Про затвердження порядку формування І виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічнихСкачати 60,08 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір60,08 Kb.

Підготовка проектів наукових досліджень і розробок, що розпочнуться у 2017 році, для участі у конкурсному відборі МОН України

 • ДОПОВІДАЧ:
 • Начальник науково-дослідної частини, доктор с.-г. наук
 • Отченашко Володимир Віталійович
 • 5 липня 2016 р., НУБіП України, ауд 228, корп. 10

Нормативна документація

 • Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
 • Про затвердження ПОРЯДКУ формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету (Постанова КМ України № 1084 від 25 серпня 2004 р.)
 • ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсного відбору МОН України наукових проектів (Наказ МОН № 423 від 01.06.2006 р.)
 • Мета конкурсу
 • відбір проектів фундаментальних досліджень і прикладних розробок (далі - дослідження і розробки), що мають
 • високий науковий та науково-технічний рівень,
 • пропонують кращі показники наукових і науково-практичних результатів,
 • забезпечують ефективне використання коштів державного бюджету.

Критерії відбору наукових проектів і розробок (для досліджень)

 • актуальність, науково-обґрунтована перспективність тематики проекту;
 • наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів досліджень;
 • наявність попереднього доробку щодо даної тематики;
 • залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих учених, студентів, захист за результатами досліджень кандидатських та докторських дисертацій;
 • перспективність подальшого використання результатів досліджень;
 • наявність публікацій;
 • можливість використання в навчальному процесі;

Критерії відбору наукових проектів і розробок (для розробок)

 • актуальність та доцільність виконання розробки;
 • наявність попереднього доробку;
 • залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих учених, студентів, захист за результатами досліджень кандидатських та докторських дисертацій;
 • практичні результати проведеної розробки для створення конкурентоспроможних технологій отримання нових матеріалів, речовин, приладів, пристроїв, інших суспільно корисних результатів;
 • перспективність упровадження, використання, патентування та продажу ліцензій;
 • перспективність тиражування за допомогою інноваційних структур;
 • наявність публікацій;
 • можливість використання в навчальному процесі.

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (від 26.11.2015 № 848-VIII)

 • фундаментальні наукові дослідження - теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових знань про закономірності організації та розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язків.
 • Результатом фундаментальних наукових досліджень є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на безпосереднє практичне використання у сфері економіки.

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (від 26.11.2015 № 848-VIII)

 • прикладні наукові дослідження - теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для практичних цілей.
 • Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань.

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (від 26.11.2015 № 848-VIII)

 • науково-технічні (експериментальні) розробки - науково-технічна діяльність, що базується на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, та провадиться з метою доведення таких знань до стадії практичного використання.
 • Результатом науково-технічних (експериментальних) розробок є нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об’єкти права інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені послуги.

Департамент науково-технічного розвитку МОН, на який покладено функції координації наукових досліджень і розробок у підвідомчих організаціях;

 • Департамент науково-технічного розвитку МОН, на який покладено функції координації наукових досліджень і розробок у підвідомчих організаціях;
 • Наукова рада МОН;
 • Секції Наукової ради за фаховими напрямами
 • Організаційне та експертне забезпечення Конкурсу
 • На виконання наказу МОН України від 30 червня 2016 р. №717 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок»
 • перший етап конкурсного відбору проектів НДР
 • стартував в університеті
 • з 4 липня 2016 року

Наказ № 658 від 01.07.2016 року

Порядок організації конкурсу

 • Учасниками конкурсу є ВНЗ, НУ та НО, що мають відповідний кадровий, науковий і науково-технічний потенціал, матеріально-технічну базу
 • Конкурс оголошується наказом Міністерства освіти і науки України. Цим же наказом затверджуються форми проектів. Строк подачі проектів не повинен бути меншим ніж 1 місяць від дня оголошення конкурсу.
 • На конкурс подаються проекти, сформовані в системі kis.mon.gov.ua
 • Перший етап проходить безпосередньо у ВНЗ (НУ або НО) згідно з наказами їхніх керівників, якими визначається порядок проведення першого етапу відповідно до вимог, визначених наказом МОН України про оголошення Конкурсу

Перший етап (ВНЗ)

 • Організацію роботи з формування тематики проектів здійснює ректор (проректор)
 • Формування тематики проектів здійснюється науковими та науково-педагогічними працівниками відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
 • Пропозиції для участі в конкурсі попередньо обговорюються на засіданнях кафедр, лабораторій, інших наукових структурних підрозділів, де з’ясовуються доцільність, кадрові та матеріальні можливості виконання роботи
 • Розгляд проектів здійснює вчена рада ВНЗ (НУ або НО) або визначений (утворений) наказом ВНЗ (НУ або НО) орган, до складу якого входять фахівці з відповідної тематики
 • Результати розгляду кожного проекту, що поданий на першому етапі конкурсу, затверджуються протоколом вченої ради ВНЗ

Вимоги до проектів

 • За формування тематики наукових досліджень і розробок необхідно орієнтуватись на вирішення найактуальніших проблем у сфері розвитку науки та економіки, зокрема шляхом формування міждисциплінарної тематики зазначених проектів.
 • Перевага при відборі надається тим проектам, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, мають прикладні результати подвійного використання, а також конкурентоспроможності на світовому ринку та спрямовані на використання у соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі.
 • Обсяг фінансування проектів планується не менше 200 тис. грн. на рік, терміни виконання фундаментального і прикладного проекту – до 36 місяців, розробки – до 24 місяців.
 • Керівник проекту не бере участь у інших дослідження, що фінансуються за кошти держбюджету

Другий етап (конкурс, секція МОН)

 • У строки, визначені наказом МОН України про проведення конкурсного відбору проектів досліджень і розробок, для проходження другого етапу конкурсу, ВНЗ (НУ або НО) до підрозділу подають проекти роздруковані із системи із супровідними документами
 • Після реєстрації підрозділ через систему подає проекти до секцій відповідно до їх фахового напряму для здійснення експертизи. Інформація щодо розподілу проектів між експертами є конфіденційною
 • Секції в системі здійснюють наукову та науково-технічну експертизу проектів відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу». Форма експертних висновків, строк проведення експертизи затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України
 • Експертиза проекту здійснюється двома (трьома) експертами, які готують окремі експертні висновки
 • Результати експертизи проектів розглядаються та схвалюються на засіданнях секцій відповідно до термінів, визначених наказом Міністерства освіти і науки України про проведення конкурсу
 • З 4 липня по 1 серпня в НДІ та на факультетах НУБіП України відбудеться
 • формування пропозицій проектів НДР.
 • Відповідно до “Положення про проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт у Національному університеті біоресурсів і природокористування України” проекти мають бути розглянуті на кафедрах, науково- технічних/наукових радах НДІ/факультетів, оформлені протоколами та передані до науково-організаційного відділу НДЧ (кімн. 28, корп. 4).
 • Науково-дослідна частина у серпні організовує незалежну експертизу проектів НДР та подає зведений перелік проектів НДР, що відібрані для подання в МОН України, на затвердження вченій раді університету 26 серпня 2016 року
 • Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.06.2016 р. № 717 згідно графіку необхідно подати в МОН України
 • Перелік проектів науково-дослідних робіт НУБіП України, які будуть виконуватись за рахунок коштів Державного бюджету України у 2017 році, для участі у конкурсному відборі проектів фундаментальних досліджень і прикладних досліджень і розробок Міністерства освіти і науки України
 • Проекти повинні бути оформлені згідно наданих форм та внесені у єдину інформаційну систему
 • МОН України “Наука в університетах”
 • Розгляд та затвердження результатів експертизи проектів НДР в МОН України відбудеться до 25 жовтня на засіданнях секцій за фаховими напрямами та на засіданні Наукової ради Міністерства.
 • Про результати конкурсу НУБіП України буде проінформовано до 31 жовтня

Фінансування досліджень і розробок за проектами, що пройшли конкурс

 • Фінансування досліджень і розробок здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету відповідно до бюджетної програми.
 • Фінансування досліджень і розробок за проектами, що пройшли конкурс, розпочинається з 1 січня року, наступного після проведення конкурсу.
 • Фінансування із загального фонду державного бюджету здійснюється МОН України відповідно до результатів конкурсу.
 • Обсяги видатків за бюджетною програмою визначаються законом України про Державний бюджет України на відповідний фінансовий рік
 • Супроводження виконання досліджень і розробок здійснюється підрозділом МОН України з метою своєчасного прийняття рішень щодо ефективного використання бюджетних коштів у процесі виконання досліджень і розробок

Оцінка отриманих результатів за закінченими дослідженнями і розробками та окремими етапами їх виконання

 • Оцінка отриманих результатів за закінченими дослідженнями і розробками здійснюється в два етапи (ВНЗ і секція МОН)
 • На засіданнях секцій здійснюється детальний аналіз та обговорення результатів експертної оцінки анотованих звітів, здійсненої у системі, рейтингових показників за балами експертів
 • Дослідження і розробки, анотовані звіти яких за результатами експертизи отримали оцінку «незадовільно», доопрацьовуються за рахунок власних коштів колективу виконавців протягом наступного року, що розпочинається за звітним періодом.
 • За результатами доопрацьованого дослідження і розробки до МОН України подається заключний звіт для здійснення повторної експертної оцінки секцією та прийняття остаточного рішення щодо отриманих результатів.
 • Керівник колективу виконавців дослідження і розробки, анотований звіт якого за результатами експертизи отримав оцінку «незадовільно», не може брати участі у конкурсі протягом трьох наступних років, а колектив виконавців дослідження і розробки протягом того ж періоду - з відповідного наукового напряму

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН (Наказ МОН від № 718 30.06.2016 року)

 • 1. Математика
 • 2. Інформатика та кібернетика
 • 3. Загальна фізика
 • 4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія
 • 5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації
 • 6. Наукові проблеми матеріалознавства

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН (Наказ МОН від № 718 30.06.2016 року)

 • 7. Енергетика та енергоефективність
 • 8. Технології видобутку та переробки корисних копалин
 • 9. Охорона навколишнього середовища
 • 10. Механіка
 • 11. Машинобудування
 • 12. Приладобудування
 • 13. Авіаційно-космічна техніка і транспорт
 • 14. Технології будівництва, дизайн, архітектура

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН (Наказ МОН від № 718 30.06.2016 року)

 • 15. Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук
 • 16. Хімія
 • 17. Економіка
 • 18. Право
 • 19. Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту
 • 20. Соціально-історичні науки
 • 21. Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство
 • 22. Науки про Землю
 • 23. Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії
 • 24. Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології

Структура проекту фундаментального або прикладного дослідження

 • 1. Анотація
 • 2. Проблематика досліджень
 • 3. Стан досліджень проблеми і напряму
 • 4. Мета, основні завдання та їх актуальність
 • 5. Підхід, методи, засоби та особливості досліджень за проектом
 • 6. Очікувані результати виконання проекту та їх наукова новизна
 • 7. Практична цінність для економіки та суспільства
 • 8. Фінансове обґрунтування витрат для виконання проекту
 • 9. Наукометричні показники авторів проекту
 • 10. Науковий доробок та досвід авторів за напрямом проекту
 • 11. Очікувані результати за тематикою проекту
 • 12. Етапи виконання проекту
 • 13. Виконавці проекту

Назва проекту – до 15 слів

 • Фундаментальні:
 • Розробка методології оцінювання …
 • Закономірності впливу (використання) …
 • Розробка новітніх теоретико-адаптивних систем …
 • Розробка новітньої концепції …
 • Розробка теорії структурно-параметричного синтезу …
 • Розробити наукові основи формування вимог до …
 • Розробити наукові основи …
 • Розробити теоретичні основи моніторингу …
 • Вивчення поведінки (трансформації) та прогнозування …
 • Вивчення особливостей прояву…
 • Теоретичне обґрунтування закономірностей …
 • Концепція …
 • Вивчення генетичних ознак … Теоретичні основи …

Назва проекту – до 15 слів

 • Прикладні:
 • Прикладні рішення створення новітніх моделей …
 • Розробка методів застосування …
 • Прикладні рішення комплексного оцінювання …
 • Обґрунтування параметрів …
 • Розробка сучасних способів (технологічних рішень) …
 • Розробка нової технології (способу виробництва) …
 • Наукове обґрунтування та розробка нових заходів …
 • Науково-методичне забезпечення розвитку …
 • Розробити методи удосконалення
 • Розробити новітні принципи організації …
 • Прикладна розробка методу …
 • Розробити технологічні вимоги …
 • Розробити фінансово-економічний механізм … у нових …

Терміни виконання проекту – до 3 років, розробки – до 2 років

 • 1. Анотація (до 15 рядків) – короткий зміст проекту
 • Наводиться короткий зміст проекту з використанням таких ключових словосполучень:
 • Проект прикладного (фундаментального) дослідження спрямований на розробку … та прикладне (теоретичне) обґрунтування …
 • Акцентовано приділятиметься увага дослідженням…
 • Значна увага в прикладному (фундаментальному) проекті буде приділена…
 • Вагомого наукового значення набудуть…

Є проблема … і створена(ний) нами … вирішить цю проблему

 • 2. Проблематика досліджень
 • Є проблема … і створена(ний) нами … вирішить цю проблему
 • Прикладне дослідження проводиться на стику таких наук як …
 • Практичні результати роботи дадуть поштовх розвитку для цих наук.
 • Об᾽єкт дослідження…
 • Предмет дослідження…
 • 3. Стан досліджень проблеми і напряму
 • Аналіз результатів, отриманих авторами проекту за даною проблемою, тематикою, об᾽єктом та предметом дослідження, в чому саме полягає внесок згадуваних вчених і чому їх напрацювання потребують продовження, доповнення, вдосконалення (зазначити ПІП)
 • Аналіз результатів отриманих іншими вітчизняними і закордонними вченими (проаналізувати напрацювання вчених за останні 5 років із посиланнями на конкретні публікації)
 • Перелік основних публікацій (не більше 10-ти) закордонних і вітчизняних вчених (окрім публікацій у авторів, що наведені у доробку), що містять аналоги та прототипи, є основою для проекту

В результатах власних досліджень вказати:

 • В результатах власних досліджень вказати:
 • Додати наукову школу, основні результати її діяльності
 • Набутий досвід проведення наукових досліджень матиме вагоме значення для виконання завдань, зазначених даним проектом
 • Висновок: Аналізуючи результати попередніх досліджень, отриманих вітчизняними та зарубіжними вченими слід зазначити, що заплановані прикладні результати, зокрема… не матимуть аналогів і світі (Україні).
 • Отже, на думку авторів проекту, очікувані прикладні наукові рішення стануть новими в галузі природокористування та таких суміжних галузей наук, як…

Ідеї та робочі гіпотези проекту

 • 4. Мета, основні завдання та їх актуальність
 • Ідеї та робочі гіпотези проекту
 • Мета і завдання, на вирішення яких спрямовано проект
 • Мета повинна вказуватися конкретно, без “що дозволить” … (пояснення)
 • Пояснення “що дозволить” висвітлити в розділах № 5-7
 • Мета корелюється з назвою та об’єктом
 • Завдання вказати чітко по пунктах (для прикладних НДР):
 • 1. Всебічне вивчення патентно-кон’юктурної та прикладної бази закордонного та вітчизняного досвіду… 2. Розробка методів … 3. Створення засобів…
 • 4. Заключним завданням має бути створення прикладної продукції
 • Уникати теоретичних та наукоємних описів.
 • Завдання вказати чітко по пунктах (для фундаментальних НДР):
 • 1. Комплексне дослідження… 2. Зарубіжний та вітчизняний досвід… 3.Теоретично обґрунтувати та комплексно дослідити … провести аналіз...
 • Останній пункт обов’язково написати із мети: концепція
 • Розробити моделі, методи, підходи, створити методи оцінки…, критерії
 • Останнє завдання: результат НТП. Уникати теоретичних та наукоємних описів
 • Завдання мають відповідати етапам роботи (П.12 Етапи виконання проекту)

Обґрунтування актуальності та\або доцільності виконання завдань, виходячи із:

 • Обґрунтування актуальності та\або доцільності виконання завдань, виходячи із:
 • - стану досліджень проблематики і тематики
 • - ідей та робочих гіпотез проекту

5. Підхід, методи, засоби та особливості досліджень за проектом

 • Визначення підходу щодо проведення досліджень, обґрунтування його новизни
 • Нові або оновлені методи та засоби, методика та методологія досліджень, що створюватимуться авторами у ході виконання проекту
 • Особливості структури та складових проведення досліджень
 • Автори проекту планують створити …, що дозволить …
 • Також в проекті необхідно зазначити, що під час виконання проекту автори використовують сучасну матеріально-технічну базу, обладнані лабораторії. Також апробація результатів дослідження буде відбуватися у центрах колективного користування, з використанням обладнання НАН України. Виконавці матимуть доступ до сучасних електронних баз даних.
 • Результати НДР будуть запропоновані для прикладного практичного використання установами МінАПК, НААН України, іншими установами та організаціями

Докладно представити очікувані результати – попередні описи теорій, концепцій, закономірностей, моделей, інших положень, - що створюватимуться, змінюватимуться та\або доповнюватимуться авторами

 • 6. Очікувані результати виконання проекту та їх наукова новизна
 • Докладно представити очікувані результати – попередні описи теорій, концепцій, закономірностей, моделей, інших положень, - що створюватимуться, змінюватимуться та\або доповнюватимуться авторами
 • Визначити, які з очікуваних результатів можуть бути науково обґрунтованими та доведеними, спиратимуться на закономірності (вказати які саме) природи, а які – корисними методичними і технічними напрацюваннями на основі практичного досвіду
 • Довести наукову новизну наведених положень на основі їх змістовного порівняння із існуючими аналогами у світовій науці на основі посилань на конкретні публікації (наведені у таблиці 1), довести переваги отримуваного над існуючим

Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для потреб розвитку країни та світового суспільства. Для прикладного дослідження визначити та обґрунтувати використання очікуваних результатів для конкретної галузі науки та суспільної практики, що досліджується, потреб розвитку соціально-економічної системи України (з можливим підтвердження листами підтримки).

 • 7. Практична цінність для економіки та суспільства
 • Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для потреб розвитку країни та світового суспільства. Для прикладного дослідження визначити та обґрунтувати використання очікуваних результатів для конкретної галузі науки та суспільної практики, що досліджується, потреб розвитку соціально-економічної системи України (з можливим підтвердження листами підтримки).
 • Довести, що задля одержання наведених наукових результатів варто витрачати відповідні кошти державного бюджету, тобто, що соціальний або інший ефект від використання результатів проекту перевищить витрати.
 • Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для світової та вітчизняної науки.
 • Довести цінність результатів для підготовки фахівців у системі освіти, зокрема вищої кваліфікації, навести ПІБ та тематику магістрантів і докторантів, що будуть брати участь у виконанні проекту з оплатою. При цьому, відокремити використання очікуваних результатів за проектом від науково-методичних завдань, що виконуються викладачами у межах їх основної педагогічної діяльності.
 • Навести запланований перелік інформаційно-аналітичних матеріалів, рекомендацій, пропозиції інших документів, що можуть бути передані для використання поза межами організації-виконавця.

8.1 Обсяг витрат на заробітну плату (розрахунок фонду оплати праці за кількістю працівників, залучених до виконання (загальний).

 • 8. Фінансове обґрунтування витрат для виконання проекту
 • (планово-фінансовий відділ НДЧ, кімн. 54, корп. 4)
 • 8.1 Обсяг витрат на заробітну плату (розрахунок фонду оплати праці за кількістю працівників, залучених до виконання (загальний).
 • 8.2 Обсяг витрат на матеріали, обладнання та інвентар, орієнтовний розрахунок (загальний).
 • 8.3 Обсяг витрат на енергоносії, інші комунальні послуги (загальний).
 • 8.4 Інші витрати (за видами, із обґрунтуванням їх необхідності (загальний).
 • 8.5 Зведений кошторис проекту (загальний).

Приклад п.8.1

 • На період виконання проекту обсяг витрат на оплату праці становить 200,000 тис. грн. Загальна кількість виконавців передбачає 5 осіб (сум.):
 • головний науковий співробітник – сумісник (0,5 ст.), заробітна плата – 3,019 тис. грн., доплата за вчене звання – 0,755 тис. грн., доплата за науковий ступінь – 0,755 грн., середньомісячна заробітна плата – 4,529 тис. грн., кількість місяців – 5. Фонд заробітної плати – 22,645 тис. грн.
 • науковий співробітник – сумісник (0,5 ст.), заробітна плата – 2,489 тис. грн., доплата за науковий ступінь – 0,374 тис. грн., доплата за вчене звання – 0,622 середньомісячна заробітна плата – 3,485 тис. грн., кількість місяців – 3. Фонд заробітної плати – 10,455 тис. грн.
 • Витрати за статтею «Нарахування на оплату праці» розраховані з урахуванням єдиного внеску в розмірі 22% відповідно до Закону України № 2464-VI і становлять 44 тис. грн.

Приклад п.8.2

 • На виконання проекту обсяг витрат на матеріали передбачено в обсязі 22,739 тис. грн., з них комплектуючі до комп’ютерної техніки на суму 20,0 тис. грн., в кількості 12 одиниць, на папір для друку формат А4 (10 пач. на суму 1 тис. грн.), канцелярське обладнання – 1,739 тис. грн.

9.1. Зазначити h-індекс та загальну кількість цитувань наукових публікацій керівника проекту згідно БД Scopus або Web of Science Core Collection (WoS) (Google Scholar для соціо-гуманітарних наук) та веб-адресу його відповідного авторського профілю і Author ID

 • 9. Наукометричні показники авторів проекту
 • 9.1. Зазначити h-індекс та загальну кількість цитувань наукових публікацій керівника проекту згідно БД Scopus або Web of Science Core Collection (WoS) (Google Scholar для соціо-гуманітарних наук) та веб-адресу його відповідного авторського профілю і Author ID
 • 9.2. Зазначити сумарний h-індекс та загальну кількість цитувань наукових публікацій 5-ти основних авторів проекту (крім керівника) згідно БД Scopus або WoS (Google Scholar для соціо-гуманітарних наук) та веб-адреси їх відповідних авторських профілів і Authors ID.

10.1. Перелік статей у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus з індексом SNIP ≥ 0,4 (Source Normalized Impact Рer Paper) (або для соціо-гуманітарних наук з індексом SNIP > 0).

 • 10. Науковий доробок та досвід авторів за напрямом проекту
 • 10.1. Перелік статей у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus з індексом SNIP ≥ 0,4 (Source Normalized Impact Рer Paper) (або для соціо-гуманітарних наук з індексом SNIP > 0).
 • 10.2. Статті, що входять до науково-метричних баз даних WoS або Scopus, які не ввійшли до п.10.1 (або Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук) та патенти України або інших країн на винахід або промисловий зразок
 • 10.3. Опубліковані за темою проекту статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не увійшли до пп.10.1-10.2, а також англомовні тези доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються науково-метричними базами даних WoS або Scopus (або Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук) та охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, які не увійшли до п. 10.2.

Source Normalized Impact Рer Paper- SNIP журналу

 • http://www.journalindicators.com/indicators

10.4. Монографії за напрямом проекту, що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу

 • 10.4. Монографії за напрямом проекту, що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу
 • 10.5. Розділи монографій за напрямом проекту, що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу (від 3 друкованих аркушів).
 • 10.6. Монографії за напрямом проекту, що опубліковані мовами, які не відносяться до мов Європейського Союзу
 • 10.7. Захищено авторами проекту дисертацій кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук

10.8. Індивідуальні гранти (стипендії), наукові стажування за кордоном, що фінансувалися за рахунок Державного бюджету України та/або закордонними організаціями (сумарна кількість місяців для керівника та 5 авторів проекту)

 • 10.8. Індивідуальні гранти (стипендії), наукові стажування за кордоном, що фінансувалися за рахунок Державного бюджету України та/або закордонними організаціями (сумарна кількість місяців для керівника та 5 авторів проекту)
 • 10.9. Кількість загальноуніверситетських наукових грантів (окрім тих, що зазначено у п. 10.8), за якими працювали автори проекту, що фінансувались закордонними організаціями (кількість грантів з відповідним посиланням на сайт чи на лист від грантодавця).
 • 10.10. Авторами проекту виконано госпдоговірної та грантової тематики на суму (тис. грн.) (з відповідним підтвердженням довідкою з бухгалтерії ВНЗ(НУ)) у рамках заявленого наукового напряму

Будуть опубліковані за темою проекту статті у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus з індексом SNIP ≥ 0,4 (Source Normalized Impact Рer Paper) (для соціо-гуманітарних наук з індексом SNIP > 0).

 • 11. Очікувані результати
 • Будуть опубліковані за темою проекту статті у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus з індексом SNIP ≥ 0,4 (Source Normalized Impact Рer Paper) (для соціо-гуманітарних наук з індексом SNIP > 0).
 • Будуть опубліковані за темою проекту статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не увійшли до пп.10.1-10.2, а також англомовні тези доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються науково-метричними базами даних WoS або Scopus (Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук) та охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності
 • Монографії за темою проекту, що будуть опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу (друкованих аркушів)
 • Розділи монографій за темою проекту, що будуть опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу (друкованих аркушів).
 • Монографії за темою проекту, що будуть опубліковані мовами, які не відносяться до мов Європейського Союзу (друкованих аркушів)
 • Буде впроваджено наукові або науково-практичні результати проекту шляхом укладання господарчих договорів, продажу ліцензій, грантових угод поза межами організації-виконавця
 • Буде захищено дисертації кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук виконавцями за темою проекту
 • Бажано заповнити всі показники, не залишати 0.
 • Результати мають корелювати з існуючим доробком колективу.

Вказати назву та зміст етапу

 • 12. Етапи виконання проекту
 • Вказати назву та зміст етапу
 • Очікувані результати етапу (зазначити конкретні наукові результати)
 • Звітна документація (значити кількість запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).
 • Завдання один до одного мають бути однаковими з пунктом 4.2
 • В кінці (останній етап) в звітній документації має бути те, що зазначили в меті (пункт 4.2) та відповідати назві розробки

Вказати кількість докторів наук, кандидатів наук, молодих вчених до 35 років, наукових працівників без ступеня, інженерно-технічні кадри, допоміжний персонал, докторанти, аспіранти, студенти.

 • 13. Виконавці проекту
 • (з оплатою в межах запиту)
 • Вказати кількість докторів наук, кандидатів наук, молодих вчених до 35 років, наукових працівників без ступеня, інженерно-технічні кадри, допоміжний персонал, докторанти, аспіранти, студенти.
 • До складу основних виконавців (авторів) проекту може входити за необхідності не більше 30 % (2 особи) дослідників, що працюють за основним місцем роботи в інших організаціях (з відповідним обґрунтуванням необхідності їх залучення до виконання проекту або досвідом попередньої співпраці – спільні проекти, публікації).
 • До запиту додається письмова згода основних виконавців (авторів) проекту щодо участі в ньому.

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка