Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знаньСкачати 56,52 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір56,52 Kb.
 • К. Ушинський зазначав “ Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань ”
 • визначити рівень сформованості тих чи інших умінь учнів;
 • спланувати які загально навчальними уміння і навички необхідно поступово формувати при вивченні того чи іншого матеріалу, а саме: організаційні; логічно-мовленнєві; загально пізнавальні; інформаційні;
 • вибір тем з яких найкраще проводити самостійну роботу;
 • системність і послідовність застосування самостійної роботи в процесі навчання;
 • інструктаж та підготовка учнів до виконання самостійної роботи;
 • завдання які готує вчитель для самостійної роботи учнів повинні бути:чіткими та конкретними, доступними та посильними, диференційованими.
 • СКЛАДОВІ
 • МАТЕРІАЛ, ЩО НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ
 • ПСИХОЛОГІЇ
 • ВИВЧАЄТЬСЯ УМІННЯ І НАВИЧКИ ОСОБИСТОСТІ
 • матеріал, що вивчається повинен враховувати розвивальні можливості кожної окремої навчальної теми;
 • найпродуктивнішим шляхом формування діяльнісних умінь є поетапне оволодіння учнями самостійною навчальною діяльністю в спеціально організованих навчальних ситуаціях під час переходу від зовнішнього управління до самоуправління;
 • постійно контролювати процес формування відповідних умінь, коригуючи при цьому свою діяльність та діяльність дітей;
 • знання вчителем особливостей розвитку особистості на різних вікових сходинках допомагає планомірно, ефективно планувати процесом розвитку тих чи інших якостей учнів, спрямовувати самостійну діяльність на стимулювання процесів самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти.
 • 8 Клас - “Фізична географія України” Репродуктивний характер
 • За зразком
 • Близьке “перенесення знань”
 • 9 Клас - “Економічна та соціальна Частково пошуковий характер
 • географія України”
 • “план-конспект”
 • 10 Клас - “Економічна та соціальна Дослідницький характер
 • географія світу” (Проблемне навчання)
 • “інструкція до уроку”
 • Портфоліо завдань для шкільного самостійного опрацювання курсу.
 • клас
 • Вікові
 • особливості
 • дитини
 • Види завдань
 • за
 • напрямками
 • Форма
 • управління
 • Кінцевий продукт, щодо формування компетентностей
 • 8
 • Час переходу від мислення, заснованого на оперуванні конкретними образами й уявленнями до мислення теоретичного (поняттями); від безпосередньої пам’яті до логічної.
 • І. Оволодіння теоретичними
 • знаннями;
 • ІІ. Закріплення набутих знань та формування вмінь, їх застосування;
 • ІІІ. Активізація пізнавальної діяльності.
 • Зовнішнє
 • управління навчальним процесом з боку вчителя
 • (виконання самостійної діяльності за зразком)
 • Для правильного виконання завдання використовуються відповідні алгоритми
 • Формування абстрактного, теоретичного мислення, що спирається на поняття;
 • Формувати
 • загально навчальні уміння і навички організаційного та інформаційного характеру.
 • 1. СУФОЗІЯ
 • А. ПЕЧЕРА
 • 2. ВОДНО-ЕРОЗІЙНИЙ АККУМУЛЯТИВНИЙ
 • Б. ЗСУВИ
 • 3. ГРАВІТАЦІЙНИЙ
 • В. ПОДИ
 • 4. КАРСТОВИЙ
 • Г. ЯР, БАЛКА
 • Актуалізація опорних знань і вмінь
 • Мета: організація та перевірка теоретичного матеріалу за перший семестр
 • Учні отримують різнорівневі завдання
 • Завдання №1. Скомпонувати пари ( ТИП -- ФОРМА)
 • Завдання №2. Здійснити класифікацію типів морфо скульптурного рельєфу,
 • об’єднавши їх у дві групи.
 • ІІІ. Вивчення нового матеріалу (проектування уроку)
 • Учні уже мають певний досвід в характеристиці за планом природної зони.
 • На основі отриманих знань і суб’єктивного досвіду сплануємо взаємну
 • співпрацю таким чином: дослідження зони степу – здійснюється
 • колективно, разом з вчителем, а зона лісостепу виноситься на самостійну
 • роботу, яка виконується за зразком. Учні повинні пам’ятати при виконані
 • самостійної роботи що лісостеп є перехідною зоною між лісом і степом
 • од-же вона має ознаки як лісу так і степу.
 • Результати роботи фіксуємо у вигляді таблиці.
 • ПЛАН
 • СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ
 • САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ
 • 1. Скласти «візитну картку» природної зони.
 • Діяльність вчителя:
 • 1. що необхідно з’ясувати стосовно першого пункту плану;
 • 2. якими джерелами інформації слід скористатися;
 • Діяльність учнів:
 • 1.знайти та записати до зошита географічне положення та межі природної зони;
 • Контроль вчителя:
 • прочитайте «візитну картку» степової зони;
 • які труднощі виникли при роботі над цим питанням?
 • Завдання вчителя:
 • 1.самостійно скласти «візитну картку» лісостепової зони за зразком.
 • Контроль вчителя:
 • 1. прочитайте «візитну картку» лісостепової зони;
 • 2.Характеристика
 • рельєфу природної зони:
 • а) морфоструктурний рельєф;
 • б)
 • морфоскульптурний рельєф;
 • Діяльність вчителя:
 • 1.назвіть форми морфоструктурного рельєфу;
 • 2. який географічний метод допоможе нам у виконанні даного завдання;
 • 3. використовуючи раніше отримані знання (узагальнююча таблиця в зошиті) випишіть форми морфо скульптурного рельєфу, які характерні для зони степу;
 • 4. підкресліть тип рельєфу, який найбільше поширений в цій зоні;
 • Діяльність учнів:
 • 1.знайти, опрацювати та узагальнити геоморфологічний матеріал України;
 • Контроль вчителя:
 • вказати тип морфо структурного рельєфу зони та показати на карті форми рельєфу;
 • перелікувати тип та форми морфо скульптурного рельєфу;
 • поясніть, чому саме такі форми рельєфу утворилися на території зони степу?
 • Який тип морфо скульптурного рельєфу найбільше поширений на цій території і чому?
 • Завдання вчителя:
 • 1.самостійно знайти, опрацювати та узагальнити матеріал,щодо формування рельєфу зони лісостепу.
 • Контроль вчителя:
 • 1.розповісти інформацію, яка добута внаслідок самостійної діяльності ;
 • 3. Тектонічна та геологічна будова території зони.
 • Діяльність вчителя та учнів:
 • 1.використовуючи картографічний матеріал спів ставте карту тектонічної та геологічної будови України і відтворіть логічний ланцюжок за таким алгоритмом:
 • ТЕКТОНІЧНА СТРУКТУРА → ГІРСЬКА ПОРОДА → ВІК УВОРЕННЯ.
 • Наприклад:
 • Український щит →метаморфічні гірські породи → архей, протерозой;
 • Контроль вчителя:
 • записати на дошці отримані ланцюжки ;
 • Завдання вчителя:
 • 1. самостійно скласти логічні ланцюжки, щодо будови поверхні лісостепової зони.
 • Контроль вчителя:
 • 1.перевірити результати самостійної діяльності.
 • Клас
 • Вікові
 • особливості
 • дитини
 • Види завдань
 • за
 • напрямками
 • Форма
 • управління
 • Кінцевий продукт, щодо формування компетентностей
 • 9
 • Специфікою віку є становлення нового рівня самосвідомості,
 • що виявляється
 • в прагненні зрозуміти себе,
 • свої можливості, свою подібність
 • до інших людей і свою відмінність
 • І.
 • Оволодіння теоретичними
 • знаннями;
 • ІІ. Закріплення набутих знань та формування вмінь, їх застосування;
 • ІІІ. Активізація пізнавальної діяльності;
 • ІV. Осмислення наявних причинно наслідкових зв’язків та залежностей
 • Зовнішне управління навчальним процесом
 • (виконання самостійної діяльності за зразком)
 • Така робота використовується для формування навиків структурувати новий матеріал у формі планів – конспектів.
 • 1.здобуття нових знань і оволодіння вміннями самостійно здобувати знання через:
 • вивчення теми за змістом підручника та відповідними картами атласу;
 • підготовка тез для виступу;
 • 2.формувати вміння розвивати розумові здібності через
 • аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизацію знань та знаходження причинно-наслідкових зв’язків ;
 • 3. формування загально навчальних умінь загально пізнавального та інформаційного характеру
 • 1.ВУГІЛЬНА
 • План-конспект з теми «ПЕК України. ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ»
 • БЛОК І. Візитна карта галузі (ст..96-97)
 • Питання
 • Відповідь
 • Паливна промисловість - це
 • Значення
 • Особливості галузі
 • добувна
 • обробна
 • важка чи легка
 • група А чи група Б
 • основна, допоміжна, обслуговуюча
 • матеріало чи енергомістка
 • водомістка чи трудомістка
 • наукомістка
 • форма суспільної організації виробництва
 • БЛОК ІІ. Галузева структура (ст..97)
 • Виробнича інфраструктура?
 • БЛОК ІІІ. Сировинна база галузі (ст..98-104)
 • (ПРАКТИЧНА РОБОТА №6)
 • ГАЛУЗЬ
 • БАСЕЙНИ,
 • ПРОВІНЦІЇ
 • РОДОВИЩА
 • СПОСІБ ВИДОБУТКУ
 • БЛОК V. Проблеми галузей та шляхи розв’язання (підручник ст.. 96-104)
 • галузь
 • вугільна
 • нафтова
 • газова
 • ПРОБЛЕМИ
 • 1.Зношеність основного устаткування;
 • 2.протиріччя між фактичною вартістю видобутку і ринковою ціною;
 • 3????????
 • 1.Обмеженість ресурсів;
 • 2.??????
 • 1.Висока частка споживання газу.
 • 2.??????
 • ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ
 • БЛОК ІV. Територіальна структура галузі. Чинники розміщення.
 • (ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ) Атлас, ст.. 16)
 • Підприємства
 • Чинники розміщення
 • .
 • 4. ТОРФЯНА
 • 2. НАФТОВА
 • 3. ГАЗОВА
 • клас
 • Вікові
 • особливості
 • дитини
 • Види завдань
 • за
 • напрямками
 • Форма
 • управління
 • Кінцевий продукт, щодо формування компетентностей
 • 10
 • Специфікою
 • віку є швидкий розвиток спеціальних здібностей;
 • триває процес розвитку самосвідомості;
 • І. Оволодіння теоретичними
 • знаннями;
 • ІІ. Закріплення набутих знань
 • та формування вмінь, їх застосування;
 • ІІІ. Активізація пізнавальної діяльності;
 • ІV. Осмислення наявних
 • причинно --наслідкових зв’язків та залежностей;
 • V.Відповідальність за прийняття самостійних
 • рішень
 • Самоуправлі -
 • ння самостійною діяльністю.
 • Для правильного виконання завдання учні користуються інструкцією до уроку, яку складає вчитель
 • 1.здобуття нових знань і оволодіння вміннями самостійно здобувати знання через:
 • опрацювання додаткових джерел інформації;
 • аналіз, обробка та інтерпретація статистичних, картографічних даних;
 • 2.формувати вміння творчого характеру через:
 • пошук розв’язання проблемних завдань;
 • формування висновків та складання
 • прогнозів;
 • 3.формування загально навчальних знань логічно – мовленнєвого
 • характеру
 • Тема: : Ресурсозабезпеченість. Раціональне і нераціональне природокористування. Світове господарство. МПП і закон порівняльних переваг. Поняття « науково – технічна революція», її риси.
 • Девіз. «НАСКІЛЬКИ КОРИСНА ГЕОГРАФІЯ РОДУ ЛЮДСЬКОГО – ВСЯКИЙ ТЯМУЩИЙ УСВІДОМИТИ МОЖЕ» М. ЛОМОНОСОВ
 • Очікувані результати:
 • уміння порівнювати співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах чи країнах світу;
 • уміння характеризувати поняття зазначені в темі;
 • уміння визначати вплив НТР на галузеву та територіальну структуру господарства.
 • Словник.
 • ГОСПОДАРСТВО----------НАЦІОНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО---------СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО.
 • Дослідження теорії питання.
 • Скласти опорний конспект на основі активної лекції.
 • Світове господарство
 • Умови формування Етапи розвитку
 • ? ?
 • ???? ????
 • ??? ????
 • Висновок. Світове господарство остаточно склалося в кінці ХІХ - початок ХХ ст.
 • Структура світового господарства.
 • ПРОСТА СКЛАДНА
 • 1. ? 1.Соціально-економічна; 2. ? 2. функціонально-господарська;
 • 3. територіальна; 3. територіальна.
 • Соціально-економічна структура Функціонально- господарська.
 • 1. дофеодальні уклади; 1. міжгалузеві системи;
 • 2.феодальні(поміщицькі) уклади; 2. міжгалузеві комплекси;
 • 3.перехідні (державно-кооперативні) уклади 3.міжгалузеві утворення;
 • 4. державно-корпоративні уклади.
 • Територіальна структура.
 • Економічні центри (ядра)
 • 1?
 • 2?
 • 3?
 • ПОДІЛ ПРАЦІ
 • Природний
 • Суспільний
 • Територіальний(географічний)
 • Міжнародний
 • Завдання №1 Товари: нафта; робототехніка; метал; кава; оселедець. Назвіть країни, з якими у вас асоціюється ця продукція. Поясніть свій вибір та сформулюйте закон порівняльних переваг.
 • Висновок?
 • Рушійною силою розвитку світового господарства у 20-21 ст. стала глобалізація.(об’єктивний процес формування єдиних принципів світового устрою)
 • Важливими ознаками глобалізації є:
 • ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЯ
 • ???????? ??????
 • Завдання №2 Чому країнами базування ТНК є економічно розвинуті держави?
 • Наведіть приклад найбільших ТНК.
 • Словник. НТП----------НТР
 • НТР
 • Основні ознаки
 • Універсальність----прискорення науково-технічних перетворень----- зміна ролі людини-----------ВПК.
 • Зміни у галузевій структурі господарства в період НТР
 • (Виробнича сфера — невиробнича? Добувна галузь – обробна? Зростає частка таких галузей промисловості? Тваринництво – рослинництво? Структура транспорту та торгівлі? )
 • Зміни у територіальній структурі в період НТР
 • ( Чинники розміщення(переорієнтація)? Зростає роль чинника? Нова форма ?)
 • Завдання №3 Які причини гальмують розвиток інноваційних технологій в Україні?
 • ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК.
 • Ключові питання теми
 • ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
 • Ресурсний пакет
 • Понятійний
 • матеріал
 • Картографічний
 • матеріал
 • Географічні вміння
 • 1.Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.
 • 2. Види та географія поширення світових природних ресурсів.
 • 3.Ресурсозабезпеченність
 • Раціональне і нераціональне природокористування.
 • 4. ПРАКТИЧНА РОБОТА №2
 • Географічне середовище, навколишнє середовище, природні ресурси і природні умови, ресурсозабезпеченість, раціональне природокористування.
 • Тематичні карти:
 • «Мінеральні ресурси», «Паливні ресурси», «Ресурси Світового океану», «Земельні ресурси», «Водні ресурси», «Біологічні ресурси», «Агро кліматичні ресурси», «Рекреаційні ресурси».
 • Аналізувати карти та
 • складати картосхеми;
 • працювати з картографічним та інформаційним матеріалом; визначати принципи раціонального та нераціонального природокористування.
 • 1.ВНУТРІШНІ РЕСУРСИ:
 • суб’єктивний досвід учня (набуті знання і вміння);
 • 2.ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ:
 • Інформаційний матеріал
 • Підручник, ст.64-78.;
 • атлас ст..8-9.
 • Інтернетресурс.
 • Зошит для практичних робіт.
 • Інтерактивний матеріал---
 • Технологічна карта, інструкція до уроку; карточка з домашнім завданням
 • 1.Світове господарство. МПП і закони порівняльних переваг.
 • 2.Поняття « науково – технічна революція», її риси.
 • 3. Світове господарство в період НТР.
 • Світове господарство, поділ праці, природний поділ праці, суспільний поділ праці, географічний поділ праці, міжнародний поділ праці, науково-технічний прогрес, науково-технічна революція, наукоємне виробництво, технополіс, технопарк, ТНК, інтеграція
 • Тематичні карти:
 • «Глобалізація світового господарства»
 • Засвоєння понять; розвивати самостійність мислення;
 • уміння визначати вплив НТР на галузеву та територіальну структуру господарства.
 • 1.ВНУТРІШНІ РЕСУРСИ:
 • суб’єктивний досвід учня (набуті знання і вміння);
 • 2.ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ:
 • Інформаційний матеріал
 • Підручник, ст.82-95.; атлас ст..21.
 • Інтернетресурс.
 • ВовкВ.Ф. Соціально-економічна географія світу. 10 клас.
 • Інтерактивний матеріал---
 • Технологічна карта, інструкція до уроку; карточка з домашнім завданням
 • 1.Географія основних галузей промисловості світу.
 • 2.Світове сільське господарство.
 • 3. Географія світового транспорту. Основні види транспорту, їх переваги і недоліки.
 • 4.Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм.
 • 5.Поняття про глобальні проблеми людства. Роль світової громадськості у їх розв’язанні.
 • 6.Підсумковий урок. Світове господарство. Глобальні проблеми людства.
 • Галузева структура господарства; галузь промисловості; енергоємність; матеріалоємність; трудомісткість; комбінування; спеціалізація; територіальна структура; екстенсивне господарство; інтенсивне господарство; мало товарний сектор; плантаційний сектор; аквакультура; марі культура; консалтинг; лізинг; транспортні «мости»; транспортний коридор; «країни дешевого прапору»; експорт; імпорт; реекспорт; торговельний баланс; сальдо торговельного балансу; протекціонізм; лібералізм; офшор; інвестиції.
 • Тематичні карти:
 • « Паливна промисловість», «Електроенергетика», «Чорна металургія», «Кольорова металургія»,
 • «Хімічна промисловість», «Машинобудування», «Рослинництво», «Тваринництво», «Транспорт світу», «Торгівля», «Інвестиції», «Міжнародний туризм».
 • «Антропогенне навантаження», «Біологічне різноманіття», «Військові проблеми», «Соціальні проблеми», «Екологічні проблеми».
 • Знання основних районів розміщення провідних галузей світу;
 • уміння аналізувати розміщення галузей промисловості за картографічним та статистичним матеріалом;
 • знання про основні с\г райони;
 • уміння робити висновки про тенденцію розвитку транспорту;
 • Уміння робити висновки про тенденції розвитку туризму, напрямки зовнішньоекономічних зв’язків; знання про глобальні проблеми людства, уміння їх характеризувати, визначати сутність, причини виникнення та можливі шляхи вирішення
 • 1.ВНУТРІШНІ РЕСУРСИ:
 • суб’єктивний досвід учня (набуті знання і вміння);
 • 2.ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ:
 • Інформаційний матеріал
 • Підручник, ст.96-123, 130-141.;Рубрика для допитливих ст.. 124, 142 атлас ст..12-21; 22-23.
 • Інтернетресурс.
 • Інтерактивний матеріал---
 • Технологічна карта, інструкція до уроку; карточка з домашнім завданням
 • Завдання №1. Використовуючи дані таблиці, побудувати картографічну
 • модель експорту та імпорту природного газу у світі.
 • Завдання №2. У чому полягає найбільша відмінність рекреаційних ресурсів від інших видів природних ресурсів?
 • Завдання №3. Скласти каталог культурно-історичних об’єктів та природних об’єктів свого краю. Отриману інформацію занести до таблиці.
 • Складові самостійної
 • діяльності учня на уроці
 • Складові самостійної діяльності учня вдома
 • Форми контролю
 • 1.Діагностична контрольна робота за матеріал що повторювався.
 • 2.Самостійне опрацювання теми за інструкцією наданою вчителем.
 • 3.Виконати практичну роботу
 • 4.Виконати завдання на к\к.
 • Контрольна робота;
 • Картографічний практикум;
 • Практична робота
 • Індивідуальна карточка з д\з
 • Повторити матеріал з курсу
 • 6 класу.
 • Назва
 • об’єкта
 • Час
 • виникнення
 • Стан
 • Вид об’єкта
 • (історична пам’ятка,
 • пам’ятка культури,
 • культова споруда,
 • пам’ятка архітектури…)
 • використання
 • Країни (Регіони)
 • Видобуток, % від світового
 • Споживання, % від світового
 • СНД
 • 27,7
 • 22,4
 • ЄВРОПА (без СНД)
 • 10,8
 • 21,1
 • АЗІЯ (без СНД)
 • 22,3
 • 19,0
 • АФРИКА
 • 5,9
 • 1,3
 • АНГЛО-АМЕРИКА
 • 25,6
 • 32,3
 • ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
 • 6,3
 • 3,6
 • АВСТРАЛІЯ І ОКЕАНІЯ
 • 1,4
 • 0,3
 • 1. Перевірка д\з
 • 2. Самостійне опрацювання теми за інструкцією наданою вчителем;
 • 3. Виконати завдання на контурній карті;
 • Завдання №1. Визначити і пояснити місце у міжнародному географічному поділі праці Південної Кореї, Сінгапуру, Нової Зеландії, Монголії.
 • Завдання №2 Використовуючи мережу Інтернет, визначити місця розташування штаб-квартир основних ТНК світу та позначити їх на к\к. Зробити висновки щодо їх територіальної локалізації. Визначити позитивні і негативні сторони діяльності ТНК для окремих країн світу.
 • Завдання №3. Розв’язати проблемні питання:
 • У чому полягають суперечності між країнами, які мають різни типи господарства? Як їх можна подолати?
 • Які шляхи виведення економіки з «тіні» можна запропонувати? Чи потрібно це робити? Якщо потрібно, то навіщо?
 • У чому може полягати диверсифікація економіки України?
 • Завдання №4. Незважаючи на об’єктивність глобалізації, у світі існує багато тих, хто негативно ставиться до цього процесу. Спробуйте подивитися на глобалізацію сучасного світу очима прихильників та противників. Визначте позитивні та негативні наслідки глобалізації для країн світу.
 • 1.Експрес-контроль;
 • 2.Картографічний практикум;
 • 3..Індивідуальна карточка з д\з
 • 4.Повторити матеріал з курсу
 • 6 класу
 • .
 • 1.Перевірка д\з.
 • 2. Діагностична контрольна робота за матеріал що повторювався.
 • 3. Самостійне опрацювання теми за інструкцією наданою вчителем.
 • 4. Виконати завдання на контурній карт.
 • 5. Участь у проведенні уроку (рольова гра).
 • 6. Тематичне оцінювання матеріалу теми.
 • Завдання №1. Творча робота: оцінити перспективи будівництва в місці Біла Церква, Київської області, сталеплавильного заводу.
 • Завдання №2. Ознайомтеся з двома фактами:
 • Японська компанія «Шарп» -- типова ТНК. Її головні підприємства розташовані в Японії. Проте значна частина комплектуючих, переважно нескладних, виготовляється у країнах Східної та Південно-Східної Азії – на Тайвані, у Китаї, Малайзії, Сінгапурі.
 • Сучасні персональні комп’ютери виготовляються в багатьох країнах світу. Проте понад половина з них, незалежна від місця збирання, обладнані американськими чипами.
 • Завдання: а) поясніть, чому «Шарп», як і інші подібні компанії, переносить частину своїх виробництв в інші країни та чим керується у виборі таких країн; б) чому виробництво чипів зосереджене переважно в США та ще невеликій кількості найрозвиненіших країн і тенденції зміни такої ситуації поки що не прослідковується.
 • Завдання №3 Поясніть наступні факти:
 • Завад компанії «Арі стон» у місті Лодзь (Польща). Чому італійська фірма своє нове підприємство збудувала не в Італії, а в Польщі?
 • Найбільший у світі пасажирський літак компанії «Аеробус». Що обумовило спорудження головного підприємства цієї фірми у Парижі?
 • Нова суднобудівна верф у Південній Кореї. Поясніть, чому Південна Корея перехоплює у Японії лідерство в галузі суднобудування.
 • 1Експрес-контроль.;
 • 2.Картографічний практикум;
 • 3.Самостійна робота №4,5,6 (із зошита для практичних робіт);
 • 4.Індивідуальна карточка з д\з
 • 5.Повторити матеріал з курсу
 • 6 класу.
 • 6. Рольова гра.
 • 7. Контрольна робота.
 • Галузі
 • Розвинені країни
 • Країни, що розвиваються
 • Скотарство
 • Свинарство
 • Вівчарство
 • Птахівництво
 • Типи транспортних систем
 • Особливості транспортних систем
 • Регіони, де така система сформувалась
 • Завдання №7. Використовуючи картографічний матеріал виявити країни:
 • а) країни - найбільші міжнародні інвестори;
 • б) країни з найбільшими зовнішніми боргами;
 • в) найважливіші країни і регіони міжнародного туризму.
 • Завдання №8. Заповнити таблицю «Нові форми економічних взаємовідносин»
 • Назва форми
 • Час зародження
 • Сучасне значення
 • Перспективи розвитку
 • ЗАВДАННЯ №9 ПІДГОТУВАТИ СЦЕНАРІЙ УРОКУ (У ФОРМІ ДІЛОВОЇ ГРИ).
 • ОРГАНІЗУВАТИ ТА ПРОВЕСТИ В СВОЇЙ ГРУПІ РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ООН
 • З МЕТОЮ ОБГОВОРЕННЯ ТА РОЗВЯЗАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА.
 • Завдання №5. Скласти порівняльну характеристику
 • тваринництва розвинених країн і країн, що розвиваються.
 • Завдання №6. Охарактеризувати типи транспортних
 • систем світу, за формою:
 • Системна робота
 • За зразком
 • План - конспект
 • (форма запропонована вчителем)
 • Інструкція до теми
 • (Складена вчителем)
 • Технологічна карта
 • (завдання для контролю)
 • Послідовна робота
 • Репродуктивний характер
 • Частково - пошуковий характер
 • Дослідницький
 • Портфоліо
 • Результат
 • Підвищує свідомість та міцність засвоєння знань;
 • Впорядковує знання, допомагає знайти зв'язки між ними;
 • Розвиває логічне мислення, творчу активність;
 • Виробляє навички використовувати набуті знаннями і вміння в повсякденному житті;
 • Формує уміння долати труднощі, невпевненість.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал