Робоча навчальна ïÐÎÃÐÀÌÀ з дисціпліни : “автоматизація проектування заказних іс“Скачати 136,61 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір136,61 Kb.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"Киівський політехнічний інстітут"

Факультет електроніки- Кафедра САПР-

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ÏÐÎÃÐÀÌÀ

з дисціпліни : “АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКАЗНИХ ІС

Для студентів напряму підготовки 0804 “компьютерні науки”

спеціальність 7.080402

“Інформаційні технології проектування”


Программу рекомендовано

на засіданні кафедри САПР

Протокол N0 ___ “___“_______1999р

Завідувач кафедри

___________проф. Петренко А.І.
Êè¿â-1999

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ1. Çàãàëüí³ â³äîìîñò³

Проектування інтегральних схем та систем потребує високої кваліфікації і âèð³øóº áàãàòî ïðîáëåì, ïîâ”ÿçàíèõ ³ç çáåðåæåííÿì ìàòåð³àëüíèõ, åíåðãåòè÷íèõ , ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â та загальним ростом економіки

Конструювання âèðîá³â ïîâèíно çàáåзïå÷óâàòиñь ðÿäîì çàõîä³â íà ñòàä³ÿõ ¿õ ïðîåêòóâàííÿ, âèðîáíèöòâà òà âèêîðèñòóâàííÿ , знанням компьютерної техніки , мережевих та іншіх " високих " технологій Äèñöèïë³íà “АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАКАЗНИХ ІС “ çàáåñïå÷óºòüñÿ êóðñàìè áàçîâî¿ âèùî¿ îñâ³òè “Математичне моделювання систем і процессів”: “Схемотехніка ЕОМ”, òà ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè: “Основи інженерної діяльності та наукових досліджень”." Сучасний інструментарій программування та проектування", "Розробка автоматизованних систем проектування","Основи конструювання інтегральних схем та систем"

Ïðè âèâ÷åíí³ äèñöèïë³íè âèêîðèòîâóâàºòюñÿ сучані засоби програмування , мережеві технології та засоби автоматизації проектування2. Ðîçïîä³ë íàâ÷àëüíîãî ÷àñó
ʳëüê³ñòü ãîäèí íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ç äèñöèïë³íè


Ñåìåñòð

Âñüîãî

Ëåêö.

Ëàáîð.

ÑÐÑ

àòåñò.

9

108

36

36

36

іспит

3. Ìåòà òà çàâäàííÿ äèñöèïë³íè
Ìåòà äèñöèïë³íè - íà çàñàäàõ основ високих технологій , можливостей компьютерних та мережевих технологій навчити основам автоматизованного проектування заказних інтегральних схем.

Çàâäàííÿ äèñöèïë³íè

- âèçíà÷èòè îñíîâí³ підходи обгрунтування проекту

- âèçíà÷èòè îñíîâí³ етапи проектування та постановки на виробництво розробленних інтегральних схем

- âèçíà÷èòè îñíîâí³ схемотехнічні та топологічні підходи та рішення для одержання необхідних параметрів

заказних інтегральних схем  • äàòè íàâè÷êè застосування та розробки засобів САПР


розділузміст

Теми, зміст

лекціїЗміст лекції


Лекції

год

Лабор

год

1.Введення

1.1Структура техніко-економічного обгрунтування проекта

1

Рзюме,опис виробу, оцінка використання, оцінка аналогів, , поширення використання, рганізація виробництва, кваліфікація спеціалістів, інші питання

2

2

2.Організаційні підходи проектування

2.1Основні форми проведення робіт

2

НДР,ОКР.Основні етапи проведення робіт, строки виконання, ескізне, робоче технічне проектування.Структура технічного завдання

1

2
2.2Базовий маршрут сборочних операцій

3

Розділення,пластин на кристалли напайка,термообробка,термокомпрессія, герметизація ,перевірка параметрів

2

2
2.3Етапи проектування заказної інтегральної схеми

4

Вибір елементної бази, розробка технологічного процесса, розробка параметрів моделей для схемотехнічного проектування, норми проектування,розробка топології

1

4
2.4Планування ОКР

5

.Календарний план, Розрахунок стоімості етапів, розрахунок умов виробництва розробленного вироба, розрахунок показників виробів

2

2

3.Засоби автоматизації проектування

3.1 Пакет для моделювання маршруту виготовлення заказної інтегральної схеми

6

Состав та структура пакета.Основні можливості , утіліти , команди .

Вимоги до операційних систем та апаратурних платформ1

4
3.2 Пакет для схемотехнічного проектування

7

Состав та структура пакета.Основні можливості , утіліти , команди

Вимоги до операційних систем та апаратурних платформ1

43.3 Пакет для контроля та веріфікації норм проектування

8


Состав та структура пакета.Основні можливості , утіліти , команди

Вимоги до операційних систем та апаратурних платформ

Структура файла норм проектування.


1

4

4.Типові технічні рішення

4.1Проектування вхідних ланцюгів

9

Захист від перенапруги, согласування рівнів сигналів, зміна рівнів, топоплогічні особливості реалізації

2

12
42Вихідні ланцюги

10

Призначення основних частин, діаграми роботи,

Еффекти "защілки" топоплогічні особливості реалізації14.3Керування високовольтними каскадами

11

Призначення.Три базові схеми для керування високовольтними каскадами, динамічна схема переваги та недоліки кожної схеми. топоплогічні особливості реалізації. Направлення поліпшення

14.4Схеми підвищення напруги

12

Призначення,Базова схема, принцип побудови.Діаграми роботи. Схема з регульованою напругою,переваги та недоліки кожної схеми. топоплогічні особливості реалізації.Направлення поліпшення

24.5Формування напруги на підложці

13

Базові поняття.Модель Фаулера-Нордхайма, туннелювання крізь прямокутний, трапецевідний барьєри.Звязок з параметрами інтегральних схем та систем


24.6Формування довготривалих затримок


14

Призначення,Базова схема, принцип побудови.Діаграми роботи. переваги та недоліки,. топоплогічні особливості реалізації.Направлення поліпшення

24.7Стабілізація напруги на пониженому рівні

15

Призначення,Базова схема, принцип побудови.Діаграми роботи. переваги та недоліки,. топоплогічні особливості реалізації.Направлення поліпшення

24.8Схеми підсилювання інформації

16

Призначення,Базові схеми, принцип побудови.Діаграми роботи. переваги та недоліки,. топоплогічні особливості реалізації.Направлення поліпшення

24.9Побудова блокуючих ланцюгів

17

Призначення,Базова схема, принцип побудови.Діаграми роботи. переваги та недоліки,. топоплогічні особливості реалізації.Направлення поліпшення

24.10Побудова температурно-стабільних ланцюгів

18

Призначення,Базові схеми, принцип побудови.Діаграми роботи. переваги та недоліки,. топоплогічні особливості реалізації.Направлення поліпшення

24.11Резервування потенційно ненадійних ланцюгів

19

Призначення,Базовіс хеми, принцип побудови.Діаграми роботи. переваги та недоліки,. топоплогічні особливості реалізації.Направлення поліпшення

24.12Енергонезалежне зберігання інформаціїї

20

Призначення,Базовіс схеми FLOTOX, FLASH,FAMOS,MNOS, принцип побудови.Діаграми роботи. переваги та недоліки,. топоплогічні особливості реалізації окремих елементів та матріц накопичувача.Направлення поліпшення

5
5Заключення

5.1Закони масштабування

21

Три основні моделі масштабування,Критерії необхідності масштабування.Таблиця, параметри, формули для масштабування

2


ІТОГО 36 36

Теми

Лабораторних занятть


заняття№ Теми

Найменування та зміст заняття


Кількість

годин

1


1.1,2.1-2.4

Планування робіт по розробці заказної інтегральної схеми42

3.1

Вивчення основних можливостей , утіліт, команд пакету для моделювання маршруту виготовлення заказної інтегральної схеми

4

3


3.2

Вивчення основних можливостей , утіліт, команд пакету для схемотехничного проектування


4

2.3

Розрахунок параметрів моделей для схемотехнічного проектування заказної інтегральної схеми

4
2.3

Розрахунок фрагмента електричної схеми заказної інтегральної схеми

4

4

3.3

Вивчення основних можливостей , утіліт, команд пакету для контроля норм проектування


4

5


4.1-4.12,5.1

Розробка и веріфікація фрагмента топології заказної інтегральної схеми

12
Ітого 36


Теми розрахунково графічних робот

Розробити компьютерну программу для формування бази данних в мережевому проектуванні

заказної схеми згідно завдання
Теми самостійних робот

1.Провести високорівневе моделювання фрагмента заказної інтегральної схеми

мовою VHDL (згідно завдання) -18год

2.Провести пjрівняльний аналіз сучасних засобів проектування заказних інтегральниз схем у мережі Internet

18год

Література:

1.Технология БИС. под ред Зи в 2-х книгах. Москва. Мир, 1986.

2.Физика п/п приборов .С.Зи, в 2х томах. Москва, Мир, 1986.3.Моделирование элементов и технологических процессов. Под ред. Антонетти. Москва, “Радио и связь”, 1988

4.Физические основы микротехнологии. И.Броудай, Дж. Меррей, Москва, Мир, 1985

5.Basic VLSI Design . Doglas A/Pucknell, Kamran Eshraghian . New York, 1994.

6. Дж . Фоли,А. вен Дэн .Основы машинной интерактивной графики. Москва, Мир, 1985

7Т.Миллер Д.Пауэлл. Использование Delphi-3 Диалектика Киев-Москва 1997

8Кэн Хендерсон. Руководствво разработчика баз данных в Delphi-2 Диалектика , Киев - 1996

9.Ч.Калверт .Delphi - 2. Энцциклопедия пользователя. Diasoft Киев - 1996

10Ч.Калверт .Delphi - 4. Энцциклопедия пользователя. Diasoft Киев - 1999

11П.Туротт, Г.Брент, Р.Багдазиан, С.Тендон. Супербиблия Delphi - 3 . Diasoft Киев - 1997

12П.Дарахвелидзе, Е.Марков. Delphi - Среда визуального программирования . BHV - Санкт-Петербург - 1996.

13П.Дарахвелидзе, Е.Марков. Delphi.4 BHV - Санкт-Петербург - 1999

Підготував

Стіканов В.Ю. доц, к.т.н.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка