Районний конкурс захистСкачати 24,78 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір24,78 Kb.

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КОМУНАРСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 84

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РАЙОННИЙ КОНКУРС – ЗАХИСТ

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«СУЧАСНА ШКОЛА»

ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 84

Усяким людям всякіє дари:

Одному ясний, сильний ум,

Що не знаходить в світі пари;

Другому рій крилатих дум,

Що, мов орли, летять за хмари.

Для інших руки золоті:

Що очі бачуть, руки вдіють.

Який же дар дістали ті,

Що так дітей учити вміють?

Мені здається, в скарбі тім

Любві найбільш дісталось їм.

Іван Франко

Основними функціями управління ЗОШ № 84 є:

Аналіз
  • це той грунт, на якому тримається вся система планування і організації навчально-виховного процесу.

Планування
  • передбачає визначення найбільш ефективних шляхів досягнення визначених завдань.

Організація

Координація
  • передбачає високу оперативність і встановлення взаємозв’язку між усіма напрямами навчально-виховного процесу, між керівною і керованою системами.

Контроль
  • це активна стадія процесу управління, коли порівнюються досягнуті результати з тим, що було заплановано.

Стимулювання
  • це система заходів, спрямованих на створення творчопрацюючого педагогічного колективу і активну цілеспрямовану діяльність учнів.

У школі діє описова організаційно-функціональна модель управління, яка включає: 
 • Стратегічний рівень (директор, рада навчального закладу, батьківський комітет);
 •  тактичний (заступники директора, педагогічна рада, методична рада);
 • технологічний (керівники методичнихоб'єднань, творчих груп); 
 • оперативний (адміністрація);
 • самоврядування (рада лідерів, активи класів)

Процес перетворення педагогічної ідеї у педагогічну технологію


Педагогічний колектив і батьки учнів

визначилися з тим, який «продукт» має вийти

в результаті діяльності школи

та чим випускник нашого навчального закладу

буде відрізнятися від випускників інших шкіл.

Найбільш повно в «моделі випускника»

відбиті саме ті якості, що формуються

під впливом обраного школою змісту освіти.

Розробку «моделі» здійснено

з найвищого рівня реалізованих школою

освітніх програм, тобто з випускника,

який засвоїв рівень

середньої ( повної ) загальної освіти.

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Володіє загальними навчальними навичками та уміннями, позитивно ставиться до процесу навчання, уміє оперувати знаннями, усвідомлює необхідність навчання, прагне до успіху. Володіє засобами збереження та передачі інформації.

КОНСТРУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Уміє слухати інших людей, чіт-ко і спокійно висловлює власну позицію, вміє виразити свої почуття, уміє усно та письмово висловлюватися, використовує етичні норми спілкування.

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Дотримується оптимального режиму діяльності та відпочинку, прагне до гармонійного фізично-го розвитку, управляє своїми емоціями, потребами та вчинка-ми, володіє навичками безпеки життєдіяльності.

особистість

зорієнтована

на

самопізнання

ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Приймає та усвідомлює інші культури, проявляє повагу до традицій і звичаїв інших народів, любов та повага до культури власного народу, сформоване шанобливе ставлення до праці інших людей . Розвиток та формування власних ціннісних орієнтирів.

ТВОРЧОЇ СПІВПРАЦІ

Прагне до творчого самовираже-ння, здатна на елементарному рівні планувати свою діяльність, приймати рішення, цінує власне ставлення до праці, розуміє важливість своїх вчинків.

Випускник

початкової

ланки

Випускник

середньої

ланки

ГОТОВА


ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Здатна визначати та формувати життєву мету, вміє управляти своїми емоціями, потребами та вчинками, спроможна не зупинятися на досягнутому, вивчає себе, свої якості та риси, цінності, потреби, здібності.Функціонально грамотна

особистість

Розуміє значення

ЗСЖ

Усвідомлює свої психофізіологічні особливості, вміє уникати небезпечних ситуацій,володіє навичками управління власними емоціями, позитивно сприймає навколишній світ, розвинуті навички безпечної поведінки.Здатна самостійно

здобувати знання

Організовує власне навчання і постійно вдосконалює, визначає перспективи. Готова змінювати види та способи навчання, збагачує власний досвід, відчуває потребу в нових знаннях. Вміє добувати інформацію з різних джерел, критично її оцінювати, орієнтується в інформаційному потоці. Усвідомлює цінність освіти, її вагомість. Може використовувати теоретичні знання в конкретних життєвих умовах.

Адаптована в

полікультурному середовищі

Уміє захищати та реалізовувати конституційні права та обов’язки. Усвідомлює себе як громадянина держави, володіє культурною спадщиною українського народу. Розуміє та толерантно ставиться до культури і традицій інших народів.

Знайомий із світовою культурною спадщиною, знає інші мови.

Володіє навичками

самопрезентації

Здатна користуватися засобами мови, відтворювати і створювати висловлювання з дотриманням мовного етикету. Здатна встановлювати і підтримувати контакт з іншими людьми. Ґ може доводити власну думку і корегувати її в бесіді. Приймає участь в дискусіях, здатна вирішувати конфлікти.

орієнтована у сферах

діяльності

Знайома з елементами трудового процесу найбільш поширених сфер діяльності. Знає фактори, що впливають на вибір професії та показників професійної придатності. Усвідомлює власні здібності і можливості. Визначилась у пріоритетних напрямках здобуття професійної освіти.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Здатний застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей;Випускник

Старшої

ланки

Особистість зорієнтована

до вибору

професійного напряику

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Здатний використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань. Здатний засвоювати, розуміти і застосовувати нові знання у процесі безперервного навчання. Здатний застосовувати уміння та навички, які належать до певного кола навчальних предметів і освітніх галузейЗДАТНІСТЬ ДО КОНСТРУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Здатний застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що поряд або перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. Може цілісно реалізовувати на практиці знання, уміння, набуті у процесі навчання та з особистого досвіду.КОЛЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ

Здатний продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі. Готовий до вибору професійного напрямку та обрання професії.ОСВОЄННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Здатний активно, відповідально та ефективно реалізовувати свої права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства;Здатний аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання орієнтовані на загальнолюдські цінності.ГОТОВНІСТЬ ДО ТВОРЧОЇ СПІВПРАЦІ

Здатний до розуміння і творчого самовираження у сфері музичного, образотворчого та інших видів мистецтва, що формується під час сприймання творів таких видів мистецтва і їх практичного опанування. Здатний виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтваПідґрунтям для формування соціально зрілої особистості

є технологічний ланцюжок:

Соціальне навчання

соціальне проектування

соціальна компетентність

соціальна корекція

Соціалізувати дитину

це насамперед навчити її жити у злагоді із

собою та навколишнім світом.

Мудрий педагог В.Сухомлинський розумів,

що досягнути цього можна,

лише крок за кроком вводячи дитину

у світ різноманітних людських стосунків і

спонукаючи її до більшої самостійності та відповідальності.

До структури управлінських органів у школі належать:
 • Органи колегіального управління школою

 • (конференція, або загальні збори шкільного колективу; рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках);
 • Адміністрація школи

 • (директор, його заступники з навчальної,

  методичної, виховної, господарськоїроботи);


 • Органи громадського самоврядування

 • (учнів (учком), учителів (профком,

  методична рада), батьків

  (батьківськийкомітет).


Сучасна сім’я ЗОШ №84, яка вона

за своїм складом і виховним потенціалом?

Проведене діагностичне дослідження виявило,

що серед 533 учнів нашої школи 68,1% виховуються у повних сім’ях,

31,9 % виховуються в сім’ях, де є один із батьків,

7 учнів школи позбавлені батьківського піклування,

6% виховуються в багатодітних сім’ях.

З 334 опитаних батьків високий рівень задоволеності

роботою школи мають 250 (74,85%),

73- середнійрівень (21,86%)

та незадоволені 11 респондентів (3,29%).

В цілому, батьківська громадськість задоволена вибором школи,

що дає можливість вдосконалити систему роботи школи та сім’ї,Враховуючи нові вимоги сьогодення і підходи в системі виховання.

Існуюча модель учнівського самоврядування

сприяє виробленню в учнів таких якостей як:
 • Відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо;
 • Принциповість – вміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати
 • об’єктивну оцінку власним вчинкам і оточуючих людей;
 • Самостійність;
 • Готовність залежно від конкретних умов знаходити правильне рішення, долати труднощі;
 • Творче ставлення до дійсності;

Управлінняв ЗОШ № 84 спрямоване на забезпечення

ефективного функціонування і розвитку,

тому модель загальноосвітньої школи має наступні характеристики :
 • Робота над Програмою розвитку школи згуртувала весь шкільний колектив, сприяла формуванню стилю корпоративної культури навчального закладу.
 • Взаємозв’язок технологій управління і педагогічних технологій відповідає сучасним вимогам та забезпечує динамічність якості освіти .
 • У пошуках ідей, методик, технологій значною мірою зростає рівень компетентності педагогів, учнів.
 • Сформовано цілісну систему різноманітних форм, методів та засобів організації освітнього процесу.
 • З’явилося індивідуальне обличчя школи, зріс її рейтинг; зросла іміджеологічна культура вчителів.
 • Учні відчувають, що школа - для них; батьки з повагою ставляться до творчого колективу вчителів.
 • Формуються ключові компетенції, покладені в основу моделі випускника школи, його конкурентоздатність з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей.
 • Вагома оцінка особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи.
 • Поступово реалізується спільна для всіх мрія – «Школа – це хороша сім’я, а сім’я – це хороша школа».

ПОРАДИ КОНФУЦІЯ

2500 РОКІВ ТОМУ
 • Поєднувати нові ідеї зі старими, перевіреними концепціями;
 • Вчитися тільки через діяльність;
 • Використовувати навколишній світ як клас для навчальних занять;
 • Використовувати в навчанні викладанні музику та поезію;
 • Поєднувати фізичну працю з розумовою діяльністю;
 • Навчатися того, як треба вчитися, не обмежуючись тільки навчальними фактами;
 • Пристосовуватися до індивідуальних потреб учнів із різними стилями навчання;
 • Формувати моральні цінності та ввічливість.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка