Програма комплексного фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-професійноюСкачати 110,98 Kb.
Дата конвертації28.02.2017
Розмір110,98 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова атестаційної комісії

Декан ФЛ

______________проф., канд. пед. наук Саєнко Н.С.(підпис) (ініціали, прізвище)

15 жовтня 2012 р.


ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ

ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

для напрямків підготовки (спеціальностей):

7.02030304 «Переклад»

заочна форма навчання


Узгоджено

методичною комісією

факультету лінгвістики
Протокол № 2 від 19 вересня 2012 р.

Голова методичної комісії


________________Саєнко Н.С.

(підпис) (прізвище)

Ухвалено

Вченою Радою ФЛ

НТУУ «КПІ»
Протокол № 5 від 15 жовтня 2012 р.

Київ - 2012


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за спеціальністю здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" відповідного напряму.

Комплексне випробування проводиться з таких нормативних фахових дисциплін:

 1. Практика перекладу з першої іноземної мови

 2. Друга іноземна мова

Метою проведення даного іспиту є відбір найкращих студентів, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" і мають бажання продовжувати навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні "Спеціаліст" на заочній формі навчання на факультеті лінгвістики НТУУ "КПГ.

Головним завданням проведення комплексного випробування є перевірка сукупності фахових знань та вмінь студентів за визначеними критеріями згідно з навчальним планом.

При проведенні цього випробування студенти мають виявити такі вміння й навички медіації з фахових дисциплін, які виносяться на випробування:

Студенти мають знати:

основні граматичні, лексичні, стилістичні й синтаксичні

форми, категорії та відношення у лексичному та стилістичному аналізі дискурсу;

лексичну, стилістичну та граматичну диференціації сучасної української й англійської мов.

Студенти мають вміти:

глибоко проникати у зміст тексту;

свідомо розуміти мовні фактори й поняття лексикології,
стилістики та граматики;

проводити лексичний, стилістичний і граматичний аналіз


тексту з метою адекватного перекладу;

свідомо вибирати лексичні, граматичні та стилістичні ресурси сучасних української й англійської мов з метою використання їх в процесі перекладу;співставляти лексичні, граматичні та. стилістичні явища української й англійської мов;

писати орфографічно й пунктуаційно коректно в межах лексичного мінімуму рівня С2;

вміти перекладати тексти різних жанрів з іноземної та на іноземну мову, а також редагувати їх;

володіти методикою перекладу та реферування текстів;здійснювати письмовий переклад з іноземної мови на рідну і з рідної на іноземну політичних, соціально-економічних, науково-популярних, технічних, ділових текстів та інших матеріалів, а також офіційних документів міжнародного дипломатичного характеру;

редагувати переклади рідною мовою матеріали згаданих вище типів текстів;

самостійно застосовувати лексичні та граматичні трансформації в процесі перекладу.

Виконання завдань цього випробування має на меті перевірити вміння студентів точно використовувати мовні засоби відповідно до рівня С2.II. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Перша частина комплексного випробування (лексико-граматичний тест) включає перевірку рівня сформованості навичок володіння іншомовними граматичними структурами та використання лексичних одиниць у визначеному обсязі та вміння їх вживати.

Лексико-граматичний тест містить завдання множинного вибору та складається з 20 пунктів. На виконання цього завдання відводиться 1 академічна година (45 хвилин).

Друга частина комплексного випробування включає переклад українського тексту іноземною мовою. Тексти, які пропонуються на переклад, належать до публіцистичного, офіційно-ділового або науково-популярного жанрів, обсяг кожного з яких складає 1000 знаків. На виконання перекладу відводиться 1 академічна година (45 хвилин).

Третя частина охоплює переклад іноземного тексту українською мовою. На виконання цього завдання відводиться 1 академічна година (45 хвилин). Тексти, що включені до цього завдання, належать до вищезазначених жанрів і мають обсяг 1000 знаків.

Тексти, що пропонуються в двох завданнях на переклад, повинні належати до різних жанрів з метою перевірки у студентів знань та вмінь володіння способами перекладу текстів різної стилістичної приналежності.

Таким чином, комплексне випробування триває 3 академічні години, або 2 години 15 хвилин, з таким розподілом часу: по 1-й академічній годині на виконання кожного із завдань екзамену.

III. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ КОМПЛЕКСНОГО

ВИПРОБУВАННЯ

Лексико-граматичний тест з другої іноземної мови оцінюється в 1 балів за кожний вірно виконаний пункт (20*1=20 балів). Таким чином, максимальний бал за перше завдання дорівнює 20 балам.

Переклад іноземного тексту українською мовою (максимальний ваговий бал становить 40).

Переклад українського тексту іноземною мовою (максимальний
ваговий бал становить 40).

Переклади іноземного тексту українською мовою та українського тексту іноземною мовою оцінюються не лише за критеріями їх виконання, але й за комунікативною якістю роботи студентів. Оцінки виставляються за:

1. Відповідність змісту оригіналу - оцінюється у 8 балів. За кожний вірно виконаний пункт надається 2 бали:


 • переклад тексту в повному обсязі;

 • коректне трактування ідей та аргументів, представлених у тексті
  оригіналу;

 • відповідність тлумачення темі перекладу;

 • адекватна передача змісту тексту оригіналу.

2. Еквівалентність перекладу: оцінюється у 8 балів. За кожний вірно
виконаний пункт надається 2 бали:

 • відповідність використання мовних засобів;

 • володіння граматичними структурами, які відповідають рівню С2;

 • застосовування необхідних лексичних та граматичних трансформацій
  під час перекладу;

 • коректне використання знаків пунктуації.

3. Рівень сформованості мовної компетенції: оцінюється у 8 балів. За
кожний вірно виконаний пункт надається 4 бали:

 • коректне використання лексичних одиниць та граматичних структур,
  відповідно до зазначеного рівня володіння англомовними навичками та
  вміннями;

 • відповідність стилю оригіналу.

4. Організація зв'язності тексту: оцінюється у 8 балів. За кожний вірно
виконаний пункт надається 2 бали:

 • чітка структура (вступ, основна частина і висновок);

 • належна розбивка на абзаци;

 • наявність належних з'єднуючих фраз у межах зв'язного тексту.

 • цілісність та логічність тексту перекладу.

5. Відповідність зазначеному формату: оцінюється у 8 балів. За кожний
вірно виконаний пункт надається 4 бали:

вміння виділяти головне та узагальнювати факти й положення, що


містяться в матеріалі, який перекладається;

• вміння відбирати інформацію для реферативного перекладу, опускаючи надмірну кількість матеріалу, загальновідомих/відомих або несуттєвих елементів.

При виконанні перекладів оцінюється кожен з поданих вище 5 аспектів, за кожен з яких ставиться по 8 балів (максимум), що в сумі дорівнює 40 балам, наданим за виконання кожного завдання.

Таким чином, за виконання перекладу іноземного тексту українською мовою студент отримує максимум 40 балів, і за переклад українського тексту іноземною мовою також 40 балів:

38-40 балів - ставляться за 100% виконання завдання за всіма аспектами оцінювання, але допускаються одна або дві неточності, які суттєво не впливають на загальне враження від перекладу; Відібрана інформація викладена стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть змістовного навантаження. Вірно відтворені стилістичні та індивідуальні авторські особливості тексту оригіналу. Допускаються '2-3 орфографічні, 2-3 граматичні та 2-3 несуттєві лексико-стилістичні помилки.

32-37 балів - отримує студент, який виконав 80-90% перекладу за всіма аспектами оцінювання. Відібрана інформація викладена в цілому грамотно, зрозуміло й об'єктивно, але допущені незначні помилки змістовного характеру. Допускаються незначні відхилення від стилістичних особливостей тексту та -6 орфографічних, 4-6 граматичних або лексичних помилок.26-31 бал - ставиться за 65-70% виконання завдання за всіма аспектами оцінювання; відібрана інформація недостатньо узагальнена, бракує логіки, порушується темо-рематичне членування. Наявні відступи від стилістичних особливостей оригінального тексту, повтори. Допущено 7- 10 орфографічних та 7-10 граматичних або лексичних помилок.

25 балів і менше - отримує студент, якщо виконав 64% і менше перекладу за всіма аспектами оцінювання. Порушена логічна, тематична та структурна цілісність тексту перекладу. Переклад стилістично

недопрацьований. Допущені численні орфографічні, граматичні, лексичні помилки, які змінюють зміст оригіналу.

Сумарна максимальна кількість балів, отриманих за виконання всіх завдань випробування (20+40+40), складає 100 балів, що за національною шкалою оцінювання та шкалою ЕСТ8 дорівнює:

ЕСТ8

Оцінка за національною шкалою

А

95-100

Відмінно

В

85-94

Добре

С

75-84

D

65-74

Задовільно

Е

60-64

Fx

50-59

Незадовільно

р

Менше 50

Програму складено на кафедрі ТППАМ ФЛ та затверджено на засіданні кафедри протокол № ___ від «__ » __________ 20___ р.

Розробник положення ст. викладач Волощук І.П.


(підпис)

/Волощук І.П./

(прізвище та ініціали)База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка