Рішення щодо вибору профілю навчання та створення умов для готовностіСкачати 29,27 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір29,27 Kb.

Психологічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання учнів

 • Полякова В.В.
 • Узинська гімназія

Концепція профільного навчання у старшій школі (наказ МОН України від 11.09.2009 №854)

 • Профільна орієнтація – надання психолого-педагогічної допомоги учням у прийнятті
 • рішення щодо вибору профілю
 • навчання та створення умов для готовності
 • підлітків до соціального,
 • професійного і культурного
 • самовизначення в цілому

 • В основі психологічного забезпечення допрофільної підготовки та
 • профільного навчання
 • передбачається:
 • найбільш раннє виявлення і розвиток
 • здібностей, нахилів і потреб учнів, формування
 • стійкої мотивації до навчання, сприяння
 • свідомому вибору учнями галузі
 • майбутньої професійної діяльності

Психологічний супровід профільного навчання дає змогу пізнати учня, його здібності, стан здоров’я, рівень знань та умінь, уникнути помилок у виборі майбутньої професії

 • Психологічний супровід профільного навчання дає змогу пізнати учня, його здібності, стан здоров’я, рівень знань та умінь, уникнути помилок у виборі майбутньої професії
 • Готуючи учнів до життя, ми вчимо їх робити
 • правильний вибір
 • Знаходити ПРОФЕСІЮ, яка
 • цікава і приваблива доступна і посильна має попит на ринку праці
 • ХОЧУ МОЖУ ТРЕБА
 • Проблема самовизначення є
 • насамперед проблемою визначення
 • свого способу життя.
 • С. Рубінштейн

Схема психолого-педагогічного супроводу профільної освіти Узинської гімназії

 • Психолог
 • (психологічний
 • супровід)
 • Адміністрація Класний керівник
 • (сприяння профільній (координація роботи
 • освіті) на рівні класу)
 • Учні Батьки

Класний керівник, спираючись на концепцію профільного навчання, навчальну програму й план виховної роботи класу і школи:

 • Організує відвідування учнями “ днів відчинених дверей ”
 • у вищих навчальних закладах і середніх професійних навчальних закладах;
 • Організує тематичні й комплексні екскурсії учнів на підприємства;
 • Надає допомогу шкільному психологу в проведенні анкетування, тестування учнів та їхніх батьків за проблемами самовизначення;
 • Проводить батьківські збори з питань формування готовності учнів до профільного й професійного самовизначення; організує зустрічі учнів з випускниками школи , які навчаються у вищих і середніх навчальних закладах.

Учителі - предметники:

 • Сприяють розвитку пізнавального інтересу, творчої спрямованості особистості школярів, використовуючи різноманітні методи й засоби: проектну діяльність, ділові ігри, семінари, круглі столи, конференції, предметні тижні, олімпіади, факультативи, конкурси стінних газет, домашні твори тощо;
 • Забезпечують профорієнтаційну спрямованість уроків, формують в учнів загально-трудові, професійно важливі навички;
 • Сприяють формуванню в школярів адекватної самооцінки;
 • Проводять спостереження з виявлення схильностей і здібностей учнів;
 • Адаптують навчальні програми залежно від профілю класу, особливостей учнів.

Шкільний психолог

 • Вивчає професійні інтереси та схильності учнів;
 • Здійснює моніторинг готовності школярів до профільного й професійного самовизначення шляхом анкетування учнів та їхніх батьків;
 • Проводить тренінгові заняття із профорієнтації учнів;
 • Проводить бесіди, здійснює психологічну просвіту батьків і педагогів;
 • Здійснює психологічні консультації з урахуванням вікових особливостей учнів;
 • Сприяє формуванню в школярів адекватної самооцінки;
 • Залучає батьків учнів до виступів перед учнями про професію, до роботи з керівництва гуртками;
 • Надає допомогу класному керівнику в аналізі й оцінці інтересів і схильностей учнів;
 • Створює базу даних із профдіагностики

Соціальний педагог:

 • Сприяє формуванню в школярів «групи ризику» адекватної самооцінки, оскільки, як правило, у таких дітей вона є заниженою;
 • Надає педагогічну підтримку дітям групи ризику під час їхнього професійного й життєвого самовизначення;
 • Здійснює консультації учнів із соціальних питань;
 • Надає допомогу класному керівнику в аналізі і оцінці соціальних факторів, що ускладнюють процес самовизначення школярів.

Професійна орієнтація – це

 • це науково обґрунтована система соціально-економічних, психолого-педагогічних, медико-біологічних і виробничо-технічних заходів щодо надання молоді особистісно орієнтованої допомоги у виявленні й розвитку здібностей і схильностей, професійних і пізнавальних інтересів у виборі професії, а також формування потреби у праці й готовності працювати в умовах ринку

Напрямки профорієнтаційної роботи

 • профінформація;
 • профагітація;
 • профпросвіта;
 • профдіагностика;
 • профконсультація;
 • професійна професіографія;
 • профвибір;
 • профвідбір, профпідбір;
 • професійне самовизначення.

Професія – спеціальність - посада

 • Професія — це визначений вид трудової діяльності, що виник у результаті суспільного розподілу праці і вимагає для її виконання здібностей, теоретичних знань і практичних навичок. Вона визначається характером предмета праці, створюваного продукту,
 • використовуваними знаряддями праці і специфічними умовами виробництва.
 • Професія є групою споріднених спеціальностей.
 • Спеціальність — підтип професії, що визначається подальшим розподілом праці у її межах (наприклад, професія — лікар; спеціальність — терапевт, педіатр, дерматолог, уролог, стоматолог, хірург).
 • В ужитку іноді не розрізняють навіть поняття "професія" і "посада".
 • Посада – це документальне закріплено положення працівника у трудовому колективі, яке передбачає виконання певних обов’язків, зумовлено посадовими правами та характером відповідальності. Як правило, посадові функції співпадають з професією працівника або з певним колом споріднених спеціальностей.

Допрофільна підготовка

 • Основні завданнями допрофільної підготовки:
 • підготовити учня до усвідомленого вибору профілю подальшого навчання;
 • організувати проби вибору;
 • організувати знайомства учнів зі світом професій;
 • організувати роботу з професійної орієнтації учнів

Рівні допрофільноі підготовки

 • I. Введення курсів за вибором
 • 2. Організація проектної, дослідницької діяльності школярів
 • 3. Професійне самовизначення старшокласників

Завдання психологічного супроводу профільної освіти

 • поглиблена профорієнтація учнів;
 • всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, що впливають на вибір їхнього подальшого життєвого шляху;
 • психологічна діагностика при відборі учнів у профільні класи;
 • надання допомоги учням у самопізнанні і проектуванні життєвого шляху;
 • моніторинг і своєчасне усунення можливих нерівномірностей розвитку учнів;
 • надання методичної і консультативної допомоги педагогам і батькам з питань адаптації учнів до особливостей профільного навчання чи поглибленого вивчення ними окремих предметів;
 • просвіта педагогів і батьків у питаннях розвитку і самовдосконалення особистості учня.

Практичний психолог реалізує важливий напрям психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання – діагностування учнів з метою надання рекомендацій:

 • Анкета “ Оцінка готовності учнів до професійного самовизначення ”;
 • Діагностика соціальної спрямованості особистості (за Дж. Голандом);
 • Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) Є.О. Клімова;
 • Квадрат інтересів (за Є.О.Клімовим);
 • Анкета інтересів;
 • Методика діагностики комунікативних і організаторських здібностей старшокласників (КОЗ-2) (за Б. Федоришиним і В. Синявським);
 • Орієнтовно-діагностична анкета інтересів-2 (ОДАНІ-2) (за Б. Федоришиним та С. Карпіловською);
 • Тест професійної спрямованості Д. Голанда;
 • Визначення рівнів розвитку короткочасної наочно-образної пам'яті (КНОП-1) (за Я. Райскупом, А. Рєпань, О. Ящиніним);

Практичний психолог реалізує важливий напрям психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання – діагностування учнів з метою надання рекомендацій:

 • “ Артистичні здібності ”;
 • “Художник – мислитель” ;
 • Опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків (модифікований С.І. Подмазіним);
 • Шкільний тест розумового розвитку (ШТРР);
 • Теппінг-тест Є.П. Ільїна;
 • Опитувальник EPQ Г. Айзенка, С. Айзенка, адаптований В.М. Русаловим;
 • Методика “ Інтелектуальна лабільність ”

Готовність учнів до профільного навчання

 • Психофізіологічна готовність
 • Інтелектуальна готовність
 • Мотиваційна готовність
 • Характерологічна готовність
 • Професійна готовність

Вікові зміни мотиваційної сфери дитини

 • Клас
 • Види діяльності
 • Мотиваційні зміни
 • 1-4
 • Ознайомлення зі світом найпоширеніших (популярних) професій, з професіями своїх батьків і близьких
 • Формується правильне емоційне ставлення до процесу праці,
 • з'являється бажання займатися корисною працею, якісно виконувати доручену справу
 • 5-7
 • Ознайомлення з професіями своїх батьків і близьких людей, з професіями свого регіону.
 • Поширення знань про професії у своєму регіоні (районі).
 • Ознайомлення з потребами району в певних спеціальностях і звернення уваги саме на ці спеціальності
 • Формуються прогностичні вміння щодо трудової діяльності, можливості реалізації обраної професії в районі (регіоні). Відбувається виділення професійної мети, професійної мрії (чого хоче досягти, чого може досягти)

Вікові зміни мотиваційної сфери дитини

 • Клас
 • Види діяльності
 • Мотиваційні зміни
 • 8-9
 • Вивчення професійних інтересів і нахилів. З'ясування подальших життєвих планів. Визначення наявності рейтингу професій. Рекомендується вибір однієї з п'яти сфер професійної діяльності: людина-природа, людина-техніка, людина-людина, людина-знакова система, людина-художній образ.
 • Школярі отримують інформацію про світ професій, спеціальності, навчальні заклади.
 • Формуються стійкі професійні інтереси, відбувається вибір подальшого шляху навчання в 10-11-х класах.
 • Підсилюється увага до подальших освітніх планів.
 • З'ясовуються уявлення про перешкоди на шляху до улюбленої професії
 • 10-11
 • Вивчення планів продовження освіти й вибору подальшої професійної діяльності, вибір профілю навчання.
 • Формується власний рейтинг професій. Отримання допомоги у виборі майбутньої професії.
 • Уточнення школярами відповідності наявних рис характеру професійно важливим рисам обраної професії, стану здоров'я, вимогам обраної професії
 • Звертається увага не тільки на психофізіологічні риси школярів, необхідні для оволодіння професією,
 • а й відбувається корекція вибору старшокласників, підлітки отримують допомогу в самооцінці своїх здібностей, нахилів і професійних намірів
 • Професійне самовизначення
 • багатовимірний і
 • багатоступеневий процес,
 • який розглядається
 • під різними кутами зору:
 • виходячи із запитів суспільства
 • і як узгодження замовлення з особливостями і можливостями індивіда

Психолого-педагогічний супровід учнів 8-9 класів

 • Основна проблема - прийняти рішення про
 • характер і форму подальшої освіти.
 • Мета роботи практичного психолога - допомога старшокласникам в проектуванні подальшого освітнього шляху.
 • Практичний психолог вирішує наступні завдання:
 • 1)  визначення та корекція рівня професійної готовності й готовності до профільного навчання учнів;
 • 2) психологічна просвіта батьків і педагогів про актуальні проблеми учнів і про те, яку допомогу вони можуть надати підліткам.

Психолого-педагогічний супровід учнів 10 класів

 • Проблеми - адаптація до нового колективу, адаптація до навчального навантаження, що збільшилося за певним профілем, до нових вимог учителів.
 • Основна мета роботи практичного психолога - сприяння соціально-психологічній адаптації учнів до нової ситуації навчання.
 • Завдання:
 • 1) спільна з класними керівниками робота за програмою адаптації на початку навчального року;
 • 2) відстеження актуального стану учнів профільних класів, виявлення симптомів дезадаптації;
 • 3) психологічна просвіта батьків і педагогів щодо адаптаційного періоду десятикласників.

Психолого-педагогічний супровід учнів 11 класів

 • Проблема - сформованість психологічної готовності до вступу в доросле життя. Поняття "психологічної готовності" включає в даному випадку наявність здібностей і потреб, які дозволять випускнику школи реалізувати себе в майбутньому житті.
 • Основна мета практичного психолога - допомога старшокласникам у визначенні і формуванні їхньої соціальної і професійної готовності.
 • Завдання:
 • 1)  визначення і корекція рівня професійної і соціальної готовності;
 • 2) проведення консультативної роботи з учнями;
 • 3) психологічна просвіта батьків і педагогів з актуальних проблем майбутнього випускника школи.

Загальні рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу профільного навчання:

 • Не обмежуватися вивченням навчальної діяльності та шкільної суспільно-корисної активності учнів, а намагатися досліджувати їх позанавчальні інтереси та нахили, сильні якості, позитивні риси особистості та звертати на це увагу підлітків та батьків;
 • Виявляти психологічні та медичні протипоказання щодо вибору тих чи інших професій;
 • Враховувати такий індикатор професійної придатності, як емоційний комфорт, емоційна задоволеність своєю професійною діяльністю;
 • Надавати рекомендації учням щодо виявлених в них професійно позитивних та негативних (протипоказаних) якостей;
 • Проводити просвітницьку, роз'яснювальну роботу із педагогами, батьками, надавати рекомендації по проведеній профорієнтаційній роботі з учнями.
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка