Страхування відповідальності громадян лектор – кандидат економічних наукСкачати 20,46 Kb.
Дата конвертації03.12.2016
Розмір20,46 Kb.

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН

лектор – кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів

Кропельницька Світлана Орестівна


Тема:

План:

 • Страхування цивільної відповідальності громадян, що мають зброю.
 • Страхування відповідальності власників собак.
 • Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
 • Страхування професійної відповідальності громадян.

1. Страхування цивільної відповідальності громадян, що мають зброю.

В Україні обов’язковому страхуванню підлягає цивільна відпо­відальність громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну. Громадяни України до або під час реєст­рації, перереєстрації зброї, отримання дозволу на право зберіган­ня, носіння відомчої зброї під час виконання службових обо­в'язків, закріплення за ними зброї повинні в установленому порядку укласти договір страхування відповідальності власників чи користувачів зброї.


Страхувальниками є громадяни України, які володіють, збе­рігають або використовують бойову нарізну вогнепальну зброю армійських зразків або зброю, виготовлену за спеціальним за­мовленням; несучасну стрілецьку зброю; мисливську нарізну вог­непальну зброю; спортивну вогнепальну зброю; холодну зброю; пневматичну зброю та інші види згідно з чинним законодавством. Страхувальниками є також громадяни, які на законних підставах зберігають та використовують зброю, власниками якої є юри­дичні особи (крім військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших правоохоронних органів під час ви­конання ними службових обов'язків).

Страхова сума встановлюється:
 • уразі відшкодування спадкоємцям особи, яка загинула (по­мерла) внаслідок страхового випадку, — 11000 грн.;
 • уразі призначення потерпілій третій особі І, II або III групи інвалідності — відповідно 8250,5500,2750 грн.;
 • за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи — 20 грн., але не більше, як 2500 грн.;
 • уразі пошкодження (знищення) майна — в розмірі балан­сової вартості пошкодженого (знищеного) майна внаслідок стра­хового випадку, але не більш як 30000 грн. У разі відсутності ба­лансової вартості майна його розмір, що підлягає відшкодуванню, встановлюється за домовленістю між потерпілою третьою осо­бою та страховиком, але не більше, як 30000 грн.

Страховий тариф встановлюється у розмірі одного неопо­датковуваного мінімуму доходів громадян терміном на один рік незалежно від виду та кількості зброї в одного громадянина.

У разі, коли заподіяна шкода частково або повністю компен­сована іншими причетними до страхового випадку особам, стра­ховик відшкодовує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за договором страхування, і сумою, що компен­сована іншими особами.В Україні обов’язковому страхуванню підлягає страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподі­яна життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб. Відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресив­ної та/або непередбачуваної дії собаки, якщо має місце причин­ний зв'язок між цією дією собаки і заподіяною ним шкодою. Розмір шкоди визначається в установленому законодавством по­рядку.

Страхувальниками є дієздатні громадяни та юридичні особи (крім підрозділів Збройних сил та інших військових формувань, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших державних органів, які утримують собак для виконання службових обо­в'язків), що на законних підставах є власниками собак.

Третіми особами є фізичні та юридичні особи, яким (або май­ну яких) заподіяна шкода внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки.

Страхова сума за даним видом страхування встановлюється у таких розмірах:

Страхова сума за даним видом страхування встановлюється у таких розмірах:

• уразі відшкодування спадкоємцям особи, яка померла внаслідок страхового випадку, — 11000 грн.;

• уразі призначення потерпілій фізичній особі І, II або III групи інвалідності - відповідно 8250,5500,2750 грн.;

• за кожний день непрацездатності потерпілої фізичної особи, розладу здоров'я у дитини - 20 грн., але не більше, як 2500 грн.;

• у разі пошкодження (знищення) майна третьої особи — у розмірі його балансової вартості, але не більше, як 30000 грн. Уразі відсутності балансової вартості майна його розмір установлюється страховиком за домовленістю з третьою особою, але не більше;як 30000 грн.


Страховий тариф установлюється у розмірі одного неопо­датковуваного мінімуму доходів громадян терміном на один рік незалежно від породи собаки для фізичних осіб та два неоподат­ковуваних мінімуми доходів громадян терміном на один рік для юридичних осіб.

2. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Метою страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів є надання гарантій відшкодування збитків страхувальника — власника транспортного засобу, що виникли внаслідок обов'язку компенсувати шкоду, завдану страхуваль­ником третій особі.

В Україні відповідно до чинного законодавства в обов’язковій формі здійснюється страхування цивільно-правової відповідаль­ності власників наземних транспортних засобів.

Суб'єктами страхування відповідальності є страхувальники, страховики, особи, цивільно-правова відповідальність яких застрахована, Моторне (транспортне) страхове бюро України та потерпілі. Страхувальниками є юридичні особи та дієздатні громадяни, що уклали із страховиками договори обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації наземного транспортного засобу.

Потерпілими є треті юридичні та фізичні особи, життю, здоров'ю та/або майну яких внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортним засобом заподіяна шкода, цивільно-правову відповідальність за яку несе власник цього транспортного засобу.

Заданим видом страхування обов’язковий ліміт відповідаль­ності страховика за шкоду, заподіяну майну потерпілих, становить 50000 грн. на одного потерпілого. У разі, коли загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п'ятиразовий ліміт відповідальності страховика, відшкодування потерпілому зменшується. Обов'язковий ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, становить 100000 грн. на одного потерпілого.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) — це юридична особа, непідприємницька організація, яка виконує завдання, визначені в Законі, і наділена функціями Гарантійного фонду та Бюро “Зеленої картки”. МТСБУ — це страховик, який не має права укладати договори страхування.

Відповідно до вимог Закону членство в МТСБУ - одна з обо­в'язкових умов провадження обов'язкового страхування цивіль­но-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.Для набуття статусу асоційованого члена страховик зобов'я­заний:
 • отримати ліцензію на впровадження обов'язкового стра­хування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
 • сплатити до фонду захисту потерпілих гарантійний внесок у розмірі, визначеному положенням про цей фонд, у сумі, не меншій за еквівалент 100 тисяч євро.

 • Для набуття статусу повного члена страховик зобов'язаний:
 • бути асоційованим членом МТСБУ;
 • здійснити гарантійний внесок на умовах, визначених у міжнародній системі автомобільного страхування “Зелена карта”.

Моторне транспортне страхове бюро України забезпечує членство України в міжнародній системі автострахування “Зелена карта” та виконання загальновизнаних зобов'язань перед аналогічними уповноважени¬ми організаціями інших країн — членів цієї системи.

“Зелена карта” — міжнародний поліс цивільної відповідальності автовласників за кордоном. Страхове покриття цього полісу поширюється тільки на завданий збиток третім особам та їх майну.

Цей документ дає гарантію того, що страхове покриття за даним полісом відповідає мінімальним вимогам країни, у яку вирушає страхувальник. Тривалість дії договору страхування “Зелена карта” — від 15 днів до одного року.

4. Страхування професійної відповідальності

 • Страхування професійної відповідальності об'єднує види страхування майнових інтересів різних категорій осіб, які при виконанні професійної діяльності можуть завдати матеріальних збитків третім особам.
 • Об'єктом страхування професійної відповідальності є можливість пред'явлення претензій до осіб і підприємств, які зайняті виконанням своїх професійних обов'язків, або наданням відповідних послуг.

За цим видом страхування можуть бути застраховані дві гру­пи ризиків:
 • ті, що пов'язані з можливістю заподіяння третім особам тілесних ушкоджень, спричинення шкоди здоров'ю (такі ризики викликаються роботою лікарів, фармацевтів, власників транспортних засобів, що працюють за наймом тощо);
 • ризики, що існують у професійній діяльності архітекторів, інженерів-будівельників, проектантів та пов'язані із ймовірни­ми матеріальними збитками від неякісного виконання ними своїх обов'язків.

Здебільшого встановлюється агрегатний ліміт відповідаль­ності за весь період страхування. Ліміт за однією подією, за одним позовом, зазвичай, не застосовується. Страхування професійної відповідальності передбачає високі ліміти відпові­дальності.

На розмір страхового тарифу впливають такі чинники: істо­рія діяльності страхувальника, вік, досвід та кваліфікація праців­ників, кількість партнерів та співробітників фірми, якість конт­ролю, клієнтура, тощо.

Премія розраховується за одним із принципів:

1) відсотки від річного грошового обігу страхувальника плюс фіксовані суми премій за кожну застраховану особу;2) згідно із сумами компенсацій з додаванням оплати за кожного службовця.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка