Сутність, зміст І форми бухгалтерського обліку та фінансова звітність аптек кафедра фармації нні поСкачати 42,93 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір42,93 Kb.

Сутність, зміст і форми бухгалтерського обліку та фінансова звітність аптек

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ ННІ ПО

Доц.Підгірний В.В.

Господарський облік - облік підприємницької діяльності, а також активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, що ґрунтується на спостере­женні, вимірюванні та реєстрації.

Господарський облік - облік підприємницької діяльності, а також активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, що ґрунтується на спостере­женні, вимірюванні та реєстрації.

Мета - адекватне відображення фактів господарської діяльності, надання повної і правдивої інформації для прийняття рішень. Об'єктами господарського обліку можуть виступати господарські операції, активи, зобов'язання та власний капітал.

Спостереження полягає у визначенні змістовної характеристики об'єкту обліку,

Спостереження полягає у визначенні змістовної характеристики об'єкту обліку,

вимірювання - у вираженні об'єкту обліку у визначених одиницях (натуральних, трудових, вартісних),

реєстрація - у фіксації змістовної характеристики об'єкту обліку та одиниць його виміру.

За видами господарський облік поділяється на: Оперативний облік - процес збору, відображення та накопичення даних про щоденні, щозмінні і щогодинні господарські процеси на підприємстві для забезпечення вхідною інформацією бухгалтерського обліку.

За видами господарський облік поділяється на: Оперативний облік - процес збору, відображення та накопичення даних про щоденні, щозмінні і щогодинні господарські процеси на підприємстві для забезпечення вхідною інформацією бухгалтерського обліку.

Статистичний облік - процес збору, групування, відображення та накопичення інформації про показники, які характеризують закономірності і тенденції розвитку під­приємства.

Статистичний облік - процес збору, групування, відображення та накопичення інформації про показники, які характеризують закономірності і тенденції розвитку під­приємства.

Бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішніми та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішніми та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

За характером здійснення господарський облік поділяється на:

За характером здійснення господарський облік поділяється на:

  • Управлінський (внутрішньогосподарський) облік - система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.
  • Формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді для калькуляції собівартості виготовленої продукції, виконані робіт, наданих послуг, планування діяльності підприємства та прийняття інших управлінських рішень.

Фінансовий, він же бухгалтерський облік.

Фінансовий, він же бухгалтерський облік.

Управлінський облік тісно пов'язаний з фінансовим, оперує даними, отриманими за допомогою управлінського, і навпаки. Оперативний статистичний та бухгалтерський облік також тісно пов'язані між собою і доповнюють один одного.

В Україні всі суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані вести податковий облік. Під ним розуміють процес групування по : бухгалтерському обліку потрібної інформації у податкових деклараціях із податку з додану вартість (ПДВ) і податку на прибуток підприємства, складання розрахунків і акцизного збору та інших платежів до державного і місцевого бюджетів.

В Україні всі суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані вести податковий облік. Під ним розуміють процес групування по : бухгалтерському обліку потрібної інформації у податкових деклараціях із податку з додану вартість (ПДВ) і податку на прибуток підприємства, складання розрахунків і акцизного збору та інших платежів до державного і місцевого бюджетів.

Мета, завдання, предмет, метод і принципи бухгалтерського обліку

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Основне завдання бухгалтерського обліку - створення такої системи отримання інформації, яка б забезпечувала реальне управління підприємством та примноження доходу від його діяльності. Завдання бухгалтерського обліку, відповідно до його місця і ролі в процесі господарської діяльності, поділяються на:

Основне завдання бухгалтерського обліку - створення такої системи отримання інформації, яка б забезпечувала реальне управління підприємством та примноження доходу від його діяльності. Завдання бухгалтерського обліку, відповідно до його місця і ролі в процесі господарської діяльності, поділяються на:

• інформаційні - безперервний збір і обробка, узагальнення, зберігання та передача інформації;

• контрольні - перевірка дотримання законності і доцільності здійснення господар­ських операцій, забезпечення збереження та ефективного використання майна;

• аналітичні - визначення підсумків господарської діяльності та оцінка досягнуло: результатів.

Предмет бухгалтерського обліку - це вся господарська діяльність підприємства.

Предмет бухгалтерського обліку - це вся господарська діяльність підприємства.

Методом бухгалтерського обліку є сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку. Він складається з ряду елементів, основними з яких є: документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, балансове узагальнення, звітність.

Методом бухгалтерського обліку є сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку. Він складається з ряду елементів, основними з яких є: документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, балансове узагальнення, звітність.

Законом України від 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначено правові принципи регулювання, організації та ведення обліку і складання фінансової звітності, які поширюється на всіх юридичних осіб, незалежно від організаційно-правових форм та форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з чинним законодавством.

Законом України від 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначено правові принципи регулювання, організації та ведення обліку і складання фінансової звітності, які поширюється на всіх юридичних осіб, незалежно від організаційно-правових форм та форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з чинним законодавством.

Законом запроваджено:

Законом запроваджено:

• визнання бухгалтерського обліку головним типом обліку;

• нові національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку - П(С)БО;

• галузевий підхід (організація системи обліку в аптеці та фармацевтичній фірмі визначається наступними особливостями: формами господарювання і типами власності, умовами роздрібної та оптової реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення, фармацевтичним обслуговуванням певних категорій амбулаторних або стаціонарних хворих, реалізацією лікарських засобів індивіду­ального виготовлення);

• захист інтересів головного бухгалтера (зменшення відповідальності головного бухгалтера);

• збільшення відповідальності засновника.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах:

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах:

• обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

• повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

• автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокрем­лена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

• автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокрем­лена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

• послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облі­кової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;

• безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється вихо­дячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

• нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

• нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

• превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

• історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

• історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

• єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських опе­рацій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці;

• періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Суть облікової політики аптек.

Під обліковою політикою аптеки як суб'єкта підприємницької діяльності розуміють сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються нею для складання та подання фінансової звітності. Право встановлення облікової політики цілком і повністю віддається на розсуд суб'єкта господарювання.

Аптека самостійно:

Аптека самостійно:

• обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених законодавством, та з урахуванням особливостей своєї діяльності й технології обробки облікових даних;

• розробляє систему і норми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю за господарськими операціями, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

• затверджує правила документообігу й технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку;

• затверджує правила документообігу й технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку;

• може виділяти на окремий баланс відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, із подальшим включенням їх показників до фінансової звітності аптеки.

• приймає сукупність способів ведення бухгалтерського обліку - первинного спостереження, вартісного виміру, поточного групування і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи). Якщо керівник аптеки не є її власником, треба, щоб саме власник(и) наділив(ли) його відповідними повноваженнями. Делегування їх здійснюється вищими органами управління (загальними зборами акціонерів, засновників, наказом власника приватного підприємства або розпорядженням відповідного державного органу, коли йдеться про державне підприємство, іншим органом, який передбачений установчими документами).

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи). Якщо керівник аптеки не є її власником, треба, щоб саме власник(и) наділив(ли) його відповідними повноваженнями. Делегування їх здійснюється вищими органами управління (загальними зборами акціонерів, засновників, наказом власника приватного підприємства або розпорядженням відповідного державного органу, коли йдеться про державне підприємство, іншим органом, який передбачений установчими документами).

В аптеках з малим обсягом роботи розробка облікової політики цілком і повністю покладається на головного бухгалтера або особу (юридичну чи фізичну), яка здійснює бухгалтерський облік. Для аптек з великим обсягом роботи та аптечних мереж актуальним є варіант, коли головний бухгалтер ініціює питання до розгляду і разом зі своєю службою бере у ньому активну (безпосередню) участь.

В аптеках з малим обсягом роботи розробка облікової політики цілком і повністю покладається на головного бухгалтера або особу (юридичну чи фізичну), яка здійснює бухгалтерський облік. Для аптек з великим обсягом роботи та аптечних мереж актуальним є варіант, коли головний бухгалтер ініціює питання до розгляду і разом зі своєю службою бере у ньому активну (безпосередню) участь.

Стадії та складові забезпечення якості бухгалтерського обліку в аптеках

Обліковий процес в аптеках проходить декілька стадій (етапів).

1. Ведеться точне спостереження, вимірювання та реєстрація господарських операцій. Підставою для бухгалтерського обліку є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час виконання господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після ЇЇ закінчення. Виконавці - провізор, фармацевт, бухгалтер.

2. Здійснюється систематизація та групування облікової інформації, яка міститься в первинних документах. Виконавці - провізор, бухгалтер.

2. Здійснюється систематизація та групування облікової інформації, яка міститься в первинних документах. Виконавці - провізор, бухгалтер.

3. Проводиться складання встановлених форм бухгалтерської звітності на підставі даних бухгалтерського обліку, а саме:

• аптеки зобов'язані подавати місячну, квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено Законом.

• фінансова звітність аптек не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством .

Фінансова звітність аптек (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) містить:

Фінансова звітність аптек (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) містить:

- баланс,

- звіт про фінансові результати,

- звіт про рух грошових коштів,

- звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Виконавці - бухгалтер, директор аптеки.

4. Відбувається використання облікової та звітної інформації для економічного аналізу господарської діяльності аптеки. Виконавці - бухгалтер, завідувач аптеки.

4. Відбувається використання облікової та звітної інформації для економічного аналізу господарської діяльності аптеки. Виконавці - бухгалтер, завідувач аптеки.

Кожний аптечний заклад повинен забезпечити якість ведення бухгалтерського обліку

Структура балансу та його складові частини.

  • За формою бухгалтерський баланс є таблицею, яка складається з двох частин: ліва - актив (відображає майно аптеки) і права - пасив (відображає джерела його утворення).

АКТИВ

ПАСИВ

усе, що є в наявності ресурси, контрольовані підприємством

Моє

Капітал

Чуже

Зобов'язання

БАЛАНС

БАЛАНС

Структура бухгалтерського балансу


АКТИВ

ПАСИВ

І. Необоротні активи

І.Власний капітал

II. Оборотні активи

II.Забезпечення подальших витрат і платежів

III. Витрати майбутніх періодів

III.Довгострокові зобов'язання

IV. Поточні зобов'язання

V. Доходи майбутніх періодів

Баланс на початок діяльності


АКТИВ

ПАСИВ

1.Основні засоби

-

1. Власні кошти

150,0

2. Запаси

-

2.Довгострокові кредити

-

3.Грошові кошти

150,0

3.Короткострокові кредити

-

Баланс

150,0

Баланс

150,0

Баланс на початок діяльності

Баланс після проведення господарських операцій


АКТИВ

ПАСИВ

1.Основні засоби

100,0

1. Власні кошти

150,0

2. Запаси

30,0

2.Довгострокові кредити

-

3.Грошові кошти

20,0

3.Короткостро-кові кредити

-

Баланс

150,0

Баланс

150,0

Баланс після проведення господарських операцій

Якщо у власника на початок відкриття справи було 150,0 тис. грн власних коштів, то загальна величина цієї власності не може змінитися тільки від того, що частину наявних грошей він вклав у інші активи. Відбулися тільки перетворення одних активів у інші. Отже, під час зазначених операцій і після їх закінчення загальна сума власних коштів становить ті ж 150,0 тис. грн.

План рахунків бухгалтерського обліку та його взаємозв'язок з фінансовою звітністю

План рахунків бухгалтерського обліку та його взаємозв'язок з фінансовою звітністю

 

На сьогодні в Україні застосовують чотири плани рахунків:

- План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій;

- План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

- План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України;

- План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України

План рахунків бухгалтерського обліку.

План рахунків бухгалтерського обліку.

Планом рахунків бухгалтерського обліку називають перелік рахунків, що відображає всесторонньо систематизоване групування необхідної інформації про господарську діяльність аптеки і визначає таку організацію бухгалтерського обліку, яка дозволяє отримати інформацію для управління, щоденного контролю в інтересах власників, органів державного управління та інших зацікавлених осіб.

Метод подвійного запису господарських операцій у бухгалтерському обліку

Метод подвійного запису господарських операцій у бухгалтерському обліку

При відкритті рахунків у них записують початкові сальдо на підставі даних статей балансу. Оскільки господарські засоби розміщені в лівій стороні балансу - активі, то і сальдо в активних рахунках записують зліва в дебеті рахунку. Оскільки джерела господарських засобів відображають у балансі з правої сторони, то і сальдо в пасивних рахунках записують справа у кредиті рахунку. Отже, активні рахунки завжди мають дебетове, а пасивні рахунки - кредитове, що засвідчує тісний взаємозв'язок між балансом-рахунками.

Кожна господарська операція відображається не менше ніж у двох статтях балансу, при цьому зберігається збалансованість активу і пасиву. Усі різновиди господарських операцій, що мають місце в діяльності аптеки, за характером змін, які вони викликають у балансі, зводяться до чотирьох типів операцій. Підсумок активу і пасиву балансу змінюється тільки тоді, коли господарська операція стосується одночасно засобів і джерел їх утворення.

Кожна господарська операція відображається не менше ніж у двох статтях балансу, при цьому зберігається збалансованість активу і пасиву. Усі різновиди господарських операцій, що мають місце в діяльності аптеки, за характером змін, які вони викликають у балансі, зводяться до чотирьох типів операцій. Підсумок активу і пасиву балансу змінюється тільки тоді, коли господарська операція стосується одночасно засобів і джерел їх утворення.

Дякую за увагу!


Каталог: data -> kafedra -> internal -> pharm new -> presentations
internal -> Українське національно-культурне відродження кін. ХVIІІ- поч. ХХ ст
internal -> Тенденції та особливості окремих видів захворюваності в різних регіонах світу, країнах
internal -> Загальні основи менеджменту
internal -> Лекція №1 Визначення поняття медична інформатика (МІ)
internal -> Лекція №1 Основи роботи в операційній системі Windows Основні розділи лекції
presentations -> Підприємництво та підприємства у фармації кафедра фармації нні по
presentations -> Кафедра фармації нні по доц. Підгірний В. В


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал