Професійна компетентність заступника директора з нврСкачати 18,16 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір18,16 Kb.

Професійна компетентність заступника директора з НВР

 • Виступ-презентація
 • Смирнової Марини Євгенівни
 • доцента кафедри управління якістю освіти,
 • кандидата педагогічних наук

Управлінська системи школи представлена такими рівнями:

 • Перший рівень директор школи. Цей рівень визначає стратегічні напрями розвитку школи.
 • Другий рівень заступники директора школи, шкільний психолог, соціальний педагог, а також органи і об'єднання, що беруть участь у громасько-державному управлінні школою.
 • Третій рівень – вчителі, вихователі, класні керівники. Всі вони виконують управлінські функції по відношенню до учня.
 • Четвертий рівень – учні, органи класного і загальношкільного самоврядування.

Сучасність вимагає від керівника бути управлінцем-професіоналом

 • В психологічному словнику
 • поняття “професіоналізм” трактується як
 • інтегральна характеристика людини, що передбачає наявність високого рівня здійснення його професійної діяльності та життєву зрілість його особистості 

З позицій акмеологічного підходу – ступінь зрілості, вершина зрілості ( від гр. acme - розквіт)

 • Професіоналізм
 • можна розглядати як вершину майстерності в професії, як творчу самореалізацію спеціаліста.

Які якості мають бути притаманні людині у будь-якій професійній діяльності?

 • Здатність працювати самостійно без постійного керівництва.
 • Здатність брати на себе відповідальність за власною ініціативою.
 • Здатність проявляти ініціативу.
 • Готовність помічати проблеми та шукати шляхи їх вирішення.
 • Уміння аналізувати нові ситуації
 • Здатність безконфліктно працювати з іншими людьми
 • Здатність опановувати нові знання за власною ініціативою
 • Уміння приймати рішення на основі правильних суджень
 • Дж. Равен

 • Сорочан Т.М. визначає професіоналізм управлінської діяльності керівника навчального закладу як
 • сукупність компетенцій, які дозволяють суб'єкту (керівнику закладу ) професійно здійснювати управлінську діяльність у сучасних соціально-економічних умовах з урахуванням особливостей об'єкту управління, пов'язаних із вирішенням педагогічних завдань
 • (вихованням і розвитком особистості дітей)

Вона зазначає, що змістовна сутність професіоналізму управлінської діяльності керівника НЗ виявляється у таких компетенціях:

 • функціональна компетенція, яка полягає у відтворенні традиційного управлінського циклу та володіння вміннями здійснювати управлінські функції;
 • соціально-педагогічна компетенція, яка полягає в управлінні навчальним закладом як соціальною системою;
 • інноваційна компетенціяспрямованість на розвиток педагогічної і виховної системи навчального закладу шляхом опанування інновацій;
 • фасилітативна компетенціяспрямування творчої діяльності педагогів на створення оригінальної освітньої практики в закладі

Ключові особливості та здібності, які можна розвинути, щоб успішно виконувати роботу керівника

 • Здатність мислити комплексно (управляти взаємодією)
 • Особистісна цілісність (перш, ніж керувати іншими, треба вміти керувати та управляти собою)
 • Передбачуваність
 • Здатність витримувати стреси
 • Уміння передавати інформацію
 • Ефективне управління часом
 • Оптимізм
 • Вміння бути політиком

Система управлінських дій заступника директора з навчально-виховної роботи

 • Система управлінських дій заступника директора з навчально-виховної роботи
 • Організовує і контролює процес навчання школярів, їх загальноосвітню і трудову підготовку, всебічний розвиток і поведінку.
 • Контролює виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів; контролює стан викладання шкільних предметів
 • Здійснює керівництво методичною роботою з учителями школи.
 • Складає і контролює розклад уроків, графіки факультативних і гурткових занять, контрольних, проведення лабораторних робіт,навчальних екскурсій.
 • Відповідає за звітність із питань навчально-виховного процесу.
 • Організовує методичну роботу предметних комісій та методичних об'єднань, діяльність шкіл ефективного досвіду кращих педагогів.
 • Контролює роботу шкільної бібліотеки, роботу психологічної служби школи

Простір реалізації управлінських функцій – конкретизація діяльності та визначення відповідальності в функціонально єдиному соціальному сегменті

 • Простір як інформаційне поле – реалізація управлінських функцій обмежена законами, постановами, стандартами.
 • Простір як поле професійної взаємодії – система професійної взаємодії з позицій суб’єкт-суб’єктного підходу в педагогічному колективі.
 • Простір як сукупність матеріальних ресурсів – можливість оцінити наявність або брак необхідних ресурсів; пошук або проектування нових.

Компетентність здатність людини виконувати ефективно певну діяльність Компетенціяякість особистості, що визначає і впливає на її здатність виконувати ефективно певну діяльність

 • Розуміння компетентності у відповідності з Національною рамкою кваліфікацій
  • здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості;
  • Компетентність є результатом
  • набуття компетенцій

Характеристики, що визначають успішність заступника директора з НВР

 • Знання основ науки про управління, володіння технологіями управління соціальними системами; уміння проектувати цілі, планувати, організовувати, коректувати, аналізувати результати освітнього процесу в системах різного рівня: учитель-учень; учитель-учитель; учитель-заступник директора; учитель-предметне м/о.
 • Орієнтація у загальних питання методології навчання; знання сучасних технологій навчання і виховання, уміння застосовувати ці знання у проектуванні реального освітнього середовища.
 • Теоретичні знання в області психології та психофізіології пізнавальних процесів учнів, уміння використовувати ці знання у конструюванні освітнього простору.

4. Уміння працювати з інформацією; володіння навичками роботи з медіатехнологіями.

 • 4. Уміння працювати з інформацією; володіння навичками роботи з медіатехнологіями.
 • 5. Теоретичні знання в сфері проектування здоров’язберегаючого освітнього середовища.
 • Володіння прийомами ефективного спілкування, здатність аналізувати і коректувати різні види взаємодії між учасниками освітнього процесу; здатність навчити прийомам ефективного спілкування.
 • Уміння транслювати й організовувати трансляцію ефективного досвіду вчителів. Уміння узагальнювати свою роботу у вигляді звітів, виступів, статей тощо.
 • Уміння планувати, організовувати, проводити й аналізувати мікродослідження, педагогічний пілотний експеримент.
 • Володіння навичками постійного професійного самовдосконалення; уміння підтримувати процес саморозвитку і самовизначення всіх суб'єктів освітнього простору.

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів (затверджена Постановою КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341 )

 • Відповідно до Національної рамки кваліфікацій
 • у системі підвищення кваліфікації виділяють такі компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи:
 • нормативно-правова компетентність
 • управлінська компетентність
 • дидактична компетентність
 • психологічна компетентність
 • комунікативна компетентність
 • інформаційна компетентність
 • лідерська компетентність

Співвідношення обов'язків директора школи та заступника директора з НВР

 • Організує роботу навчального закладу
 • Створює умови для продуктивної праці педагогів і учнів
 • Контролю роботу всіх підрозділів навчального закладу
 • Створює та поповнює матеріальну базу навчального закладу
 • Формує імідж та організаційну культуру навчального закладу
 • Організує навчально-виховний процес у школі
 • Забезпечує виконання навчальних програм; проводить методичну роботу з педагогічними кадрами
 • Контролює стан викладання шкільних предметів
 • Організує роботу щодо наповнення навчальних кабінетів наочністю, технічними засобами, методичною та навчальною літературою
 • Підтримує імідж, традиції , організаційну культуру навчального закладу

Професійна компетентність керівника навчального закладу

 • це комплексна характеристика управлінця-професіонала, яка включає і знання, і вміння, і психологічні характеристики, і певні особистісні якості.

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка