Технологічна картка урокуСкачати 21,41 Kb.
Дата конвертації20.01.2017
Розмір21,41 Kb.

Технологічна картка уроку

Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В. Сухомлинський

СУЧАСНИЙ УРОК

 • С – У -
 • У - Р -
 • Ч - О -
 • А - К -
 • С -
 • НИЙ -

Сучасний урок

 • Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу вчителя та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів.
 • Сьогодні урок – це форма навчання, діяльність учня, а також – основа професійного зростання вчителя.

Предмет___________________ Урок № ______

 • Клас________
 • Дата________
 • Вчитель___________

Освітньо – виховні завдання теми:

Навчальна мета:

 • Дати учням поняття про ____________
 • Сформувати навички ______________
 • Удосконалювати вміння учнів _______
 • Перевірити рівень знань, умінь і навичок _________________________
 • Закріпити знання учнів про _________
 • Провести аналіз результатів _______
 • Навчити учнів____________________

Розвиваюча мета:

 • Розвивати логічне мислення учнів через проведення таких операцій як аналіз, порівняння, систематизація.
 • Розвивати мовну і слухову пам’ять.
 • Підвищувати стилістичну культуру мовлення.
 • Розвивати зв’язне усне й писемне мовлення, творчу уяву.
 • Розвивати вміння і навички правильного користування ________________________
 • Розвивати творчі здібності учнів .

Виховна мета:

 • Виховувати в учнів національну свідомість, самосвідомість та ментальність, провідні риси громадянина своєї держави, любов до рідної країни, до української мови, до свого народу.
 • Виховувати в учнів любов до рідної природи, повагу до оточуючого середовища.
 • Виховувати в учнів самостійність, мислення, кмітливість.
 • Виховувати в учнів справедливість, доброзичливість, гуманність, повагу до людей.
 • Виховувати в учнів старанність, наполегливість, бажання творчо працювати.

Міжпредметні зв’язки: _____________________________

 • Наочність: підручники, таблиці, схеми, посібники, словники, довідники, текстові завдання, учнівські повідомлення, диференційовані завдання, роздатковий матеріал, ілюстративний матеріал, завдання на картках, контрольні запитання тощо.

Типи уроків:

 • формування
 • вмінь і навичок
 • застосування
 • отриманих
 • умінь і навичок
 • на практиці
 • узагальнення
 • та систематизації
 • знань
 • контролю
 • і корекції
 • знань, умінь
 • і навичок;
 • оцінювання
 • комбінований
 • урок
 • повторення
 • інтерактивний
 • урок
 • нестандартний
 • урок
 • засвоєння
 • нових
 • знань

Нестандартні уроки

 • Урок-казка
 • Урок-конкурс
 • Урок-інсценізація
 • Урок-гра
 • Урок-презентація
 • Урок-подорож
 • Урок-дослідження
 • Уроки розвитку творчих здібностей, логічного мислення
 • Назви уроків за провідним способом організації навчальної діяльності учнів

МЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ

 • Інформаційно-
 • рецептивний
 • Розповідь-пояснення, лекція,
 • опис, бесіда, інструктаж,
 • повідомлення учнів,
 • робота зпідручником,
 • ілюстрація,
 • демонстрація наочних
 • посібників, ТЗН
 • Інформаційно-
 • рецептивний
 • Розповідь-пояснення, лекція,
 • опис, бесіда, інструктаж,
 • повідомлення учнів,
 • робота з підручником,
 • ілюстрація,
 • демонстрація наочних
 • посібників, ТЗН
 • Виклад інформації, пояснення,
 • активізація уваги та мислення,
 • прийоми запам’ятовування,
 • одержання з тексту
 • чи ілюстрації підручника
 • нових знань, робота
 • з додатковим матеріалом

МЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ

 • Інформаційно-
 • рецептивний
 • Розповідь-пояснення, лекція,
 • опис, бесіда, інструктаж,
 • повідомлення учнів,
 • робота зпідручником,
 • ілюстрація,
 • демонстрація наочних
 • посібників, ТЗН
 • Виклад інформації, пояснення,
 • активізація уваги та мислення,
 • прийоми запам’ятовування,
 • одержання з тексту
 • чи ілюстрації підручника
 • нових знань, робота
 • з додатковим матеріалом
 • Репродуктивний
 • словесні, наочні і
 • практичні методи,
 • робота за зразком
 • подання матеріалу в готовому
 • вигляді, контроль,
 • самоконтроль,
 • конкретизація і закріплення
 • вже набутих знань

МЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ

 • Інформаційно-
 • рецептивний
 • Розповідь-пояснення, лекція,
 • опис, бесіда, інструктаж,
 • повідомлення учнів,
 • робота зпідручником,
 • ілюстрація,
 • демонстрація наочних
 • посібників, ТЗН
 • Виклад інформації, пояснення,
 • активізація уваги та мислення,
 • прийоми запам’ятовування,
 • одержання з тексту
 • чи ілюстрації підручника
 • нових знань, робота
 • з додатковим матеріалом
 • Проблемно-
 • пошуковий
 • проблемний виклад знань,
 • пошукова діяльність учнів
 • (постановка проблемного
 • питання, розв’язаня
 • проблеми і проблемних
 • завдань), евристична бесіда
 • постанова взаємозв’язаних
 • проблемних запитань,
 • активізація уваги та
 • мислення, різноманітна
 • самостійна робота учнів

МЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ

 • Інформаційно-
 • рецептивний
 • Розповідь-пояснення, лекція,
 • опис, бесіда, інструктаж,
 • повідомлення учнів,
 • робота зпідручником,
 • ілюстрація,
 • демонстрація наочних
 • посібників, ТЗН
 • Виклад інформації, пояснення,
 • активізація уваги та мислення,
 • прийоми запам’ятовування,
 • одержання з тексту
 • чи ілюстрації підручника
 • нових знань, робота
 • з додатковим матеріалом
 • Навчально –
 • дослідницький
 • самостійна творча (дослід-
 • ницька) робота учнів на
 • здобуття та розширення
 • знань
 • активізація уваги та
 • мислення,
 • здобуття нових
 • знань у процесі
 • самостійної роботи учнів,
 • формування висновків,
 • пізнання закономірності

Етапи уроку та дидактичне завдання

1.Організаційний

 • Підготувати учнів до роботи на уроці в цілому і на кожному конкретному етапі уроку

2. Перевірка домашнього завдання

 • Встановити правильність і усвідомленість виконання учнями домашнього завдання, ліквідувати визначені недоліки в засвоєнні знань, в оволодінні вміннями інтелектуального і практичного характеру

3. Всебічна перевірка ступеня засвоєння змісту навчального матеріалу

 • Перевірити знання певної кількості учнів, виявити причини і недоліки у знаннях і вміннях; стимулювати окремих учнів та весь клас до оволодіння раціональними прийомами учіння та самоосвіти

4. Підготовка учнів до активного й усвідомленого засвоєння навчального матеріалу

 • Організувати і спрямувати навчально-пізнавальну діяльність учнів до досягнення основної мети (мотивація, актуалізація раніше засвоєних знань та вмінь, їх об'єктивізація). Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів

5. Засвоєння нового матеріалу

 • Дати учням конкретне уявлення про елементи предметно-наукових (терміни, поняття, правила, закони, теорії, факти тощо) і допоміжних (філософські, методологічні, історико-наукові, міжнаукові, міжпредметні) знань. Виробити відповідні вміння інтелектуального і практичного характеру. Закріпити в системі спеціально організованої діяльності інтелектуального і практичного характеру ті знання і вміння, які необхідні для самостійної роботи над новим матеріалом

6. Перевірка розуміння і корекція засвоєння учнями нового матеріалу

 • Перевірити розуміння учнями суттєвих ознак, елементів знань, що засвоюються, структурно функціональних зв'язків і логічних стосунків між ними; надати індивідуальну допомогу учням, що її потребують

7. Підбиття підсумків уроку

 • Узагальнити засвоєні знання у вигляді певної цілісності (усне або письмове опитування, бесіда, тести, вправи тощо). Оцінити рівень засвоєння знань і способів діяльності всього класу та окремих учнів

8. Інформація про домашнє завдання, інструктаж про його виконання

 • Повідомити учням зміст домашнього завдання, пояснити методику його виконання. Звернути увагу учнів на важливі помилки, способи їх усунення, норми часу для виконання домашнього завдання

Вимоги до сучасного уроку

 • Визначення завдань уроків через діалог з класом, мотиваційне забезпечення навчального процесу на уроці.
 • Урізноманітнення джерел інформації і засобів навчання щодо підготовки і проведення уроку.
 • Реалізація прийомів співпраці, співтворчості вчителя і учня на уроці.
 • Всі види учнівської діяльності повинні бути направлені на розвиток мислення, активності, самостійності.

Вимоги до сучасного уроку

 • Чергування фронтальної, індивідуальної, парної та групової форм роботи.
 • Диференційований підхід до сильних і слабких учнів.
 • Використання наочності і навчальної гри.
 • Сприятливе психолого – дидактичне, гігієнічне середовище.

Сучасний урок

 • Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня М. Ебнер – Ешенбах

Дякую за увагу! Бажаю творчих успіхів на педагогічній ниві!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка