Робоча навчальна програмаСкачати 493,45 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір493,45 Kb.
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Данила Галицького


Факультет післядипломної освіти
Кафедра дерматології, венерології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради ФПДО


Декан __________О.Є.Січкоріз

«_____» ____________ 2016 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

циклу спеціалізаціяз фаху “ДИТЯЧА Дерматовенерологія

(3 міс.)


Кількість навчальних годин: лекцій – 20, семінарські заняття – 66,

практичні заняття – 150, самостійна робота – 138,

додаткові програми – 94. Разом – 468 годин.

Кредити ECTS – 15,6Робоча навчальна програма обговорена на методичному засіданні кафедри
Затверджено на методичній комісії факультету післядипломної освіти

Протокол №_______ Протокол №_________

від «___» __________ 2016 р. від «____» ___________ 2016 р.


Завідувач кафедри, д. мед. н., доцент

___________О.О.Сизон


Голова методичної комісії ФПДО

____________О.Є.Січкоріз

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма призначена для підготовки лікарів-спеціалістів – дитячих дерматовенерологів і є нормативним документом, в якому визначається зміст навчання на циклі спеціалізації, встановлюються вимоги до обсягу та рівня професійної підготовки фахівця.

Мета циклу: перепідготовка лікарів-спеціалістів педіатричного профілю і лікарів-спеціалістів дерматовенерологів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Дитяча дерматовенерологія”.

Термін навчання: для лікарів-спеціалістів – 3 місяці.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків, необхідних лікарю-спеціалісту – дитячому дерматовенерологу для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги хворим і потерпілим. Програму побудовано за системою блоків. Основними блоками є 8 курсів програми. Курс - відповідно самостійна частина програми, в якій подано значну за обсягом теоретичну інформацію з певної галузі медицини або суміжних дисциплін.

Курси розбито на розділи. Для полегшення орієнтації у програмі курси і розділи закодовано.

За додатковими програмами включено курси з імунології та проблем СНІДу, організації невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях, радіаційної медицини, особливо небезпечних інфекцій, медичної інформатики, військової медицини та ін.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Під час навчання на основній кафедрі та суміжних кафедрах лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обов’язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, та суміжних дисциплін.

Самостійна аудиторна робота слухача виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах кафедр, комп’ютерних практичних і патолого-анатомічних конференціях. З найбільш актуальних тем програми лікарі готують реферати, які обговорюються на семінарах. На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача опановують практичними навичками з класах, клініці.

Для виявлення рівня знань і навиків слухачів після кожного розділу програми проводиться проміжний контроль за тестовою програмою. Для заключного іспиту використовують атестаційну комп’ютерну тестову програму, затверджену Міністерством охорони здоров’я України.

Лікарі, які закінчили навчання на циклі спеціалізації, підлягають атестації на визначення рівня знань та практичних навичок, якими повинен оволодіти лікар за час навчання на циклі спеціалізації, відповідно до кваліфікаційних вимог до лікаря-спеціаліста – дитячого дерматовенеролога та список рекомендованої літератури.


Навчальний план спеціалізації

“Дитяча дерматовенерологія”зі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ”
Тривалість навчання: 3 місяців (468 год)
Код

Назва курсу і розділу

Кількість годин

лекції


прак-тичні

семі-нари

самостробота

всього


0100

Основи соціальної гігієни і організації дерматовенерологічної допомоги

1

6

212

21

0200Загальна дерматологія

1

122

24

390300

Особливості патології шкіри та лікування дерматозів у дітей

8

20

424

56

0400Неінфекційні дерматози

2

2014

30

660500

Інфекційні та паразитарні захворювання шкіри

2

20

612

40

0600Грибкові захворювання

2

206

6

340700

Сифілітична інфекція

2

20

68

36

0800Гонорея та негонорейні захворювання сечостатевих шляхів

2

204

10

360900

Військово-медична підготовка дитячих дерматовенерологів


12

20
32

Тестовий контроль

12

12


Іспит

2
2
Всього20

150

66

138

374
За додатковими програмами

Медична інформатика (контроль)

6
Проблеми СНІДу.

16

Радіаційна медицина8
Медицина катастроф

8
Фтизіатрія

8
Інфекційні хвороби

16
Опіки

16
Медичне право

16
Всього94
РАЗОМ

468

Завідувач кафедри

д.мед. н., доцент О.О. Сизон
Тематичний план лекцій

спеціалізації “Дитяча дерматовенерологіязі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ”


№ п/п

Код курсу

Назва курсу

К-ть годин

Прізвище лектора

1

01 01

Організація дерматовенерологічної допомоги дітям

1
02 01

Анатомія, ембріологія, гістологія шкіри

1

2

03 01

Реактивність дитячого організму і зв'язок патології шкіри з її порушенням

2
3

03 02

Клініко-лабораторне обстеження дітей з хронічними дерматозами

2
4

03 03

Нозологія дераматозів і шкірні реакції у дітей різного віку

2
5

03 04

Особливості догляду за шкірою та лікування дерматозів у дітей

2
6

04.03

Дерматити. Етіологія, патогенез. Дерматити, що викликаються лікарськими засобами

1
04 08

Міхурчасті дерматози.

1

7

05 01

Піодермії

2
8

06 01

Грибкові захворювання у дітей

2
9

07 01

Етіологія та патогенез сифілісу

2
10

08 01

08 02

Етіологія та патогенез гонореї .

Негонорейні захворювання с/ст органів

2
Разом

20
Завідувач кафедри

д.мед. н., доцент О.О. Сизон
Тематичний план практичних занять

спеціалізації “Дитяча дерматовенерологіязі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ”
№ п/п

Код курсу

Назва курсу

К-сть годин

Місце проведення

01

Основи соціальної гігієни та організація дерматовенерологічної допомоги на Україні

6

01 01

Організація дерматовенерологічної допомоги дітям2

01 02

Етика та деонтологія в професійній діяльності дитячого лікаря дерматовенеролога2

01 03

Епідеміологія та санітарна статистика венеричних та заразних шкірних хвороб2

02

Загальна дитяча дерматологія

12

02 01

Анатомія, ембріологія, гістологія шкіри2

02 02

Функції шкіри2

02 03

Імунна система шкіри2

02 04

Загальна гістопатологія шкіри2

02 05

Основи діагностики шкірних хвороб2

02 06

Принципи лікування дерматологічних хворих2

03

Особливості патології шкіри і лікування дерматозів у дітей

20

03 01

Реактивність дитячого організму і зв’язок патології шкіри з її порушенням4

03 02

Клініко-лабораторне обстеження дітей з хронічними дерматозами6

03 03

Нозологія дерматозів і шкірні реакції у дітей різного віку4

03 04

Особливості догляду за шкірою та лікування дерматозів у дітей6

04

Неінфекційні захворювання шкіри у дітей

20

04 01

04 02


Дерматити та токсикодермії у дітей. Лікарські ураження шкіри у дітей

2

04 03

Червоний вовчак. Склеродермія. Дерматоміозит.2

04 04

Міхурчасті дерматози2

04 05

04 06


Екзематозні захворювання.

Атопічний дерматит2

04 07

Хвороби придатків шкіри2

04 08

Папуло-сквамозні дерматози2

04 09

Генодерматози2

04 10

Атрофії та гіпертрофії шкіри у дітей2

04 11

Пухлини шкіри2

04 12

Лімфоми


2

05

Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри у дітей

20

05 01

Піодермії4

05 02

Туберкульоз шкіри. Проказа4

05 03

Вірусні захворювання шкіри4

05 04

Дерматозоонози, протозоонози4

05 05

Ураження шкіри при загальних інфекційних захворюваннях. Інфекційні ерітеми.4

06

Грибкові захворювання у дітей

20
Загальна мікологія

8
Поверхневі мікози

6
Псевдо мікози

6

07

Діагностика, лікування і профілактика сифілісу у дітей

20
Етіологія. Патогенез сифілісу

6
Клініка сифілісу

4
Діагностика

6
Лікування та профілактика сифілісу

4

08

Гонорея та негонорейні захворювання сечостатевих органів у дітей

20

08 01

Етіологія та патогенез гонореї4

08 02

Клінічні аспекти гонореї6

08 03

Діагностика. Лікування та профілактика гонореї4

08 04

Негонорейні захворювання с\ст органів6

09

Військово-медична підготовка

12

09.01

Актуальні питання організації медичного забезпечення військ воєнного та мирного часу

4

09.02Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення збройних сил України

4

09.03Військово-спеціальна підготовка

4

Разом150


Завідувач кафедри

д.мед. н., доцент О.О. Сизон
Тематичний план семінарських занять

спеціалізації “Дитяча дерматовенерологіязі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ”
№ п/п

Код курсу

Назва курсу

К-сть годин

Місце проведення

01

Основи соціальної гігієни та організація дерматовенерологічної допомоги на Україні

2

01 01


Санітарно-протиепідемічна робота в лікувально-профілактичних установах

2

02Загальна дитяча дерматологія

2

02 01


Принципи діагностики та лікування дерматологічних хворих

2

03Особливості патології шкіри і лікування дерматозів у дітей

4

03 01


03 02

Реактивність дитячого організму і зв’язок патології шкіри з її порушенням

Клініко-лабораторне обстеження дітей з хронічними дерматозами

2

03 03


03 04

Нозологія дерматозів і шкірні реакції у дітей різного віку

Особливості догляду за шкірою та лікування дерматозів у дітей

2

04Неінфекційні захворювання шкіри у дітей

14

04 01


Дерматити та токсикодермії у дітей

2

04 02Червоний вовчак.

Склеродермія. Дерматоміозит.

2

04 03


Міхурчасті дерматози

2

04 0404 05

Екзематозні захворювання.

Атопічний дерматит

2

04 0604 07

Хвороби придатків шкіри.

Папуло-сквамозні дерматози

2

04 0804 09

Генодерматози.

Атрофії та гіпертрофії шкіри у дітей

2

04 1004 11

Пухлини шкіри.

Лімфоми.

2

05Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри у дітей

6

05 01


Піодермії

2

05 02Туберкульоз шкіри. Проказа

2

05 0305 04

Вірусні захворювання шкіри.

Дерматозоонози, протозоонози
2

06

Грибкові захворювання у дітей

6

06 01


Загальна мікологія

2

06 02Поверхневі мікози

2

06 03Псевдо мікози
2

07

Діагностика, лікування і профілактика сифілісу у дітей

6

07 01


Етіологія. Патогенез сифілісу

2

07 0207 03

Клініка сифілісу.

Діагностика

2

07 04Лікування та профілактика сифілісу

2

08Гонорея та негонорейні захворювання сечостатевих органів у дітей

4

08 01


08 02

Етіологія та патогенез гонореї.

Клінічні аспекти гонореї

2

08 03


08 04

Діагностика, лікування та профілактика гонореї.

Негонорейні захворювання с\ст органів

2

09Військово-медична підготовка

20

09.01

Актуальні питання організації медичного забезпечення військ воєнного та мирного часу

8

09.02Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення збройних сил України

8

09.03Військово-спеціальна підготовка

4


Екзамен

2

Разом

66

Завідувач кафедри

д.мед. н., доцент О.О. Сизон
Тематичний план самостійної роботи

спеціалізації “Дитяча дерматовенерологіязі спеціальності “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ”


№ п/п

Код курсу

Назва курсу

К-сть годин

Місце проведення
01

Основи соціальної гігієни та організація дерматовенерологічної допомоги на Україні

1201 01

Організація дерматовенерологічної допомоги дітям

401 02

Етика та деонтологія в професійній діяльності дитячого лікаря дерматовенеролога

401 03

Епідеміологія та санітарна статистика венеричних та заразних шкірних хвороб

402

Загальна дитяча дерматологія

2402 01

Анатомія, ембріологія, гістологія шкіри

402 02

Функції шкіри

402 03

Імунна система шкіри

402 04

Загальна гістопатологія шкіри

402 05

Основи діагностики шкірних хвороб

402 06

Принципи лікування дерматологічних хворих

403

Особливості патології шкіри і лікування дерматозів у дітей

2403 01

Реактивність дитячого організму і зв’язок патології шкіри з її порушенням

603 02

Клініко-лабораторне обстеження дітей з хронічними дерматозами

603 03

Нозологія дерматозів і шкірні реакції у дітей різного віку

603 04

Особливості догляду за шкірою та лікування дерматозів у дітей

604

Неінфекційні захворювання шкіри у дітей

3004 01

Дерматити та токсикодермії у дітей.

204 02

Лікарські ураження шкіри у дітей

204 03

Червоний вовчак.

2


Склеродермія.

2Дерматоміозит.

204 04

Міхурчасті дерматози

204 05

Екзематозні захворювання.

204 06

Атопічний дерматит

204 07

Хвороби придатків шкіри

204 08

Папуло-сквамозні дерматози

204 09

Генодерматози

204 10

Атрофії та гіпертрофії шкіри у дітей

404 11

Пухлини шкіри

204 12

Лімфоми


205

Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри у дітей

1205 01

Піодермії

205 02

Туберкульоз шкіри. Проказа

205 03

Вірусні захворювання шкіри

205 04

Дерматозоонози, протозоонози

205 05

Ураження шкіри при загальних інфекційних захворюваннях. Інфекційні ерітеми.

406

Грибкові захворювання у дітей

6


Загальна мікологія

2


Поверхневі мікози

2


Псевдо мікози

207

Діагностика, лікування і профілактика сифілісу у дітей

8


Етіологія. Патогенез сифілісу

2


Клініка сифілісу

2


Діагностика

2


Лікування та профілактика сифілісу

208

Гонорея та негонорейні захворювання сечостатевих органів у дітей

1008 01

Етіологія та патогенез гонореї

208 02

Клінічні аспекти гонореї

208 03

Діагностика. Лікування та профілактика гонореї

408 04

Негонорейні захворювання с\ст органів

2


Тестовий контроль

12


Разом

138
Завідувач кафедри

д.мед. н., доцент О.О. Сизон

ПЕРЕЛІК НАВИЧКІВ ТА УМІНЬ ЛІКАРЯ ДИТЯЧОГО ДЕРМАТОЛОГА ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ


 1. Огляд шкіри та видимих слизових оболонок.

 2. Діаскопія, пальпація, пошкрябування.

 3. Оцінка дермографізму.

 4. Визначення больової та тактильної чутливості.

 5. Виконання проби Бальцера.

 6. Визначення симптому Нікольського.

 7. Визначення симптому Ауспіца.

 8. Питання рентгенограм.

 9. Забір патологічного матеріалу для діагностики мікозів.

 10. Люмінесцентна діагностика грибкових захворювань.

 11. Дослідження на коростяного кліща.

 12. Дослідження на акантолітичні клітини.

 13. Біопсія шкіри.

 14. Пункція лімфатичних вузлів.

 15. Взяття матеріалу та дослідження на бліду трепонему.

 16. Взяття матеріалу та дослідження на гонококи та трихомонади.

 17. Спинномозкова пункція (люмбальна).

 18. Методика застосування пов’язок, примочок, дерматологічних компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів, лаків, аерозолів

 19. Зрошування хлоретилом.

 20. Електрокоагуляція.

 21. Кріотерапія рідким азотом.

 22. Проведення відлущування по Арієвичу.

 23. Вилущування нігтьових пластинок.

 24. Катетеризація м’яким катетером.

 25. Інстиляція уретри.

 26. Видалення гострокінцевих кондилом електрокоагуляцією.

 27. Лікування гострокінцевих кондилом подофіліном.


Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності

Дитяча дерматовенерологія”


Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики фаху лікар дитячий дерматовенеролог повинен знати:

 • сучасні наукові уявлення щодо етіології і патогенезу шкірних та венеричних захворювань;

 • чинники, які сприяють розвитку цих захворювань;

 • класифікацію, клінічні прояви перебіг і можливі ускладнення;

 • особливості деонтологічного підходу до обстеження на шкірні та венеричні хвороби;

 • комплексну, патогенетично обгрунтовану терапію цих захворювань.

Лікар дитячий дерматовенеролог повинен вміти:

 • правильно, з точки зору деонтології, зібрати анамнез і обстеження хворого;

 • провести диференційний і сформулювати клінічний діагноз;

 • призначити хворому раціональну терапію;

 • виконати необхідні діагностичні і терапевтичні процедури;

 • дотримуватись принципів медичної етики і деонтології.

Лікар дитячий дерматовенеролог повинен володіти наступними маніпуляціями:

 • огляд шкірних покривів і слизових оболонок;

 • діаскопія, пальпація, зішкрябок;

 • визначення і оцінка дермографізму;

 • визначення больової і тактильної чутливості;

 • проведення проби Бальцера;

 • визначення симптому Нікольського;

 • визначення симптому Ауспітца;

 • читання рентгенограми;

 • взяття патологічного матеріалу при діагностиці мікозів;

 • люмінесцентна діагностика грибкових захворювань;

 • дослідження на коростяного кліща;

 • дослідження на акантолітичні клітини;

 • біопсія шкіри;

 • пункція лімфатичних вузлів;

 • взяття матеріалу і дослідження на бліду трепонему;

 • взяття матеріалу і дослідження на гонококи і трихомонади;

 • методика застосування пов’язок, примочок, дерматологічних компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів, аерозолів, лаків;

 • спинномозкова пункція;

 • зрошування хлоретилом;

 • електрокоагуляція

 • кріотерапія рідким азотом;

 • проведення злущування за Арієвичем;

 • відшарування нігтьових пластинок;

 • катетеризація м’яким катетером;

 • інстиляція уретри;

 • видалення гострокінцевих кондилом;

 • виписування рецептів;

 • заповнення санаторно-курортної карти.

Лікар дитячий дерматовенеролог повинен знати:

І. Соціальна гігієна та організація охорони здоров’я:

 1. основи законодавства про охорону здоров’я, директивні документи, що визначають діяльність органів і закладів охорони здоров’я, в тому числі дерматовенерологічних;

 2. принципи організації і сучасний стан дерматовенерологічної допомоги дорослому та дитячому населенню в країні, перспективи її розвитку і шляхи подальшого поліпшення;

 3. організацію роботи лікувально-профілактичного закладу, в якому він працює, взаємодія всіх його підрозділів та служб;

 4. структуру захворюваності у зоні обслуговування (територіальної, виробничої);

 5. організацію боротьби з розповсюдженням венеричних і заразних шкірних захворювань та сумісної роботи з акушерами-гінекологами, урологами і працівниками органів внутрішніх справ;

 6. організацію, проведення та аналіз якості та ефективності диспансеризації хворих на шкірні та венеричні захворювання;

 7. шляхи раціонального (економічно ефективного) використання ліжкового фонду;

 8. медичну облікову та звітну документацію, порядок їх заповнення і видачі;

 9. показання до направлення та порядок направлення на ЛКК і МСЕК;

 10. методи, форми та засоби санітарно-просвітної роботи і гігієнічного виховання населення;

 11. питання лікарської таємниці, етики та деонтології у повсякденній роботі з хворими та у взаємостосунках у колективі;

ІІ. Спеціальність та суміжні області медицини:

 1. анатомію, гістологію, фізіологію, біохімію, мікробіологію, імунопатологію, патоморфологію і патофізіологію шкіри, статевих органів та слизових оболонок порожнини рота у віковому аспекті;

 2. первинні та вторинні морфологічні елементи висипу на шкірі та слизових оболонках;

 3. принципи та методи діагностики, етіологію та патогенез, епідеміологію, клініку, лікування та профілактику шкірних та венеричних захворювань, показання до госпіталізації хворих;

 4. клінічну симптоматику невідкладних станів, їх діагностику та лікування;

 5. основи раціонального харчування, принципи дієтотерапії;

 6. показання та протипоказання до застосування фізіотерапії, лікувальної фізкультури, санаторно-курортного лікування;

 7. основні засоби та методи медичної і соціальної реабілітації;

 8. основи косметології, а також організація косметологічної допомоги.

Ш. Підвищення кваліфікації та підготовка кадрів:

 1. принципи наукової організації праці;

 2. основні про&леми, що визначають прогрес в області професійної діяльності (державні та галузеві документи, результати соціологічного опрошення та експертних оцінок, вітчизняні та зарубіжні наукові публікації);

 3. основні положення найбільш вагомих монографій та публікацій у періодичних виданнях по спеціальності, виданих на протязі останніх 5 років.


Перелік навиків та умінь лікаря дитячого дерматовенеролога


№ п/п

Назва нивиків та умінь

1

Огляд шкіри та видимих слизових оболонок

2

Діаскопія, пальпація, пошкрябування

3

Оцінка дермографізму

4

Визначення больової та тактильної чутливості

5

Виконання проби Бальцера

6

Визначення симптому Нікольського

7

Визначення симптому Ауспітца

8

Питання рентгенограм

9

Забір патологічного матеріалу для діагностики мікозів

10

Люмінісцентна діагностика грибкових захворювань

11

Дослідження на коростяної кліщ

12

Дослідження на акантолітичні клітини

І3

Біопсія шкіри

14

Пункція лімфатичних вузлів

15

Взяття матеріалу та дослідження на бліду трепонему

16

Взяття матеріалу та дослідження на гонококи та трихомонади

17

Спинномозкова пункція (люмбальна)

18

Методика застосування пов’язок, примочок, дерматологічних компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів, лаків, аерозолів

19

Зрошування хлоретилом

20

Електрокоагуляція

21

Кріотерапія рідким азотом

22

Проведення відлущування по Арієвичу

23

Вилущування нігтьових пластинок

24

Катетеризація м’яким катетером

25

Інстиляція уретри

26

Видалення гострокінцевих кондилом електрокоагуляцією

27

Лікування гострокінцевих кондилом подофіліномСПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ Література


 1. Адаскевич В.П. Диагностические индексы в дерматологии. Руководство для врачей. – М.: Медицинская книга, 2004. – 165 с.: ил.

 2. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.

 3. Антоньев А.А. Экспертиза трудоспособности при заболеваниях кожи / А.А. Антоньев, Ю.Д. Арбатская, В.Н. Шеврова. – М., 1982.

 4. Атлас: Кожные и венерические болезни / Под ред. Туранова, А.А. Студницина, Н.С. Смолова. – М, 1977.

 5. Боровский Е.В. Атлас заболеваний слизистой оболочки полости рта / Е.В. Боровский, Н.Ф. Данилевский. – М., 1981.

 6. Венерические болезни: Руководство для врачей / Под ред. O.K. Шапошникова. – М: Медицина, 1991.

 7. Викторов И.С. Уголовно-правовая отвественость за распространение венерических заболеваний / И.С. Викторов. – Саратов, 1980.

 8. Владимиров В.В. Кожные и венерические болезни (Атлас) / В.В. Владимиров, Б.И. Зудин. – М., 1982.

 9. Глухенький Б.Т. Гнойничковые болезни кожи / Б.Т. Глухенький, В.Б. Дилекторский, Р.Ф. Федоровская. – К.: Здоров’я, 1983.

 10. Глухенький Б.Т. Иммунодефицитные дерматозы: экзема, атопический дерматит, истинная пузырчатка, пемфигоиды / Б.Т. Глухенький, С.А. Грандо. – К.: Здоровье, 1990.

 11. Дацук A.M. Гонорея і негонококові венеричні уретрити у чоловіків / A.M. Дацук, Б.Р. Петров. – К.: Основа, 1994.

 12. Дерматовенерологія. Збірник нормативних документів / под. ред. Заболотько В.М. – К.: Медінформ, 2010. – 648 с.

 13. Детская дерматология. Цветной атлас и справочник / Кей Шу Мей Кэйн и др. Пер с англ, под ред. О.Л. Иванова, А.Н. Львова. – М.: Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 496 с.: ил.

 14. Джонсон Р. Вулф К., Сюрмонд Д. Дерматология по Фицпатрику. Атлас- справочник. Практика, 2007.

 15. Дифференциальная диагностика кожных болезней. Руководство для врачей /Под редакцией В.А. Беренбейна, А.А.Студницина. – М.:Медицина, 1989. – 672с.

 16. Дифференциальная диагностика кожных болезней: руководство для врачей / под ред. В.А.Беренбейна, А.А. Студницина. – М.: Медицина, 1989.

 17. Дюдюн А.Д., Захаров С.В., Горбунцов В.В. Метода дослідження в дерматовенерології. – Дніпропетровськ, 2009. – 136 с.

 18. Зверькова Ф.А. Болезни кожи детей грудного возраста / Ф.А. Зверькова. – Л., 1989.

 19. Иванов О,Л. Кожные и венерические болезни. Справочник. – М.: Медицина, 2002. – 480 с.

 20. Ильин И.И. Негонококовые уретриты у мужчин / И.И. Ильин. – Л., 1982.

 21. Каламкарян А.А. Клиническая дерматология: редкие и атипичные дерматозы / А.А. Каламкарян, В.Н. Мордовцев, Л.Я. Трофимова. – Ереван: Айастан, 1989.

 22. Калюжна Л.Д. "Атлас захворювань шкіри у дітей. – К.: Грамота, 2011. – 128 с.

 23. Калюжна Л.Д., Білоклицька Г.Ф. Хвороби шкіри обличчя, слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ. – К.: Грамота. 2007. – 280 с.

 24. Калюжная Л.Д. Болезни волос / Л.Д. Калюжная. – К.: Здоров’я, 1991.

 25. Ковалева Л.Н., Гончаров С.В., Кресюн В.В. Сифилис. Монография. – Одесса: Одесский мед университет, 2003. – 204 с.

 26. Кожа (строение, функция, общая патология и терапия) // под ред. А.А. Чернуха и Е.Г. Фролова. – М., 1982.

 27. Кожные и венерические болезни: Руководство для врачей: В 4 т. / Под ред. Ю.К. Скрипкина. – М.: Медицина, 1996.

 28. Кошевенко Ю.Н. Витилиго: Клиника, этиология, патогенез, лечение, реабилитация, профилактика. Монография. – М.: Косметика и медицина, 2002. – 644 с.

 29. Кубанова А.А., Кисина В.И. Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций передаваемых половым путем. – Литгерра, 2005. – 890 с.

 30. Кулага В.В. Васкулиты кожи / В.В. Кулага, И.М. Романенко. – К., 1984.

 31. Кулага В.В., Романенко И.М., Афонин С.Л., Кулага С.М. Аллергия и грибковые болезни. Руководство для врачей. – Луганск: "Эльтон-2", 2005. – 520 с.

 32. Мавров И.И. Половые болезни: Энцикл, справ. – К.: Укр.знцикл. М.:АСТ- Пресс, 1994. – 480 с.

 33. Мавров И.И. Половые болезни: Энцикл. справ. - К. Укр. энцикл., 1994.

 34. Мавров И.И., Болотная Л.А., Сербина И.М. Основы диагностики и лечения в дерматологии и венерологии. – X.: Факт, 2007. – 792 с.

 35. Мавров І.І., Калюжна Л.Д., Безрученко О.А. Серорезистентний сифіліс: діагностика, лікування, профілактика. Метод. Рекомендації. – Харків: Факт, 2002. – 19 с.

 36. Мэшфорд М.А., Фишер Г., Маркс Р. Дерматология. Справочник. – М.: Литтерра, 2005. – 480 с.

 37. Новиков А.И., Логинова Э.А. Болезни кожи инфекционного и паразитарного происхождения. Руководство для врачей. – М.: Медицинская книга, 2001. – 283 с.: ил.

 38. Пальцев М.А. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. – М.: Медицина, 2005. – 432 с.: ил.

 39. Родионов А.Н. Кожные и венерические заболевания. Полное руководство для врачей. – СПб.: Наука и техника, 2012. – 1200 с.

 40. Родионов А.П. Сифилис: Руководство для врачей / А.П Родионов. – С.Петербург: Питер Пресс, 1997.

 41. Романенко И.М., Кулага В.В., Афонин С.Л. Лечение кожных и венерических болезней: Руководство для врачей в 2 томах. – М., 2006. – Т.2. – 888 с.

 42. Рубине А. Дерматовенерология. – М.: Изд. Панфилова, 2011. – 368 с.

 43. Рэдклиф "Европейские стандарты диагностики и лечения 31111ІТ. – М.: Мед. Лит., 2004. – 272 с.: ил.

 44. Святенко Т.В. Практическая дерматовенерология в фотозадачах. – К.: Логос, 2010. – 226 с.

 45. Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В. Грибковые инфекции. Руководство для врачей. – М.: "Бином-пресс", 2003. – 440с.: ил.

 46. Скрипкин Ю.К., Мордовцева В.Н. Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1999. – 880 с.: ил.

 47. Степаненко В.1., та співав. Дерматологія, Венерологія. Підручник. – Київ, вид. КІМ, 2012. – 846с.

 48. Степаненко В.И. и соавт. Кожные симптомы при внутренних болезнях. – Киев, Изд. КИМ, 2012. – 566с.

 49. Фицпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К., Полано М., Сюрмонд Д. Дерматология. Атлас-справочник,-"Практика", 1999. – 1088 с., 612 илл.

 50. Фрадкин С.З., Залуцкий И.В., Меланома кожи. Практическое пособие. – Беларусь, 2000. – 224 с.

 51. Хегер Г. Петер Детская дерматология / Пер. с нем. под. ред. А.А. Кубановой, А.Н. Львова. – М.: Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 648 с.: ил.

 52. Холдер К., Остлер Л. Экзема и контактный дерматит. Справочник. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 112 с.: ил.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка