Системний та андрагогічний підхіди до планування роботи заступника директора з нвр з педагогами загальноосвітнього навчального закладуСкачати 34,54 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір34,54 Kb.

Системний та андрагогічний підхіди до планування роботи заступника директора з НВР з педагогами загальноосвітнього навчального закладу

 • Презентація-виступ
 • СМИРНОВОЇ М.Є.,
 • завідувача кафедри
 • виховання й розвитку особистості,
 • кандидата педагогічних наук

Система - це певна цілісність, що складається із взаємозалежних частин, кожна з яких вносить щось своє у характеристику цілого.

 • Система - це певна цілісність, що складається із взаємозалежних частин, кожна з яких вносить щось своє у характеристику цілого.
 • Управління будь-якою системою - це процес переведення її з одного стану в якісно нове, інше в результаті впливу суб'єкта управління (керівника) на об'єкт (підлеглого).
 • Системний підхід передбачає розгляд різноманітних процесів і явищ в управлінні як системи.

Педагогічна система є соціально обумовленою цілісністю учасників педагогічного процесу, що взаємодіють на основі співпраці між собою, з оточуючим середовищем та його матеріальними і духовними цінностями, яка спрямована на формування і розвиток особистості

 • Педагогічна система є соціально обумовленою цілісністю учасників педагогічного процесу, що взаємодіють на основі співпраці між собою, з оточуючим середовищем та його матеріальними і духовними цінностями, яка спрямована на формування і розвиток особистості
 • Т.І. Шамова Педагогічна система – це сукупність взаємопов'язаних засобів, методів, процесів, які необхідні для створення організованого та цілеспрямованого впливу на формування особистості з певними якостями, що необхідні як для самої особистості, так і для суспільства.
 • В.П. Беспалько

Будь-який навчальний заклад можна розглядати як цілісну педагогічну систему

 • М.М. Поташник виділяє такі структури
 • педагогічних систем:
 • управлінська (програмування, планування, організація, регулювання, контроль, стимулювання, коригування, аналіз);
 • діяльнісна (мотиви, мета, зміст, форми, методи, результати);
 • змістова (напрями виховання: моральне, громадянське, трудове, фізичне, естетичне та ін.);
 • вікова (виховна робота з молодшими школярами, з підлітками, старшокласниками);
 • суб'єктна (діяльність учителя – батьків – школярів; типи колективів: шкільний – педагогічний – класний)

Управлінська система школи представлена такими рівнями:

 • Перший рівень директор школи. Цей рівень визначає стратегічні напрями розвитку школи.
 • Другий рівень заступники директора школи, шкільний психолог, соціальний педагог, а також органи і об'єднання , що беруть участь у громадсько-державному управлінні школою.
 • Третій рівень вчителі, вихователі, класні керівники. Всі вони виконують управлінські функції по відношенню до учня.
 • Четвертий рівень учні, органи класного і загальношкільного самоврядування.

Управлінські дії заступника директора з навчально-виховної роботи

 • Управлінські дії заступника директора з навчально-виховної роботи
 • Організовує і контролює процес навчання школярів, їх загальноосвітню і трудову підготовку, всебічний розвиток і поведінку.
 • Контролює виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів.
 • Здійснює керівництво методичною роботою з учителями школи.
 • Складає і контролює розклад уроків, графіки факультативних і гурткових занять, контрольних, проведення лабораторних робіт,навчальних екскурсій.
 • Відповідає за звітність із питань навчально-виховного процесу.
 • Організовує методичну роботу предметних комісій та методичних об'єднань, діяльність шкіл передового досвіду кращих педагогів.
 • Контролює роботу шкільної бібліотеки, роботу психологічної служби школи

Поняття плану та планування

 • План – це
 • проект діяльності школи
 • система скоординованих рішень
 • порядок дій для досягнення певної мети

Порівняння традиційного та інноваційного підходів до планування

 • Традиційний підхід
 • розробка перспективного плану
 • одноосібне планування
 • планування в умовах заданих проблем
 • планова основа управління
 • складання планів самоосвіти учителів
 • Інноваційний підхід
 • розробка програми розвитку, цільових проектів
 • залучення колективу до складання планів, програм розвитку, цільових проектів
 • планування в умовах вільного вибору цілей та задач, визначення місії школи
 • концептуальна основа управління
 • складання планів досліджень, саморозвитку вчителів

Принципи планування

 • Цілевстановлення визначення мети діяльності школи, передбачення кінцевого результату
 • Науковості - врахування вимог суспільства до освіти, впровадження наукових досягнень у педагогічну діяльність колективу
 • Конкретності – планування конкретної роботи
 • Послідовності – врахування результатів роботи за попередні роки
 • Демократизму – залучення до розробки і реалізації планів роботи школи учителів, батьків, учнівського самоврядування
 • Диференціації – визначення найбільш актуальних проблем в діяльності, виділення головних найсуттєвіших завдань
 • Педагогічної доцільності врахування соціального замовлення на особистість як члена суспільства
 • Об'єктивності – планування роботи школи на даних діагностики стану та результативності функціонування школи
 • Координації – узгодження всіх видів планування окремих підрозділів школи з метою забезпечення єдності дій колективу
 • Обов’язкові види планів
 • згідно Орієнтовній програмі здійснення внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному закладі
 • (лист МОНУ від 07.08.2013 р. № 1/9-533)
 • План роботи ЗНЗ
 • Робочий навчальний план
 • Календарне планування вчителів
 • Плани роботи адміністрації
 • Плани роботи класних керівників, методичних об'єднань, соціально-психологічної служби
 • Поурочні плани вчителів

Елементи планування

 • результати – визначення мети і завдань
 • засоби – вибір тактики, тобто програм, процедур, службовців досягненню мети і виконанню завдань
 • контроль – процес забезпечення того, що організація дійсно досягає своїх цілей
 • впровадження – ухвалення рішень і способи їх організації для виконання плану

Напрями діяльності, що можуть бути відображені в річному плані роботи школи  

 • Організація роботи школи – розподіл педагогічних доручень учителів, навчальне навантаження, облік дітей мікрорайону, розпорядок роботи гуртків, бібліотеки, лікарського кабінету, їдальні тощо
 • Забезпечення якості освіти, що відповідає державному стандарту
 • Робота з педагогічними кадрами – розподіл класного керівництва, організація внутрішньошкільної системи підвищення рівня педагогічної компетентності і педагогічної майстерності вчителів, графіки направлення на курси підвищення кваліфікації тощо.
 • Удосконалення процесу навчання й виховання учнів – поширення використання в практиці вчителів інтерактивних технологій навчання, комп’ютерних навчальних програм, засвоєння нових розвиваючих технологій
 • Робота педагогічної ради – тематика педрад, перелік актуальних проблем, питань, які можна винести на обговорення в логіці, що визначається концептуальною і аналітичною частиною плану
 • Робота з батьками – в основному участь батьківської громади в управлінні з метою покращення умов роботи школи, участь батьків у сумісному вихованні, корекція сімейного виховання, пропаганда педагогічних знань серед батьків
 • Внутрішньошкільний контроль – труднощі в плануванні цього напряму роботи виникають у зв’язку з тим, що об’єктів контролю багато, а можливості для його проведення обмежені. Багато перевірок здійснюється поверхнево, часто без перевірки виконання результатів контролю. Тому ці недоліки можна усунути за рахунок зменшення числа перевірок і покращення їх якості. У той же час у трирічний термін можна охопити системним контролем практично всі ланки діяльності школи.
 • Виховна робота школи
 • Зміцнення навчально-матеріальної бази школи

Робота з педагогічними кадрами - це методична робота, що проводиться на рівні навчального закладу.

 • Робота з педагогічними кадрами - це методична робота, що проводиться на рівні навчального закладу.
 • Мета: підвищення фахової майстерності педагогічних працівників
 • (підвищення рівня професійної компетентності педагога).

Напрями методичної роботи:

 • кадрове  та науково-методичне  забезпечення    навчально-виховного  процесу;
 • сприяння  розвитку  в  учителів  умінь  і  навичок самостійної  роботи  з  метою  неперервного  підвищення  своєї 
 • кваліфікації та  вдосконалення  педагогічної  майстерності;
 • розвиток  творчих  здібностей  педагогів; 
 • організація роботи  з педагогами щодо підвищення рівня їх дидактичної компетентності;
 • надання  допомоги  вчителям у  апробації та  впровадженні  інноваційних  технологій  у  навчально-виховний  процес;
 • стимулювання  ініціативи  та творчості  членів  педколективу;
 • забезпечення  теоретичної,  психологічної,  методичної  підтримки 
 • вчителів;
 • проведення  системних  методичних  заходів,  спрямованих  на 
 • розвиток  творчих можливостей   педагогів;
 • дисемінація педагогічного  досвіду (виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження).

Річний план методичної роботи

 • Серпневі педагогічні зустрічі.
 • Огляд навчальних кабінетів.
 • Методичний тиждень:
 • інструктивно-методнчні наради;
 • консультації для вчителів;
 • організація самоосвіти для вчителів
 • Допомога  в  організації  та 
 • проведенні шкільних  семінарів, 
 • організації роботи методичних об'єднань:
 • психолого-педагогічного  семінару;
 • проблемного  семінару;
 • семінару – практикуму  по роботі з обдарованими дітьми;
 • методичного  семінару; 
 • МО вчителів початкових класів;
 • МО вчителів природничо-математичного  циклу;
 •  
 • МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу;    
 • МО класних керівників.
 • Діагностування вчителів.
 • Проведення  шкільних предметних олімпіад  з  базових  дисциплін.
 • Охоплення курсовою підготовкою вчителів  школи.
 • Методичні консультації (за планом).
 • Місячник  ефективного педагогічного досвіду.
 • Проведення методичних нарад
 • Методичні сесії.
 • Проведення атестації вчителів.
 • Діагностика вчителів.
 • Моніторингові  дослідження.

План роботи заступника директора з НВР

 • Звіт про методичну роботу за минулий навчальний рік.
 • Заняття  з  методичним  активом.
 • Участь у роботі шкільних методичних об'єднань з метою надання  необхідної допомоги.
 • Координація роботи бібліотеки по забезпеченню учнів навчальною літературою.
 • Контроль за навчально-виховним  процесом у навчальному закладі.
 • Контроль за веденням шкільної документації.
 • Організація роботи з обдарованими дітьми.
 • Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.
 • Участь учителів у методичних заходах.
 • Організація проходження курсів підвищення кваліфікації учителів.
 • Організація та проведення позаурочних методичних заходів.
 • Проведення методичних сесій.
 • Організація і проведення внутрішньошкільного моніторингу тощо.  

План роботи предметного методичного об’єднання

 • Аналіз роботи М/О за минулий навчальний рік:
 • завдання, що були поставлені;
 • отримані результати (результати підсумкової атестації , ЗНО, підсумки атестації, виконання програм, рівень вихованості учнів, тощо);
 • діагностика ступеня навченості та результатів зрізів знань, підсумків семестру, навчального року;
 • діяльність вчителя з удосконалення професійної майстерності (підвищення кваліфікації, самоосвіта, участь у науково-методичній роботі, професійна результативність);
 • обґрунтованість вибору варіанта навчально-методичного забезпечення;
 • стан виховної роботи в урочний та позаурочний час.
 • В плані необхідно виділити пріоритети:
 • підвищення якості навчання;
 • підвищення якості викладання;
 • удосконалення виховного процесу, спрямованого на розвиток дитини.

Основні пункти плану роботи М/О

 • робота щодо ознайомлення учителів з нормативно-правовими документами, новинками методичної і спеціальної літератури;
 • проведення роботи по складанню рекомендацій, пам'яток, алгоритмів вивчення найбільш складних тем програми;
 • розгляд питання щодо формування, вивчення та використання ефективного педагогічного досвіду.
 • Можна запланувати:
 • взаємовідвідування уроків, надання допомоги молодим спеціалістам, здійснення наставництва;
 • підготовку атестаційних матеріалів;
 • організацію виставок дидактичних матеріалів, конспектів уроків, наочності, творчих робіт учнів;
 • позакласну роботу з предмета.

Андрагогічні аспекти в роботі з педагогами навчального закладу

 • Андрагогічні аспекти в роботі з педагогами навчального закладу
 • 1. Заступник директора з НВР організує ефективну роботу з професійного розвитку, перш за все, дорослих людей, тому методична робота з педагогами має бути орієнтована на індивідуальні запити і можливості учителів.
 • 2. Основою процесу професійного розвитку стає педагогічний досвід учителя, дидактичні знання, теоретичні знання з предмету, знання методики навчання з певного предмету.
 • 3. Провідною ідеєю професійного розвитку має бути ідея неперервного навчання, тому методична робота з педагогами навчального закладу має плануватися у динаміці.
 • 4. В організації внутрішньошкільної роботи з педагогами мають переважати співпраця та співтворчість (групова, у т.ч. проектна діяльність), індивідуальні форми роботи.

Компететнісно орієнтована навчальна діяльність педагога передбачає такі дії:

 • використання інтерактивних технологій; 
 • проведення нестандартних уроків; 
 • організацію дослідної роботи;
 •  стимулювання самоосвітньої діяльності учнів; 
 • відстеження динаміки розвитку учнів; 
 • пропаганду досягнень науки та культури; 
 • підбір завдань , які вимагають використання додаткових джерел інформації; 
 • проведення консультацій з пошуку необхідної інформації; 
 • навчання прийомам складання плану, написання конспектів, вмінню виділяти головне; 
 • використання методу проектів; 
 • стимулювання висловлювання власних думок ; 
 • використання діалогічних методів у роботі ; 
 • розробку завдань різного рівня ; 
 • створення проблемних ситуацій ; впровадження методів самооцінки і взаємоперевірки

Як будувати роботу з педагогами щодо підвищення рівня професійної компетентності?

 • 1. Спонукати учителів до рефлексії (постійного аналізу власної педагогічної діяльність):
 • навіщо?
 • що саме?
 • чому так?
 • що необхідно робити?
 • як це роблять інші?
 • які є рекомендації з цього приводу?
 • як можна оцінити мою педагогічну діяльність?
 • що мені особисто необхідно зробити для підвищення рівня педагогічної майстерності?
 • 2. Удосконалювати педагогічну майстерність
 • через систему методичної роботи навчального закладу,
 • в основу якої має бути покладений індивідуальний підхід, тобто гнучке використання різних форм і методів роботи з педагогами, спрямованими на результат.

3. Спрямовувати самоосвіту педагога, яку необхідно розглядати як власну цілеспрямовану пізнавальну діяльність

 • Її основні мотиви:
 • - щоденна робота з інформацією
 • - бажання творчості
 • - стрімкий ріст сучасної науки, особливо психології та педагогіки
 • - зміни, які відбуваються в житті суспільства
 • - конкуренція
 • - суспільна думка
 • - матеріальне стимулювання
 • - інтерес – вчитися просто дуже цікаво.
 • Умови здійснення самоосвіти:
 • - здійснюється добровільно
 • - свідомо
 • - планується, керується та контролюється самою людиною.
 • 4. Відстежувати результати роботи педагога
 • через систему
 • моніторингу та
 • самомоніторингу
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка