Про результати участі команди Вовчанської гімназії №1 у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчального рокуСкачати 28,47 Kb.
Дата конвертації07.01.2017
Розмір28,47 Kb.

Про результати участі команди Вовчанської гімназії № 1 у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчального року

 • Укладач заступник директора з навчально-виховної роботи Вовчанської гімназії № 1 Жданова Н.О.

Щодо обдарованості….

 • Виряджаючи дитину до школи, кожна мати вірить у те, що справжній учитель побачить у її дитині щось таке, чого не бачить вона, буде розвивати помічені здібності.
 • В.О.Сухомлинський

Поняття обдарованості

 • Обдарованість - високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда (матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії).

Мета створення концептуальної моделі:

 • допомогти обдарованим та здібним учням обрати стратегію життєвого спрямування, яка базується на прагненні гармонізації світа через гармонізацію особистості

Задача розвитку обдарованості:

 • свідоме самовизначення особистості щодо власного потенціалу актуальної та перспективної креативності; спрямування задатків та обдарувань на досягнення мети для значних успіхів у певній галузі діяльності.
 • Всеукраїнські олімпіади
 • МАН
 • Предметні турніри
 • Змагання, конкурси, ігри
 • Програма
 • «Обдарованість»
 • Наукове товарство «Ерудит»
 • Індивідуальні заняття
 • Гурткова робота
 • Курси за вибором
 • Факультативи
 • Допрофільне навчання
 • Особистісно орієнтований НВП
 • Профільне навчання
 • Обдарована
 • дитина
 • ЗНЗ району
 • Сім’я
 • Гімназія
 • БДЮТ
 • ДЮСШ
 • Виявлення та психолого
 • педагогічна корекція
 • творчих здібностей
 • Педагогічний та
 • батьківський аналіз
 • розвитку особистості
 • Програма
 • саморозвитку
 • особистості
 • Модель роботи з обдарованими дітьми
 • Концептуальна модель розвитку обдарованих та здібних дітей
 • конференції,
 • семінари,
 • презентація педагогічного досвіду,
 • консультування,
 • наради,
 • робота МО,
 • робота творчих змінних груп,
 • майстер-класи,
 • рейтинг за участю команди
 • координація банку даних на здібних та обдарованих учнів,
 • поновлення банку психологічних методик
 • анкетування, діагностування,
 • моніторинги,
 • залучення до районних інтелектуальних, творчих, фізичних конкурсів,
 • залучення до регіональних конкурсів,
 • залучення до обласних, республіканських, Міжнародних конкурсів, олімпіад,
 • заохочення обдарованих учнів та педпрацівників, які розвивають обдарованість,
 • створення умов для науково-дослідницької роботи молоді
 • Відбір за рекомендаціями
 • вчителів, результатами участі
 • в олімпіадах, конкурсах, турнірах
 • Відвідування уроків
 • Діагностування
 • Спостереження
 • Співбесіда
 • Виявлення, пошук
 • обдарованих дітей здійснюється
 • через :
 • Виявлення та пошук обдарованих дітей

Основні структурні компоненти обдарованості як психологічної передумови творчого розвитку:

 • домінуюча роль пізнавальної мотивації,
 • дослідницька активність, що виражається
 • у виявленні нового,
 • можливість досягнення оригінальних рішень,
 • можливість прогнозування і передбачення,
 • здібність до створення ідеальних еталонів, що забезпечують високі естетичні, етичні, інтелектуальні оцінки.

Принципи, на яких базується модель розвитку здібних та обдарованих дітей:

 • Природовідповідність та науковість;
 • розвиток особистості на основі зв’язку теорії з практикою;
 • організація навчання на основі врахування особистої зорієнтованості дитини, її індивідуальних інтересів і здібностей (сприяє формуванню пізнавальної суб'єктивної активності дитини на основі внутрішніх уподобань);
 • самостійність й активність у подоланні труднощів, досягнення мети в спільній діяльності педагога та дітей (сприяє вихованню сильних натур, здатних виявити наполегливість, дисциплінованість);
 • створення умов для єдності навчання, виховання і розвитку особистості дитини (сприяє гармонізації середовища, формується єдиний підхід до навчально-виховного процесу);
 • розвиток системності й послідовності у роботі, інтуїтивного мислення (дисциплінує розум учня, формує творче, нешаблонне мислення);
 • створення нового педагогічного середовища (будується на основі співдружності, педагогів, колег, однодумців у навчанні та вихованні дітей

Ключові компетентності автор: А. Хуторськой:

 • 1. Ціннісно-смислова компетентність. Це компетентність у сфері світогляду, пов'язана з ціннісними орієнтирами учня, його здатністю бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, творчу спрямованість, уміти вибирати цільові та значеннєві установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення. Дана компетентність забезпечує механізм самовизначення учня в ситуаціях навчальної й іншої діяльності. Від неї залежать індивідуальна освітня траєкторія учня та програма його життєдіяльності в цілому.
 • 2. Загальнокультурна компетентність. Коло питань, в яких учень повинен бути добре обізнаний, мати пізнання та дуже широкий досвід діяльності: це особливості національної та загальнолюдської культури, духовно-моральні основи життя людини й людства, окремих народів, культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій, роль науки та релігії в житті людини, їх вплив на світ, компетентності в побутовій і культурно-дозвіллєвій сфері, наприклад, володіння ефективними способами організації вільного часу. До цього ж відноситься досвід засвоєння учнем наукової картини світу, що розширюється до культурологічного й загальнолюдського розуміння світу.
 • 3. Навчально-пізнавальна компетентність. Це сукупність компетентностей учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, методологічної, евристичної, загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної з реальними об'єктами, які пізнаються учнем. Сюди входять знання й уміння організації цілепокладання, планування, генерації ідей, аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності. Стосовно досліджуваних об'єктів учень опановує креативні навички продуктивної діяльності: добуванням знань безпосередньо з реальності, володінням прийомами дій у нестандартних ситуаціях, евристичними методами рішення проблем. У рамках даної компетентності визначаються вимоги відповідної функціональної грамотності: уміння відрізняти факти від домислів, володіння вимірювальними навичками, використання ймовірнісних, статистичних та інших методів пізнання.

Ключові компетентності автор: А. Хуторськой):

 • 4. Інформаційна компетентність. За допомогою реальних об'єктів (телевізор, магнітофон, телефон, факс, комп'ютер, принтер, модем, копір тощо) й інформаційних технологій (аудіо-, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, Інтернет) формуються вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її. Дана компетентність забезпечує навички діяльності учня стосовно інформації, що міститься в навчальних предметах та освітніх галузях, а також у навколишньому світі.
 • 5. Комунікативна компетентність. Включає знання необхідних мов, способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та подіями, навички роботи у групі, відігравання різних соціальних ролей у колективі. Учень має вміти презентувати себе, написати лист, анкету, заяву, поставити запитання, вести дискусію й ін. Для освоєння даної компетентності в навчальному процесі фіксується необхідна й достатня кількість реальних об'єктів комунікації та способів роботи з ними для учня кожного ступеня навчання в рамках кожного досліджуваного предмета чи освітньої галузі.

Ключові компетентності автор: А. Хуторськой):

 • 6. Соціально-трудова компетентність означає володіння знаннями та досвідом у сфері громадянсько-суспільної діяльності (виконання ролі громадянина, спостерігача, виборця, представника тощо), у соціально-трудовій сфері (права споживача, покупця, клієнта, виробника), у сфері сімейних стосунків та обов'язків, у питаннях економіки та права, у галузі професійного самовизначення. У дану компетенцію входять, наприклад, уміння аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти відповідно до особистої та суспільної вигоди, володіти етикою трудових і громадських взаємин. Учень опановує мінімально необхідні для життя в сучасному суспільстві навички соціальної активності та функціональної грамотності.
 • 7. Компетентність особистісного самовдосконалення спрямована на засвоєння способів фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки. Реальним об'єктом у сфері даної компетентності виступає сам учень. Він опановує способи діяльності у власних інтересах і можливостях, що виражається в його безперервному самопізнанні, розвитку необхідних сучасній людині особистісних якостей, формуванні психологічної грамотності, культури мислення та поведінки. До даної компетентності відносяться правила особистої гігієни, турбота про власне здоров'я, статева грамотність, внутрішня екологічна культура.

Управління розвитком здібних та обдарованих дітей. Спрямовані дії на розвиток

 • Управлінські дії щодо розвитку здібностей та обдарувань дитини спрямовують діяльність педагогів і психологів на вивчення ресурсів для розвитку здібностей та обдарувань, їх психолого-педагогічний супровід, координацію діяльності навчальних закладів, вивчення та узагальнення досвіду роботи навчальних закладів з даної проблеми, залучення соціокультурного середовища для розвитку потенційних задатків

Виконання завдань гармонійного розвитку здібних і обдарованих учнів (вихованців) передбачає налагодження роботи за такими напрямками:

 • виявлення обдарованих та здібних дітей на початкових етапах перебування в освітньому середовищі;
 • створення умов для навчання і виховання, які сприяють самореалізації особистості;
 • моніторинг результативності учнівської, педагогічної та управлінської діяльності
 • психологічні діагностичні дослідження щодо виявлення та спрямування розвитку дитини, прояву обдарованості.
 • рекомендації батькам для сумісної роботи сім’ї та навчального закладу.

Методи роботи з обдарованими дітьми

Методи роботи з обдарованими дітьми

Наші результати

 • Витяг з  наказу відділу освіти Вовчанської РДА
 • від 06.01.2015 № 07 «Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських
 • учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році у Вовчанському районі»
 • За результатами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів переможцями визнано 112 учнів або 26 % від загальної кількості учасників.
 • Найбільше переможців мають команди:
 • Вовчанської гімназії №1 – 25;
 • Вовчанського ліцею №2 – 22;
 • Різниківської загальноосвітньої школи – 13;
 • Старосалтівської загальноосвітньої школи – 13.

 Нагородити дипломами І ступеня учнів, які посіли перші місця у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (додаток 1). 12 (70,5%)

Нагородити дипломами ІІ ступеня учнів, які посіли другі місця у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (додаток 2). 3 (14%)

Нагородити дипломами ІІІ ступеня учнів, які посіли треті місця у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів ( додаток 3). 10 (20%)

Нагородити дипломами ІІІ ступеня учнів, які посіли треті місця у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів ( додаток 3).

Нагородити подяками відділу освіти вчителів за підготовку переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (14 (22,5%).

 • Батинський Андрій Васильович, учитель історії Вовчанської гімназії №1
 • Васильченко Наталя Ігорівна, вчитель математики Вовчанської гімназії №1
 • Горобинський Сергій Володимирович, учитель фізики, географії Вовчанської гімназії №1
 • Ділова Інна Олексіївна, вчитель історії, правознавства Вовчанської гімназії №1
 • Камериста Марина Вікторівна, вчитель географії Вовчанської гімназії №1
 • Квіташ Олена Федорівна, вчитель математики Вовчанської гімназії №1
 • Кулигіна О.Ю., вчитель української мови та літератури Вовчанської гімназії №1
 • Ліхачова Любов Юріївна, вчитель української мови та літератури Вовчанської гімназії №1
 • Онищенко Володимир Сергійович, учитель хімії, екології Вовчанської гімназії №1
 • Онищенко Ольга Євгеніївна, вчитель біології Вовчанської гімназії №1
 • Рожкова Інна Володимирівна, вчитель англійської мови Вовчанської гімназії №1
 • Селецька Майя Василівна , вчитель фізики Вовчанської гімназії №1
 • Слюсаренко Ірина Олександрівна, вчитель Вовчанської гімназії №1
 • Юнакова Ірина Вікторівна, вчитель англійської мови Вовчанської гімназії №1

Затвердити рейтинги команд загальноосвітніх навчальних закладів району за підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів . 25 (22,3 %)

Бажаємо плідної роботи

 • Бажаємо плідної роботи
 • з розвитку творчої обдарованості учнівської молоді!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка