Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованих учнівСкачати 63,17 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір63,17 Kb.

Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованих учнів

 • Бухлова Н.В., ст. викладач кафедри
 • соціально-гуманітарних дисциплін
 • та методики їх викладання облІППО

ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ НА 2008 - 2011 РОКИ

 • http://docs.google.com/Doc?id=dgz5djkg_59gm8fr7d9

Мета програми -

 • забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей у різних областях інтелектуальної, творчої та спортивної діяльності, спрямованої на виховання громадянина з гуманістичним світоглядом, компетентного у власній життєдіяльності.

Основні завдання програми:

 • подальша розбудова обласної системи пошуку, розвитку й психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, її професійної орієнтації з урахуванням регіональної специфіки, соціально-економічного та наукового потенціалу області;
 • надання адресної допомоги обдарованим у різних областях інтелектуальної та творчої діяльності відповідно до їх здібностей, у тому числі на основі інноваційних технологій виявлення і підтримки обдарованих дітей, які мешкають у сільській місцевості, населених пунктах, віддалених від великих центрів культури, освіти, науки;
 • розробка науково-методичних засад, методичних рекомендацій та програм для навчання й розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді;
 • забезпечення умов для неперервної освіти обдарованих учнів усіх категорій;

створення керованої системи пошуку та впровадження освітніх інновацій у роботу з обдарованими дітьми;

 • створення керованої системи пошуку та впровадження освітніх інновацій у роботу з обдарованими дітьми;
 • залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, зокрема в гуртках та філіях Малої академії наук;
 • забезпечення економічних і соціальних гарантій розвитку та самореалізації обдарованої особистості;

удосконалення системи підготовки та стимулювання педагогів до інноваційного пошуку в роботі з обдарованими;

 • удосконалення системи підготовки та стимулювання педагогів до інноваційного пошуку в роботі з обдарованими;
 • надання консультативної допомоги батькам та педагогічним кадрам щодо роботи з обдарованими;
 • пошук шляхів координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій з питань розвитку та підтримки обдарованості;
 • поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері пошуку й апробації нових психолого-педагогічних технологій виявлення, навчання та підтримки обдарованих.

Пріоритетні напрямки та шляхи реалізації мети й основних завдань Програми

 • Удосконалення нормативно-правової бази щодо підтримки обдарованої молоді.
 • Визначення змісту компетентнісно спрямованого й особистісно зорієнтованого психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді на етапах пошуку, відбору, творчого розвитку та педагогічної підтримки обдарованих.
 • Забезпечення наступності та неперервності в системі роботи з обдарованою молоддю.

Розробка нових і модернізація існуючих освітніх технологій роботи з обдарованою молоддю.

 • Розробка нових і модернізація існуючих освітніх технологій роботи з обдарованою молоддю.
 • Відкриття центру координації науково-педагогічних досліджень щодо роботи з обдарованими.
 • Забезпечення моніторингу розвитку обдарованості.
 • Модернізація системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю.
 • Вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованими.
 • Розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників на обласному рівні.
 • Популяризація здобутків обдарованої молоді.

Обдарованість –

 • це системна якість психіки, яка розвивається протягом життя і визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних, непересічних) результатів в одному чи декількох видах діяльності у порівнянні з іншими людьми
 • („Робоча концепція обдарованості” // Д.Б.Богоявленська, В.Д.Шадріков та ін.).

Американський психолог Дж. Рензуллі :

 • "обдарованість — результат поєднання трьох характеристик: інтелектуальних здібностей, що перевищують середній рівень; творчого підходу й наполегливості".
 • Обдарованість
 • Знання
 • Інтелектуальні здібності
 • Наполегливість
 • Креативність
 • Сприятливе оточуюче середовище

Особливості розвитку пізнавальної сфери ОД

 • Зацікавленість - допитливість – пізнавальна потреба.
 • Надчутливість до проблем.
 • Схильність до задач дивергентного типу.
 • Оригінальність мислення.
 • Гнучкість мислення.
 • Легкість генерування ідей.
 • Легкість асоціювання.
 • Здібність до прогнозування.
 • Висока концентрація уваги.
 • Відмінна пам'ять.
 • Здібність до оцінювання.
 • Інтереси і схильності.

ОСОБЛИВОСТІ психосоціального розвитку

 • Самоактуалізація.
 • Перфекціонізм.
 • Соціальна автономність.
 • Егоцентризм.
 • Лідерство.
 • Змагальність.

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 • Підвищена вразливість.
 • Гумор.
 • Здібність вловлювати те, що залишилось непоміченим іншими, поєднуючись з егоцентризмом, приводить до того, що вони все сприймають на свій рахунок.
 • Емоційна нестабільність.

Уітмор виділяє такі причини уразливості:

 • прагнення до досконалості (перфекціонізм);
 • відчуття незадоволеності - дуже критичні до себе та своїх досягнень, низька самооцінка;
 • нереалістичні цілі;
 • надчутливість;
 • потреба в увазі дорослих;
 • нетерпимість.

Психолого-педагогічний моніторинг передбачає:

 • комплексний характер оцінювання;
 • тривалість процесу ідентифікації;
 • аналіз поведінки дитини в тих сферах діяльності, які максимальною мірою відповідають її схильностям та інтересам;
 • експертну оцінку продуктів діяльності дітей;

багаторазовість і багатоетапність обстеження;

 • багаторазовість і багатоетапність обстеження;
 • діагностичне обстеження бажано здійснювати в ситуації реальної життєдіяльності;
 • використання таких предметних ситуацій, які моделюють дослідницьку діяльність і дозволяють дитині проявити максимум самостійності в оволодінні й розвитку діяльності;
 • аналіз реальних досягнень дітей і підлітків;
 • переважна опора на екологічно валідні методи психодіагностики.
 • Види
 • Обдарованості
 • за
 • критерієм
 • діяльності
 • Практична
 • діяльність
 • Пізнавальна
 • діяльність
 • Художньо-естетична
 • діяльність
 • Комунікативна
 • діяльність
 • Духовно-
 • ціннісна
 • діяльність
 • Обдарованість у ремеслах, спортивна та організаційна
 • Інтелектуальна обдарованість різних видів
 • Обдарованість хореографічна, сценічна, літературно-поетична, зображувальна, музична
 • Обдарованість лідерська
 • та атрактивна (лат. attractio – притягання)
 • Обдарованість у створенні
 • нових духовних цінностей і
 • смислів, служінні людям

Показники інтелектуальної обдарованості

 • № п/п
 • IQ (показник)
 • Рівень інтелектуального розвитку
 • %
 • 1
 • 130 і вище
 • Дуже високий інтелект
 • 2,2
 • 2
 • 120-129
 • Високий інтелект
 • 6,7
 • 3
 • 110-119
 • Гарна норма
 • 16,1
 • 4
 • 90-109
 • Середній рівень
 • 50,0
 • 5
 • 80-89
 • Знижена норма
 • 16,1
 • 6
 • 70-79
 • Пограничний рівень
 • 6,7
 • 7
 • 69 і нижче
 • Розумовий дефект
 • 2,2
 • Види обдаровано-сті за критерієм «сту-пінь сфор-мова-ності обдаровано-сті».
 • Актуальна
 • Обдарова-ність
 • Потенційна
 • Обдарова-ність
 • Це психологічна характеристика дитини з такими наявними (уже досягнутими) показниками психічного розвитку, які проявляються на більш високому рівні виконання діяльності в конкретній предметній галузі у порівнянні з віковою та соціальною нормами.
 • Це психологічна характеристика дитини, яка має лише певні психічні можливості (потенціал) для високих досягнень у тому чи іншому видах діяльності, але не може реалізувати свої можливості в даний момент через їхню функціональну недостатність.
 • Види обда-рова-ності за крите-рієм «фор-ма вияв-лення».
 • Явна
 • обдарова-ність
 • Прихована
 • обдарова-ність
 • Проявляється в діяльності дитини достатньо яскраво, у тому числі і за несприятливих умов. Досягнення настільки очевидні, що обдарованість не викликає сумнівів
 • Проявляється в діяльності дитини у менш вираженій формі, внаслідок чого існує небезпека віднести таку дитину до числа «неперспективних».
 • Види обдарованості
 • за
 • критерієм
 • «широ-та вияв-лення в різноманітних видах діяльності»
 • Загальна (розумова) обдарованість
 • Спеціальна
 • обдарованість
 • Проявляється по відношенню до різних видів діяльності і виступає в якості підґрунтя їх продуктивності.
 • Проявляється в конкретних видах діяльності і може бути визначена в окремій галузі діяльності (музиці, живопису, спорті тощо).
 • Види обдарованості за критерієм «особливості вікового розвитку»
 • Рання обдаро-ваність
 • Пізня
 • обдарованість
 • Характеризується прискореним психічним розвитком дитини, раннім виявленням обдарувань.
 • Проявляється в тих видах діяльності, що пов’язані з необхідністю набуття певних знань, без яких неможливі такі результати наукові відкриття, ефективні результати діяльності особистості.

Особливості вікової обдарованості дітей

 • Молодші школярі

Основні особливості вікової обдарованості

 • Загострене почуття свідомості, особистої гідності;
 • ініціативність, поєднання протилежностей, ранній прояв пізнавальної активності та допитливості;
 • швидкість і точність виконання розумових операцій;
 • стійкість уваги та оперативної пам'яті;
 • сформованість навичок логічного мислення;
 • багатство активного словника;
 • установка на творче виконання завдань;
 • готовність управляти собою;
 • розвиненість творчого мислення та уяви.

Завдання роботи з обдарованими дітьми

 • Велика увага до вияву здібності.
 • Тактовне ставлення до учня.
 • Постійне навантаження.
 • Оптимально побудований навчальний процес.
 • Раціональна організація позаурочних форм роботи.
 • Взаємодія сім'ї та школи.
 • Задоволення потреби в новій інформації.
 • Розвиток дивергентного мислення (уявлення)

Форми роботи з обдарованими дітьми

 • Рольові ігри.
 • Індивідуальні творчі завдання.
 • Створення проблемної ситуації.
 • Виставки кращих зошитів, малюнків, виробів.
 • Конкурси, змагання.
 • Екскурсії

Діяльність учителя

 • Вчити доводити починання до логічного завершення. 
 • Надавати можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим підвищенням їх складності
 • Використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят. 
 • Під час опрацювання програмового матеріалу залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації. 
 • Активно залучати до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках. 
 • Впливати особистим прикладом. 
 • Стимулювати і підтримувати ініціативу учнів, самостійність. 
 • Створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.
 • Розвивати критичне сприйняття дійсності.

Основні завдання, які необхідно розв’язувати в процесі супроводу обдарованих:

 • розробка індивідуальних освітніх маршрутів;
 • формування адекватної самооцінки;
 • охорона й укріплення фізичного й психологічного здоров'я;
 • профілактика неврозів;
 • попередження ізоляції обдарованих у групі ровесників;
 • розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогів і батьків обдарованих.

Основні завдання шкільного навчання обдарованих учнів:

 • розвиток широких пізнавальних інтересів;
 • розвиток цілісної картини світу і системного мислення;
 • розвиток творчої особистості і всіх видів мислення;
 • розвиток здібностей до самостійного здобування знань і дослідницької роботи, навчання дослідницьким умінням і навичкам;
 • розвиток комунікативних умінь;
 • розвиток здібності до рефлексії, самопізнання, розуміння цінності й унікальності іншої людини й самого себе.

Навчання обдарованих в умовах загальноосвітньої школи:

 • індивідуальний навчальний план, навчання за індивідуальними програмами з окремих предметів;
 • використання сучасних інформаційних технологій (в тому числі дистантного навчання);
 • факультативні заняття, організація малих груп;

організація дослідницьких секцій чи об’єднань;

 • організація дослідницьких секцій чи об’єднань;
 • міжкласні об’єднання-секції;
 • використання проектного метода;
 • поєднання шкільного і позашкільного навчання;
 • диференціація паралелей;
 • перегрупування паралелей;

виділення групи обдарованих учнів із паралелі;

 • виділення групи обдарованих учнів із паралелі;
 • збагачене навчання для окремих груп учнів за рахунок скорочення часу на проходження обов'язкової програми;
 • групування учнів всередині одного класу в гомогенні малі групи.

Принципи роботи з обдарованими дітьми:

  • гуманний, особистісно зорієнтований, індивідуальний підходи та розвивальне навчання;
  • включення нових тематичних розділів у зміст програм, інтегративний підхід до вибору тем і постановки проблем для вивчення, встановлення внутрішніх взаємозв’язків змістовного характеру;
  • послідовна реалізація міждисциплінарного, інтернаукового підходу до навчання;
  • домінування творчого компонента у навчальній діяльності через забезпечення пріоритетності творчої мисленнєвої активності учнів на основі використання компетентнісно орієнтованих технологій, дослідницької діяльності.

Індивідуальна освітня траєкторія -

 • це персональний шлях реалізації особистісного потенціалу кожної дитини в навчанні. Програма – це план такої траєкторії.

Мета розробки індивідуальної освітньої траєкторії -

 • забезпечення якісної освіти обдарованого учня, розвитку його особистості за умов створення та реалізації індивідуальної освітньої програми в рамках предмета

Програми навчання для інтелектуально обдарованих дітей повинні:

 • включати вивчення широких (глобальних) тем і проблем;
 • використовувати в навчанні міждисциплінарний підхід на основі інтеграції тем і проблем, що відносяться до різних галузей знань;
 • передбачати вивчення проблем “відкритого типу”;

максимальною мірою враховувати інтереси обдарованих і заохочувати поглиблене вивчення тем, обраних самою дитиною;

 • максимальною мірою враховувати інтереси обдарованих і заохочувати поглиблене вивчення тем, обраних самою дитиною;
 • підтримувати та розвивати самостійність у навчанні;
 • забезпечувати гнучкість і варіативність навчального процесу;
 • передбачати наявність і вільне використання різноманітних джерел і способів отримання інформації;

навчати дітей оцінювати результати своєї роботи з допомогою змістовних критеріїв, формувати у них навички публічного обговорення та відстоювання своїх ідей і результатів творчості;

 • навчати дітей оцінювати результати своєї роботи з допомогою змістовних критеріїв, формувати у них навички публічного обговорення та відстоювання своїх ідей і результатів творчості;
 • сприяти розвитку самопізнання, а також розумінню індивідуальних особливостей інших людей;
 • включати елементи індивідуалізованої психологічної підтримки і допомоги.

Структура індивідуальної освітньої програми

 • Структурні компоненти індивідуальної
 • освітньої програми
 • ЦІЛЬОВИЙ
 • ЗМІСТОВНИЙ
 • ДІАГНОСТИЧНИЙ
 • ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
 • ОРГАНІЗАЦІЙ-НО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
 • РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ

Для організації роботи за індивідуальною освітньою програмою вчителеві-предметнику необхідно:

  • скласти план занять з обдарованою дитиною, враховуючи схильності (гуманітарні, математичні, природничонаукові, музичні тощо), психологічні особливості дитини;
  • визначити теми консультацій з найбільш складних питань;
  • обрати форму звіту дитини з предмета (тести, питання тощо) за певні проміжки часу.

При складанні плану індивідуального маршруту учня враховуються завдання курсу:

 • Загальнопредметні:
 • розвиток логічного мислення;
 • навчання самостійному поповненню знань;
 • уміння працювати з різноманітними джерелами
 • пізнавальні, що формують в учнів наукові основи знань,
 • практичні, що формують міцні знання з предмету й уміння ними користуватися.
 • Спеціальні

Примірна схема-план індивідуального освітнього маршруту учня Предмет Прізвище, ім’я

 • № завдання
 • Тема
 • Які поняття необхід-но вивчити
 • Мате-ріал у підруч-нику.
 • Які задачі потрібно розв’я-зати.
 • Результат виконання завдання
 • Самостійна робота, само-освіта

Результати навчання за індивідуальною освітньою програмою відстежуються через:

 • самооцінку учня (з допомогою різноманітних тестів);
 • відгук тьютора про роботу учня протягом семестру (чверті);
 • щотижневі обговорення-рефлексії з учнями;
 • презентацію проектів і результатів творчих розробок (учитель має уявлення про ступінь сформованості ключових компетентностей та навички дослідницької діяльності);
 • роботу учня в якості помічника, консультанта, експерта;
 • результати підсумкової атестації.

В індивідуальних програмах для обдарованих дітей з труднощами в навчанні мають узгоджуватися чотири взаємопов’язаних аспекти навчання:

 • 1) високий рівень навчання в галузі випереджувального розвитку;
 • 2) розвивальне навчання в галузях розвитку, що відповідає віку;
 • 3) корекційне навчання в галузі наявних труднощів;
 • 4) адаптивне навчання, що дозволяє тимчасово чи постійно обходити наявні перепони для досягнення успіху в значущих для розвитку обдарованості областях.

Методи роботи:

 • дослід-ницькі
 • частково-пошукові
 • проблемні
 • проективні
 • евристичні
 • Методи евристичного
 • навчання (за Хуторським А.В.)
 • когнітивні
 • креативні
 • оргдіяльнісні
 • Методи:
 • евристичних
 • питань;
 • порівняння;
 • гіпотез;
 • помилок тощо
 • Методи:
 • гіперболізації;
 • “мозковий штурм”;
 • аглютинації
 • (поєднання
 • непоєднуваних
 • в реальності
 • властивостей,
 • якостей тощо)
 • Методи:
 • цілепокладання;
 • планування;
 • нормотворчості;
 • самоорганізації;
 • взаємонавчання;
 • рецензій тощо

Форми роботи

 • різнорівневі завдання
 • консультування з проблем, що виникають
 • наукові гуртки, товариства
 • дискусії
 • ігри

Найпоширенішими є такі форми навчання:

 • прискорене навчання;
 • збагачене навчання;
 • позашкільна діяльність;
 • розподіл за потоками;
 • створення спеціальних класів і спеціальних шкіл для обдарованих дітей;
 • поглиблене вивчення окремих предметів;
 • диференційоване домашнє завдання;
 • відокремлення та спеціальне навчання обдарованих.

Дуже важливі:

 • предметні олімпіади;
 • інтелектуальні марафони;
 • різноманітні конкурси і вікторини;
 • словесні ігри і розваги;
 • проекти з різноманітної тематики;
 • рольові, ділові ігри;
 • індивідуальні творчі, пошукові завдання тощо.

Найчастіші причини шкільних утруднень обдарованих учнів

 • вплив соціально-економічних і національно-культурних умов
 • фізичні обмеження, певні захворювання, недостатнє харчування
 • труднощі засвоєння базових навичок (читання, письма, рахунку), рідної чи іноземної мови чи інших галузей ЗУН, емоційні та поведінкові проблеми
 • перфекціо-нізм
 • нерівномірність психологічного та соціального розвитку

Самоосвітня компетентність -

 • якість особистості, що характеризує її здатність до систематичної самостійно організованої пізнавальної діяльності, спрямованої на продовження власної освіти в загальнокультурному й професійному аспектах.
 • Фоміна О.М.

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

 • 1. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
 • 4.РЕАЛІЗАЦІЯ
 • 5. РЕФЛЕКСІЯ
 • 2.ПЛАНУВАННЯ
 • 3.ОРГАНІЗАЦІЯ

ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ:

 • САМОАНАЛІЗ;
 • САМООЦІНКА;
 • САМООБЛІК;
 • ПОСТАНОВКА МЕТИ;
 • САМОСТИМУЛЮВАННЯ.

ЕТАП ПЛАНУВАННЯ:

 • ВИБІР ЧАСУ;
 • ПЛАНУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ;
 • ПЛАНУВАННЯ КІНЦЕВОГО РЕЗУЛЬТАТУ.

ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ:

 • ПОШУК І ПРИДБАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ;
 • ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ.

ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ:

 • РОБОТА З ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ;
 • СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЧИ ТВОРЧОГО ПРОДУКТУ.

ЕТАП РЕФЛЕКСІЇ:

 • САМОКОНТРОЛЬ;
 • САМОАНАЛІЗ;
 • САМООЦІНКА;
 • САМОКОРЕКЦІЯ.

Рівні оволодіння учнямия діями, що відповідають навчальним умінням і навичкам

 • 4-й рівень – автоматизовано (навичка )
 • 3-й рівень –
 • вільно виконують
 • 2-й рівень -
 • виконують за зразком
 • 1-й рівень –
 • виконують з допомогою вчителя
 • 0 рівень - не володіють

Уміння самоорганізації –

 • це уміння, що забезпечують планування, здійснення, контроль, регулювання й аналіз особистістю власної навчальної діяльності

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ РОБОЧЕ МІСЦЕ?

 • Своєчасно провітрюй кімнату.
 • Освітлення робочого столу повинне бути з лівого боку.
 • Підручники, словники та інший довідковий матеріал доцільно розташувати на книжковій полиці над столом.
 • Письмові приладдя зручно зберігати в лівій верхній шухляді письмового столу.
 • На столі не повинно бути нічого зайвого, що відволікало б від роботи.
 • Після закінчення роботи слід прибрати на столі.

Як готувати домашні завдання?

 • Приступайте до роботи тільки після відпочинку.
 • Готуйте уроки “сьогодні на сьогодні”: це краща профілактика забування.
 • Починайте роботу з настановою запам’ятати надовго.
 • В ході виконання домашнього завдання чергуйте предмети різних циклів.
 • Постійно контролюйте якість виконаного завдання.

НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ УМІННЯ -

 • ЦЕ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ, ПЕРЕРОБКУ Й ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ.

Як вивчити вірш

 • Починай готувати уроки з вивчення вірша.
 • Тихо прочитай вірш. Пам’ятай: читаєш вірш для того, щоб вивчити. З’ясуй усі незрозумілі слова і звороти.
 • Голосно прочитай вірш. Намагайся відчути його ритм.
 • Прочитай вірш третій раз – голосно й виразно.
 • За дві хвилини повтори вірш уголос напам’ять 2-3 рази, за необхідності заглядаючи в текст. Спробуй уявити події, які описані у вірші, або його настрій.
 • Через три години повтори вірш 2-3 рази, не зазираючи в текст.
 • Перед сном ще раз повтори вірш.
 • Наступного ранку спочатку прочитай вірш, а потім розкажи напам’ять.

Читання казки

 • Прочитай.
 • Відшукай незрозумілі слова.
 • Підбери відповідні питання.
 • Склади план.
 • Перекажи.
 • Що в казці правдиве, а що вигадане?

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ -

 • відповідність індивідуального мовлення нормам мови, уміння використовувати мовні засоби в різних умовах спілкування у відповідності з цілями й змістом мовлення, ступінь досконалості усного й письмового мовлення.

Як працювати над збагаченням словникового запасу

 • Багато читайте художніх творів відомих майстрів слова. Записуйте слова й вирази, які хотіли б ви вживати у своєму мовленні.
 • Читайте текст повільно, намагайтеся встановити, як інакше можна тлумачити слова й речення.
 • Не залишайте поза увагою незрозумілі слова – звертайтеся частіше до словників.
 • Заведіть зошит обліку прочитаних книг.
 • Ваше мовлення збагатять записи прислів’їв, приказок, крилатих слів та виразів.

НАВЧАЛЬНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ УМІННЯ -

 • УМІННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАДАЧ
 • ОПЕРАЦІЇ МИСЛЕННЯ
 • АНАЛІЗ
 • СИНТЕЗ
 • ПОРІВНЯННЯ
 • АБСТРАГУВАННЯ
 • КЛАСИФІКАЦІЯ
 • УЗАГАЛЬНЕННЯ

Як робити порівняння?

  • Здійснення початкового смислового аналізу обєктів
  • Аналіз першого обєкта та формулю-
  • вання його ознак.
  • Аналіз другого обєкта і формулювання його ознак.
  • Порівняння і виділення найбільш суттєвих ознак подібності.
  • Протиставлення та виділення найбільш суттєвих відмінних ознак.
 • Встановлення залежності між обєктами.
 • Формулювання висновку порівняння.

Принципи ефективного мислення:

 • 1.Розгляд проблеми з різних боків і знаходження нових ракурсів.  Погляд на проблему під іншим кутом робить її невпізнаною.
 • 2.  Наочність!
 • 3.  Продуктивність! 
 • 4.  Створення нових комбінацій.  Об’єднуйте, комбінуйте ідеї, образи, думки.
 • 5.  Встановлення взаємозв’язків; пов’яжіть різні об’єкти.
 • 6.  Об’єднання протилежностей.
 • 7.  Метафори: людина, яка вміє знаходити схожість між двома різними реальностями й пов’язувати їх, є обдарованою. 
 • 8.  Будьте готові використати свій шанс.

Головна мета сучасної школи при навчанні самоосвітнім умінням:

О. Лук наводить „10 заповідей для вчителя”, які сприяють розвитку творчого потенціалу учнів у процесі навчання:

 • 1. Не погоджуйся з відповіддю учня, якщо не було приведено достатньої аргументації. Вимагай доказів.
 • 2. Ніколи не вирішуй суперечку між учнями найлегшими способами, тобто повідомленням правильної відповіді.
 • 3. Уважно слухай своїх учнів, лови кожну висловлену ними думку, щоб не пропустити можливості відкрити для них щось нове.

4. Постійно пам’ятай – навчання повинно спиратися на інтереси школяра.

 • 4. Постійно пам’ятай – навчання повинно спиратися на інтереси школяра.
 • 5. Розклад занять та шкільні дзвінки не повинні бути визначальними чинниками навчального процесу.
 • 6. Поважай свої власні „божевільні” ідеї та прищеплюй іншим смак до нестандартного мислення.

7. Ніколи не кажи учневі: „Нам ніколи обговорювати твою ідею”.

 • 7. Ніколи не кажи учневі: „Нам ніколи обговорювати твою ідею”.
 • 8. Будь щедрим на доброзичливу посмішку, підбадьорююче слово, дружнє заохочення.
 • 9. У процесі навчання не може бути постійної методики, раз і назавжди встановленої програми.
 • 10. Повторюй ці заповіді кожного вечора, доки вони не стануть частиною тебе самого.

Міні-дослідження

 • Нижче перелічені особистісні риси та ділові якості, які вчитель зустрічає в своїх учнів.
 • Помітьте знаком “+” ті властивості, які Вам подобаються в учнів, а знаком “-” ті, що не подобаються.

1. Дисциплинированный.

 • 1. Дисциплинированный.
 • 2. Неровно успевающий.
 • 3. Организованный.
 • 4. Выбивающийся из общего темпа.
 • 5. Эрудированный.
 • 6. Странный в поведении, непонятный.
 • 7. Умеющий поддержать общее дело.
 • 8. Выскакивающий на уроке с нелепыми замечаниями.
 • 9. Стабильно успевающий (всегда хорошо учится).
 • 10. Занятый своими делами (индивидуалист).
 • 11. Быстро, “на лету” схватывающий.
 • 12. Не умеющий общаться, конфликтный.
 • 13. Общающийся легко, приятный в общении.
 • 14. Иногда тугодум, иногда не может понять очевидного.
 • 15. Ясно, понятно для всех выражающий свои мысли.
 • 16. Не всегда желающий подчиняться большинству или официальному руководителю.

 • Підрахуйте кількість парних та непарних плюсів.
 • Яких “+” у Вас більше?

Результат

 • Якщо парних “+” більше, то Ви – нестандартний учитель, який уміє знайти, виявити, розгледіти приховану непересічну обдарованість

Готовність учителя до роботи з обдарованими учнями передбачає

 • відповідність його професійно значущих якостей і настанов, знань і вмінь особливим вимогам, найбільш важливими з яких є розуміння сутності обдарованості як системної якості особистості й прийняття необхідності розвитку обдарованих дітей з урахуванням цього як основоположної мети професійної діяльності (І.І.Ушатикова )
 • Професійна кваліфікація
 • педагогів для роботи з обдарованими
 • психолого-
 • педагогічні
 • знання,
 • уміння,
 • навички
 • професійно
 • значущі
 • особистісні
 • якості педагогів
 • професійно-
 • особистісна
 • позиція
 • педагогів

Підготовка фахівців, які працюють з обдарованими дітьми, у процесі курсової підготовки:

 • зміна стереотипів мислення педагога;
 • комплексний характер навчання;
 • розробка системи занять, які максимально забезпечують рефлексивну діяльність;
 • демократизація та гуманізація навчального процесу;
 • врахування освітнього ступеню та сфери діяльності педагогів;
 • проведення заходів міжкурсового характеру з проблем розвитку обдарованості.

КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ:

 • мотиваційно-ціннісний;
 • теоретико-методологічний;
 • діяльнісно-технологічний;
 • рефлексивний.

Система заходів:

 • 1) впровадження комплексного цільового проекту "Технологія управління системою роботи з обдарованими дітьми”;
 • 2) проведення тематичних курсів з проблеми;
 • 3) організація науково-методичних заходів щодо підготовки вчителів до роботи з обдарованою дитиною
 • Інноваційні заходи
 • стажування
 • з проблеми;
 • проведення
 • Літньої школи;
 • організація
 • діяльності
 • Студії творчого
 • педагога


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка