Службові твори та їх реєстраціяСкачати 35,78 Kb.
Дата конвертації10.12.2016
Розмір35,78 Kb.
 • Державна служба інтелектуальної власності України
 • Службові твори
 • та їх реєстрація
 • Семінар “Менеджмент інтелектуальної власності ВНЗ”
 • 25 квітня 2016 року, м. Київ
 • Пісоченко В.С.
 • http://sips.gov.ua/ v.pisochenko@sips.gov.ua

Основні НПА

 • Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів;
 • Цивільний Кодекс України (Книга IV, глави 35-46, глава 75 розпорядження майновими правами ІВ);
 • Податковий Кодекс України
 • Кодекс законів про працю
 • Закон України “Про авторське право і суміжні права”
  • Підзаконний нормативно правовий акт
 • Постанова про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір (від 27.12.2001 № 1756)
  • Судові рішення
 • Постанова №5 Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав»
 • Постанова №12 Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Службовий твір

 •   
 • ст. 1 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»:
 • службовим твором – є твір, що створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Роботодавець та працівник

 •   
 • 14.1.222 ПКУ роботодавецьюридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та несе обов'язки із сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами.
 •  
 • 14.1.195 ПКУ працівник - фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем  трудовим договором (контрактом) відповідно до закону.
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Трудовий договір

 •   
 • Стаття 21. Трудовий договір
 • Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
 • Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Цивільно-правова угода

 •   
 • Цивільно-правова угода — угода між фізичною особою (фізичними особами) і іншою фізичною особою (фізичними особами) або юридичною особою (юридичними особами), або між юридичною особою (юридичними особами) і іншою юридичною особою (юридичними особами) направлена на виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин.
 • Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 208 ЦКУ такі договори між фізичною та юридичною особою мають укладатися в письмовій формі. Відносини, що виникають з укладенням таких договорів, є цивільно-правовими і регулюються нормами цивільного права.
 • Розмір винагороди за надані послуги чи виконані роботи, порядок і терміни її виплати на відміну від заробітної плати (за трудовим договором) установлюються самим договором. Підставою для виплати такої винагороди є акт здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг).
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Основна ознака, яка відрізняє трудові відносини від підрядних

 •   
 • Основна ознака, яка відрізняє трудові відносини від підрядних, — те, що трудове законодавство регулює процес трудової діяльності, її організацію. А за цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату. Підрядник, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує і виконує свою роботу.
 •  
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Немайнові права автора

 • ч. 1, ст. 429 Цивільного кодексу України:
 • особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об’єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.
 • ч. 1, ст. 16 Закону України “Про авторське право і суміжні права”:
 • авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору.
 • Державна служба інтелектуальної власності України
 • п. 24 Постанова №5 Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010:
 • якщо твір створено у порядку виконання працівником трудового договору (контракту) і в межах строку його дії, тобто при виконанні службових обов’язків і за службовим завданням роботодавця, то особисті немайнові права автора твору належать працівникові; вони є невідчужуваними.
 • п. 35, 37 Постанова №12 Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012:
 • - особисті немайнові права не відчужуються залишаються за авторами;
 • - закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір не означає припинення особистих немайнових прав, які діють безстроково.
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Майнові права інтелектуальної власності на твір

 • ст. 440 Цивільного кодексу України:
 • Майновими правами інтелектуальної власності на твір є:
 • 1) право на використання твору;
 • 2) виключне право дозволяти використання твору;
 • 3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;
 • 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
 • Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Належність майнових права на службовий твір

 • ч. 2, ст. 429 Цивільного кодексу України:
 • майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.
 • п. 24 Постанова №5 Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010:
 • якщо в трудовому або цивільно-правовому договорі між працівником і роботодавцем (юридичною або фізичною особою, де або в якої він працює) не передбачений інший порядок здійснення майнових прав на створений вказаний об’єкт, то вони мають спільні права як на отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, так і на використання такого об’єкта. Порядок здійснення майнових прав на такий об’єкт може бути врегульований цивільно-правовим договором (договір про розподіл майнових прав).
 • у разі передання (відчуження) працівником роботодавцю всіх майнових прав на твір, створений ним у порядку виконання трудового договору, працівник втрачає ці права, залишаючись носієм особистих немайнових прав.
 • Державна служба інтелектуальної власності України
 • п. 35 Постанова №12 Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 :
 • якщо твір створено (здійснено, вироблено) за службовим завданням роботодавця та за його рахунок або в порядку виконання службових обов'язків, передбачених трудовим договором (контрактом) то у відповідності із статтею 429, ЦК України виключні майнові права на цей об'єкт інтелектуальної власності належать сторонам такого договору спільно, якщо інше не встановлено договором;
 • Права на твори, створені поза межами трудового договору чи службового завдання, не можуть вважатися переданими роботодавцеві чи замовникові на підставі закону; наприклад, здійснені працівником ілюстрації до твору, створеного у процесі виконання службового завдання, не розглядатимуться як службові твори, якщо вони не передбачені таким завданням чи трудовим договором (контрактом) з роботодавцем. Межі службового завдання в разі виникнення спору визначаються з урахуванням як змісту трудового договору (контракту), так і інших документів, що визначають обсяг службових обов'язків працівника (посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, службових записок тощо).
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Винагорода

 • ч. 3, ст. 16 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»:
 • за створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.
 • Державна служба інтелектуальної власності України

п. 24 Постанова №5 Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010:

 • п. 24 Постанова №5 Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010:
 • за створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. При цьому трудовим договором між ними може передбачатися умова щодо укладення цивільно-правового договору про створення об’єкта авторського права і (або) суміжних прав та обов’язок працівника щодо сповіщення про створення такого об’єкта. 
 • виплата працівникові заробітної плати не є тотожною виплаті йому авторської винагороди за створений твір у зв’язку з виконанням трудового договору, оскільки заробітна плата — це винагорода за виконану роботу залежно від певних умов, а авторська винагорода — це всі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за використання їх творів, які охороняються в межах, встановлених авторським правом. У разі, коли між сторонами не досягнуто згоди щодо розміру авторської винагороди, суди при обчисленні такої винагороди мають керуватися положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних
 • Державна служба інтелектуальної власності України
 • п. 35 Постанова №12 Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 :
 • розмір і порядок оплати винагороди за кожний спосіб використання службового твору встановлюються договором творця з роботодавцем. Такий договір може бути: трудовим (із зазначенням у ньому положень про розподіл виключних майнових прав на твір між роботодавцем і автором чи іншим творцем, розміру винагороди, переліку службових обов'язків зі створення певного твору чи творів, характеру службового завдання тощо).
 • Зазначені документи виступають як засоби доказування у відповідних справах. У разі коли сторонами не досягнуто згоди щодо розміру винагороди, суду у вирішенні спору слід керуватися положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Об’єкти АП

 • ст. 8 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»:
 • об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:
 • літературні письмові твори наукового, технічного характеру, бази даних, комп’ютерні програми, твори образотворчого мистецтва, твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори різьблення, ливарства ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи техніки та інших сфер діяльності
 • передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Види реєстрацій авторського права і договорів

 • Державний реєстр свідоцтв авторського права:
 • Реєстрація авторського права на твір;
 • Реєстрація авторського права на службовий твір
 • Державний реєстр договорів:
 • Реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір:
 • - договори про передачу виключного або невиключного права на використання твору;
 • - договори про передання (відчуження) майнових прав на твір
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Документи потрібні для реєстрації авторського права на твір

 • Розділ ІІ (п. 6) Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»:
 • заявка на реєстрацію авторського права на твір повинна містити: 
 • • заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою). Примітка: об’єкти авторського права у п.3 заяви зазначаються відповідно до ст.8 Закону;  • примірник твору (у матеріальній формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку);  • документ, що свідчить про факт i дату оприлюднення твору (за наявності);  • документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права, або копію документа, що підтверджує наявність пільг;  • документ про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує наявність пільг;  • довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Документи потрібні для реєстрації авторського права на службові твори

 • Заявка на реєстрацію авторського права на службовий твір, крім перерахованих вище матеріалів, повинна містити цивільно-правовий договір, що не суперечить вимогам ч. 1, ст. 1107 (наприклад: договір про розподіл майнових прав на твір тощо), до якого додаються:
 • 1) належним чином завірена копія трудового договору (контракту) з працівником, та/або службового завдання, тощо;
 • 2) акт про виконання робіт що стосується створення такого твору, за умови, якщо такий акт є невід’ємною частиною цивільно-правового договору, та, у разі наявності, наказ про склад працівників, які задіяні для створення такого твору.
 • У разі якщо майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у порядку виконання трудового договору, належать працівникові, який створив цей твір, та юридичній або фізичній особі у якої він працює, спільно, заявка повинна містити:
 • 1) належним чином завірену копію трудового договору (контракту) з працівником, та службового завдання, тощо;
 • 2) у разі наявності наказ про склад працівників, які задіяні для створення такого твору.
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Документи потрібні для реєстрації договорів, які стосуються права автора на твір

 • Розділ ІІ (п. 7) Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»:
 • заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, повинна містити:
 • • заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою). Примітка: об’єкти авторського права у п.3 заяви зазначаються відповідно до ст.8 Закону; • примірник твору (у формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку);  • примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права на твір (відповідно до ст.31 Закону), або примірник авторського договору про передачу права на використання твору (відповідно до ст. 32, 33 Закону);  • документ, що підтверджує наявність майнових прав, що передаються (за необхідності);  • документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації договору;  • довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.
 • Державна служба інтелектуальної власності України

Переваги реєстрації АП та договорів:

 • Механізм захисту у боротьбі з неправомірним використанням об’єктів АП.
 • Доказ АП, особливо якщо твір не було оприлюднено.
 • Депонування (зберігання) творів протягом строку охорони АП
 • Дата створення твору та подання твору на реєстрацію – незаперечний факт існування твору на момент подання заявки.
 • Публікація відомостей про твір в офіційному бюлетені.
 • Наявність свідоцтва при поданні твору потенційному користувачу.
 • Переваги при укладанні угод.
 • Переваги при участі в тендерах.
 • Засвідчення законності укладеного договору (рішення).
 • Цей перелік не є вичерпним 
 • Державна служба інтелектуальної власності України
 • Державна служба інтелектуальної власності України
 • Щиро дякую за Вашу увагу!!! 
 • Пісоченко В.С.
 • http://sips.gov.ua/ v.pisochenko@sips.gov.ua
 • Державна служба інтелектуальної власності України


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка