Спеціальність: біологіяСкачати 157,36 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір157,36 Kb.
БІОЛОГІЯ

Спеціальність: БІОЛОГІЯ


Кваліфікація – 6.070400 бакалавр біології


Qualification – 6.070400 Bachelor of Biology


Кваліфікація - 8.070402 магістр біології


Qualification – 8.070402 Master of Biology


Цикл фундаментальних та професiйно-орiєнтованих дисциплiн


Біологія індивідуального розвитку

Biology of Individual Development

Біометрія.

Biometrics.

Біофізика

Biophysics

Біохімія

Biochemistry

Вища математика....... Основи математичного аналізу

Higher Mathematics. Fundamentals of mathematical analysis

Вірусологія

Virology

Генетика

Genetics

Загальна біологія

General Biology

Загальна та неорганічна хімія

General and Inorganic Chemistry

Загальна фізика

General Physics

Зоологія безхребетних

Zoology of the Spineless

Зоологія хордових.

Zoology of the Chord.

Інформатика

Computer Science

Мікробіологія

Microbiology

Молекулярна біологія

Molecular Biology

Органічна хімія-1

Organic Chemistry-1

Органічна хімія-2 (Екологічна хімія)

Organic Chemistry-2 (Environmental Chemistry)

Основи загальної екології

Fundamentals of General Ecology

Основи фізичної та колоїдної хімії.

Fundamentals of Physical and Colloidal Chemistry

Фізіологія людини і тварини

Human Physiology and Physiology of Animals

Фізіологія рослин

Plant Physiology

Цитологія і гістологія

Cytology and HistologyВибіркові навчальні дисципліни

Анатомія людини

Human Anatomy

Анатомія рослин

Anatomy of Plants

Біоенергетика

Bioenergetics

Біоіндикація

Bioindication

Біоіндикація

Biological Identification

Біологічні основи інфекційних процесів


Biological principles of Infectious Process.

Біологія статевих клітин

Biology of Reproductive Cells

Біологія стресу

Biology of Stress

Біонеорганічна хімія

Bioinorganic Chemistry

Біосистематика

Біохімія адаптації клітин.Biosystematics

Biochemistry of Cell Adaptation.Біохімія білків та ферментів

Biochemistry of Proteins and Ferments

Біохімія вільнорадикальних процесів.

Biochemistry of Free-Radical Processes

Біохімія вітамінів та гормонів

Biochemistry of Vitamins and Hormones

Біохімія ліпідів.

Biochemistry of Lipids.

Біохімія стресу.

Biochemistry of Stress

Ботаніка

Botany

Високоефективні фізико-хімічні методи аналізу

Physicochemical Methods of Analysis

Вступ до біології

Introduction into Biology

Вступ до органічної хімії

Introduction to Organic Chemistry.

Гематологія

Hematology

Генетика людини

Human Genetics

Геоботаніка

Plant Geography

Еволюційна теорія

Evolution Theory

Екологія

Ecology

Ендокринологія

Endocrinology

Ентомологія

Entomology

Загальна вірусологія

General Virology

Загальна генетика

General Genetics

Загальна мікробіологія

General Microbiology

Зоологія

Zoology

Імунологія

Immunology

Імунологія пухлин.

Tumor Immunology

Імунотерапія.

Immunotherapy.

Інструментальний метод аналізу

Instrumental Methods of Analysis

Інструментальні методи аналізу

Instrumental Methods of Analysis in Biology

Інформатика.

Information Science.

Історія біології

History of Biology

Квантова хімія

Quantum Chemistry

Клінічна біохімія (лабор)

Clinical Biochemistry (Laboratory Course)

Космічна біологія та дистанційні методи досліджень

Space Biology and Methods of Remote Research

Культура клітини (лабор)

Cell Culture (Laboratory Course)

Лікарські рослини

Officinal Plants

Методи біохімічних досліджень

Methods of Biochemical Research

Методика викладання біології

Teaching of Biology

Механізми клітинного гомеостазу

Mechanisms of Cell Homeostasis

Моделювання біологічних систем

Modeling of Biological Systems

Навчально-науковий семінар

Study Scientific Seminar

Основи ботаніки

Fundamentals of Botany

Основи гідрології

Fundamentals of Hydrology

Основи грунтознавства

Fundamentals of Soil Science

Основи зоології

Fundamentals of Zoology

Основи імунології

Principles of Immunology

Основи природоохоронної діяльності

The Fundamentals of Nature Protection Activity

Основи сексології

Principles of Sexology

Основи хімічної технології

Fundamentals of Chemical Technology

Палеоботаніка

Paleobotany

Паразитологія

Parasitology

Популяційна генетика

Population Genetics

Радіобілогія

Radiobiology

Радіобіологія та радіоекологія

Radiobiology and Radioecology

Репродуктивна біологія

Reproductive Biology

Рослинний світ України.

Plant World of Ukraine.

Систематика вищих рослин

Taxonomy of Complex Plants (Embryophyta, Cormophyta, Telomophyta)

Систематика нижчих рослин

Systematization of Thalophites

Спектральні методи досліджень

Spectral Research Methods

Фізико-хімічні методи аналізу

Physicochemical Methods of Analysis

Фізіологія збудливих систем.

Physiology of Inflammatory Systems.

Хімія високомолекулярних сполук

Chemistry of Complex Molecular Components

Хімія елементарних органічних сполук

Chemistry of Elementary Organic Components

ПрактикаДослідницька

Research Practice

Навчальна (польова біологічна)

Biological Fieldwork

Педагогічна

Teaching Practice
МАГІСТЕРСЬКІ КУРСИ

Англійська мова

English

Біобезпека новітніх технологій.

Biosafety of Modern Thechnologies.

Біоенергетика

Bioenergetics

Біоетика.

Bioethics.

Біологія морфогенезу.

Biology of Morphogenesis.

Біосенсори.

Biosensors.

Біосинтез та модифікація білків

Biosynthesis and Protein Modifications

Біотехнологія та генна інженерія

Bio-Resource and Gene Engineering

Біохімія (практикум)

Biochemistry (Laboratory Course)

Біохімія вітамінів

Biochemistry of Vitamins

Біохімія вітамінів та коферментів

Biochemistry of Vitamins and Coenzymes

Біохімія ксенобіотики.

Xenobiotic Biochemistry

Біохімія рослин

Biochemistry of Plants

Генетика людини

Human Genetics

Генетика мікроорганізмів

Microorganisms Genetics

Генетика рослин.

Plant Genetics.

Геноміка

Genomics

Гормональна регуляція метаболізму

Metabolic Regulation by Hormones

Еволюційна цитофізиологія

Evolutional Cytophysiology

Загальна психологія

General Psychology

Клітинні основи самовідновлюваних систем

Cellular Base of Self-Reproductive Systems

Магнетичні методи в біології

Magnetic Techniques in Biology

Мембранологія

Membrane Structure and Functions

Методи кінетичного аналізу у фізико-хімічній біології

Methods of Kinetic Analysis in Physical and Chemical Biology

Методика викладання біології

Teaching of Biology

Методика наукових досліджень

Methodology of Scientific Research

Механізми внушньоклітинної сигналізації

Cellular Signaling Mechanisms

Механізми імунного гомеостазу.

Mechanism of Immune Homeostasis.

Механізми канцерогенезу

Carcinogenesis Mechanisms

Молекулярна імунологія.

Molecular Immunology.

Молекулярна фізіологія клітин

Molecular Cell Physiology

Молекулярні основи проліферації

Molecular Base of Proliferation

Молекулярно-клітинні основи самовідновних систем.

Molecular-Cell Fundementals of Self-recovery systems.

Науково-дослідна практика зі спеціальності.

Scientific-research Training for Speciality.

Науково-дослідний семінар

Research Seminar

Охорона праці в галузі.

Protection of Labor Conditions

Оцінка ризику біосистем.

Risk Evaluation of Biosystems.

Педагогіка вищої освіти

Pedagogy of Postsecondary Education

Педагогічна практика

Pedagogical Internship

Радіаційна біохімія

Radiation Biochemistry

Регуляція метаболізму клітин

Cell Metabolism Regulation

Скелетні структури клітини

Skeleton Cell Structures

Спектральний аналіз у фізико-хімічній біології

Spectral Analysis in Physical and Chemical Biology

Сучасний імунохімічний аналіз.

Contemporary Immunochemical Assay.

Фізико-хімічні методи (практикум)

Physical and Chemical Techniques (Laboratory Course)

Фізіологія та біохімія морфогенезу

Physiology an Biochemistry of Morphogenesis

Фізіологія та біохімія стресу

Physiology and Biochemistry of Stress

Філософські проблеми біології

Philosophical Aspects of Biology

Формування білкових структур

Protein Structures Correlation

Цитохімія та цитогенетика (практика)

Cytochemistry and Cytogenetics


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка