Прогностичний напрям роботи соціального педагога як форма попередження негативних явищ у навчальному середовищіСкачати 32,91 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір32,91 Kb.

Прогностичний напрям роботи соціального педагога як форма попередження негативних явищ у навчальному середовищі

 • Сосновська М.В., методист ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради

Соціальна робота – це складний, універсальний вид діяльності

 • Соціальний педагог-посередник
 • Адміністрація школи
 • Учні
 • Соціальні установи
 • Батьки
 • Вчителі
 • ДЕРЖАВА

Цикл самоуправління соціального педагога за Н. Пейсаховим

 • Вивчення ситуації
 • Детальне, комплексне вивчення та аналіз протиріч
 • Прогнозування
 • Спроба зазирнути в майбутнє, передбачити хід подій.
 • Постановка мети і завдань
 • Визначення пріоритетних завдань та ймовірність їх досягнення.
 • Планування
 • Формування моделі засобів досягнення мети та послідовності їх застосування
 • Визначення критеріїв оцінки якості
 • Вирішення питань, що дозволяють оцінити успіхи в реалізації плану
 • Прийняття рішення
 • Перехід від плану до конкретних дій
 • Самоконтроль
 • Виконання реалізації етапів плану
 • Коригування
 • Якщо є розбіжності між запланованим та наявними результатами

Професійні якості соціального педагога

 • Педагогічна схильність
 • Соціальна спрямованість, професійна спрямованість, педагогічні здібності
 • Соціальна спрямованість
 • Альтруїзм, духовність, соціальна ініціатива і активність, широкий кругозір, ерудиція, почуття нового, соціальна відповідальність, почуття обов'язку, соціальний оптимізм
 • Професійна спрямованість
 • Інтерес і любов до дітей, до людини, контактність, потреба в передачі знань, наданню педагогічної допомоги, прагнення до самовдосконалення
 • Педагогічні здібності
 • Індивідуально-психологічні особливості особистості
 • Загальні педагогічні здібності
 • Адекватність сприйняття, глибина інтелекту, обсяг пам'яті, розподіл уваги, багатство уяви, сила емоцій і співпереживання, воля і терпіння.
 • Спеціальні педагогічні здібності
 • Прогностичні, конструктивно-організаторські, емоційно-виразні, комунікативні,дослідницькі і т.п.
 • Особистісні якості
 • Моральні принципи, гуманістичні цінності, розуміння необхідності дотримання етичних норм
 • Професійні принципи
 • Повага особистої гідності людини, індивідуальний підхід, етична відповідальність перед людиною за свою поведінку, діяльність і її результати

Професійні знання, необхідні соціальному педагогу, який здійснює СПП

 • знання нормативно-правової бази (законів, актів, постанов,
 • інструкцій, соціально-правових норм, системи установ, що надають
 • допомогу різним категоріям населення)
 • знання теорії та історії соціальної педагогіки
 • знання методик і технологій соціально-педагогічної діяльності по
 • роботі з різними категоріями дітей та дорослих в різних соціумах
 • знання вікової психології, що вивчає особистість дитини, її
 • фізичний, духовний та соціальний розвиток, норми та відхилення
 • знання соціології, що вивчає об'єднання та угруповання людей
 • (сім'я, мала група, шкільний колектив, колективу однолітків та ін.)
 • знання методів соціального планування та прогнозування
 • професійної дослідницької діяльності

Професійні уміння, необхідні соціальному педагогу, який здійснює СПП

 • Аналітичні
 • Теоретичний аналіз: процесів, що відбуваються в соціумі і роблять негативний вплив на стан і розвиток дитини; стану дитини та навколишнього його соціуму; проблем дитини та спільну діяльність з ним по усуненню цих проблем
 • Прогностичні
 • Прогнозування вирішення проблем дитини за допомогою його залучення в спеціально організовану соціально-педагогічну діяльність; прогнозування розвитку особистості дитини з урахуванням виниклої перед ним проблеми
 • Проективні
 • Визначення конкретного змісту діяльності, здійснення якої забезпечить бажаний результат
 • Рефлексивні
 • Самоаналіз власної діяльності соціального працівника на кожному з її етапів, осмислення її позитивних негативних сторін і ступеня впливу отриманих результатів на особистість дитини і вирішення його проблем
 • Комунікативні
 • Володіння культурою міжособистісного спілкування

Соціально-педагогічне прогнозування

 • У широкому плані соціально-педагогічне прогнозування охоплює процес соціального розвитку людини на протязі всього його життя
 • У вузькому плані соціально-педагогічне прогнозування охоплює
 • Етапи вікового розвитку
 • Умови життя, виховання, розвитку
 • Формулювання цілей та вибудовування своїх дій в соціальному середовищі по відношенню до конкретної людини
 • Загальний розвиток
 • особистості
 • Результат цілеспрямованого впливу соціального педагога на особистість
 • Результат цілеспрямованого впливу соц. педагога на умови виховання та розвитку особистості

Методика прогнозування охоплює етапи:

 • Передпрогнозна орієнтація
 • Визначення об'єкта, проблем, цілей, завдань, часу проведення; висунення робочих гіпотез, вибір методів; визначення структури та організації СПП діяльності
 • Прогнозний фон
 • Збір даних, які впливають на розвиток об'єкта: рішення, нові документи, безпосередні події, при цьому враховуються процеси у суміжних сферах
 • Пошукова модель
 • Узагальнене бачення об'єкта в системі основних показників, параметрів, які відображають його характер і структуру
 • Пошуковий прогноз
 • Проекція первинної моделі у майбутнє відповідно до тенденції, яка спостерігається з урахуванням факторів прогнозного фону з метою виявлення проблем, які підлягають вирішенню
 • Нормативний прогноз
 • Проекція первинної моделі в майбутнє відповідно до заданих цілей і норм за визначеними критеріями
 • Експертне опитування
 • Оцінювання ступеня достовірності та уточнення прогностичних моделей за допомогою системи
 • Вироблення рекомендацій
 • Вирішення існуючої проблеми з залученням всіх учасників навчально-виховного процесу та дотриманням єдиного підходу

Етапи соціально-педагогічного прогнозування

 • І. Підготовчий етап
 • ІІ. Етап реалізації обраної
 • педагогічної технології
 • ІІІ. Підсумковий етап
 • Кожен етап має своє призначення, зміст, послідовність реалізації дій
 • соціального педагога
 • Прогнозування перспектив можливого індивідуального, індивідуально- корекційного розвитку чи виховання на основі формулювання соціально-педагогічних проблем дитини
 • Прогноз може мати характер:
 • Індивідуально - прогностичний
 • Індивідуально - корекційний
 • Корекційно - компенсаторний

І. Підготовчий етап СПП

 • Діагностика
 • Індивідуальні відхилення, особливостей життєвої позиції, прагнення до самовдосконалення, особливості сприйняття оточуючої дійсності, родинні, соціальні стосунки і т.п.
 • Формулювання соц. - педагогічної проблеми
 • Оцінка потреб особистості, визначення форм, методів, прийомів соціально-педагогічної допомоги
 • Прогноз соціального розвитку людини
 • Виключно за умови наявності достатньо повної інформації для прогнозування, інтуїція соц. педагога
 • Визначення цілей і завдань діяльності
 • Особистісного розуміння запиту; знання його індивідуальних особливостей; оцінки своїх педагогічних можливостей
 • Моделювання
 • Забезпечення можливість вибору найбільш оптимального варіанта педагогічної технології, який може сприяти досягненню бажаного результату
 • Вибір технології та способу її реалізації
 • Обґрунтування методів і засобів, доцільна, оптимальна послідовність етапів роботи, що дозволяє досягти оптимального результату.
 • Планування
 • Розробка послідовності реалізації обраної технології за часом, місцем та видами занять
 • Методична підготовка

ІІ. Етап реалізації обраної соціально-педагогічної технології СПП

 • Апробація соціально-педагогічної технології
 • Є початковим, обов'язковим підетапом, у зв'язку з індивідуалізацією педагогічної технології, яку необхідно провести стосовно окремої особистості або групи
 • Адаптація особистості до участі у діяльності
 • Досягнення взаємодії, створення атмосфери єдності, узгодженості, взаєморозуміння для ефективної реалізації подальших дій
 • Поступове нарощення соціальним педагогом зусиль по досягненню більш високого результату. Діяльність індивідуалізована
 • Визначення необхідності внесення індивідуальних корективів
 • На його основі здійснення попередньої роботи проводиться подальше уточнення ефективності використання обраної технології
 • Моніторинг
 • Проводиться після завершення виконання соціально-педагогічних заходів та з метою оцінки динаміки соціально-педагогічного прогнозування та допомагає оцінити результативність використання обраних технологій

ІІІ. Підсумковий етап СПП

 • Попередня оцінка дієвості соціально-педагогічної технології
 • Визначає, в якій мірі вдалося вирішити проблему, прийняти рішення про включення особистості (або групи) в адаптаційний процес в новому стані, нових умовах
 • Аналіз виконаної роботи та її результативності
 • Включає в себе виявлення:
 • позитивних і негативних аспектів використаної
 • технології;
 • - ефективності її реалізації;
 • - діяльності особистості (або групи) як
 • суб'єкта самовдосконалення
 • самооцінка (рефлексія) власної діяльності соц. педагогом, оцінка не тільки того, чого вдалося домогтися, а й того, що придбав сам фахівець в якості реального досвіду.
 • Висновок : соціальному педагогу необхідна бути гнучким у прийнятті рішень, уміти бачити власні прорахунки, постійно шукати нові форми, методи, прийоми для ефективного здійснення діяльності

Вибір методів та прийомів соціально-педагогічного прогнозування

 • Асоціативні методи 
 • Прогнозування на базі побудови специфічних аналогових моделей реальних об'єктів і процесів
 • Ігрові форми
 • Використовуються в безпосередніх передпланових дослідженнях
 • Імітування
 • Побудова прогностичної моделі з метою навчання та прийняття та рішень як результатів прогнозного дослідження
 • Індивідуальна проекція
 • Оцінювання провідного спеціаліста-лідера, експерта в певній сфері аналізу, дослідження
 • Інтуїтивні методи (передбачення)
 • Базуються на широкому залученні найбільш компетентних експертів і постійному підвищенні їх кваліфікації відповідальності за експертизу
 • Історична аналогія
 • Перенесення у часі чи з інших галузей знань виявлених закономірностей, тенденцій розвитку схожих подій
 • Каузальне моделювання
 • Встановлення причинно-наслідкових зв'язків

Методи здійснення СПП за принципом дії та способом отримання інформації

 • Експертне опитування
 • Автономне опитування експертів, які об'єднані в групи
 • Методи випереджальної інформації
 • Засновані на можливостях наукової інформації для попередження негативних проявів. Практичне втілення досягнень науки
 • Мозкова атака
 • Колективне оцінювання, регламентоване особливими правилами, які засновані на стимулюванні творчої діяльності експертів шляхом спільного обговорення проблеми
 • Статистичне моделювання
 • Розробка та аналіз моделей, які створюються на базі статистичного матеріалу минулого і сучасності
 • Сценарій
 • Розробка та опис передбачуваного курсу подій в досліджуваній сфері (середовищі, системі) та її оточенні, починаючи з конкретного вихідного етапу і закінчуючи часом випередження прогнозу
 • Евристичні методи
 • Грунтуються на аналізі зв'язків. Механізм передбачення базується на екстраполяційних, сценарних, імовірних прогнозах, статистичному моделюванні

Класифікація методів для СПП

 • Методи соціальної діагностики
 • Організаційні методи
 • Інтерв'ю, моніторинг, соціологічне опитування, експертна оцінка, експертний прогноз, біографічний метод
 • Позитивний приклад, переконання, заохочення і покарання, навіювання
 • перспектива, гра, довіра
 • ситуації успіху
 • Педагогічний експеримент,
 • педагогічна діагностика, педагогічне спостереження,
 • природній експеримент
 • Психодіагностичні методи
 • Корекційні методи
 • Тести інтелекту і здібностей,
 • особистісні опитувальники,
 • тести досягнень, проективні тести, малюночні тести
 • соціометрія
 • Емпатичне слухання, інтерпретація, ідентифікація
 • фасилітація, висування гіпотез
 • Ігрова корекція,ігротерапія,
 • діагностичний навчаючий експеримент
 • соціально-психологічний тренінг, тренінг поведінки
 • Методи
 • соціальної реабілітації
 • Методи соціальної профілактики
 • Організаційно-розпоряджувальні методи
 • Працетерапія, групова терапія,
 • кризова інтервенція
 • превентивний метод,
 • соціальна терапія, група підтримки, тренінги
 • Регламентування, нормування, інструктування
 • контроль і перевірка
 • Дякую за увагу!

Список використаних джерел:

 • http://culonline.com.ua/Books/osnovy_sots_ped_diaylnosti_shevtsev.pdf
 • http://pidruchniki.com/12210605/sotsiologiya/sotsialne_modelyuvannya_prognozuvannya
 • http://ru.osvita.ua/vnz/reports/sociology/29997/
 • http://www.info-library.com.ua/books-text-5277.html
 • https://sites.google.com/site/socialnijpedagogvosviti/planuvanna-roboti
 • http://npu.edu.ua/ebook/book/html/D/ikpp_kkp_Soczialni%20poslygu%20na%20rivni%20gromadu/40.html
 • http://5fan.info/jgeqasyfsjgeyfsujg.html


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка