Страхування від нещасних випадків лектор – кандидат економічних наукСкачати 40,76 Kb.
Дата конвертації11.12.2016
Розмір40,76 Kb.

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

лектор – кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів

Кропельницька Світлана Орестівна


Тема:

План:


 • Суть страхування від нещасних випадків
 • Обов'язкове страхування від нещасних випадків. Характеристика основних видів.1. Суть страхування

від нещасних

випадків

Страхування від нещасних випадків (НВ) належить до ризикових видів страхування; його метою є страховий захист громадян на випадок втрати здоров'я або смерті внаслідок нещасного випадку.

 • Страхування від нещасних випадків (НВ) належить до ризикових видів страхування; його метою є страховий захист громадян на випадок втрати здоров'я або смерті внаслідок нещасного випадку.
 • Страхувальниками за цим видом страхування можуть бути юридичні особи або дієздатні громадяни, які уклали зі страховиком договір страхування.
 • Страховою подією за цим видом страхування є нещасний ви­падок, тобто будь-який раптовий, випадковий вплив на здоро­в'я застрахованого, який стався не з його вини та призвів до травми, інвалідності й смерті.

Система медичного страхування передбачає адміністративно-господарську самостійність лікувально-профілактичних установ, бездефіцитність їх фінансування, забезпечення соціальних га­рантій при наданні медичних послуг соціальне незахищеним про­шаркам населення.

Система медичного страхування передбачає адміністративно-господарську самостійність лікувально-профілактичних установ, бездефіцитність їх фінансування, забезпечення соціальних га­рантій при наданні медичних послуг соціальне незахищеним про­шаркам населення.

Медичне страхування або страхування здоро­в'я включає усі види страхування із захисту майнових інтересів страхувальників і застрахованих, пов'язані із розладом здоров'я та втратою працездатності. Безпосереднім інтересом страхуваль­ника (застрахованого) тут є можливість компенсації витрат на медичне обслуговування за рахунок коштів страховика. Медичне страхування здійснюється за рахунок відрахувань від прибутку підприємств або особових коштів населення шляхом укладання відповідних договорів.


Страховими випадками, за настання яких страховик повинен виконати зобов'язання, взяті при укладанні договору страхування від нещасних випадків, є:

• втрата застрахованою особою загальної працездатності;

• інвалідність;

• смерть застрахованої особи

внаслідок нещасного випадку.

Втрата працездатності має такі різновиди:

тимчасова втрата працездатності неспроможність за станом здоров'я, що підтверджується лікарем, виконувати робо­ту протягом відносно невеликого проміжку часу — до трьох місяців, після закінчення якого хворий повинен бути направле­ний на огляд для встановлення ступеня втрати загальної спроможності до праці.

часткова повна втрата загальної працездатності втрата кінцівок, зору, слуху або мови (прирівнюється до певного виду тілесних ушкоджень або іншого погіршення функцій організму);

постійна повна втрата загальної працездатності повна та абсолютна непрацездатність, яка не дозволяє застрахованій особі займатися будь-якою трудовою діяльністю та яка триває до кінця його життя;


ІНВАЛІДНІСТЬ

 • це соціальна недостатність (дезадаптація) внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров’я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.
 • Постраждалим від нещасного випадку може бути встановлена 1,2,3 групи інвалідності.

2. Обов'язкове страхування від нещасних випадків

Обов'язкове страхування від нещасних випадків здійснюється за трьома напрямками:

• обов'язкове страхування від нещасних випадків є одним із елементів системи соціального страхування і покриває ризики виробничого травматизму та професійних захворювань;

• обов'язкове державне страхування життя та здо­ров'я тих категорій державних службовців, чия професійна діяльність пов'язана з підвищеним ризиком нещасного випадку при виконанні своїх службових обов'язків;

• обов'язкове особове страхування пасажирів, які перевозяться автомобільним, повітряним, залізничним і вод­ним транспортом за міжміськими та туристичними маршрута­ми.


Види обов'язкового особис­того страхування від нещасних випадків:

 • особове страхування медичних і фармацевтичних пра­цівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними службових обов'язків;
 • особове страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, ша фінансуються з Дер­жавного бюджету України) та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
 • страхування спортсменів вищих категорій;
 • страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;
 • особове страхування від нещасних випадків на тран­спорті;

страхування працівників (крім тих, які працюють в уста­новах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;

 • страхування працівників (крім тих, які працюють в уста­новах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;
 • страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних науко­вих установ (крім тих, які працюють в установах і організа­ціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на ви­падок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з ви­конанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;
 • страхування персоналу ядерних установок, джерел іоні­зуючого випромінювання, а також державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках від ризику негативного впливу іонізуючо­го випромінювання на їхнє здоров'я за рахунок коштів ліцензіатів;
 • страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи та працівників Міністерства фінансів України, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку;
 • страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання волонтерської допомоги.

зайняті наданням медичної допомоги населен­ню, проведенням лабораторних і наукових досліджень з проблем ВІЛ- інфекції, виробництвом біологічних препаратів для діагно­стики, лікування і профілактики ВІЛ- інфекції та СНІДу.

При здійсненні обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків страхуванню підляга­ють працівники,

Страхові платежі вносяться в розмірі 0,01 неоподатковува­ного мінімуму доходів громадян за кожного застрахованого пра­цівника.

Загальна сума страхових платежів визначається страху­вальником з урахуванням фактичної чисельності працюючих осіб, посади яких віднесені до категорії медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випа­док інфікування вірусом імунодефіциту людини під час вико­нання ними професійних обов'язків, станом на 31 грудня.

Страховики виплачують страхові суми:


 • у разі смерті працівника від захворювань, зумовлених роз­витком ВІЛ-інфекції внаслідок інфікування вірусом імунодеф­іциту людини під час виконання ним професійних обов'язків, — у розмірі десятирічної заробітної плати померлого за останньою займаною ним посадою;
 • у разі визнання працівника інвалідом внаслідок інфіку­вання вірусом імунодефіциту людини підчас виконання ним про­фесійних обов'язків:

 • І групи — у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян;

  II групи — у розмірі 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  III групи — у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян.
 • у разі тимчасової втрати працездатності працівником внас­лідок інфікування вірусом імунодефіциту людини підчас вико­нання ним службових обов'язків — за кожну добу 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, але не більш як 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час тим­часової втрати працездатності протягом дії договору обов'язко­вого страхування;
 • у разі інфікування працівника вірусом імунодефіциту лю­дини під час виконання ним службових обов'язків — у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При здійсненні обов'язкового особового страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожеж­них дружин страхувальником є підприємство, установа, організа­ція, які утримують підрозділи відомчої та сільської пожежної охо­рони і добровільні пожежні дружини (команди), та виконавчий комітет відповідної Ради, за рахунок бюджету якої утримується підрозділ сільської пожежної охорони.

Застрахованим є праців­ник відомчої та сільської пожежної охорони, член добровільної пожежної дружини (команди), який виконує згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії.

Максимальний страховий тариф

становить 2 відсотки стра­хової суми за кожного застрахованого на рік.Максимальний обсяг відповідальності страховика встановлюється у розмірі десяти­річної заробітної плати застрахованого за його посадою на день страхування.

За шкоду, заподіяну здоров'ю застрахованого внас­лідок виконання ним обов'язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії, страховик провадить одноразову виплату у разі встановлення застрахованому:

І групи інвалідності - 100 % страхової суми;

II групи інвалідності - 90 % страхової суми;

III групи інвалідності — 70 % страхової суми.При тимчасовій втраті працездатності внаслідок страхового випадку застрахованому виплачується 0,2 % страхової суми за кожну добу, але не більше, як 50 %страхової суми.

Уразі загибелі або смерті застрахованого його спадкоємцям виплачується 100%страхової суми.

При здійсненні обов'язкового страхування спортсменів вищих категорій страховому захисту підлягають спортсмени збірних ко­манд України (застраховані). Страхові платежі сплачують Мінмолодьспорт, Міноборони, МВС, Служба безпеки до 25 чис­ла кожного місяця у розмірі 5% відсотків фонду оплати праці, включаючи встановлені чинним законодавством доплати та надбавки застрахованим за минулий місяць.

Страховик виплачує страхові суми у разі:

а) загибелі або смерті застрахованого;

б) втрати застрахованим працездатності;

в) встановлення застрахованому інвалідності.


а) у разі загибелі або смерті застрахованого під час підготовки до змагань та участі в них його спадкоємцям—


у розмірі десятирічного грошового утримання застрахованого за останньою посадою, яку він займав.

б) у разі втрати застрахованим працездатності внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, що сталися під час підготовки до змагань та участі в них, —


у розмірі, який визначається з розра­хунку середньої заробітної плати пропорційно терміну втрати працездатності, встановленого медичним закладом, за умови, що ушкодження здоров'я застрахованого віднесене до категорії тяж­ких травм згідно з медичною класифікацією травм, затвердже­ною МОЗ;

в) у разі встановлення застрахованому інвалідності в період чинності договору страхування, до якої призвів нещасний випадок, що стався під час підготовки до змагань або участі в них:


І групи — 100 % страхової суми;

II групи — 80 %страхової суми;

III групи — 60 % страхової суми.

Обов'язкове страхування життя і здоров'я спеціалі­стів ветеринарної медицини

 • Передбачаються такі страхові випадки:
 • каліцтва або професійні захворювання у зв'язку з вико­нанням професійних обов'язків під час боротьби із зоонозними захворюваннями та маніпуляцій з тваринами;
 • смерть, спричинена виконанням маніпуляцій з твари­нам чи внаслідок інфікування зоонозними захворюваннями.
 • Страхувальники — установи державної ветеринарної ме­дицини.
 • Застраховані — лікарі, фельдшери та техніки ветеринар­ної медицини.
 • Страхові платежі сплачуються раз на рік у розмірі 8 % мінімальної заробітної плати.

Страхові виплати здійснюються залежно від грошового утримання за останньою посадою та ступеня втрати працездат­ності:

 • у разі настання інвалідності І або II групи — виплата у розмірі чотирирічної заробітної плати;
 • у разі інвалідності III групи — у розмірі трирічної за­робітної плати;
 • у випадку загибелі (смерті) — у розмірі п'ятирічної заробітної плати

При здійсненні обов'язкового особового страхування від нещасного випадку на транспорті застрахованими вважаються:
 • пасажири з моменту оголошення посадки в морське або річкове судно, поїзд, автобус або інший транспортний засіб до моменту завершення поїздки;
 • водії тільки на час обслуговування поїздки.

Страховий платіж утримується з пасажира транспортною організацією, яка має агентську угоду із страховиком, на лініях залізничного, морського, внутрішнього водного, автомобільного та електротранспорту на міжобласних і міжміських маршрутах у межах однієї області, Автономної Республіки Крим у розмірі до 2 відсотків вартості проїзду, на маршрутах приміського сполу­чення до 5 відсотків вартості проїзду.

Кожному застрахованому транспортна організація, що є агентом страховика, видає страхо­вий поліс. Він може видаватися на окремому бланку або містити­ся на зворотному боці квитка.

Страхувальниками водіїв є юридичні особи або дієздатні громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності, які є власниками транспортних засобів чи експлуатують їх і уклали із страховиком договори страхування.

Страховий платіж із обов'язкового особо­вого страхування водіїв на залізничному, автомобільному та електротранспорті визначається у розмірі до 0,18 відсотка страхової суми за кожного застрахованого.Розмір страхової суми для кожного застрахованого становить 102000 грн.

Страховики виплачують страхові суми:

а) у разі загибелі або смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку на транспорті сім'ї загиблого або його спадкоємцю у розмірі 100 % страхової суми;

б) у разі одержання застрахованим травми внаслідок нещас­ного випадку на транспорті при встановленні йому інвалідності:

І групи – 90 % страхової суми;

II групи – 75 % страхової суми;

III групи – 50 % страхової суми.

в) у разі тимчасової втрати застрахованим працездатності за кожну добу - 0,2 % страхової суми, але не більше 50 % страхової суми.

Обов’язкове державне особисте страхування посадових осіб органів ДПС

 • Страхові платежі сплачуються Державною податковою службою (далі - страхувальник) до 25 числа кожного місяця у розмірі 0,25 відсотків фонду оплати праці, включаючи встановлені чинним законодавством доплати та надбавки застрахованих минулого місяця.
 • Облік надходжень страхових платежів і виплат страхових сум повинен вестися окремо від надходжень і виплат за іншими видами страхування. Витрати страховика на здійснення страхування становлять не більше 6 відсотків страхових платежів.
 • Максимальний обсяг відповідальності страховика встановлюється у розмірі десятирічної заробітної плати посадової особи за її останньою посадою.

Страховик виплачує страхові суми:

 • а) у разі загибелі або смерті застрахованого під
 • час виконання службових обов'язків його спадкоємцям -
 • у розмірі десятирічної заробітної плати застрахованого за останньою посадою, яку він займав;
 • б) у разі втрати застрахованим працездатності в результаті поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися під час виконання службових обов'язків, - у розмірі, що залежить від ступеня втрати працездатності, який визначається у відсотковому відношенні до суми п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку він займав до встановлення втрати працездатності, але не може бути меншим шестимісячної заробітної плати за зазначеною посадою.

При здійсненні обов'язкового страхування державних виконавців страхуванню підлягають заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту - начальник відділу при­мусового виконання рішень, заступник начальника відділу при­мусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці районного, міського (міста облас­ного значення), районного у місті відділу державної виконавчої служби та інші категорії державних виконавців (застраховані).

Страховик виплачує страхові суми:

а) уразі загибелі застрахованого під час виконання службо­вих обов'язків - спадкоємцям - у розмірі десятирічного заробіт­ку загиблого за останньою посадою, яку він займав;

б) у разі каліцтва, одержаного застрахованим під час вико­нання службових обов'язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби або не пізніше, ніж через три місяці після звільнення від служби чи після закінчення цього терміну, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що сталися під час виконання службових обов'язків,—у розмірі, залежному від ступеня втрати працездатності: до 25 %— трирічного, від 25 до 60 % - чотирирічного, від 60 до 100 % — п'ятирічного заробітку.При здійсненні обов'язкового страхування членів екіпажу по­вітряного судна та іншого авіаційного персоналу

страхувальником є експлуатант повітряного судна, а застрахованими — члени екі­пажу та інший

авіаційний персонал.

 • Страховим випадком вва­жається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персона­лу під час виконання ними службових обов'язків (з початку перед польотної підготовки до закінчення після польотних робіт).
 • Розмір максимального страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 2 відсотків страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.
 • Страхова сума не повинна бути мен­шою, ніж 100000 гривень за кожну застраховану особу.

Страховик виплачує страхові суми у разі:
 • загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку — спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством — 100 % страхової суми;
 • встановлення застрахованій особі інвалідності
 • І групи — 100 %,
 • II групи — 80 %,
 • III групи — 60 % страхової суми;
 • тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу — 0,2 %, але не більше, як 50 % страхової суми.

При здійсненні обов'язкового страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт страхувальником є фізична або юридична особа, яка є замовником авіаційних робіт і уклала відповідну угоду з виконавцем авіаційних робіт.

Застрахованими є працівники замовника авіаційних робіт, особи, пов'язані із за­безпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт з моменту заходження на борт повітряного судна до мо­менту сходження з нього.

Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю застрахованих осіб під час виконання ними службових обов'язків щодо забезпечення технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт.

Розмір максимального страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати

2 відсотків страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.Страхова сума не повинна бути меншою, ніж 100000 гривень за кожну застраховану особу. Страховик виплачує страхові суми у разі:
 • загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхо­вого випадку — спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з зако­нодавством — 100 % страхової суми;
 • встановлення застрахованій особі інвалідності
 • І групи — 100 %,
 • II групи - 80 %,
 • III групи — 60 %страхової суми;
 • тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу — 0,2 %, але не більше, як 50 % страхової суми.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка