Савченко Олександра ЯківнаСкачати 22,01 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір22,01 Kb.

Савченко Олександра Яківна,

 • Головний науковий співробітник лабораторії
 • початкової освіти
 • Інституту педагогіки
 • Національної академії педагогічних наук
 • України,
 • доктор педагогічних наук, професор,
 • академік Національної академії педагогічних
 • наук України

Компетентнісний підхід як чинник модернізації

 • Компетентнісний підхід як чинник модернізації
 • змісту і методики
 • початкової освіти

Базовими поняттями компетентнісної освіти є:

 • Базовими поняттями компетентнісної освіти є:
 • компетентнісний підхід;
 • компетентність і компетенція;
 • ключові та предметні компетентності.

Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка набута у процесі навчання. Вона охоплює:

 • Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка набута у процесі навчання. Вона охоплює:
 • знання, уміння, навички, досвід, цінності та ставлення,
 • які можуть цілісно реалізуватися на практиці, тому компетентність не може бути зведена лише до фактичних знань.

Компетенція розуміється

 • Компетенція розуміється
 • як коло питань, щодо яких особистість має бути обізнана
 • або певну сферу діяльності, в якій людина повинна володіти компетентністю.
 • Компетенція – об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини.
 • Вона відчужена від людини, є наперед заданою соціальною нормою.

Радою Європи запропоновано формувати в учнів середньої школи сім груп ключових компетентностей:

 • Радою Європи запропоновано формувати в учнів середньої школи сім груп ключових компетентностей:
 • грамотність (читання, письмо, арифметика)
 • загальні навички (комунікація, уміння навчатися, лідерство);

Особистісні компетентності

 • Особистісні компетентності
 • (вмотивованість, цікавість, креативність, чесність, наполегливість тощо);
 • Інформаційно-комунікаційні компетентності;
 • володіння іноземними мовами;

соціальні компетентності як інструмент підтримання стосунків для економічної і соціальної інтеграції в багатонаціональному та багатокультурному суспільстві;

 • соціальні компетентності як інструмент підтримання стосунків для економічної і соціальної інтеграції в багатонаціональному та багатокультурному суспільстві;
 • компетентності з науки і технологій, які передбачають володіння науковою грамотністю.

Ключові компетентності в українській школі:

 • Ключові компетентності в українській школі:
 • уміння вчитися (навчальна);
 • громадянська;
 • загальнокультурна;
 • компетентність з інформаційних та комунікаційних технологій;

соціальна;

 • соціальна;
 • підприємницька;
 • здоров’язбережу-вальна.

Предметна компетентність – сукупність знань, умінь та характерних якостей,

 • Предметна компетентність – сукупність знань, умінь та характерних якостей,
 • що дають змогу учневі автономно виконувати певні дії у межах конкретного предмета
 • для розв’язання навчальної проблеми (завдання, ситуації).

Загальнонавчальні уміння і навички.

 • Загальнонавчальні уміння і навички.
 • навчально-організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання);
 • загальномовленнєві (формування умінь висловлюватися, спілкуватися працювати з текстовою інформацією);

загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати, застосовувати й перетворювати навчальний матеріал, прогнозувати);

 • загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати, застосовувати й перетворювати навчальний матеріал, прогнозувати);
 • контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів).
 • рефлексивні (висловлювати емоційні, інтелектуальні, оцінювальні, рефлексивні судження).

Внесок навчальних предметів у результати початкової освіти в контексті компетентнісного підходу

 • Предмет
 • Основна компетентність
 • Українська мова
 • Літературне читання
 • Читацька компетентність,комунікативна, інформаційна, уміння вчитися
 • Математика
 • Математична, уміння вчитися
 • Природознавство
 • Природознавча, дослідницькі уміння
 • Я у світі
 • Соціальна, громадянська, уміння вчитися
 • Музичне мистецтво
 • Основи музичної культури
 • Трудове навчання
 • Предметно-перетворювальна
 • Основи здоров'я
 • Здоров'язбережувальна
 • Інформаційно-комунікаційна, уміння вчитися

Українська мова

 • Українська мова
 • Для реалізації діяльнісної лінії передбачено формування умінь:
 • Навчально-організаційних;
 • навчально-інформаційних;
 • навчально-інтелектуальних і творчих;
 • контрольно-оцінних.

Російська мова

 • Російська мова
 • В учнів формуються уміння вчитися:
 • визначати мету діяльності;
 • планувати, складати алгоритм виконання дій;
 • прогнозувати результати;
 • диференціювати нові і відомі знання;
 • аналізувати причину успіхів і невдач у своїй діяльності

Математика На уроках математики учень навчається:

 • сприймати та визначати мету навчальної діяльності;
 • зосереджуватися на предметі діяльності;
 • організовувати свою діяльність для досягнення суб’єктно чи суспільно значущого результату;

добирати й застосовувати потрібні знання для розв’язування навчальної задачі;

 • добирати й застосовувати потрібні знання для розв’язування навчальної задачі;
 • використовувати здобутий досвід у конкретній навчальній або життєвій ситуації;
 • висловлювати ціннісні ставлення щодо результату і процесу власної діяльності;
 • усвідомлювати, аналізувати, оцінювати, коригувати результати своєї діяльності.

«Сходинки до інформатики»

 • «Сходинки до інформатики»
 • Формуються такі вміння вчитися:
 • розуміти мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення;
 • добирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування різних навчальних і життєвих задач ( як типових, так і нестандартних, творчих);

генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми;

 • генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми;
 • актуалізувати й відтворювати потрібні відомості, моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати їх;

аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати і класифікувати об’єкти;

 • аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати і класифікувати об’єкти;
 • співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які потребують застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.

«Я у світі»

 • «Я у світі»
 • Формується досвід творчої діяльності учнів;
 • розвиваються загальнонавчальні уміння і навички;
 • учні оволодівають узагальненими способами дій;

моделюванні культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях;

 • моделюванні культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях;
 • розвиткові активного пізнавального ставлення до природного та соціального середовища;
 • пізнанні своїх можливостей.

Природознавство

 • В учнів формуються:
 • дослідницькі уміння і здатності спостерігати за об’єктами та явищами живої і неживої природи;
 • досвід навчально-пізнавальної і практичної природоохоронної діяльності;

способи навчально-пізнавальної діяльності; мисленнєві дії та операції шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів;

 • способи навчально-пізнавальної діяльності; мисленнєві дії та операції шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів;
 • уміння розкривати причиново-наслідкові зв’язки у природі;
 • навички самостійної роботи з інформацією.

Взаємозв'язок ключових і предметних компетнтностей

 • Взаємозв'язок ключових і предметних компетнтностей

Навчальні досягнення учнів за компетентнісним підходом

 • Знання
 • Я знаю (уявлення, факти, відомості, ознаки, поняття)
 • Діяльність
 • Я знаю, як це зробити… я вмію…, я можу… я роблю…
 • Творчість
 • Я створюю, я придумую… я змінюю… я знаходжу… я доповнюю…
 • Ставлення
 • Я прагну до… я хочу досягти… я ціную… я схвалюю… я заперечую… я думаю інакше…

Методичні рекомендації

 • Всебічне вивчення особистісних і навчальних особливостей дитини;
 • поєднання ситуативної і перспективної мотивації учіння;
 • залучення життєвого досвіду дітей;

оновлення навчального середовища класу;

 • оновлення навчального середовища класу;
 • оптимізація у межах системи і окремого уроку кількості і тривалості вправ для індивідуальної роботи учнів;

забезпечення суб'єктності учіння: залучення учнів до визначення мети роботи, діалогу, ігрових ситуацій, драматизації й імпровізації, парної та групової роботи,рефлексивних суджень тощо;

 • забезпечення суб'єктності учіння: залучення учнів до визначення мети роботи, діалогу, ігрових ситуацій, драматизації й імпровізації, парної та групової роботи,рефлексивних суджень тощо;
 • зменшення ролі вчителя у контролювальній діяльності, перевага позитивного змістового оцінювання;систематичне залучення дітей до самоконтролю та самооцінювання


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка