Стан та рекомендації з підвищення ефективності менеджменту на підприємстві «ват “Маяк”» Виконала: ст гр. Мом-10Скачати 37,53 Kb.
Дата конвертації06.12.2016
Розмір37,53 Kb.

Стан та рекомендації з підвищення ефективності менеджменту на підприємстві «ВАТ “Маяк”»

Виконала:

ст.гр. Мом-10

Маріянко А.А.

Науковий кервник : к.е.н., доцент, проф. Лесько О.Й.

Slide Title


МЕТА:

обґрунтування теоретичних, методичних і практичних засад ефективного менеджменту підприємства та розробка заходів щодо його удосконалення.ЗАВДАННЯ:

- розкрити сутність поняття “ефективність менеджменту”;

- розглянути та проаналізувати різні методики оцінювання ефективності менеджменту;

- провести обґрунтування вибору оптимального підходу до оцінювання ефективності менеджменту на підприємстві;

- дослідити та провести оцінювання сучасного стану ефективності діяльності підприємства ПАТ “Маяк”;

- розробити рекомендації щодо підвищення ефективності менеджменту та визначити пріоритетні напрямки по вдосконаленню ефективності діяльності підприємства ПАТ “Маяк”.ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

система ефективності менеджменту на підприємстві.ПРЕДМЕТ:

теоретико-методичні та практичні засади ефективного менеджменту підприємства та розробка рекомендацій з підвищення ефективності менеджменту на ПАТ “Маяк”.


Підходи до розуміння сутності за змісту поняття “ефективність менеджменту”


Джерело

Визначення

Тейлор Ф.

Ефективність менеджменту - це забезпечення максимального прибутку для підприємця у поєднанні з максимальним добробутом для кожного зайнятого в підприємстві працівника.

Мескон М., Альберт М., Ходоурі Ф.

Кінцевий результат управління називають ефектом управління. Ефект є результатом здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення виробництва, бізнесу і організації в цілому.

Іванов А. П.

Ефективність менеджменту – це результативність функціонування системи і процесу управління як взаємодії керованої і керуючої систем, тобто інтегрований результат взаємодії компонентів управління.

Коротков Е. М.,

Бєляєв А. А.,

Жернакова М. Б.

Ефективність менеджменту – це зіставлення спожитих ресурсів з отриманим результатом.

Кузнєцова В. А.,

Магомедалієва О. В.

Ефективність менеджменту є складовою частиною економіки управління, яка включає розгляд: управлінського потенціалу; витрат на управління; характеру управління праці; ефективності управління.

Рульєв В. А.,

Гуткевич С.О.

Ефективність менеджменту – це результативність управлінської діяльності, що визначається як відношення отриманих результатів від реалізації певних управлінських важелів в організації до витрат, які супроводжують їх одержання.

Рисунок 1 – Модель взаємозв’язку видів ефективності та факторів, що впливають на їх рівень

Рисунок 1 – Модель взаємозв’язку видів ефективності та факторів, що впливають на їх рівень


Індивідуальна

Групова ефективність

Організаційна ефективність

Фактори

Здібності

Вміння

Знання


Стосунки

Мотивація

Стрес

Фактори

Взаємозв’язок

Лідерство

Структура

Статус

Ролі


Норми

Фактори

Зовнішні умови

Технологія

Вибір стратегії

Структура

Процеси


Культура

Продуктивність

Якість

ЕфективністьГнучкість

Задоволеність

Конкурентоздатність

Розвиток


Виживання

Критерії

Коротко-


терміновий

Середньо-

терміновий

Довго-


терміновий

Час

Рисунок 2 – Часова модель ефективності

Фактори, які необхідно враховувати при оцінюванні ефективності менеджменту


Критерії

Чинники

1. Відповідність зовнішньому середовищу

1.1. Цілі основних зацікавлених груп у виробничо-господарській діяльності підприємства (акціонери, споживачі, конкуренти, державні органи влади і т.д.).

1.2. Зміни у зовнішньому середовищі підприємства

2. Підходи та політика системи менеджменту щодо інституцій (обмежень) внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства

2.1. Інституції – це правила гри в суспільстві або точніше – придумані людьми обмеження, які спрямовують людську взаємодію у певне річище. І як наслідок, вони структурують стимули в процесі людського обміну – політичного, соціального і економічного. Велику частину обмежень встановлюють самі зацікавлені групи для захисту власних інтересів.

3. Ефективність організаційної структури

3.1. Найбільш повне і стійке досягнення кінцевих цілей системи управління при відносно менших витратах на її функціонування.

3.2. Чіткий розподіл обов’язків та персональної відповідальності.4. Швидкість та рішучість

4.1. Швидке та неупереджене реагування на зміну у зовнішньому середовищі.

5. Ефект часу

5.1. Для оцінки ефективності менеджменту доцільно використовувати динамічні моделі та показники, які відображають минулі, поточні та майбутні результати діяльності організацій.

6. Рівень “тінізації” сфери діяльності організації

6.1. В кожній країні існує тіньовий сектор економіки. Відмінність полягає у величині цього сектору залежно від країни та галузі. Існування цього сектору спричинене формальними та неформальними обмеженнями, а також рівнем розвитку підприємницької та корпоративної культури. Тому реальні результати, з урахуванням отриманих менеджментом результатів в “тіні”, істотно можуть відрізнятися від фактичних.

Динаміка основних економічних показників діяльності ПАТ «Маяк»


Показники

Роки

Відхилення:

2011

2012

2013

2012 від 2011 року

2013 від 2012 року

абсол. знач.

в %

абсол. знач.

в %

1. Загальна вартість майна, тис.грн

87505

90749,5

86297

3244,5

3,7

-4452,5

-4,91

2. Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

190037

135712

130740

-54325

-28,59

-4972

-3,66

3. Чистий дохід, тис. грн.

164861

135712

130740

-29149

-17,68

-4972

-3,66

4. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

140724

122726

116212

-17998

-12,79

-6514

-5,31

5. Чистий прибуток,тис. грн.

5731

1340

-7039

-4391

-76,62

-8379

-525,3

6. Вартість основних виробничих фондів, тис. грн..

50078,5

47304,5

46982

-2774

-5,54

-322,5

-0,68

7. Власний капітал, тис. грн.

56895

60140,5

55807

3245,5

5,7

-4334

-7,21

8. Залучений капітал, тис. грн.

30610

30609

30490

-1

-0,003

-119

-0,39

9. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

835

861

647

26

3,11

-214

-24,85

10. Фонд оплати праці, тис. грн

25708

25840

28898

132

0,51

3058

11,83

11. Фінансовий результат від операційної діяльності, тис.грн

13595

8264

-1837

-5331

-39,21

-10101

-122,2

12. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис.грн

8742

2996

-6484

-5746

-65,73

-9480

-216

13. Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,13

0,07

0,04

-0,06

-46,15

-0,03

-42,86

14. Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,02

0,01

0,05

-0,01

-50

0,04

500

Зміна прибутку та виручки від реалізації ПАТ «Маяк»

Таблиця 2– Динаміка зміни показників ліквідностіПАТ «Маяк»


Показники

Роки

Відхилення:

2011

2012

2013

2012 від 2011 року

2013 від 2012 року

абсол. знач.

в %

абсол. знач.

в %

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

0,35

0,34

0,35

-0,01

-2,86

0,01

2,94

Коефіцієнт фінансового ризику

0,54

0,51

0,55

-0,03

-5,56

0,04

7,84

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,41

0,44

0,41

0,03

7,32

-0,03

-6,82

Коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом

0,43

0,46

0,43

0,03

6,98

-0,03

-6,52

Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними оборотними коштами

0,94

0,9

0,89

-0,04

-4,26

-0,01

-1,11

Показники

Абсолютні величини

Зміни

(в порівнянні з попереднім роком)

2011

2012

2013

В абсолютних вимірниках

У питомій вазі

12-11

13-12

12-11

13-12

Коефіцієнт покриття

1,78

1,87

1,75

0,09

-0,12

5,06

-6,42

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,96

0,91

0,91

-0,05

0

-5,21

100

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,11

0,07

0,14

-0,04

0,07

-36,36

200

Таблиця 1– Динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості ПАТ «Маяк»

Таблиця 4– Динаміка показників ділової активності ПАТ «Маяк»


Таблиця 3 – Аналіз показників рентабельності ПАТ «Маяк» за 2012-2013 рр.

Показники

Роки

Відхилення:

2011

2012

2013

2012 від 2011 року

2013 від 2012 року

абсол. знач.

в %

абсол. знач.

в %

Рентабельність операційної діяльності

140,37

177,55

-1,34

37,18

26,49

-178,9

-0,755

Рентабельність звичайної діяльності

4,64

19,84

-4,56

15,2

427,59

-24,4

-22,98

Рентабельність господарської діяльності

3,04

0,89

-4,95

-2,15

-70,72

-5,84

-556,2

Коефіцієнт загальної рентабельності

14,64

9,57

11,11

-5,07

-34,63

1,54

16,09

Коефіцієнт рентабельності активів

6,55

1,48

-8,16

-5,07

-77,4

-9,64

-551,4

Коефіцієнт власного капіталу

10,07

2,23

-12,61

-7,84

-77,85

-14,84

-565,5

Рентабельність залученого капіталу

18,72

4,38

-23,09

-14,34

-76,6

-27,47

-527,2

Рентабельність витрат

17,15

10,58

12,5

-6,57

-38,31

1,92

18,15

Рентабельність продаж

3,48

0,99

-5,38

-2,49

-71,55

-6,37

-543,4

Показники

Роки

Відхилення:

2011

2012

2013

2012 від 2011 року

2013 від 2012 року

абсол. знач.

в %

абсол. знач.

в %

Фондовіддача (коефіцієнт оборотності основних засобів)

3,29

2,87

2,78

-0,42

-12,77

-0,09

-3,14

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

2,9

2,26

2,34

-0,64

-22,07

0,08

3,54

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

3,05

2,38

2,46

-0,67

-21,97

0,08

3,36

Швидкість обороту оборотних засобів

117,94

1509,5

146,63

27,99

27,99

-4,32

-2,86

Показник економічної ефективності управлінської праці

Показник економічної ефективності управлінської праці

Коефіцієнта ефективності управління

Продуктивність

праці


Темп росту продуктивності праці

Рисунок 3 – Професійно-кваліфікаційні характеристики керівника нового типу

Рисунок 4 – Спрощена модель процесу мотивації


Особисті якості: загальні риси характеру (талановитість, воля); організаційні та комунікативні якості; здатність адаптуватися до нових умов; постійне самовдосконалення

Поведінка: мужність; наполегливість; контактність; раціональність; самоконтроль; впевненість; тактовність; справедливість

Характеристика діяльності: реальна оцінка підлеглих; стратегічне мислення; вміння вести переговори; створення позитивного клімату; забезпечення зацікавленості підлеглих у якісній роботі

ЗНАННЯ

У сфері управління: володіння методами аналізу, планування, прогнозування, та обробки даних, організації та мотивації праці, управління, статистики, інформаційних технологій, психології

У сфері виробництва: відмінна компетентність у сфері маркетингу, фінансування, технології, адміністрування

У невиробничій сфері: знання основ економіки, політики, соціології, трудового права та соціального забезпечення

Внутрішні потреби

Спонукання або мотиви

Поведінку (дії)

Мети

ПідсиленняПослаблення

Задоволення

Незадоволення

викликають

які визначають

для досягненнядосягнення якої викликає

Рекомендації та пропозиції щодо покращення ефективності системи менеджменту на ПАТ «Маяк»


Найменування заходу, що пропонується, та його зміст

Орієнтовані витрати, тис.грн.

Очікуваний економічний ефект, тис.грн.

1. Підвищеняя рентабельність діяльності за допомогою нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції

7586

46017,4

2. Впровадження прогресивної системи стимулювання працівників

115

16881,2

3. Оновлення складу необоротних активів

10

13064

4. Задля підтримки конкурентоспроможності на зовнішньому ринку активізація інноваційної діяльності

6917

12694

Підсумок

14628

88656,6

Розробка заходів покращення стану охорони та умов праці


№ п/п

Виявлені недоліки

Заходи покращення умов праці

1

Завищені концентрації озону та оксиду азоту
  • Своєчасно провітрювати приміщення бухгалтерії;
  • Налагодити роботу вентиляції.

2

Недостатній рівень природного освітлення в приміщенні
  • Застосувати матеріали, що підвищують відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення;
  • Зняти сонцезахисні козирки;
  • Застосувати за необхідності штучне освітлення в приміщенні.

3

Надмірний рівень штучного освітлення
  • Зменшити кількість ламп у світильнику до 2 штук;
  • Замінити на люмінесцентні лампи нижчої потужності (наприклад ЛДУ 40).

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка