Школи І методи сучасної лінгвістикиСкачати 18,83 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір18,83 Kb.

ШКОЛИ І МЕТОДИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

 • Спецкурс
 • для підготовки студентів
 • ННІ філології та журналістики
 • ЖДУ імені Івана Франка
 • освітньо-кваліфікаційного рівня
 • магістр за спеціальністю
 • “Українська мова та література”
 • Викладач доц. Т.Є. Недашківська

 • ПСИХОЛІНГВІСТИКА

ПЛАН

 • Становлення психолінгвістики, предмет, об’єкт, методи психолінгвістичних досліджень.
 • Генеративізм.
 • Проблема асоціацій.
 • Самостійна робота. Дескриптивізм.

ЛІТЕРАТУРА (продовження)

 • Белянин В. П. Психолингвистика. – М., 2003.
 • Блумфилд Л. Язык. – М., 1968.
 • Бутенко Н.П. Словник асоціативних норм української мови. – К., 1979.
 • Волков В.В. Введение в психолингвистику. – Ужгород, 1994.
 • Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 1996.
 • Гальперин П.Я. Языковое сознание и некоторые вопросы взаимоотношения языка и мышления//Вопросы философии. – 1977. - №4.
 • Горошко Е.И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента. – Харьков, М., 2001.

ЛІТЕРАТУРА (продовження)

 • 8. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 2000.
 • 9. Залевская А.А. Слово в лексиконе человека: Психолингвистические исследования. – Воронеж, 1990.
 • 10. Залевская А.А. Понимание текста: психолингвистический подход. – Калинин, 1988.
 • 11. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. – М., 2001.
 • 12. Караулов Ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. – М., 1999.
 • 13. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987.

ЛІТЕРАТУРА (продовження)

 • 14. Клименко А.П. Психолингвитика. – Минск, 1982.
 • 15. Концептуализация и смысл. – Новосибирск, 1990.
 • 16. Красных В.В.Основы психолингвистики и теории коммуникации. – М., 2001.
 • 17. Кубрякова Е.С. Язык и знание. – М., 2004.
 • 18. Леонтьев А.А. Язык, речь и речевая деятельность. – М., 1969.
 • 19. Леонтьев А.А. Психолингвистика. – М., 1967.
 • 20. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М., 1979.

ЛІТЕРАТУРА (закінчнення)

 • 21. Психолингвистика за рубежом . – М., 1972.
 • 22. Психологические проблемы семантики. – М., 1993.
 • 23. Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику. – Л., 1989.
 • 24. Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики. – К., 1999.
 • 25. Терехова Д.І. Особливості сприйняття лексичної семантики слів. – К., 2000.
 • 26. Фрумкина Р.М. Психолингвистика. – М., 2006.
 • 27. Хомский Н. Язык и мышление / Пер. с англ. – М., 1972.
 • 28. Хомський Н. Роздуми про мову / Пер. з англ. – Львів, 2000.

ПСИХОЛІНГВІСТИКА

 • Наука про мовленнєву діяльність людей у психологічних та лінгвістичних аспектах, включаючи експериментальні дослідження психологічної діяльності суб’єкта з засвоєння та застосування мови як організованої та автономної системи
 • У фокусі уваги – індивід у комунікації

Необхідність теоретичного осмислення практичних проблем

 • Необхідність теоретичного осмислення практичних проблем
 • Безпорадність суто лінгвістичного підходу, пов'язаного з аналізом текстів, а не мовця
 • Навчання рідної та іноземної мов
 • Мовленнєве виховання дошкільнят
 • Проблеми мовленнєвого впливу (пропаганда, ЗМІ тощо)
 • Юрислінгва
 • Розпізнання людей за особливостями мовлення
 • Вирішення проблем машинного перекладу
 • Мовленнєве введення інформації до комп'ютера

В. фон Гумбольдт

 • В. фон Гумбольдт
 • психологічний напрямок (О.О.Потебня та ін.)
 • Ф. де Сосюр
 • генеративізм (Н.Хомський) Л.Вітгенштейн
 • сучасна психолінгвістика (з 50-х років ХХ ст.)

Термін психолінгвістика увійшов до наукового вжитку з 1954 року, після опублікування під цією назвою колективної монографії за редакцією Ч.Е. Осгуда та Т.А.Себеока

 • Термін психолінгвістика увійшов до наукового вжитку з 1954 року, після опублікування під цією назвою колективної монографії за редакцією Ч.Е. Осгуда та Т.А.Себеока
 • “Психолінгвістика вивчає ті процеси, у яких інтенції мовців перетворюються на сигнали прийнятого у певній культурі коду, і ці сигнали перетворюються на інтерпретації слухача” (Ч.Е.Осгуд)

Об'єкт

 • Об'єкт
 • визначається по-різному, але завжди включає такі характеристики, як процесуальність, суб'єкт, об'єкт і адресат мовлення, ціль, мотив або потреби, зміст мовленнєвого спілкування, мовні засоби
 •  
 • «Объектом психолингвистики... всегда является совокупность речевых событий или речевых ситуаций » (А.Леонтьев)
 • Предмет
 • від трактовки лише як ставлення мовця й слухача до структури повідомлення до співвідношення з трьохчленною теорією мовленнєвої діяльності (мовна здатність – мовленнєва діяльність – мова)
 • «Предметом психолингвистики является соотношение личности со структурой и функциями речевой деятельности, с одной стороны, и языком как главной «образующей» образа мира человека, с другой» (А. Леонтьев)

Мовна особистість

 • Мовна особистість
 • Ментальний лексикон
 • Асоціативне значення та асоціативне поле
 • Асоціативна норма
 • Мовна картина світу
 • Концептуальна картина світу

Спостереження

 • Спостереження
 • Самоспостереження
 • Експеримент (асоціативний, лінгвістичний, формуючий)
 • Методика “семантичного шкалювання”
 • Асоціативні методики
 • Батареї методик

ПРОБЛЕМИ

 • Методологія досліджень
 • Моделювання й аналіз процесів породження
 • Сприйняття й розуміння мовлення
 • Опис ментального лексикону
 • Мовна свідомість і образ світу
 • Невербальні складники спілкування
 • Мовна особистість
 • Механізми ефективності спілкування
 • Міжкультурне спілкування

ГЕНЕРАТИВІЗМ

 • Термін – Дж. Сьорль на початку 70-х р.р.
 • Теоретичні засади – Н.Хомський у 1957 р. “Синтаксичні структури”

ВИЗНАЧЕННЯ

 • Генеративізм –
 • або породжувальна лінгвістика, напрям у мовознавстві, який характеризується проголошенням пріоритету дедуктивного підходу до вивчення мови над індуктивним, інтерпретацією мови як феномену психіки людини й опрацюванням формальних моделей процесів породження мовних конструкцій

Філософська основа

 • Вчення Р. Декарта (Картезіуса)
 • Інтуїція як основа картезіанського раціоналістичного методу пізнання
 • Вчення про вроджені ідеї
 • “Картезіанська лінгвістика” Н. Хомського

Концепція породжувальної моделі

 • Правила, які визначають правильно побудовані ланцюжки мінімальних синтаксичних функціональних одиниць
 • Компетенція (competence) – знання своєї мови мовцем-слухачем
 • Вживання (performance) – реальне використання мови у конкретних ситуаціях

Модель діяльності реального носія мови

 • Завдання лінгвіста, “як і дитини, яка оволодіває мовою, є виявити з даних уживання систему правил, що лежить у їх основі, якою оволодів мовець-слухач і яку він використовує в реальному вживанні. Граматика мови прямує до того, щоб бути описом компетенції, притаманної ідеальному мовцеві-слухачу”
 • Компетенція – це не те саме, що мова в сосюрівському розумінні. Вона є динамічною і являє собою систему породжувальних процесів

Мова і мислення у Н.Хомського

 • Мова як особлива гілка психології пізнання
 • Лінгвістику не можна зводити до сегментації й класифікації, до синтагматики й парадигматики
 • Трансформаційно-генеративна лінгвістика:
 • Вивчення структури механізму, який уможливлює мовленнєве спілкування
 • Глибинні структури: формування змісту речення (Невидимий Бог створив видимий світ – Бог невидимий, Бог створив світ, світ видимий)
 • Поверхнева структура: звукове втілення змісту

Психологізм Н. Хомського

 • Проблеми мови пов'язуються з проблемами людського знання
 • через вивчення мови можна глибше пізнати людську природу
 • Вродженість мисленнєвих структур (ідея Р.Декарта)
 • Володіння мовою в основному не залежить від розумових здібностей людини
 • Дослідження мови відкриває перспективу для вивчення розумових процесів людини
 • Мовознавство належить до психології та теорії пізнання

Заслуги Н. Хомського

 • “Хомськіанська революція”
 • Антропоцентричне мовознавство
 • Дослідження мови з погляду мовця, а не слухача
 • Аналітичний підхід змінився синтетичним: від смислу до тексту
 • Увага перенесена з фонології й морфології на синтаксис і семантику
 • Замість проблеми “Як влаштована мова?” – проблема “Як функціонує мова?”
 • Компетенція: структура поняття
 • Внутрішній вплив: об’єм поняття
 • 'риса індивідуума', 'характеристика індивіда', 'частина особистості', 'знання', ('група знань'), 'колективне знання', 'навички', 'здібність', 'здібності підприємства', 'здатність', 'досвід', 'колективний досвід', 'стосунки', 'стандарти поведінки', 'установки', 'орієнтація', 'коло повноважень'
 • Зовнішній вплив: близькі поняття
 • знання, вміння, професіоналізм повноваження обов'язок
 • глибока, висока, ділова, фахова, відповідна, певна тощо
 • право, правові рамки, обмеження, закон, обсяг, владність, кордон, мета тощо
 • організації, керівника, суду, працівника, ділової людини, ради, влади, державного органу тощо
 • добре, нульова, важлива річ, повага, прогрес, інтерес
 • моя, моя вимога до працівників, в межах моєї
 • Периферія
 • Ядро
 • Асоціативне поле поняття компетенція


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка