Суми – 2012 Аналіз ліквідності банку Підходи до визначення поняття "ліквідність" банку Ліквідність банку цеСкачати 34,48 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір34,48 Kb.
 • Суми – 2012
 • Аналіз ліквідності банку
 • Підходи до визначення поняття "ліквідність" банку
 • Ліквідність банку - це
 • здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати)
 • здатність швидко, в достатньому обсязі та з мінімальними втратами:
 • перетворювати активи в засіб платежу
 • залучати додаткові ресурси
 • для оплати зобов'язань, що пред'являються.
 • Взаємозв'язок між рівнями категорій "ліквідність"
 • Міжнародна ліквідність
 • Ліквідність банку
 • Ліквідність банківської системи
 • Ліквідність балансу банку
 • Ліквідність активів
 • Ліквідність пасивів
 • Ліквідність продукту
 • Стабільність клієнтів
 • Комплексний підхід до аналізу ліквідності
 • Ризик втрати ліквідності
 • окремого банку
 • Синергетичний компонент
 • Оцінка ліквідності банківської системи
 • Підходи до системного аналізу ліквідності
 • Ризик втрати ліквідності найбільших банків
 • Отримані дані – основа для побудови розподілу банків за ймовірністю втрати ліквідності.
 • Загроза втрати ліквідності існує, коли ймовірність є значною для великої кількості банків або суттєво зростає в певний момент часу
 • Недолік – не враховуються функціональна вага та взаємозв'язки між банками в системі.
 • Банківська система – єдина фінансова інституція
 • Дані для аналізу – агрегована інформація всіх банків системи
 • Недолік – при агрегуванні може втрачатись або ж суттєво спотворюватись частина інформації
 • Банки - похідні інституції, стан яких залежить від стану їхніх клієнтів, які залежать від стану економік в цілому
 • Макроекономічні показники групуються на: кількісні показники (макроекономічних умов, фінансової крихкості) та якісні показники (політична ситуація, законодавча та фінансова інфраструктура, система регулювання тощо) .
 • Логічно та статистично виявляються зв’язки між визначеними показниками і ліквідністю банківської системи.
 • Підходи МВФ до виміру системного ризику ліквідності
 • Індекс системного ризику ліквідності на ринковій основі
 • Індекс визначається на основі відстеження зміни вартості фінансових інструментів у передкризовий та кризовий періоди. Період значного тиску на системну ліквідність визначається у разі перевищення двох стандартних відхилень від нуля.
 • Дані для аналізу – агрегована фінансова інформація всіх банків системи та ринкові дані
 • Визначення прогнозного показника ліквідності.
 • Визначення системного ризику з урахуванням значення прогнозного показника ліквідності, моделі визначення ціни опціонів та макроекономічної статистики
 • Модель макроекономічних стрес-тестів
 • Визначення впливу несприятливої макроекономічної або фінансової ситуації на ризик ліквідності банку.
 • Аналіз структури активів і пасивів банків:
 • активів за ліквідністю;
 • концентрація зобов'язань;
 • концентрація ризиків.
 • 2) Порівняльний аналіз (середньогалузеві показники, нормативно встановлені або рекомендовані значення).
 • 3) Коефіцієнтний аналіз
 • оцінка ризику ліквідності за допомогою обов'язкових економічних нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України;
 • оцінка ризику ліквідності за допомогою розрахунку показників ліквідності, запропонованих Базельським комітетом;
 • оцінка рівня ліквідності активів, стабільності пасивів, впливу значних концентрацій за активами і пасивами на ліквідність банку за допомогою додаткових показників ліквідності.
 • 4) Моделювання ризику ліквідності, зокрема, використання методів непараметричної статистики та таксономічного методу.
 • 5) Розрахунок локального та кумулятивного ГЕПів на основі побудови таблиці відповідності (розривів) активів і пасивів за сумами та строками погашення (ГЕП аналіз).
 • 6) Стрес-тестування
 • Методи аналізу ліквідності банків
 • Сутність
 • Побудова інтегрального показника або системи показників і визначення на основі його значення (їхніх значень) рівня ліквідності банку
 • Переваги
 • Простота розрахунків
 • Універсальність
 • Легкість імплементації
 • Можливість аналізу ліквідності в динаміці
 • Недоліки
 • Статична оцінка ліквідності (як запасу)
 • Відсутність обґрунтованого механізму визначення критеріального рівня, з яким треба порівнювати розраховані індикатори ліквідності.
 • Застосування однакових рівнів критеріїв для всіх видів банків без урахування розміру, спеціалізації тощо
 • Необхідність перегляду критеріїв відповідно до змін зовнішнього середовища
 • Коефіціентний аналіз ліквідності
 • Об’єктивність
 • Оцінка стану ліквідності банку шляхом обчислення значень групи показників за єдиним для всіх банків алгоритмом, що має об’єктивний характер і заперечує суб’єктивність підходу як з боку наглядового органу, так і з боку банку
 • Універсальність
 • Оцінка позиції ліквідності банків, активних на різних сегментах фінансового ринку, які формуючи свої портфелі активів і пасивів різними способами, мають універсальний характер. Оцінка виконується за єдиним методом і на основі єдиних принципів.
 • Порівняння
 • Застосування єдиного алгоритму розрахунку пруденційних нормативів і загальних принципів оцінки, отриманих у результаті, дає змогу порівняти позиції ліквідності як малих, так і великих банків, не залежно від складності операцій, які вони здійснюють.
 • Об’єктивність
 • Оцінка стану ліквідності банку шляхом обчислення значень групи показників за єдиним для всіх банків алгоритмом, що має об’єктивний характер і заперечує суб’єктивність підходу як з боку наглядового органу, так і з боку банку
 • Обов'язкові нормативи ліквідності
 • Вимоги до
 • економічних нормативів
  • Ефективність і значимість: показники ліквідності мають реально відображати здатність банку виконувати власні зобов’язання;
  • Повнота і різновидність: методика обчислення обов’язкових нормативів має охоплювати всі різновидності вимог і зобов’язань, враховувати всі типи ризиків, які виникають у діяльності банків;
  • Наукова обґрунтованість: методики обчислення і значення пруденційних нормативів мають відповідати практиці ведення банківської діяльності і одночасно мати наукове підґрунтя;
  • Відповідність міжнародним стандартам: пруденційні нормативи ліквідності методологічно мають відповідати міжнародним стандартам і загальноприйнятим принципам;
  • Гнучкість: обов’язкові нормативи ліквідності не мають обмежуватись можливостями банку в самостійному виборі стратегії розвитку, механізму контролю і управління позицією ліквідності;
  • Чіткість, зрозумілість і максимально можлива простота: пруденційні вимоги, які пред’являють органи нагляду до банків, і принципи оцінки ліквідності мають бути зрозумілими і чіткими, а методика обчислення показників – простою;
  • Відкритість: враховуючи, що виконання пруденційних нормативів ліквідності є обов’язковими для всіх банків, доступ до інформації про фактичні значення показників ліквідності банківських установ має бути вільним для всіх зацікавлених користувачів.
 • Обов'язкові нормативи ліквідності
 • Обов'язкові нормативи ліквідності банків України
 • Рис. 1. Динаміка нормативів ліквідності Національного банку за період з 01.01.2006 по 01.12.2009
 • Обов'язкові нормативи ліквідності
 • Обов'язкові нормативи ліквідності банків України
 • Рис. 1. Динаміка нормативів ліквідності Національного банку за період з 01.01.2010 по 01.03.2012
 • Обов'язкові нормативи ліквідності
 • Показники ліквідності банків відповдіно до рекомендацій Базельського комітету
 • Показник
 • покриття
 • ліквідності (LCR )
 • Мінімальний запас високоліквідних активів повинен дозволити банку проіснувати протягом 30 днів відповідно до стрес-сценарію, доки керівництво банку чи наглядові органи визначать майбутній план діяльності банку.
 • Коефіцієнт чистого стабільного фінансування
 • (NSFR)
 • Спрямований на обмеження надмірної залежності від великих джерел фінансування в періоди надлишку ліквідності на ринку і сприяє більш точній оцінці ризику ліквідності за всіма балансовими і позабалансовими статтями.
 • Додаткові показники ліквідності
 • Підсистема додаткових показників ліквідності
 • Відносні коефіцієнти
 • Достатність капіталу
 • Якості активів
 • Якості залучених ресурсів
 • Збалансованість активів та пасивів
 • Потенціал власників та ринкові параметри
 • Параметри портфелю пасивів
 • Параметри активів і пасивів, грошові потоки
 • Параметри клієнтської бази
 • GAP аналіз ліквідності
 • GAP (розрив) - різниця між активами і пасивами (включаючи позабалансові складові), що розрахована зростаючим підсумком з розподілом за строками погашення.
 • Види GAPу
 • статичний
 • динамічний
 • Статичний GAP аналіз ліквідності
 • Сутність
 • Статичні методи при побудові моделі виходять виключно із стану справ, що склався в банку в базисний момент часу
 • Переваги
 • Недоліки
 • Відсутність прогностичної складової
 • Неврахуванння розбіжностей у сфері діяльності і масштабах різних банків, що вимагають вибору принципово відмінних один від одного напрямів поглибленого аналізу розривів ліквідності
 • Використання в Україні
 • Форма 631 “Звіт про структуру активів та пасивів за строками” використовується для:
 • забезпечення управління активами/пасивами за строками їх розміщення / залучення
 • для розрахунку нормативів ліквідності
 • Удосконалення статичного GAP аналізу ліквідності
 • Можливі
 • заходи
  • Упровадження елементів управління ризиками. Врахування можливої несплати за кредитами, вимогами за наданими гарантіями і т. ін.
  • Прогноз частки коштів до запитання, якими банк може розпоряджатися в даний період.
  • Уточнення «сходів» строків платежів за рахунок використання елементів теорії імовірності. Спираючись на досвід роботи банку, слід розраховувати імовірність активації кредитної лінії, а також передчасного погашення наданих кредитів різними групами позичальників
  • Урахування впливу на грошові потоки тенденцій розвитку фінансових ринків.
  • Поступовий перехід від статичної моделі до динамічної шляхом запровадження окремих динамічних елементів, наприклад опрацьовування різних сценаріїв розвитку ринкової ситуації і врахування запланованих, але ще не укладених договорів.
 • Динамічний GAP аналіз ліквідності
 • Сутність
 • Динамічні методи при побудові моделі визначають можливі зміни в майбутньому і їхні наслідки
 • У динамічному розриві враховується прогноз змін у балансі
 • Недоліки
 • Складність реалізації і обслуговування
 • Переваги
 • Впровадження моделей даного типу забезпечує концентрацію на визначенні напрямів зміни банківської політики у сфері регулювання фінансових потоків та забезпеченні ліквідності
 • Динамічний GAP аналіз ліквідності
 • 2 етап
 • Оцінка ринкових активів
 • 3 етап
 • Прогноз коштів клієнтів
 • 1 етап
 • Розподіл активів і пасивів за строками погашення
 • 4 етап
 • Прогноз розривів активів і пасивів
 • запас миттєвої ліквідності
 • чисті/ кумулятивні розриви
 • коефіцієнти надлишку / дефіциту ресурсів
 • Стрес-тестування - метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора - валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк у разі, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями.
 • Стрес-тестування широко використовується для оцінки ризику ліквідності, валютного ризику та ризику зміни процентної ставки.
 • ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з інспектування банків "Система оцінки ризиків" (розд. Глосарій) 15.03.2004 N 104
 • ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України (Методичні рекомендації, п.1.8) 02.08.2004 N 361
 • Стрес тестування ліквідності
 • Приклад стрес-тестування ризику ліквідності банку «Х» за 2 сценаріями:
 • Сценарій №1. Скорочення депозитів фізичних осіб на 20%.
 • Можливі поточні зобов'язання до виконання становлять 30% від їх загальної суми.
 • Сценарій №2. Скорочення депозитів фізичних осіб на 30%.
 • Можливі поточні зобов'язання до виконання становлять 40% від їх загальної суми.
 • Стрес тестування ліквідності
 • Стрес-тестування ризику ліквідності на 01.10.2011
 •  
 • Назва
 • Усього
 • Варіант №1
 • Варіант № 2
 • 1
 • Депозити фізичних осіб
 • 108,2
 • 21,6
 • 32,5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 2
 • Високоліквідні активи, в т.ч.
 • 58,3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • готівка
 • 13,7
 •  
 •  
 •  
 • кошти на коррахунку в НБУ
 • 22,3
 •  
 •  
 •  
 • кошти на коррахунку в інших банках
 • 22,3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3
 • Поточні зобов'язання
 • 111,7
 • 33,5
 • 44,7
 • 4
 • Залишок високоліквідних коштів після виконання поточних зобов'язань
 •  
 • 24,8
 • 13,6
 • 5
 • Дефіцит високоліквідних коштів при скороченні депозитів фізичних осіб
 •  
 • 3,2
 • -18,9
 • 6
 • Цінні папери, що рефінансуються НБУ
 • 8,2
 •  
 •  
 • 7
 • Достатність високоліквідних коштів з врахуванням продажу державних цінних паперів
 •  
 • 11,4
 • -10,7
 •  
 • - по відношенню до регулятивного капіталу
 •  
 • 18,6
 • -17,4
 • 8
 • 61
 •  
 •  
 • Стрес тестування ліквідності
 • Як бачимо, за сценарієм №2 банк «Х» може втратити ліквідність у разі скорочення коштів населення на 30% при задоволенні поточних вимог на 40%.
 • Можливий дефіцит високоліквідних коштів становитиме 17,4% від регулятивного капіталу.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка