлення, вчать­ся виразно читати свої ролі, оволодівають елементами ораторсько­го мистецтва та сценічної грамоти.

Мета гурткових занять: підвищити рівень мовленнєвої підготовки учнів, допомогти засвоїти основні закони ефективного мовного виражен­ня і впливу на співрозмовника; сприяти розвиткові комунікативно-твор­чої компетенції школярів як носіїв мови у процесі роботи над видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння; впливати на свідо­ме ставлення учнів до своєї комунікативної діяльності й участі у драмати­заціях та інсценуваннях.

Завдання гуртка:

розвивати, розширювати і поглиблювати знання, вміння й навички школярів в оволодінні комунікативною діяльністю української (рідної) мови;

• стимулювати інтерес учнів до вивчення предмета;

• сприяти всебічному розвиткові особистості;

• активізувати розвиток у школярів видів мовленнєвої діяльності, що впливають на оволодіння навичками живого спілкування: аудіюван­ня, читання, говоріння;

• залучати школярів до участі у драматичних інсценуваннях тощо.

Для забезпечення розв'язання поставленої мети й завдань щодо про­ведення гурткових занять з української (рідної) мови у 5-7 класах, необ­хідно врахувати принципи позакласної роботи:

1) принцип зв'язку з життям; 2) принцип комунікативної активності; 3) принцип урахування мовної підготовленості учнів і наступності з урока­ми української (рідної) мови; 4) принцип урахування вікових особливостей школярів; 5) принцип поєднання колективних, групових та індивідуальних форм роботи; 6) принцип міжпредметних зв'язків у підготовці та прове­денні занять гуртка.

Ефективність і результативність роботи гуртка залежатиме від дотри­мання названих принципів, а також від додаткових супровідних умов: доб­ровільна участь; поєднання самодіяльності та ініціативності школярів; чітка організація та добросовісна підготовка всіх запланованих заходів; естетич­на виразність, цікавість і новизна змісту, форм і методів роботи; наявність цільових установок і перспектив діяльності; широке використання методів педагогічного стимулювання активності учнів.

У зв' язку з цим перевага має надаватися інтерактивним формам і методам організації гурткових занять, різноманітним ігровим та рольовим завданням творчого характеру на комунікативно-мовленнєвому матеріалі:

• сприймання, усвідомлення та відтворення прослуханих текстів з використанням допоміжних засобів;

• розігрування діалогів за зразком;

• моделювання, трансформація та конструювання власних висловлювань діалогічного та монологічного характеру відповідно до ситуації спілкування;

• складання запитань (відповідей), планів до прочитаного (вголос або мовчки) тексту;

• вибір необхідних мовленнєвих засобів для побудови висловлювань різних типів, стилів і жанрів мовлення відповідно до комунікативного завдання;

• створення діалогічних та монологічних текстів та їх інсценізація.Таким чином, гурткові заняття узагальнюють вивчений матеріал, доповнюють його, демонструють учням результати оволодіння мовою й мовленням та сприяють подальшому вдосконаленню комунікативних умінь і навичок. Учителеві важливо обрати ті з них, які найповніше допомагають у розв'язанні практичних, загальноосвітніх та виховних завдань і водночас сприяють створенню мотиваційних ситуацій мовленнєвого взірця, відповідають інтересам дитячого колективу, вдало поєднуються з усією системою навчально-виховного процесу.

Програма розрахована на проведення занять з учнями 5, 6 і 7 класів (35 год, 1 заняття на тиждень).


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка