Семінарське заняттяСкачати 24,26 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір24,26 Kb.

Семінарське заняття-важлива форма організації навчального процесу Автор: Хоптова Любов Тимофіївна, голова циклової комісії правозначо – технологічних дисциплін,спеціаліст вищої категорії

Семінарське заняття – вид навчальних  занять студентів вищих навчальних закладів, який передбачає самостійне вивчення студентами за завданням викладача окремих питань і тем лекційного курсу з наочним оформленням матеріалу у вигляді реферату, допо­віді, повідомлення тощо

 • Семінарське заняття – вид навчальних  занять студентів вищих навчальних закладів, який передбачає самостійне вивчення студентами за завданням викладача окремих питань і тем лекційного курсу з наочним оформленням матеріалу у вигляді реферату, допо­віді, повідомлення тощо

Семінарські заняття сприяють:

 • Розвитку пізнавальної активності й самодіяльності студентів;
 • Розвивають логічне мислення,спонтанне мислення,уміння висловлювати і аргументувати власні думки,критично аналізувати аргументі опонентів;
 • Допомагають глибокому засвоєнню фундаментальних знань,формуванню переконань,виробленню активної життєвої позиції.

Функції семінарських занять:

 • Поєднання лекційної форми навчання із систематичною самостійною роботою студентів над підручниками,посібниками і першоджерелами,теоретичної їх підготовки з практичною,формування пізнавальної мотивації;
 • навчання студентів творчо працювати з підручниками, посібниками та іншими матеріалами, реферувати їх, готувати доповіді, виступи і повідомлення з окремих пи­тань і виступати з ними на заняттях перед студентами гру­пи чи курсу, відстоювати свою точку зору;

Функції семінарських занять:

 • розвиток творчого професійного мислення, умінь і навичок розумової праці, використання теоретичних знань для розв'язання практичних професійних завдань;
 • формування у студентів інтересу до науково-роботи в галузі певної науки і залучення їх до досліджень які здійснює кафедра, до студентських гуртків і товариств;
 • організування повторення, закріплення знань систематичне контролювання роботи студентів і перевірка їх знань, умінь і навичок з окремих тем і розділівпрограми

Види семінарських занять

 • Розгорнута бесіда;
 • Доповідь(повідомлення);
 • Обговорення рефератів і творчих робіт;
 • Семінар дослідження;
 • Диспут;
 • Конференція
 • Мозговий штурм

Семінар-розгорнута бесіда. 

 • На такому семінарі тему поділяють на невеликі за обсягом, але органічно пов'язані між собою питання. Формулюють їх як пізнавальні, проблемні завдання. Виконання одного завдання є основою для виконання наступного. Це дає змогу залучити до обговорення максимум студентів. Доцільно заохочувати слуха­чів виступати з уточненнями і доповненнями. Цей вид се­мінару не передбачає письмових доповідей чи рефератів. Його структура: організація групи – вступне слово викла­дача – власне бесіда – підведення підсумків заняття

Семінар-доповідь (повідомлення). 

 • Такий семінар потребує ґрунтовної підготовки, використання багатьох джерел інколи заздалегідь доцільно провести досліди, спостереження, обробити числовий матеріал. Доповідач послідовно викладає свої думки, аргументує їх вагомими фактами, ілюструє переконливими прикладами. Решта студентів уважно його слухають, щоб бути готовими до доповнень, підтверджуючи чи спростовуючи викладене. Цей вид семінару має значні педагогічні можливості, але для їх реалізації необхідна активність студентів.

Обговорення рефератів і творчих письмових робіт

 • Цей вид семінару за змістом і методикою близький до семінару доповіді, передбачає взаєморецензування письмових робіт, ознайомлення з роботами і рецензіями на них, відбір кращих для обговорення на заняттях.

Семінар-дослідження. 

 • Доцільний такий семі­нар після засвоєння матеріалу з теми чи розділу курсу. Для цього підбирають такі задачі, щоб можна було на конкретних прикладах розкрити органічний зв'язок науки з активізувати пізнавальну діяльність студентів, розвинути у них навички користування довідковою літера­турою, документацією, даними періодичної преси.

Семінар-диспут (дискусія). 

 • Добре продумане його організування захоплює студентів, пробуджує інтерес допредмета, сприяє глибокому засвоєнню навчальної інфор­мації, виховує принциповість, розвиває логічне мислення і мовленнєву діяльність. Він передбачає чітко, конкретно сформульовану тему і залучення до роботи всієї групи. Перелік питань має містити явні і приховані суперечності. Це спонукає мислити, сперечатися, доводити свою точку зору. Керуючи диспутом, викладач має виявляти тактовність, коректність, уважність.
 • За своєю структурою семінар-диспут містить вступне слово, власне дискусію і підбиття підсумків.

Семінар-конференція

 • Це найскладніший вид семінару. Викладач наперед визначає тему, мету і завдання семінару, формулює основні і додаткові запитання, розподіляє їх між студентами з урахуванням індивідуальних можливостей, добирає літературу, заохочує студентів до пошуку додаткових матеріалів з теми, проводить групові й індивідуальні консультації. Під час підготовки до такого семінару використовують спостереження, матеріали екскурсій, результати досліджень, додаткову літературу тощо. Доцільним єзапрошення фахівців з проблеми, що обговорюється.

Семінар-прес-конференція

 • Кілька студентів готують доповіді з питань, передбачених планом семінару. Після виступу доповідачеві ставлять запитання, як це має місце на семінарі-конференції.

Семінар - „мозковий штурм”. 

 • Його мета – зініціювати максимум ідей для. розв'язання проблеми. Викладач формулює проблему у формі запитання. Обговорення по­чинається з виступу студента, який за кілька хвилин має запропонувати власний спосіб розв'язання проблеми. Запропоновані студентом ідеї в обмежений час обміркову­ються усіма учасниками семінару. Відтак виступає інший студент і пропонує іншу ідею або розвиває попередню. Ко­жен учасник семінару може висловлювати власні думки.

Підготовка студентів до семінарських занять

 • Якість проведення семінарських занять залежить від рівня підготовки студентів і викладачів. Існує три форми підготовки студентів до різних видів семінарських занять:
 • 1) усі студенти готують повідомлення з основних питань;
 • 2) кожен студент готує реферат на певну тему;
 • 3) студент самостійно готує доповідь творчого характе­ру, яка містить елементи дослідницького характеру.

Підготовка до семінару здійснюється в кілька етапів:

 • прослуховування лекції з теми семінару;
 • підбір літератури;
 • вивчення і конспектування рекомендованої літератури;
 • складання тексту виступу (план, тези, доповідь);
 • безпосередня участь у проведенні семінару.

Підготовка і проведення семінарського заняття викладачем.

Алгоритм підготовки до семінарського заняття для викладачів:

 • проаналізуйте тему заняття, подумайте над його дидактичними цілями і основними проблемами, які винесені на обговорення;
 • опрацюйте рекомендовану навчальну, наукову та методичну літературу, при цьому обов'язково конспектуйте і занотовуйте прочитане, виписуйте те, що сприятиме ефективному проведенню семінарського заняття;
 • намагайтеся сформулювати свою думку з кожного питання і обґрунтовуйте свої міркування ;

складіть розгорнутий план-конспект проведення сем заняття, ретельно обдумуючи його етапи, структурні елементи, навч питання, що виносяться на розгляд, методи, прийоми та засоби навчання, за допомогою яких забезпечуватиметься навчально-пізнавальна діяльність студентів.

 • складіть розгорнутий план-конспект проведення сем заняття, ретельно обдумуючи його етапи, структурні елементи, навч питання, що виносяться на розгляд, методи, прийоми та засоби навчання, за допомогою яких забезпечуватиметься навчально-пізнавальна діяльність студентів.

 

 • Ефективність семінарського заняття значною мірою залежить від готовності викладача, що передбачає опрацювання літератури, рекомендованої студентам; необ­хідні записи для себе; ретельне продумування додаткових запитань, які можна і необхідно поставити студентам; вступного і заключного слова з окремих питань і теми загаглом. Істотну роль у проце­сі підготовки до семінарських занять відіграють наочні посібники (плакати, таблиці, карти і схеми, альбоми, окремі фото, діафільми, діапозитиви і кінофільми тощо).

Викладач повинен бути взірцем для студентів у підготовці до семінару. Він сам повинен глибоко і досконало опрацювати всю літературу, рекомендовану студентам, зробити необхідні нотатки, ретельно сформулювати основні, додаткові, допоміжні запитання, які необхідно і можна поставити студентам; чітко сформулювати вступне і заключне слово семінару.

 • Викладач повинен бути взірцем для студентів у підготовці до семінару. Він сам повинен глибоко і досконало опрацювати всю літературу, рекомендовану студентам, зробити необхідні нотатки, ретельно сформулювати основні, додаткові, допоміжні запитання, які необхідно і можна поставити студентам; чітко сформулювати вступне і заключне слово семінару.

Залежно від типу структура семінару може бути різною, однак викладачеві слід знати, що при його підготовці навчально-пізнавальну діяльність студентів слід організувати наступним чином:

 • Залежно від типу структура семінару може бути різною, однак викладачеві слід знати, що при його підготовці навчально-пізнавальну діяльність студентів слід організувати наступним чином:
 • Повідомити тему і план семінару.
 • Запропонувати для самостійного вивчення основну і додаткову літературу.
 • Надати усні чи письмові (у вигляді "Методичних рекомендацій") поради щодо підготовки до семінарів.
 • Надати студентам індивідуальні завдання та за необхідності провести консультацію з теми семінару.

Структура семінарського заняття

 • Організаційна частина:
 • вступне слово викладача
 • Надати слово студенту
 • (для виступу,доповіді,
 • чи реферату)
 • Уважно слідкувати за
 • По завершенню виступу(а за
 • необхідністю його обмеження)
 • запитати студентів:<<Чи є запе-
 • речення ,доповнення,
 • виправлення?>>
 • Підбити підсумки семінару:
 • 1.Оцінити рівень обговорення
 • Питання
 • 2.Оцінити якість виступів кожного
 • Студента
 • 3.Аргументувати оцінки.
 • 4.Оцінити активність групи в
 • Цілому.
 • 5.Сформулювати завдання для
 • подальшої самостійної роботи.
 • Бажаючи надати слово
 • Залучити студентів до підведення
 • Підсумків обговорення першого
 • запитання
 • Перейти до обговорення наступних
 • запитань
 • Організаційна частина:
 • вступне слово викладача
 • Надати слово
 • студенту(для
 • виступу,доповіді,
 • Реферату і т.п.)
 • Уважно слідкувати за відповіддю
 • Та аргументацією студента
 • Якщо відповідь неточна,не
 • аргументована,доречно поставити
 • запитання:<<Чому ви стверджуєте,що..?>>
 • <<Чи можете ви пояснити,довести,
 • обгрунтувати..?>>
 • Якщо на поставлене запитання
 • студент надає правильну
 • відповідь,запропонувати йому
 • продовжити виступ
 • Якщо студент не дає правильної
 • відповіді,запитання слід
 • переадресувати всій групі
 • Запитання слід<<подрібнити>> на
 • Простіші і конкретніші
 • Викладачеві слід відповісти самому
 • Залучити студенті до формування висновків
 • Підбити підсумки семінару

Підведення підсумків

 • Не менш важливими в організації семінарських занять є підведення підсумків, аналіз виступів окремих студентів і роботи всієї групи, оцінювання їхніх знань, умінь форму­вати і відстоювати свою точку зору, визначення конкрет­них завдань на наступне заняття.
 • Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття ви­кладач вносить у журнал. Отримані студентами оцінки враховуються при виставленні підсумкової оцінки з нав­чальної дисципліни.

Дякую всім за увагу!

 • Дякую всім за увагу!

Каталог: images
images -> Лекція 1 Тема лекції: "Сутність і функції педагогічної діагностики вчителя початкових класів" План
images -> Лекція 4 Тема лекції: "Основні етапи діагностичної діяльності вчителя початкової школи" План
images -> Проект з оіт та Вікової Психології
images -> Відділ комплектування та наукового опрацювання документів
images -> Індивідуальна робота з читачами-дітьми: традиційні цінності, інноваційні аспекти
images -> Освіта на основі розвитку життєвих навичок – вимога часу
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Зміст портфоліо Розділ Загальні відомості про викладача
images -> Міжнародний військовий конфлікт у Лівії Арабська весна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал