Сучасні підходи до організації та планування виховної роботиСкачати 24,63 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір24,63 Kb.

 • Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи

 • Найголовнішим у вихованні має бути особистість вихователя. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку неможливо замінити ні підручниками, ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень... ”
 • К.Д.Ушинський

Педагог-вихователь

 • висока загальна культура;
 • професійна компетентність;
 • педагогічна майстерність;
 • діалогова педагогіка;
 • мистецтво комунікабельності;
 • організаційні вміння;
 • творчість;
 • неперервна освіта впродовж життя.
 • проблеми
 • відсутність дієвих
 • форм виховання
 • недостатній рівень
 • фахової підготовки
 • педагога-вихователя
 • неузгодженість
 • міжсуб’єктної
 • взаємодії
 • відчуженість учнів
 • від творення
 • шкільної політики
 • відсутність
 • системного
 • підходу
 • до організації ВД
 • Метою основних орієнтирів виховання
 • є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України

Чинники сучасного виховання

 • сім’я, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний вплив на виховання підростаючого покоління;
 • школа, яка покликана стати осередком виховання, в тому числі, самовизначення і самореалізації кожної особистості
 • соціальні інститути (позашкільні заклади, психологічні служби, інститути підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо), які виступають суб’єктами виховання дітей і дають змогу покращувати та корегувати виховання школярів.
 • Виховання учнів реалізується у процесі організації:
 • навчально-виховної діяльності;
 • позаурочної та позакласної діяльності;
 • позашкільної освіти;
 • роботи органів учнівського самоврядування;
 • взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

 • Зміст виховання:
 • система цінностей та сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва і самої себе

« Кодекс цінностей»

 • Абсолютні вічні цінності: добро, милосердя, правда, віра, чесність, доброта тощо.
 • Основні національні цінності: патріотизм, готовність до захисту своєї Батьківщини, почуття національної гідності, історична пам'ять, пошана до державних символів тощо.
 • Основні громадські цінності: прагнення до соціальної гармонії і справедливості, захист індивідуальних прав і свобод, повага до закону,право на життя тощо.
 • Цінності сімейного життя: вірність, піклування про дітей та батьків, злагода між членами сім'ї тощо.
 • Цінності особистого життя: задоволення духовних потреб, внутрішня свобода, реалізація власних нахилів, інтересів тощо.

Сучасні підходи до організації виховної діяльності

 • Цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом:
 • вивчення учнів,
 • психолого-педагогічне діагностування,
 • підпорядковане меті планування і здійснення виховного впливу,
 • об’єктивне оцінювання результатів виховної діяльності.

Сучасні підходи до організації виховної діяльності

 • Системний підхід до планування та організації виховної діяльності дозволить зробити процес виховання – цілісною системою, а не окремими розрізненими «виховними заходами».

Сучасні підходи до виховної діяльності

 • Комплексний підхід до виховання передбачає вплив одночасно на три боки особистості:
 • пізнавальних світогляд (знання, погляди, переконання);
 • емоційно-вольовий бік (почуття, бажання, емоції);
 • дієво-практичний(вміння, навички, звички).
 • Будь-яка справа повинна пройти через голову(знання), серце (емоції) та руки (вміння) дитини.

Сучасні підходи до планування виховної діяльності

 • План має враховувати :
 • результати аналізу виховної діяльності за минулий навчальний рік;
 • різноманітність змісту і форм виховної діяльності;
 • вікові особливості учнів;
 • реальні потреби дитячого колективу;
 • зв'язок виховного процесу з практичною діяльністю дітей та діяльністю дитячих громадських організацій.

Орієнтовна структура плану виховної роботи школи:

 • Аналіз виховної діяльності за минулий навчальний рік.
 • Визначення цілей та завдань виховної діяльності
 • Організація та планування виховної діяльності.
 • Створення умов для діяльності дитячих організацій та учнівського самоврядування.
 • Організаційно-методична робота з педагогами-вихователями.
 • Контрольно-аналітична діяльність щодо організації виховного процесу

Аналіз виховної діяльності за минулий навчальний рік.

 • досягнення виховної діяльності;
 • ефективність обраного змісту та форм діяльності;
 • проблеми виховної діяльності;
 • невикористані можливості та резерви;
 • зміни у виховному процесі та шляхи його розвитку.

Визначення цілей та завдань виховної діяльності

 • Мета виховання:
 • формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.
 • (Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України)
 • Конкретизовані цілі та завдання:
 • формуються відповідно до загальної мети виховання,
 • на основі проведеного аналізу роботи за минулий навчальний рік,
 • конкретні, чітко і ясно сформульовані гнучкі,
 • сприймалися такими, яких складно, але можливо досягти.

Організація та планування виховної діяльності.

 • зміст та форми діяльності відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України»;
 • різноманітні, інтерактивні, діалогічні форми діяльності;
 • залучення дітей до процесів творення і реалізації форм виховної діяльності.
 • Метод проектів
 • Кейс-метод
 • Тренінг
 • Мозковий штурм
 • Дебати
 • Вікові особливості учнів
 • Дискусія
 • Форми виховної діяльності

Планування роботи класного керівника

 • «Рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»
 • (лист МОНУ від 14.08.08 р. № 1/9-59).

Структура управлінської діяльності класного керівника: 

 • Психолого – педагогічне діагностування.
 • Прогнозування.
 • Визначення мети та завдань діяльності.
 • Визначення змісту, вибір засобів, методів та форм організації життєдіяльності.
 • Планування.
 • Реалізація плану
 • Аналіз, оцінювання та облік результатів.

Структура плану виховної роботи

 • Аналіз виховної роботи за минулий рік.
 • Цілі та завдання виховної діяльності.
 • Психолого-педагогічна характеристика класу.
 • Основні напрями діяльності та справи класного колективу.
 • Індивідуальна робота з учнями.
 • Робота з батьками.
 • Вивчення стану та ефективності виховного процесу у класі.

Психолого-педагогічна характеристика класу

 • Загальні відомості про клас
 • Індивідуальні особливості учнів
 • Рівень вихованості, свідомості, громадянської відповідальності учнів
 • Розвиток самоврядування тощо.

Основні напрями діяльності та справи класного колективу

  • Класний керівник під час планування має:
  • опиратися на теоретичні розробки з питань виховання;
  • передбачити участь вихованців у загальношкільних і класних справах;
  • надавати перевагу тим справам, які вибрані учнями та батьками під час колективного планування;
  • правильно визначити терміни виконання завдань і відповідальних за підготовку та проведення;
  • оптимально розподіляти час і сили членів класної спільноти.

Алгоритм створення форм виховної діяльності:

 • Тема виховної діяльності.
 • Форма виховної діяльності.
 • Мета діяльності
 • Завдання діяльності.
 • План підготовки виховної діяльності.
 • План проведення виховної діяльності.
 • Загальні висновки.
 • Використана література.

Індивідуальна робота з учнями

 • Вивчення індивідуальних особливостей учнів.
 • Встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною.
 • Створення умов для розвитку учнів.
 • Вивчення та врахування стану здоров’я учнів.
 • Розв’язання питання соціальної адаптації учнів.
 • Профілактична робота з учнями «групи ризику».
 • Діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня, облік їхніх особистих досягнень.

Робота з батьками

 • вивчення сімей учнів;
 • залучення батьків до життєдіяльності класного колективу;
 • здійснення педагогічного керівництва діяльністю батьківської ради;
 • індивідуальна робота з батьками;
 • педагогічна просвіта батьків;
 • інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

 • Розробка програми виховання
 • Кроки: Аналіз-Планування-Дія:
 • аналіз виховної ситуації свого навчального закладу;
 • розробка плану щодо усунення зазначених проблем;
 • дія – реалізація плану.

Виховна програма

 • План (задум, проект) виховної діяльності конкретної спільноти (педагогів, батьків, учнів), що визначає цілі (мету, завдання) та виховні справи, що забезпечують виховання.
 • Документ, який інформує про зміст, призначення та якість освітніх послуг навчального закладу.
 • Засіб інтеграції виховної діяльності батьків, педагогів, учнів та громадськості, що забезпечує системність виховної роботи.

Структурні елементи програми

 • Назва (ідея програми).
 • Для яких учнів призначена (І,ІІ,ІІІ ступеня чи якого класу).
 • ПІБ автора (колективу авторів).
 • Пояснювальна записка.
 • Вікові особливості учнів
 • Тема, зміст та форма проведення виховних справ.
 • Ключові поняття та терміни.
 • Література.

Алгоритм створення виховної програми

 • Створення творчої групи
 • Аналіз виховної ситуації ЗНЗ, виявлення проблем
 • Визначення концептуальних засад програми: нормативно-правові документи, принципи, форми та методи діяльності
 • Визначення структурних елементів програми.
 • Розробка творчою групою проекту виховної програми.
 • Презентація розроблених проектів перед педагогічним, батьківським та учнівським колективом.
 • Обговорення проектів виховних програм, вироблення пропозицій щодо вдосконалення.
 • Затвердження виховної програми ЗНЗ на засіданні Ради школи.
 • Планування виховної діяльності учнів ЗНЗ відповідно до розробленої виховної програми на навчальний рік.
 • Створення виховних програм діяльності класу на весь період виховної роботи з учнями класу з огляду на їхні вікові, індивідуальні та психолого-педагогічні особливості (1-4 кл., 5-9 кл., 10- 11 кл.)
 • Планування виховної роботи класу на навчальний рік.

 • Процес планування – це тісна творча співпраця педагогів, учнівського колективу, батьків, соціальних інститутів, яких об’єднує спільна мета – зробити життя дитячого колективу цікавим, насиченим та змістовним.

Турбуючись про те,

 • Турбуючись про те,
 • ким дитина буде завтра,
 • ми забуваємо,
 • що кимось вона є уже
 • сьогодні.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал