Програма вступного випробування з фахових дисциплінСторінка1/5
Дата конвертації11.12.2016
Розмір0,56 Mb.
  1   2   3   4   5
Центральна спілка споживчих товариств України

Львівська комерційна академія

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії,

ректор Львівської комерційної академії

професор ______________ Копич І. М.

„ ” 2013 р.

ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МАГІСТРА

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.03050801ФІНАНСИ І КРЕДИТ


Львів 2013


ПРОГРАМА

вступних випробувань з фахових дисциплін

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

за спеціальністю «Фінанси і кредит»


Мета програми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності «Фінанси і кредит» – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів, що навчалися за напрямом підготовки «Фінанси і кредит».


Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що в рамках Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра визначають наявність у випускника здібностей виконувати функції, визначені Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра: аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, а також умінь аналізувати наукову інформацію, розробляти рекомендації щодо впровадження результатів досліджень, нормативні документи, тощо.

Програма вступних випробувань охоплює тестові завдання з нормативних фахових дисциплін «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Податкова система».


Зміст тем дисциплін
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 1. Основи організації фінансів підприємств

Поняття і сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма прояву їх сутності. Фінанси підприємств в умовах формування ринкової економіки.

Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між господарюючими суб'єктами, з державою, з банками, страховими компаніями.

Грошові доходи, фінансові ресурси підприємств. Методи і способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Внутрішні і зовнішні джерела. Власні, позичені і залучені кошти. Державне регулювання формування фінансових; ресурсів підприємств та ефективності їх використання.

Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, самофінансування.

Особливості організації фінансів залежно від форми власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності.

Фінансова діяльність підприємства. Зміст, задачі і організація фінансової роботи на підприємствах.
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств

Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємств. Принципи організації розрахунків.Порядок відкриття підприємствами поточного, валютного, кредитного, депозитного та інших рахунків у банку.

Використання коштів з поточного рахунку.

Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами, чеками, векселями, платіжними вимогами.

Розрахунки при наданні факторингових послуг підприємствам. Вимоги до їх проведення і сфера використання.

Готівково-грошові розрахунки на підприємствах і сфера їхнього застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків.Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Порядок пред'явлення претензій по розрахунках. Економічні і фінансові санкції в системі грошових розрахунків і платежів.
Тема 3. Грошові надходження підприємств

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств.

Дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Чинники впливу на величину доходу. Особливості формування доходу від реалізації на підприємствах окремих галузей економіки.

Формування доходу від реалізації продукції в часі. Визначення моменту реалізації.

Формування та розподіл валового і чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).Грошові надходження від іншої реалізації: основних засобів, нематеріальних активів, матеріалів, інші надходження.

Надходження від фінансових інвестицій: дивіденди від володіння корпоративними правами, від державних цінних паперів. Проценти, що їх нараховано підприємствам на депозитних рахунках.Надходження коштів від здачі в оренду основних засобів, від застосованих фінансових санкцій.

Бюджетні дотації, субвенції. Отримання фінансової допомоги. Страхові відшкодування.
Тема 4. Формування і розподіл прибутку підприємств

Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансо­во-господарської діяльності підприємства. Механізм формування прибутку підприємства. Соціально-економічна роль прибутку під­приємства.

Прибуток від реалізації продукції. Чинники впливу на форму­вання прибутку. Собівартість продукції та її вплив на прибуток.

Установлення цін на продукцію, їх вплив на формування прибутку. Рентабельність продукції.

Прибуток від операційної діяльності, порядок його формування і використання. Прибуток від звичайної діяльності підприємства. Формування чистого прибутку підприємств і його використання.

Розподіл прибутку між державою та господарюючими суб'єктами, його зміст і економічне значення. Нерозподілений прибуток і його використання.

Рентабельність підприємства: суть, показники, методика визначення.
Тема 5. Оподаткування підприємств

Система оподаткування підприємств, її функції і призначення. Види податків, що сплачують підприємства, джерела їх сплати. Механізм і напрямки впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємств.

Непрямі податки і особливості їхнього впливу на фінансово-господарську діяльність господарюючих суб'єктів.

Акцизний податок. Об'єкти оподаткування. Ставки акцизного податку. Порядок його обчислення.Податок на додану вартість. Платники податку. Об'єкти оподаткування і визначення оподаткованого обороту. Пільги по податку. Порядок відшкодування сум податку на додану вартість, сплачених підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послуги), основні засоби.

Прямі податки. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення оподаткованого прибутку. Вплив оподаткування прибутку на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємства.

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Плата за землю. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

Місцеві податки і збори, які сплачують підприємства.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і його вплив на фінансово-господарську діяльність.Особливості оподаткування суб'єктів господарювання в окре­мих сферах діяльності: комерційних банках, страхових компаніях.
Тема 6. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємств

Склад і структура основних засобів (основних фондів) підприємств. Показники стану і ефективності використання основних виробничих засобів. Відтворення основних засобів. Знос і амортиза­ція основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси підприємств: амортизаційні відрахування, чистий прибуток, інші ресурси.

Залучення коштів від інших господарюючих суб'єктів: продаж акцій, пайові внески.

Кредитування відтворення основних засобів.

Державне фінансування капітальних вкладень.

Ремонт основних засобів і його фінансове забезпечення.
Тема 7. Оборотні кошти

Сутність оборотних коштів та їх організація. Склад і розміщення оборотних коштів.

Необхідність і методи визначення потреби в оборотних коштах. Метод прямого розрахунку і сфера його застосування. Поняття норм і нормативів оборотних коштів, їх розрахунок. Інші методи обчислення потреби в оборотних коштах і їх використання.

Джерела формування оборотних коштів. Власні оборотні кошти. Позичені і залучені оборотні кошти.Показники стану оборотних коштів. Наявність власних оборотних коштів, її визначення, причини виникнення їх недостатності та джерела поповнення.

Показники ефективності використання оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів і шляхи її прискорення. Коефіцієнти, що характеризують використання оборотних коштів.
Тема 8. Кредитування підприємств

Індивідуальний кругообіг коштів підприємства, необхідність збалансування матеріальних і фінансових ресурсів — основа залучення кредитів.

Форми кредитів, які використовуються в господарській діяльності підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний кредити. Види банківських кредитів: за строками користування; за забезпеченням; за ступенем ризику; за методами надання; за строком погашення. Принципи кредитування.

Визначення потреби підприємства в кредитах. Кредитний договір: сутність і порядок укладання. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору.

Оцінка кредитоспроможності підприємства. Способи отримання кредиту.

Порядок погашення кредиту. Позичковий процент, фактори, що на нього впливають, джерела сплати.

Товарний кредит, умови його отримання підприємствами та порядок погашення.
Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємства

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансової звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану.Оцінка рентабельності підприємства. Рентабельність обороту (продажу), рентабельність активів, рентабельність капіталу.

Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності і методика їх визначення. Оцінка показників ліквідності. Фактори, що впливають на стан ліквідності.

Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на платоспроможність підприємств. Методика їх визначення. Оцінка показників платоспроможності.

Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика її розрахунку і оцінки.Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах

Зміст і завдання фінансового планування. Фінансова стратегія підприємств. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах.

Принципи фінансового планування. Наукова обґрунтованість плану. Комплексність планування. Системність. Соціальна орієнтованість. Оптимальність. Визначення провідних ланок і напрямів. Взаємозв'язок поточних і перспективних планів.

Методи фінансового планування. Балансовий метод. Програм­но-цільовий метод. Нормативний метод. Метод коефіцієнтів. Метод економ і ко-математичного моделювання. Метод експертних оцінок.

Інформаційна база складання фінансового плану. Аналіз фінансових показників звітного періоду. Показники виробничо-господарської діяльності планового періоду як вихідна база для фінансового планування.Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст та структура річного фінансового плану підприємства (бюджету підприємства).

Розрахунок показників дохідної і витратної частини фінансового плану. Виконання фінансового плану.Зміст оперативного фінансового плану. Грошові надходження і здійснення платежів. Часові інтервали планового періоду для складання балансу грошових потоків.
Тема 11. Фінансова санація підприємства

Фінансова криза на підприємстві та фактори, що її зумовлюють. Фінансова санація підприємства, її економічна суть та порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка та узгодження плану фінансової санації. Банкрутство підприємства, причини та наслідки.Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації.

Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінансова підтримка санації підприємства.

Санація шляхом реорганізації (реструктуризації). Приватизаційні аспекти санації суб'єктів господарювання.

Реалізація плану фінансової санації підприємства як завершальний етап санаційного процесу.ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу

Мета і завдання аналітичних досліджень. Предмет та об’єкти фінансового аналізу. Взаємозв’язок фінансового і управлінського аналізу.

Види фінансового аналізу. Зовнішній і внутрішній фінансовий аналіз. Класифікація фінансового аналізу за часовою і просторовою ознаками.

Системи фінансового аналізу.

Основні функції та завдання аналітичних досліджень. Принципи фінансового аналізу.
Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Суть інформаційного забезпечення фінансового аналізу. Вимоги до аналітичної інформації. Фінансова звітність як основа аналітичних досліджень. Форми фінансової звітності, їх структура та призначення.

Зовнішня інформація, її види, склад та зміст.

Організація фінансового аналізу та її складові.


Тема 3. Аналіз майна підприємства

Суть, склад та структура майна підприємства. Класифікація активів підприємства. Методика аналізу майна підприємства. Аналіз складу, структури і динаміки необоротних та оборотних активів. Виявлення причин зміни обсягу і структури майна підприємства та оцінка впливу змін на фінансовий стан.

Характеристика економічного потенціалу підприємства. Суть виробничих активів та розрахунок системи коефіцієнтів, що їх характеризують.

Тема 4. Аналіз оборотних активів

Суть та склад оборотних активів. Класифікація оборотних активів за різними ознаками. Методика аналізу оборотних активів. Власний оборотний капітал: методика розрахунку та оцінки.

Система показників для оцінки ефективності використання оборотних активів підприємства.
Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства

Суть капіталу та необхідність його формування. Принципи формування капіталу підприємства. Класифікація видів капіталу. Основні напрямки аналізу капіталу підприємства. Фінансова структура авансованого капіталу. Фактори, що впливають на співвідношення власних і залучених коштів.

Методика аналізу ефективності використання капіталу підприємства. Ефект фінансового важеля. Виробничий, фінансовий та виробничо-фінансовий ліверидж.
Тема 6. Аналіз грошових потоків

Поняття грошового потоку та його значення для забезпечення діяльності підприємства. Грошові кошти та їх еквіваленти. Класифікація грошових потоків. Мета та основні завдання аналізу грошових потоків. Характеристика звіту про рух грошових коштів. Система показників для характеристики грошових коштів підприємства.


Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

Показники ліквідності і платоспроможності та їх значення для оцінки фінансового стану підприємства. Поняття ліквідності та напрями її дослідження. Коефіцієнти ліквідності та методика їх розрахунку. Критерії оцінки платоспроможності за значеннями коефіцієнтів ліквідності.

Оцінка платоспроможності на основі платіжного балансу (календаря).
Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств

Поняття фінансової стійкості підприємства. Система факторів, що формують фінансову стійкість підприємства. Показники фінансової стійкості балансу та методика їх розрахунку.

Визначення та оцінка запасу фінансової стійкості підприємства. Напрями та шляхи зміцнення фінансової стійкості підприємства.
Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємств

Оцінка кредитоспроможності та необхідність її оцінювання. Кількісні та якісні критерії кредитоспроможності.

Методика аналізу кредитоспроможності підприємства. Умови, що забезпечують кредитоспроможність. Складання балансу ліквідності. Розрахунок та оцінка показників кредитоспроможності.

Аналіз ефективності кредитних відносин підприємства з комерційними банками. Причини низької кредитоспроможності.Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств

Суть ділової активності та необхідність її оцінювання. Формування зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.

Показники ділової активності та методика їх розрахунку.

Оцінка стійкості економічного зростання підприємства.

Оцінка ефективності використання власного і позичкового капіталу.: прибутковості власного капіталу, позиченого капіталу та інвестованого капіталу.
Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств

Завдання та значення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Інформаційна база аналізу фінансових результатів.

Аналіз доходів підприємства, їх складу та джерел формування.

Аналіз витрат підприємства.

Аналіз валового, операційного та чистого видів прибутку. Факторний аналіз прибутковості. Аналіз резервів зростання прибутку.

Аналіз розподілу прибутку. Напрями використання чистого прибутку.

Аналіз рентабельності.
Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств

Інвестиції, їх класифікація, види, взаємозв’язок. Аналітичний метод розрахунку рентабельності інвестицій.

Поняття інвестиційного проекту та етапи його здійснення. Методика здійснення аналізу інвестиційної чутливості проекту. Ранжирування конкуруючих інвестиційних проектів. Оптимізація розподілу інвестицій по декількох проектах. Оцінка інвестицій в інноваційну діяльність підприємства.

Аналіз інвестицій в облігації і акції.


Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств

Значення та необхідність комплексної оцінки фінансового стану підприємства.

Методи узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства. Методика комплексної оцінки ефективності господарської діяльності.

Організація проведення комплексного фінансового аналізу на підприємстві та вимоги до її проведення.

Методи рейтингової оцінки фінансового стану підприємств.

ФІНАНСОВИЙ РИНОК
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

Предмет дисципліни „Фінансовий ринок”.

Передумови виникнення фінансового ринку. Рух фінансових потоків в економіці. Умови передачі фінансових ресурсів у користування. Завдання фінансового ринку в економіці країни. Місце і значення фінансового ринку в системі ринкових відносин.

Функції фінансового ринку та їх зміст. Забезпечення фінансування економічного розвитку. Фінансування дефіциту державного бюджету. Забезпечення ефективного переливу капіталу. Визначення ринкової ціни фінансових активів. Створення умов для перепродажу й викупу фінансових активів. Необхідність активізації ролі фінансового ринку у функціонуванні економіки.

Сегментація фінансового ринку. Критерії поділу фінансового ринку на окремі сегменти. Особливості функціонування складових фінансового ринку.

Суб’єкти фінансового ринку, їх роль та функції. Особливості функціонування домашніх господарств, суб’єктів господарювання та державних органів на фінансовому ринку. Основні засади діяльності професійних і непрофесійних, основних і допоміжних, внутрішніх і зовнішніх учасників фінансового ринку, емітентів, індивідуальних й інституційних інвесторів, фінансових посередників, інститутів інфраструктури ринку.

Функції держави на фінансовому ринку. Форми позичання державою вільних фінансових ресурсів на ринку. Діяльність держави як інвестора на фінансовому ринку. Особливості реалізації грошово-кредитної та інвестиційної політики на фінансовому ринку. Необхідність регулювання фінансового ринку державою. Цілі та напрями державного регулювання фінансового ринку.

Сучасний стан розвитку фінансового ринку в Україні. Основні проблеми розвитку національного фінансового ринку: невеликі розміри, недостатні ліквідність та стабільність, низька конкуренція, високий ризик операцій, недостатня ефективність. Шляхи подолання проблем розвитку фінансового ринку.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка