“технологія”Скачати 13,37 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір13,37 Kb.

ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ появу нових і вдосконалення використовуваних педагогічних технологій зумовило прагнення постійно оптимізувати освітньо-виховний процес

“ТЕХНОЛОГІЯ”

 • Слово грецького походження, означає “знання про майстерність”
 • Сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих операцій у процесі виробництва чого-небудь
 • Сукупність способів обробки чи переробки матеріалів, інформації, виготовлення виробів, проведення різних виробничих операцій, надання послуг тощо

Усі технології поділяють на два види

 • Промислові – технології перероблення природної сировини (нафти, деревини, руди тощо) або одержаних з них напівфабрикатів (металів, деталей і вузлів будь-яких виробів). Вони вимагають неухильного дотримання послідовності передбачених технологічних процесів і операцій. Заміна одного процесу іншим, зміна
 • їхньої послідовності часто знижує результативність
 • Соціальні – вихідним і кінцевим результатом є людина, а основним параметром змін – одна чи кілька її властивостей. Соціальні технології гнучкіші за промислові. Вони досить складні за організацією і здійсненням. Заздалегідь передбачити ефект конкретного впливу на людину неможливо, оскільки людина є надто складною системою, на яку впливає багато зовнішніх чинників різної сили і спрямованості

Від “технології в освіті” до “технології освіти” (трансформація змісту охоплює чотири етапи)

 • 1. 1940-ві – 1950-ті рр. – поява в навчальних закладах різноманітних технічних засобів запису, відтворення та проекції зображення. ТЗН, використовувані в школі того часу, було призначено в основному для побутової мети. Термін “технологія в навчанні” означав застосування інженерної думки в навчальному процесі.
 • 2. 1950-ті-1960-ті рр. – виникнення програмованого навчання (лінгафонні кабінети, навчальні машини тощо). Під “технологією освіти” мали на увазі науковий опис педагогічного процесу, що неминуче приводить до запланованого результату.
 • 3. 1970-ті рр. – розширення бази педагогічної технології (інформатика, теорія комунікацій), зміна методичної основи ПТ, активне здійснення підготовки професіональних педагогів-технологів. ПТ розуміють як вивчення, розробку і застосування принципів оптимізації навчального процесу на основі досягнень науки і техніки.
 • 4. 1980-ті рр. – створення і розвиток мережі комп'ютерних лабораторій. Зростання кількості та якості педагогічних програмних засобів.

Поняття “педагогічна технологія”

 • Його варіанти: “освітня технологія”, “технологія навчання (виховання, управління)”, “технологія в навчанні”…
 • Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нарахувати понад 300 визначень поняття «педагогічна технологія».

Педагогічна технологія розглядається:

  • як сукупність дидактичних прийомів або психолого-педагогічних настанов педагога щодо відбору змісту та форм організації навчального процесу;
  • як процесуальна частина дидактичної системи;
  • як модель спільної діяльності учителя та учня;
  • як «систематичний метод планування, застосування, оцінювання всього процесу навчання й засвоєння знань шляхом обліку людських і технічних ресурсів і взаємодії між ними для досягнення найефективнішої форми освіти» (ЮНЕСКО, 1986 р.);
  • як системна сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних, методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічної мети (М. Кларін).

Інноваційна педагогічна технологія

 • Інноваційна освітня технологія – це якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка привносить суттєві зміни до результату освітянського процесу і є багатокомпонентною моделлю, що включає в себе:
 • навчальну інноваційну технологію (підбір операційних дій педагога з учнем, в результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу),
 • виховну інноваційну технологію (мистецькі засоби і прийоми впливу на свідомість особистості учня з метою формування в нього особистісних цінностей у контексті (загальнолюдських),
 • управлінську інноваційну технологію (сучасні економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні технології, що створюють умови для оперативного й ефективного прийняття керівником управлінського рішення).

Поняття “інновація” в сучасному світі

 • Ним активно послуговуються в різних галузях знань діяльності, особливо у сфері економіки.
 • У педагогіці це поняття вживають у таких значеннях:
 • форма організації інноваційної діяльності;
 • сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання і навчання з позицій особистісно-орієнтованої освіти;
 • зміни в освітній практиці;
 • комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень;
 • результат інноваційного процесу.

Діалектика взаємоперетворення інновацій в традиції

 • Становлення інновацій
 • Зрілість інновацій
 • Зрілість традицій
 • Становлення традицій

Технології навчання на основі особистісної і життєтворчої орієнтації педагогічного процесу

    • Технології навчання на основі особистісної і життєтворчої орієнтації педагогічного процесу
    • Технології навчання на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів. Інтерактивне навчання
    • Технології навчання на основі ефективного управління та організації навчального процесу
    • Креативні (творчі) технології. Портфоліо: досвід, проблеми
    • Педагогічні технології авторських шкіл
    • Технології соціальної творчості. Соціальна практика в освітньому закладі

Інноваційний тип освіти

 • передбачає розвиток здатності людини до пошуку нових знань, творення, оволодіння рефлексією як механізмом постійних роздумів над своїми діями і вчинками. Вихід із кризових ситуацій можна здійснити передусім через формування нової освітньої парадигми, в центрі якої – духовність і творча сутність людської діяльності.
 • А як головне завдання освіти розуміється не лише пізнання законів природи і суспільства, а й особистісно-діяльнісне оволодіння гуманістичною методологією творчого перетворення світу і гармонізації відносин «людина – природа – суспільство».
 • Важливою домінантою інноваційної освіти є збереження і розвиток творчого потенціалу людини.

Перспективні педагогічні технології – це ефективний шлях досягнення нової якості освітньо-виховного процесу. Дякуємо за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка