Структура виховного плану класного керівникаСкачати 22,42 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір22,42 Kb.

Структура виховного плану класного керівника

 • Мета та завдання ,над якими буде працювати класний колектив.
 • Психолого-педагогічна характеристика класного колективу.
 • Аналіз стану виховної роботи із класом у минулому навчальному році.
 • Основні завдання, які стоять перед класним керівником та способи їх вирішення.
 • Соціальний паспорт класу (хлопчики/дівчатка вказати рік народження).
 • Список учнів класу із їхніми громадськими дорученнями, участь у гуртках та секціях
 • Склад батьківського комітету школи .
 • Виховна година (день, урок ), політінформація .
 • План відвідування уроків у своєму класі ( 2 рази на місяць)
 • Тематика проведення класних батьківських зборів (4 – 5 разів на рік, дата , тема зборів).
 • План проведення екскурсій протягом року ( 3 екскурсії :турпоходи ,прогулянки)
 • Основні виховні заходи по організації та розвитку класного колективу
 • Індивідуально-виховна робота з учнями.
 • Заходи щодо охорони здоров’я учнів та запобігання нещасних випадків
 • Учнівське самоврядування в класі.
 • Робота з батьками та громадськістю.

Виховні завдання та напрямки виховної роботи

 • 1.  Вивчати індивідуальні особливості учнів, їх інтересів та потреб.
 • 2.  Формувати дружній колектив, організований колектив через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи.
 • 3.  Поглиблювати розуміння учнями змісту етичних норм і правил.
 • 4.  Виховувати в учнів позитивні риси характеру: обов’язковість, чесність, організованість, доброту, щирість, повагу до старших, співпереживання, вимогливість до себе.
 • 5.  Розвивати інтерес до навчання, формувати потреби постійно активізовувати свою пізнавальну діяльність.
 • 6.  Виховувати свідому дисципліну, бережливе ставлення до державного і власного майна.
 • 7.  Навчати методам підтримки доброго здоров`я, особистої гігієни
 • 8.  Залучати до виховання учнів батьків, громадськості.

Аналiз навчально-виховної роботи за минулий рік

 • Другий клас закiнчило ___ учнів. Добре навчаються ___ учнiв , ___ учнів ( П.І. учнів) мають початковий рiвень навчальних досягнень (з яких предметів,вказати причини ). Якiсний показник - 68%. Високий рiвень навчальних досягнень виявили (П.І. учнів). Покращили успiхи в навчаннi ( П.І. учнів).
 • Протягом року не було випадкiв суперечок чи непорозумiнь мiж хлопцями й дiвчатами. Хоча деяким учням (П.І. учнів) - треба бути ввiчливiшими й стриманiшими . Решта теж потребує допомоги: трапляються випадки заздрощiв або надмiрної образливостi. У стосунках треба заохочувати прояви спiвчуття, поступливостi, взаємоповаги. Учнi класу досить згуртованi. Необхiдно розвивати почуття вiдповiдальностi. Особливу увагу потрiбно звернути на мовлення учнiв. Дiти класу активнi, люблять i вмiють виконувати рiзнi доручення. Упродовж семестру ми всiляко пiдтримували рiвень громадської активностi, зацікавленостi життям класу, навчанням, що сприяло створенню позитивного мiкроклiмату в колективi. Це добре позначилося на успiхах дiтей у навчаннi.
 • За семестр учні досягли успiхiв у вихованнi таких якостей, як iнiцiативнiсть, чеснiсть, акуратнiсть, вiдповiдальнiсть за власнi вчинки.За минулий навчальний рік у виховній роботі було використано різноманітні форми робот із класом(вказати які), про що свідчать класні заходи (вказати проведені заходи за рік чи семестр).
 • Вказати роботу з батьками.

Психолого-педагогічна характеристика класу

 • В ___ класі ___ учнів. Всі учні фізично розвинуті (вказати, якщо є інший) . В класі __ хлопчиків та ____ дівчаток. Клас урівноважений , спокійний (інша характеристика).
 • В основному всі діти в класі відносяться до навчання добросовісно, відповідально й старанно. Серед учнів виділяються своїми здібностями (П.І. учнів). Ці діти мають хороше логічне мислення, добре читають, активні на уроці.
 • Але є учні, які потребують особливої уваги та психологічного підходу – це (П.І. учнів). Ці діти не виявляють належного бажання вчитися, байдуже ,або агресивно відносяться до критики та порад.
 • Також необхідно відпрацьовувати культуру поведінки учнів в школі під час перерв, вдома, на вулиці, формувати повагу, взаєморозуміння.
 • Протягом року продовжити роботу (вказати проблеми та завдання). Розвивати в учнів почуття колективізму, дружби, взаємодопомоги (вказати інші).
 • Покращити роботу з творчо-обдарованими дітьми.

Характеристика учня

 • Характеристика учня______ класу
 • /повна назва школи/
 • Петренка Олега Андрійовича
 • Петренко Олег навчався у ___ класі з (дата зарахування).
 • Програмовий матеріал засвоїв на _______ рівні. Прагнення вчитися ________. На уроках (активний чи не активний). Загальний рівень розвитку пізнавальної діяльності –( високий,середній, низький). Рівень розвитку пам’яті –______, уваги –______, мислення –______, уяви –______, мовлення - _______ ( високий,середній, низький).
 • Ставлення до навчання (позитивне чи інше), інтересу до навчання та систематичності в підготовці (виявляє чи не виявляє).
 • Учневі властивий вияв (позитивних чи негативних) емоцій. В учня (високий, низький) рівень потреби у спілкуванні з ровесниками. Дитина (агресивна чи неагресивна), потребує дружби і товаришування . Рівень потреб у схваленні з боку дорослих –______, з боку однолітків –____.
 • Найяскравіше виражені (навчальні, творчі, спортивні )здібності. Любить ________(вказати уподобання: читати, малювати, співати та ін.).
 • (Впевнений чи невпевнений) у собі, (вміє чи не вміє) відстоювати власну думку. Самооцінка (правильна , завищена,занижена). У конфліктній ситуації (вступає , не вступає). В громадському житті класу та школи (активний, неактивний). Потребує індивідуального підходу.
 • __.__.20__р.
 • Директор школи: _____________________ П.І.Б
 • Класний керівник: ____________________ П.І.Б.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

 • Батьківські збори проводять 4-5 разів протягом навчального року.
 • На класних батьківських зборах обговорюють завдання навчально-виховного процесу, планують і обговорюють структуру виховного процесу, визначають стратегічні лінії співробітництва батьків і школи, підбивають підсумки роботи за навчальний рік.
 • Батьківські збори мають бути:
 • • організаційними;
 • • поточними або тематичними;
 • • підсумковими;
 • Етапи підготовки та проведення батьківських зборів.
 • ЕТАП 1.
 • Організація батьківських зборів:
 • - завчасно запросити батьків, підготувати візуальні матеріали, що висвітлюють позакласну роботу, підготувати листи-подяки тим батькам, чиї діти брали активну участь у конкурсах, олімпіадах,оформити класну кімнату .
 • ЕТАП 2.
 • Підготовка сценарію та проведення зборів.
 • Бажано , щоб кожні збори складалися з п’яти обов’язкових компонентів:
 • 1. Аналіз навчальних досягнень учнів класу.
 • 2. Ознайомлення батьків із станом соціально-емоційного клімату в класі.
 • 3. Психолого-педагогічна просвіта.
 • 4. Обговорення організаційних питань (екскурсії, класні вечори)
 • 5. Індивідуальні бесіди з батьками.
 • ЕТАП 3.
 • Осмислення підсумків зборів.
 • Підбиття підсумків зборів починають ще під час їх проведення: необхідно зробити висновки, сформулювати необхідні рішення, дати інформацію про наступні збори.
 • Інформація про підсумки батьківських зборів має бути доведена до адміністрації школи і вчителів-предметників.

Правила підготовки класних батьківських зборів

 • Тема батьківських зборів має бути актуальною для батьків.
 • Батьківські збори слід проводити у зручний для батьків час.
 • План проведення батьківських зборів має бути доведений до батьків завчасно.
 • Спілкування класного керівника з батьками має бути тактовним і зацікавленим.
 • Батьківські збори не повинні «навішувати ярликів».
 • Батьківські збори мають бути педагогічно корисними і добре підготовленими.

Циклограма діяльності класного керівника

 • Щоденно:
 • 1. Ведення обліку відвідування в журналі. З’ясування причин запізнень та пропусків занять.
 • 2. Контроль за поведінкою учнів.
 • 3. Організація чергування в класному кабінеті.
 • 4. Індивідуальна робота з учнями.
 • Щотижня:
 • 1. Перевірка щоденників учнів.
 • 2. Проведення заходів у класі (за планом).
 • 3. Робота з батьками (за ситуацією).
 • 4. Робота з учителями - предметниками (за ситуацією).
 • Щомісяця:
 • 1. Відвідування уроків у своєму класі.
 • 2. Консультації в шкільного психолога.
 • 3. Зустріч із батьківським активом.
 • 4.Проведення тематичної виховної години.
 • Один раз на семестр:
 • 1.Оформлення класного журналу та табелів за підсумками семестру.
 • 2. Аналіз виконання плану роботи за семестр, корекція виховного плану роботи на новий семестр.
 • Два рази на семестр:
 • 1.Участь у м/о класних керівників.
 • 2.Проведення класних батьківських зборів
 • Один раз на рік:
 • 1. Проведення відкритого заходу.
 • 2. Оформлення особових справ учнів.

СФЕРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 • Чітко знаючи основні сфери своєї діяльності, класний керівник зможе правильно розрахувати час своєї діяльності,
 • бути ефективним класним керівником.
 • Збереження життя та здоров’я учнів
 • Забезпечення позитивних відносин між учнями класу
 • Створення приємного психологічного мікроклімату
 • Забезпечення засвоєння учнями навчальної програми
 • виховання патріотичних почуттів
 • Формування громадянсько-правового досвіду
 • Розвиток в учнів соціальної компетентності
 • Уміння програмувати, складати модель виховання дітей
 • Профілактична робота з дітьми групи ризику

Форми організації позакласної виховної роботи

 • Найпростішою організаційною і в той же час найбільш поширеною формою виховної діяльності, а відтак – виховного процесу в цілому є класна година.
 • Класна година – це : - гнучка за структурою форма виховуючої взаємодії; - форма спілкування класного керівника та його вихованців.
 • Основні функції класної години: – освітня (ознайомлення зі світом); – орієнтована (оцінювання світу); – спрямовуюча (взаємодія зі світом).
 • Основні компоненти класної години
 • Цільовий. Цільові установки ,пов'язані ,перш за все ,з розвитком учнів.
 • Організаційно – дієвий. Передбачається активна участь і зацікавленість кожної дитини, актуалізація його життєвого досвіду, прояв і розвиток його індивідуальності.
 • Оцінно-аналітичний. Критеріями оцінки результативності класної години виступають: прояв і збагачення життєвого досвіду дитини, індивідуально-особистісне значення засвоюваної інформації.
 • Форми і методи проведення класної години
 • Бесіди, тематичні лекції, рольові та ділові ігри, заочні подорожі, уроки мужності, диспути, вікторини, дискусії, екскурсії, туристичні подорожі, класні збори.

Нові форми виховної роботи

 • З кожним роком виникають нові форми виховної роботи.
 • Серед них:
 • 1. «Чарівний стілець»
 • 2. Презентація світу
 • 3. Соціодрама
 • 4. Відкрита кафедра
 • 5. П’ять хвилин з мистецтвом
 • 6. Захист проекту
 • 7. Корзина горіхів
 • 8. Театр
 • 9. Час тихого читання
 • 10. Дискусійні качелі
 • 11. Вільна розмова
 • 12. Смішинка
 • 13. Конверт дружніх питань
 • 14. Випускний ринг
 • 15. Розкидання думок
 • 16. Калейдоскоп
 • 17. Маски
 • 18. Філософський стіл
 • 19. Запрошення до чаю


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка