Технологія підготовки та проведення педагогічної радиСкачати 58,53 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір58,53 Kb.

ТЕХНОЛОГІЯ підготовки та проведення педагогічної ради

В умовах демократизації, переходу до громадсько-державної моделі керівництва навчальними закладами, значно зросла роль колективних форм управління і в першу чергупедагогічної ради.

 • В умовах демократизації, переходу до громадсько-державної моделі керівництва навчальними закладами, значно зросла роль колективних форм управління і в першу чергу − педагогічної ради.
 • «Педагогічна рада школи — постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом», — записано в Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778. Це ж саме зазначається в ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» .

До складу педагогічної ради навчального закладу входять директор, заступники директора, педагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, керівники гуртків, медичний працівник, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради може входити голова батьківського комітету. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора навчального закладу.

 • До складу педагогічної ради навчального закладу входять директор, заступники директора, педагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, керівники гуртків, медичний працівник, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради може входити голова батьківського комітету. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора навчального закладу.
 • На засідання педагогічної ради можуть запрошуватися представники громадських організацій, педагогічні працівники інших навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради навчального закладу є директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. Педагогічна рада скликається не рідше одного разу на два місяці. При необхідності проводяться позачергові засідання. Упродовж року відбувається 4-5 засідань педагогічної ради.

 • Головою педагогічної ради навчального закладу є директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. Педагогічна рада скликається не рідше одного разу на два місяці. При необхідності проводяться позачергові засідання. Упродовж року відбувається 4-5 засідань педагогічної ради.

Технологічна система планування, підготовки і проведення педагогічних рад включає такі етапи:

 • Технологічна система планування, підготовки і проведення педагогічних рад включає такі етапи:
 • Перший етап – теоретичний, який передбачає:

 • визначення тем педагогічних рад на 3 роки у відповідності із науково-методичною проблемою, концепцією розвитку навчального закладу, метою й завданнями, прогнозованими результатами;
 • планування тематики педагогічних рад на навчальний рік на основі аналізу діяльності навчального закладу за попередній рік. Завчасне (до 1 вересня) ознайомлення педагогічного колективу з тематикою засідань педрад та затвердження її на першому засіданні педагогічної ради.

Другий етап – організаційний, який передбачає:

 • складання плану проведення педагогічної ради, вибір форми проведення, уточнення мети й завдань;
 • добір методів дослідження (спостереження, бесіди, анкетування дорослих, тестування, вивчення наукової літератури, нормативно-законодавчих документів, моделювання, експеримент, узагальнення передового педагогічного досвіду тощо);
 • створення робочої групи щодо проведення педагогічної ради, розподіл обов’язків, делегування повноважень.

Третій етап – моніторинговий, який передбачає:

Третій етап – моніторинговий, який передбачає:

 • організацію підбору інформації за підсумками дослідження та здійснення аналізу отриманої інформації.
 • Четвертий етап – практичний проведення засідання педагогічної ради й прийняття рішення.

  П’ятий етап – аналітично-регулюючий.

 • аналіз ефективності роботи педагогічної ради на нараді при директорові;
 • робота щодо виконання попередньо ухвалених рішень;
 • контроль за виконанням рішення педагогічної ради.

Алгоритм підготовки до педагогічної ради

 • Видача наказу або розпорядження про підготовку до педагогічної ради.
 • Засідання методичної ради з питання підготовки педради. Складання плану підготовки і сценарію проведення педагогічної ради.
 • Створення робочої групи з підготовки засідання педагогічної ради з числа зацікавлених педагогів у вирішенні даної проблеми, планування її роботи.
 • Формування творчих груп з підготовки окремих питань роботи педради.
 • Оформлення стенду в методичному кабінеті «Готується педагогічна рада».
 • Складання списку рекомендованої літератури з обговорюваної проблеми.

Алгоритм підготовки до педагогічної ради

 • Визначення об'єктів вивчення (педагогічні працівники, стан викладання навчальних предметів, аспекти діяльності класних керівників, виховання учнів).
 • Збір, обробка, аналіз та узагальнення необхідної інформації про об'єкти вивчення. Проведення соціологічних досліджень у відповідності до проблеми всіх учасників освітнього процесу: педагогів, батьків, учнів.
 • Робота з педагогами та запрошеними, що мають виступити на педагогічній раді.
 • Підготовка методичної виставки, ілюстративного матеріалу.
 • Підготовка педагогічних ситуацій, які б доцільно було розглянути на засіданні.
 • Відпрацювання понятійного апарату (словника термінів).
 • Розробка проекту рішення.

До складу робочої та творчих груп можуть входити керівники методичних об’єднань, найбільш досвідчені педагоги, які глибоко вивчають теорію даного питання, наявний педагогічний досвід, результативність самоосвіти, організовують взаємовідвідування уроків, готують тематичні виставки тощо. Доцільно до підготовчої роботи залучити якнайбільшу кількість зацікавлених осіб з метою всебічного вивчення проблеми, збору потрібної інформації.

 • До складу робочої та творчих груп можуть входити керівники методичних об’єднань, найбільш досвідчені педагоги, які глибоко вивчають теорію даного питання, наявний педагогічний досвід, результативність самоосвіти, організовують взаємовідвідування уроків, готують тематичні виставки тощо. Доцільно до підготовчої роботи залучити якнайбільшу кількість зацікавлених осіб з метою всебічного вивчення проблеми, збору потрібної інформації.
 • Робоча група розробляє план підготовки до педради, який може складатися за такою схемою:
 • № Зміст роботи Термін виконання Відповідальна особа

Контроль за підготовкою до педагогічної ради

 • Якість педради значною мірою залежить від своєчасного й уважного контролю за підготовкою. Цю роботу доцільно проводити в три етапи: за місяць, півмісяця і тиждень до проведення.
 • На І етапі надається практична допомога членам творчих груп. Роль директора і його заступників полягає у тому, щоб забезпечити цілеспрямованість відвідування уроків, позакласних заходів, пов’язаних з темою наступної педради. Необхідно розробити вузлові питання теми, "пам’ятки" і відповідну методику відвідувань і аналізу уроків.
 • На ІІ етапі слід звернути увагу на якість змісту доповіді, сценарій майбутньої педради, а також на проект рішення педради.
 • В основу змісту доповіді мають бути покладені провідні ідеї державної політики в галузі освіти, досягнення психолого-педагогічної науки з даної проблеми, моніторингові дослідження стану її вирішення у навчальному закладі. Доповідь має містити в собі аналіз діяльності педагогічного колективу в цілому та окремих його членів щодо питання, яке розглядається, досягнень та недоліків у роботі учасників навчально-виховного процесу, матеріали спостережень, досліджень, об'єктивні та достовірні факти з життя навчального закладу, порівняльні дані, обґрунтовані висновки та судження.
 • Структура доповіді повинна бути чіткою, логічною, послідовною. Складається доповідь з дуже короткого вступу, змістовної (основної) частини та висновків, рекомендацій щодо покращення роботи з відповідного питання.

Підготовка рішення педагогічної ради

 • Складним та важливим питанням при підготовці до засідання педради є вироблення проекту рішення. На засідання педради слід виносити підготовлений заздалегідь, глибоко продуманий проект рішення, який готується членами робочої групи.
 • Проект рішення педагогічної ради повинен відповідати таким вимогам:

 • бути науково обґрунтованим, тобто випливати з глибокого розуміння закономірностей педагогічного процесу;
 • бути результатом осмисленого, наукового аналізу ситуації і водночас оригінальним, нешаблонним;
 • бути конструктивним, відображати єдині вимоги, розраховані на певний позитивний результат;
 • забезпечувати аргументованість та розуміння необхідності рішення всіма виконавцями, без чого рішення не має педагогічної цінності;
 • мати чітку програму діяльності колективу на певний період, визначену оптимальну кількість педагогічно доцільних пунктів рішення, виконання яких під силу тим, кому вони адресовані;
 • враховувати індивідуальні можливості виконавців, особисті якості, здібності, досвід як основу для реального його виконання; зміст пунктів рішення повинен повністю висвітлювати суть питання, що розглядається, орієнтувати педагогів на поліпшення освітнього процесу і стану проблеми, яка розглядається;
 • формулювання кожного пункту має бути чітким, лаконічним, конкретним;
 • кожен пункт рішення адресувати конкретному педагогу чи групі педагогів з вказівкою, що, коли треба зробити;
 • рішення має бути оптимальним за розміром та строками виконання, передбачати строки виконання не більше 1,5-2 місяців, тобто до чергового засідання (крім стратегічних завдань, які вимагають довгострокового виконання);
 • обов’язково потрібно вказати відповідального за виконання.

За один день до початку педагогічної ради потрібно перевірити приміщення, в якому буде проводитися засідання ради. Так, воно повинно бути теплим, добре освітленим, мати пристосування для запису.

 • За один день до початку педагогічної ради потрібно перевірити приміщення, в якому буде проводитися засідання ради. Так, воно повинно бути теплим, добре освітленим, мати пристосування для запису.
 • Важливим елементом та могутнім засобом концентрації думки є забезпечення наочності.
 • Важливо, щоб кожний із присутніх мав можливість бачити й чути голову та виступаючих. Тому столи та стільці слід розставляти по-різному, в залежності від завдань проблеми, що розглядається.

Розглянемо декілька прикладів розташування меблів.

Перший варіант – фронтальне розташування.

 • Таке розміщення може підійти тільки для роботи над теоретичною частиною, але не слід використовувати його під час роботи у групах.
 • Другий варіант –" круглий стіл".

 • Таке розташування столів і стільців дозволяє об’єднати педагогів під час активних форм проведення педагогічної ради і тим самим запобігти виокремленню небажаних підгруп чи угрупувань. Запропоноване розташування полегшує комунікацію між педагогами під час педагогічної ради, проте в деякій мірі нейтралізує голову ради.
 • Третій варіант трикутник.

 • Члени педагогічної ради бачать один одного і легко спілкуються між собою. За умов такого розташування меблів положення керівника буде відповідати положенню "лідера".
 • Четвертий варіант – "обличчя до обличчя".

 • Якщо голова педагогічної ради обирає таке розташування меблів, слід враховувати, що учасники педагогічної ради будуть не усвідомлено протистояти один одному під час комунікації. Така структура мало відповідає завданням комунікації, приводить до конфронтації, не сприяє обміну думками.
 • П’ятий варіант – найбільш невдалий, коли керівник займає позицію "лідера" і особи, яка вирішує правильно чи неправильно розглядається та чи інша проблема.

 • Отже, вибір розташування меблів під час проведення педагогічної ради залежить від завдань, які керівник покладає на неї, тому що саме фізичне розташування здійснює суттєвий вплив на характер комунікації співрозмовників.

Алгоритм ведення засідання педагогічної ради:

 • починати засідання в призначений час;
 • доповісти про кількість членів педради, присутніх та відсутніх, причини їх відсутності; представити запрошених на засідання не членів ради;
 • затвердити відкритим голосуванням порядок денний;
 • затвердити регламент роботи педради та дотримуватись його (доповідь – 25-30 хв., співдоповідь - 10-15 хв; виступи - 5-7 хв.);
 • проінформувати про виконання рішень попереднього засідання педради;
 • у вступному слові визначити значущість проблеми і спонукати педагогів до активної участі у роботі, до обміну позитивним досвідом із обговорюваної проблеми
 • надати слово доповідачу, співдоповідачу, виступаючим;
 • запропонувати виступаючим висувати конструктивні ідеї, корисні для всіх, реальні для виконання;
 • стежити за реакцією членів педради, за ходом спілкування всередині кожної з груп, увагою, дисципліною, сприяти участі всіх працівників у роботі засідання;

Алгоритм ведення засідання педагогічної ради:

 • у разі потреби під час засідання коригувати виступи діловими репліками, спрямовувати виступаючого, дотримуватись порядку денного; вести записи, які допоможуть проаналізувати розв'язання проблеми;
 • не допускати закритих для обговорення тем, некоректних зауважень, конфліктних ситуацій; бути толерантним, створити атмосферу для відкритого спілкування, прислухатись до думки інших; критикувати конструктивно;
 • підвести підсумки після обговорення проблеми; накреслити шляхи вирішення питання, що розглядається;
 • зачитати проект рішення педради і після внесення доповнень, змін, уточнень затвердити його відкритим голосуванням;
 • оголосити закінчення роботи педради;
 • надати можливість членам педради виступити з довідками, зауваженнями щодо ведення засідання педради.

Велике значення має культура проведення засідання педради: дотримання етичних норм спілкування, адміністративна культура, ділова атмосфера. Кожен виступ педагога на засіданні педради має бути конструктивним, аргументованим, логічним, насиченим конкретними пропозиціями щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

 • Велике значення має культура проведення засідання педради: дотримання етичних норм спілкування, адміністративна культура, ділова атмосфера. Кожен виступ педагога на засіданні педради має бути конструктивним, аргументованим, логічним, насиченим конкретними пропозиціями щодо удосконалення навчально-виховного процесу.
 • У зв'язку з цим педагогів потрібно вчити активно, по-діловому виступати на засіданнях педради, виконуючи такі вимоги:

 • виступати відповідно до питання, яке обговорюється, давати конкретні пропозиції до рішення;
 • сприяти створенню спокійної та ділової обстановки;
 • робити критичні зауваження об'єктивно та обґрунтовано;
 • сприймати критику як фактор, що сприяє покращенню якості роботи.

Директор, як голова засідання педради, повинен забезпечувати активність працівників тактовними і уважним ставленням до виступаючих, створенням ділової та доброзичливої атмосфери; підтримкою ініціативи, впевненості кожного в тому, що до його думки прислухаються і врахують під час прийняття рішення.

 • Директор, як голова засідання педради, повинен забезпечувати активність працівників тактовними і уважним ставленням до виступаючих, створенням ділової та доброзичливої атмосфери; підтримкою ініціативи, впевненості кожного в тому, що до його думки прислухаються і врахують під час прийняття рішення.
 • У будь-якому випадку директору необхідно твердо пам'ятати, що педрада - це, перш за все, - рада! Зібрання однодумців!
 • Проведення засідань педагогічної ради є показником рівня творчої атмосфери в колективі, його професіоналізму.

Зміст засідань педагогічних рад фіксується у протоколах, які нумеруються упродовж календарного року. Діловодство педагогічної ради веде секретар, який обирається з членів ради терміном на навчальний рік та працює на громадських засадах. У протоколі вказують такі реквізити: назва виду документа, дата проведення педради, заголовок до тексту, текст, рішення педради, підписи голови і секретаря засідання.

 • Зміст засідань педагогічних рад фіксується у протоколах, які нумеруються упродовж календарного року. Діловодство педагогічної ради веде секретар, який обирається з членів ради терміном на навчальний рік та працює на громадських засадах. У протоколі вказують такі реквізити: назва виду документа, дата проведення педради, заголовок до тексту, текст, рішення педради, підписи голови і секретаря засідання.
 • Текст протоколу складається з двох частин: вступної й основної. У вступній частині вказуються прізвища та ініціали голови і секретаря засідання, кількість присутніх і відсутніх на засіданні, порядок денний засідання з переліком питань, які підлягають розгляду, із зазначенням доповідачів по кожному з них. Основний текст протоколу викладається за розділами: «Слухали», «Виступили», «Постановили». Підписи голови та секретаря на протоколі є обов'язковими.
 • До протоколу додаються матеріали з питань, що обговорювалися. Протоколи засідань педагогічної ради зберігаються у справах навчального закладу до десяти років.

З питань, які обговорюються, виносяться рішення з визначенням термінів і виконавців. Педагогічна рада має право виносити рішення при наявності не менше двох третин її членів. Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів. При рівності голосів ухвальним є голос голови педагогічної ради. Рішення педагогічної ради вступає в дію лише після його затвердження головою ради. Контроль за ходом виконання рішення педради має бути обов’язковим.

 • З питань, які обговорюються, виносяться рішення з визначенням термінів і виконавців. Педагогічна рада має право виносити рішення при наявності не менше двох третин її членів. Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів. При рівності голосів ухвальним є голос голови педагогічної ради. Рішення педагогічної ради вступає в дію лише після його затвердження головою ради. Контроль за ходом виконання рішення педради має бути обов’язковим.

Алгоритм реалізації рішень педагогічної ради

 • Постановка рішення на контроль (занесення його до комп'ютера, журналу контролю, картки контролю, інше).
 • Прийняття адміністративного рішення (видання наказу, проведення нарад, засідань методичних об’єднань тощо).
 • Розробка шляхів реалізації рішення (планування педагогічних заходів щодо його реалізації: складання графіків відкритих уроків; проведення теоретичних семінарів, навчально-методичних тренінгів; вивчення та впровадження кращого досвіду роботи; апробація різних педагогічних інновацій; проведення моніторингових досліджень тощо).

Алгоритм реалізації рішень педагогічної ради

 • Організація проміжних форм контролю (відвідування уроків, позакласних заходів; проведення адміністративних контрольних робіт, моніторингових зрізів навчальних досягнень учнів, вивчення рівня їх розвитку та вихованості; анкетування, співбесіди з учнями, педагогами, батьками тощо).
 • Аналіз стану реалізації рішення. Діагностика позитивних змін.
 • Інформація про виконання рішень на наступних засіданнях педагогічної ради. Пошук нових підходів до проблеми.
 • Зняття з контролю (інформування педагогічного колективу про остаточне виконання рішення педради; відмітка про це в журналі або картці контролю, файлі).

Перевірку реалізації рішень педагогічної ради здійснюють члени комісії з перевірки виконання рішень педради, яку щороку в складі трьох осіб обирають на серпневому засіданні.

 • Перевірку реалізації рішень педагогічної ради здійснюють члени комісії з перевірки виконання рішень педради, яку щороку в складі трьох осіб обирають на серпневому засіданні.
 • Результати перевірки фіксують за такими пунктами:

  1. № з/п.

  2. Тема педагогічної ради.

  3. Дата проведення.

  4. Зміст рішення, що контролюється.

  5. Терміни виконання.

  6. Відповідальний за виконання рішення.

  7. Інформація про виконання, яких заходів вжито.

  8. Дата зняття з контролю.

  9. П.І.П. відповідального за перевірку, підпис.

Визначення орієнтовної тематики педагогічних рад

 • Загальних рецептів щодо вибору тематики засідань педради бути не може. Тематика засідань педрад визначається, як правило, в кінці поточного навчального року, виходячи з проблеми навчального закладу, потреб колективу, аналізу стану навчально-виховного процесу, бесід із керівниками методичних об’єднань, активом педагогів, батьківським комітетом, учнівськими товариствами і спрямована на глибоке розкриття питан­ь та максимальне залучення педагогів до участі в їх обговоренні.
 • У доборі тематики педагогічної ради слід керуватися такими критеріями: тема повинна бути актуальною, тобто сучасною і своєчасною; нестандартною, отже, цікавою; перспективною, тобто працювати на майбутнє і відповідати вимогам наступності, перспективності і спадкоємності. Формулювання теми повинно передбачати практичну значущість, можливість вирішення проблеми, реальність досягнення.

Розробка тематики педрад передбачає визначення кількості питань на одне засідання, обсяг інформації, тривалості засідання, відповідальних за його підготовку.

 • Розробка тематики педрад передбачає визначення кількості питань на одне засідання, обсяг інформації, тривалості засідання, відповідальних за його підготовку.
 • Спрямованість тематичних засідань педради значною мірою визначається науково-педагогічною проблемою, над реалізацією якої працює навчальний заклад, наприклад:

Організаційно-педагогічні:

 • Про підсумки роботи навчального закладу за минулий навчальний рік і завдання педагогічного колективу на наступний рік. Затвердження плану роботи навчального закладу на рік.
 • Про досвід роботи педагогічних працівників, які атестуються.
 • Про підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.
 • Про спільну роботу учителів-словесників і бібліотеки щодо виховання в учнів інтересу до читання.
 • Про роботу гуртків щодо формування в учнів високих морально-етичних якостей і національної свідомості.
 • Про рівень викладання та якість знань учнів з (предмет) та шляхи його поліпшення.
 • Психолого-педагогічні причини неуспішності учнів та способи її подолання в умовах диференціації навчально-виховного процесу.
 • Про забезпечення здорових і безпечних умов навчання учнів і праці педагогів. Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог під час організації навчально-виховного процесу та проведення позаурочної роботи.
 • Аналіз можливостей навчального закладу щодо забезпечення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я учнів.

Організаційно-методичні:

 • Сучасний урок – спільна творчість педагога й учнів.
 • Про реалізацію ідей розвиваючого навчання в практичній діяльності педагогічного колективу.
 • Шляхи вдосконалення форм і методів навчання під час викладання (предмет).
 • Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності учнів у підвищенні рівня якості знань та розвитку їхньої творчої активності.
 • Врахування психолого-педагогічних аспектів, формування сприятливого психологічного клімату уроку – важлива умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 • Мотиваційний аспект в організації навчальної діяльності учнів. Проблеми формування мотивації навчальної діяльності за сучасних умов.
 • Впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес.
 • Упровадження у практику роботи вчителів сучасних досягнень психолого-педагогічної науки тощо.

З проблем виховної роботи:

 • Педагогіка співробітництва – важлива умова перебудови навчального закладу.
 • Класний керівник – активна особистість у створенні виховної системи в навчальному закладі.
 • Про спільну роботу школи і сім’ї щодо громадянського виховання учнів.
 • Робота педагогічного колективу з подолання відхилень у навчанні та вихованні учнів.
 • Виховання активності учнів та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин на основі розвитку учнівського самоврядування.
 • Виховання й навчання учнів з девіантною поведінкою.
 • Зміст і методи екологічного виховання учнів на заняттях та в позаурочний час.
 • Діяльність педагогічного колективу щодо розвитку активності, самостійності та організаторських здібностей учнів.
 • Шляхи реалізації концепції національного виховання учнівської молоді, формування в неї національної самосвідомості.

Форми проведення педагогічних рад

 • За цільовою установкою виокремлюють такі педагогічні ради:
 • Науково-педагогічні ради, спрямовані на підвищення науково-теоретичного й методичного рівня педагогів, упровадження нових ідей, концепцій, технологій, перспективного педагогічного досвіду тощо.
 • Психолого-педагогічні ради знайомлять педагогів із досягненнями психолого-педагогічної науки. Завданням такої педагогічної ради є поліпшення структури й стосунків між усіма учасниками освітнього процесу.
 • Тематичні педагогічні ради, спрямовані на висвітлення питань ефективної освітньої роботи у певній галузі.
 • Проблемні педагогічні ради, спрямовані на обговорення питань реалізації науково-методичної проблеми у роботі навчального закладу й розробку концепції розвитку закладу згідно з обраною проблемою.
 • Підсумкові та настановні педагогічні ради, присвячені аналізу підсумків навчального року, обговоренню й затвердженню планів роботи тощо.
 • Педагогічні ради можуть бути і комбінованими.

За методикою підготовки та проведення педагогічні ради бувають традиційні, нетрадиційні:

 • традиційні (доповідь з обговоренням; доповідь зі співдоповіддю; серія повідомлень; семінар-практикум);
 • нетрадиційні (методичний день; у формі КТС (колективна творча справа); творчий звіт; педрада з елементами тренінгу, педрада-«круглий стіл», педагогічний аукціон, методична панорама, педрада-ділова гра, педагогічна дискусія; багатоступенева та багатоетапна педрада; педагогічно-методичний фестиваль; психолого-педагогічний ринг; захист інновацій; конкурс; фестиваль; педагогічний консиліум; презентація; прес-конференція; вернісаж педагогічних знахідок; форум тощо).

Основний недолік традиційної форми педагогічної ради з доповіддю - низька активність педагогів. До недоліків традиційних рад на основі доповіді можна віднести: авторитарний стиль, перетворення ради в інструктаж; поверхневе обговорення поставлених проблем; слабкий зв'язок теорії із практикою, абстрактність доповідей; майже повна відсутність самостійної діяльності педагогів; низька результативність.

 • Основний недолік традиційної форми педагогічної ради з доповіддю - низька активність педагогів. До недоліків традиційних рад на основі доповіді можна віднести: авторитарний стиль, перетворення ради в інструктаж; поверхневе обговорення поставлених проблем; слабкий зв'язок теорії із практикою, абстрактність доповідей; майже повна відсутність самостійної діяльності педагогів; низька результативність.
 • Цього можна уникнути, якщо вибрати актуальну проблему та залучити до її обговорення всіх учасників педагогічної ради, організувавши ряд проблемних творчих груп. Завдання директора - знайти найбільш раціональну форму проведення педради відповідно до специфіки, теми та умов роботи навчального закладу.

Нетрадиційні форми проведення педрад досягають своєї мети, якщо в колективі панує доброзичлива обстановка, педагог з радістю йде на роботу, адміністрація розуміє проблеми працівника, завжди допомагає їх розв'язанню, бачить у кожному педагогові та учневі творчу особистість, створює оптимальні умови для плідної роботи.

 • Нетрадиційні форми проведення педрад досягають своєї мети, якщо в колективі панує доброзичлива обстановка, педагог з радістю йде на роботу, адміністрація розуміє проблеми працівника, завжди допомагає їх розв'язанню, бачить у кожному педагогові та учневі творчу особистість, створює оптимальні умови для плідної роботи.
 • Саме нетрадиційна педрада знаходить виходи, здавалося б, із безвихідних ситуацій, докопується до самої суті, до справжніх причин, приймає іноді несподівані, часом ризиковані рішення, які ведуть до позитивного результату.
 • Нові форми педрад, без перебільшення, перетворюють їх на «мозковий центр», штаб передової думки, лабораторію майстерності педагогів.

Приклади нетрадиційних форм педради:

Педрада-диспут

Закони диспуту:

 • диспут — вільний обмін думками;
 • на диспуті всі активні, в суперечці всі рівні;
 • кожен виступає та критикує будь-яку пропозицію, з якою не згоден;
 • говори, що думаєш, і думай, що говориш;
 • головне в диспуті — факти, логіка, вміння доводити; міміка, жести, вигуки як аргументи не прийнятні;
 • май мужність вислухати правду й не ображайся;
 • гостре, влучне слово заохочується;
 • перешіптування на місці, недоречні жарти заборонені;
 • тут немає спостерігачів, кожен — активний учасник розмови.
 • Варіантом педагогічної ради-диспуту є рішення педагогічних ситуацій. Форма проведення може бути різноманітною: адресною, за допомогою жеребкування, із поділом на групи (табору, команди) та ін.

Приклади нетрадиційних форм педради:

Педрада-дискусія

 • Дискусія − це колективне обговорення якого-небудь складного питання. Заздалегідь готується література відповідно до теми, оформляється приміщення. До дискусії готуються всі її учасники.
 • Слід зазначити, що "дискусія" з англійської - це те, що підлягає обговоренню, суперечливе. На відміну від диспуту, наприкінці дискусії формулюється єдине колективне рішення проблеми або рекомендації.

Приклади нетрадиційних форм педради:

Педагогічна рада-захист інновацій

 • Кожній групі учасників педради (методичному об’єднанню) дано завдання: попередньо підготуватися (ознайомитися з досвідом) і лаконічно (за 10-15 хвилин) викласти ідеї та особливості педагогічної інновації.
 • Група обирає виконавців таких ролей:
 • автор-новатор — носій передових ідей, спікер групи;
 • оптимісти — захисники ідеї, її пропагандисти;
 • песимісти-консерватори і скептики — противники ідеї;
 • реалісти-аналітики, що здатні зважити всі «за» і «проти», зробити необхідні висновки.
 • Залежно від кількості людей та обговорюваних інновацій можна виділити творчі групи за рольовими напрямками, а також групи типу «учень-педагог-батьки», «педагог-керівник» тощо. Зрештою, педрада робить висновок про доцільність чи недоцільність інновації.

Пам'ятайте:

Пам'ятайте:

Педрада — це засіб управління. Якщо засіб використовується ефективно, він впливає на роботу.

Педрада - це можливість колективного росту ідей.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка