Створення особистості, яка володіє просторово-географічними знаннями, культурно-географічними ціннісними орієнтирамиСкачати 14,13 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір14,13 Kb.
 • Мета географічної освіти
  • створення особистості, яка володіє просторово-географічними знаннями, культурно-географічними ціннісними орієнтирами
  • виховання особистості, яка пов`язує
  • своє майбутнє у географічному середовищі на основі взаємодії з природою
 • Поняття компетентності
  • Компетентність - набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці
 • Поняття компетентності
  • Ключова компетентність - спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів
 • Поняття компетентності
  • Компетентнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на формування та розвиток ключових, загальнопредметних та предметних (галузевих) компетентностіей

Ключові

 • Компетентності,
 • які мають бути сформовані
 • в процесі вивчення географії
 • Ключові
  • інтелектуальна
  • інформаційна
  • комунікативна
  • полікультурна
  • мовленнєва
  • компетентність саморозвитку та самопізнання
  • cоціальна
 • Предметні
  • картографічна
  • логічна
  • хронологічна
  • компетентність продуктивної творчої діяльності
  • аксіологічна
 • Інтелектуальна компетентність
 • Формування вмінь цілепокладання, здійснення та оцінювання діяльності
 • Формування вмінь учнів вчитися, бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у ньому
 • Розвиток самостійної пізнавальної діяльності
 • Інформаційна компетентність
 • Формування навичок використання різноманітних джерел інформації для вивчення навчального матеріалу
 • Формування вмінь відбирати, опрацьовувати, узагальнювати інформацію на основі логічного мислення
 • Формування вмінь використовувати сучасні технології та засоби комунікації
 • Комунікативна компетентність
 • Формування навичок вільного вираження думок
 • Проведення евристичних бесід, обговорень, «круглих столів», «мозкового штурму», застосування методу «мікрофон» та методу «ПРЕС»
 • Заохочення вживання географічої термінології
 • Заохочення учнів до активного спілкування
 • Загальнокультурна компетентність
 • Ознайомлення учнів з різними світовими культурами та релігіями
 • Формування знань щодо особливостей міжетнічних та міжрелігійних конфліктів на планеті, та підходу до розуміння світового багатокультурного суспільства
 • Заохочення учнів до терпимості щодо різноманітних думок з приводу інтерпретацій суспільного розвитку
 • Підвищення культурного розвитку учнів
 • Соціальна компетентність
 • Формування навичок організації групової роботи
 • Формування терпимості до різних поглядів, повага до думки іншого
 • Формування відповідального ставлення до своєї участі у спільній роботі, за реалізацію спільно прийнятого рішення
 • Залучення до обговорення соціально значимих проблем
 • Компетентність саморозвитку та самопізнання
 • Заохочення до участі в олімпіадах, конференціях, конкурсах, семінарах
 • Використання випереджувальних завдань
 • Залучення до написання повідомлень, рефератів
 • Обговорення проблемних завдань
 • Залучення учнів до формулювання та вирішення проблем уроку, теми, курсу
 • Мовленнєва компетентність
 • Формування навиків давати усну або письмову характеристику об`єктів, явищ, подій
 • Розвивати вміння висловлювати власну думку, брати участь у дискусії, захищати власну позицію
 • Формувати вміння аналізувати карти, схеми, таблиці, статистичний матеріал
 • Компетентність продуктивної
 • творчої діяльності
 • Заохочення до пошуково-дослідницької роботи
 • Залучення учнів до підготовки та участі у шкільних географічних вікторинах, краєзнавчих тижнях та змаганнях
 • Впровадження проектної діяльності учнів
 • Залучення учнів до планування та реалізації краєзнавчих експедицій
 • Картографічна компетентність
 • Формування навичків користування та аналізу географічних карт як основного джерела інформації
 • Формування умінь визначати географічне положення об’єктів на певній території, давати характеристику природних умов та ресурсів, населення та господарства
 • Логічна компетентність
 • Формування умінь аналізувати, систематизувати й узагальнювати інформацію
 • Розвивати навички спостереження за явищами у природи та суспільстві
 • Формування умінь розкривати сутність законів та закономірностей у географічній оболонці
 • Формування навичок застосування географічної термінології
 • КОМПЕТЕНТНІСТЬ =
 • мобільність знань +
 • гнучкість методів +
 • критичність мислення
 • Як досягти мети?
 • ВИВЧАТИ
 • Вміти отримувати користь від набутих знань, умінь та навичок
 • Організовувати взаємозв’язок знань, вміти їх упорядковувати
 • Організовувати власні прийоми навчання
 • 2. ШУКАТИ
 • Залучати різні бази даних
 • Отримувати інформацію з різних джерел
 • Вміти працювати з різними документами, класифікувати їх
 • 3. ДУМАТИ
 • Займати позицію у дискусіях та вміти захищати свою думку
 • Оцінювати соціальні дії, пов’язані з екологією навколишнього середовища та здоровя`м оточуючих
 • 4. ПРАЦЮВАТИ РАЗОМ
 • Уміти співробітничати та працювати у групі
 • Приймати рішення - улагоджувати розбіжності та конфлікти
 • Уміти домовлятись
 • 5. АДАПТУВАТИСЯ
 • Вміти використовувати нові технології та комунікації
 • Знаходити нові рішення
 • .Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка