Розпорядження голови обласної державної адміністрації № положення про Координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства в Запорізькій областіДата конвертації25.02.2017
Розмір85,2 Kb.
Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови обласної

державної адміністрації


ПОЛОЖЕННЯ


про Координаційну раду з питань сприяння

розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області


Координаційна рада з питань сприяння розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Запорізькій обласній державній адміністрації, створеним з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, соціального запиту та соціального замовлення громадської ініціативи та самоорганізації.

Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про Координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області (далі - Положення).

Основними завданнями Координаційної ради є:

1) розроблення концептуальних напрямів та механізмів державного сприяння розвитку громадянського суспільства на основі принципів Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки (далі - Стратегія) та з урахуванням специфічних потреб розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області;

2) сприяння налагодженню конструктивної взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства, їх інституційному становленню;

3) забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення;

4) стимулювання участі організацій громадянського суспільства у соціально-економічному розвитку регіону, створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці, впровадження реформи децентралізації влади, формування спроможних територіальних громад;

5) залучення та координація міжнародної донорської допомоги для реалізації значущих регіональних проектів організаціями громадянського суспільства.

Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) створює платформу для експертної комунікації організацій громадянського суспільства та органів влади з питань міжсекторальної взаємодії;

2) готує План дій та Програму розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області на 2016 - 2020 рр.;

3) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання;

4) здійснює аналіз та моніторинг розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області;

5) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо змін у законодавстві, ініціатив та реформ уряду з питань розвитку громадянського суспільства;

6) сприяє розвитку нових інститутів громадянського суспільства та вихованню молодого покоління громадських діячів;

7) забезпечує надання методичної, консультативної та правової допомоги організаціям громадянського суспільства;

8) популяризує волонтерську діяльність;

9) організовує освітні та інформаційні заходи, наукові дослідження, публікації які спрямовані на підвищення рівня громадянської та політичної освіти серед населення, представників органів місцевого самоврядування та державної влади, розвиток міжсекторальної співпраці;

10) сприяє розвитку демократії участі (консультації з громадськістю, громадської експертизи, громадського контролю, мирних зібрань, загальних зборів, громадських слухань, реалізації права громадян на звернення з електронними петиціями);

11) сприяє проведенню публічних дискусій, інформаційно-просвітницьких заходів щодо можливості запровадження практики закупівлі соціальних та інших суспільно значущих послуг через соціальне замовлення;

12) вводить в практику конкурс проектів для організацій громадянського суспільства для отримання фінансування у встановленому порядку;

13) готує та оприлюднює щорічний звіт щодо своєї діяльності;

14) сприяє популяризації позитивного досвіду соціального підприємництва.
Координаційна рада має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від органів, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) заслуховувати інформацію керівників органів виконавчої влади про стан виконання Плану дій щодо реалізації Стратегії;

3) запрошувати на свої засідання та залучати для обговорення відповідних питань керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, а також експертів;

4) утворювати тимчасові експертні та робочі групи для опрацювання окремих питань діяльності Координаційної ради;

5) залучати в разі потреби в установленому порядку до опрацювання окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, а також експертів, учених, фахівців (за згодою їх керівників);

6) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів України, актів Президента України, рішень місцевих державних адміністрацій з питань розвитку громадянського суспільства;

7) ініціювати проведення конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до її відання;

8) розглядати інші питання, що належать до компетенції Координаційної ради.

Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими консультативними, дорадчими, допоміжними органами і службами, створеними державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями, а також із урядовими та неурядовими організаціями інших держав і міжнародними організаціями.

Координаційна рада утворюється у складі голови (співголів), заступників співголів та інших членів, які беруть участь в її роботі на громадських засадах.

Персональний склад Координаційної ради затверджується керівником місцевої державної адміністрації та формується із представників державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також представників організацій громадянського суспільства, які мають становити більшість від загального складу Координаційної ради.

Голова (співголови) Координаційної ради:


 1. здійснює загальне керівництво діяльністю Координаційної ради, визначає порядок її роботи, скликує і головує на засіданнях Координаційної ради;

 2. забезпечує організацію роботи Координаційної ради, підготовку з урахуванням пропозицій її членів, державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, планів її роботи, питань порядку денного засідань Координаційної ради;

 3. здійснює моніторинг реалізації рішень Координаційної ради та регулярно (не рідше одного разу на квартал) інформує керівника місцевої державної адміністрації про хід їх реалізації;

 4. представляє Координаційну раду у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями, а також із урядовими і неурядовими організаціями інших держав і міжнародними організаціями.

Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні голова (або хоча б один із співголів) та більше половини від складу Координаційної ради.

Засідання Координаційної ради є відкритими і гласними.

Відкритість засідань Координаційної ради забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність – шляхом розміщення інформації про діяльність Координаційної ради, підготовлених нею матеріалів на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва місцевого органу державної адміністрації.

У деяких випадках (загроза безпеці членів Координаційної ради та інших громадян; деструктивна поведінка, спроби зриву засідань Координаційної ради особами, які не входять до її складу, інші надзвичайні обставини) засідання Координаційної ради проводяться у закритому режимі. Рішення про проведення закритого засідання Координаційної ради приймається більшістю голосів присутніх на її засіданні членів та мотивовано проголошується головою (одним із співголів) на початку або під час засідання.

Членство у Координаційній раді припиняється на підставі рішення Координаційної ради у разі:   • систематичної відсутності члена Координаційної ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази поспіль);

   • у разі припинення повноважень члена ради за посадою, припинення громадської діяльності або діяльності у тій громадській організації, яку представляла особа на момент затвердження складу Координаційної ради;

   • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Координаційної ради;

   • неможливості члена Координаційної ради брати участь у роботі Координаційної ради за станом здоров’я, визнання недієздатним за рішенням суду або обмежено дієздатним за рішенням спеціалізованого лікарського закладу;

 • подання членом Координаційної ради відповідної заяви.

Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність.

Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів.

Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом, який підписується головою (співголовами) Координаційної ради та секретарем.

Рішення Координаційної ради є обов’язковими для розгляду облдержадміністрацією та можуть надсилатися для розгляду іншим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

У разі необхідності рішення Координаційної ради реалізуються шляхом видання розпорядження голови обласної державної адміністрації.

Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється створеними нею експертними та робочими групами, організаційно-технічне та інше забезпечення структурним підрозділом місцевої державної адміністрації, що відповідальний за взаємодію з громадськістю та реалізацію внутрішньої політики.

Координаційна рада може використовувати в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Членам Координаційної ради у встановленому порядку дозволяється вхід до адміністративної будівлі Запорізької обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання завдань, передбачених цим Положенням та інших завдань, які постають перед Координаційною радою.


Заступник керівника апаратуоблдержадміністрації,

начальник оргвідділу В.Г. Кархачов


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка