Тема 2: банківський ринок та методи його дослідженняСкачати 28,99 Kb.
Дата конвертації04.04.2017
Розмір28,99 Kb.

ТЕМА 2: БАНКІВСЬКИЙ РИНОК ТА МЕТОДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 • 2.1 Сутність банківського ринку та його основні характеристики (види)
 • 2.2 Сегментація ринку банківських послуг
 • 2.3 Маркетингові дослідження ринку банківських послуг
 • 2.4 Маркетингова інформація та зміст методів її збору
 • >
 • СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО
 • РИНКУТА ЙОГО ОСНОВНІ
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВИДИ)

Підходи до визначення “ринок”

 • РИНОК – це інститут чи механізм, який об’єднує покупців і продавців товарів чи послуг, місце де зустрічаються покупці, які хочуть і спроможні щось купити та продавці зацікавлені в продажу товарів та згодні на обмін.
 • РИНОК - спеціально відведене та облаштоване місце для надання послуг з продажу товарів.
 • РИНОК – сукупність усіх потенційних споживачів, які потребують певних товарів тієї чи іншої галузі виробництва і мають можливість задовольнити свою потребу.

Сутність поняття ринок банківських

 • БАНКІВСЬКИЙ РИНОК – це сукупність існуючих і потенційних клієнтів банку, які мають попит на банківські продукти (послуги банку).
 • БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ - сукупність різноманітних форм мобілізації й використання фондів фінансових ресурсів для здійснення кредитних, інвестиційних, вкладних та інших операцій, для фінансового забезпечення процесу виробництва, виконання робіт і надання послуг, які здійснюються на платній основі та мають відмінні риси свого функціонування.
 • РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ – це специфічна сфера економічних відносин, функцією яких є балансування попиту і пропозиції на банківські продукти.

Окремі складові ринку:

 • Потенційний ринок – сукупність покупців, які проявляють достатній рівень зацікавленості конкретною ринковою пропозицією.
 • Доступний ринок – сукупність покупців, які не тільки проявляють певну зацікавленість (як правило, у формі конкретних запитів), але й мають достатній дохід та доступ до конкретної ринкової пропозиції.
 • Кваліфіковано доступний ринок – сукупність споживачів, які проявляють зацікавленість, мають достатній дохід, доступ до конкретної ринкової пропозиції, а також необхідну кваліфікацію (правову можливість купити).
 • Цільовий ринок – частина кваліфіковано доступного ринку, обрана банком для подальшої роботи.
 • Ринок проникнення – сукупність покупців, які вже споживають послуги даного банку.

Показник “місткість ринку”:

 • Місткість ринку – це обсяги продажу товарів або надання послуг на конкретному ринку (наприклад, конкретній групі споживачів даного регіону) протягом певного проміжку часу в одному й тому самому ринковому середовищі в межах здійснення конкретної маркетин­гової програми.
 • де п - кількість споживачів кваліфіковано доступного ринку;
 • q - середня кількість придбань банківського продукту одним клієнтом;
 • р - середня ціна продукту;
 • i - група споживачів.

Види місткості ринку:

 • Реальна місткість ринку являє собою обсяги надання послуг за певний відрізок часу (місяць, квартал, рік) на конкретному ринку.
 • Потенційна місткість ринку (ринковий потенціал) – це мак­симально можливі обсяги надання банківських послуг за конкрет­ний період часу, які можуть бути досягнуті завдяки реалізації відповідних маркетингових програм.
 • >

Еволюція розвитку ринку банківських послуг України

 • Еволюція становлення будь-яких банківських послуг тісно пов’язана як з етапами розвитку суспільства в цілому, так і зі зміною потреб клієнтів, через які видозмінювалася і сама банківська послуга.
 • >

I етап: (1988-1992)

 • Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг: Ринок банківських послуг України лише починає свій розвиток. Прийнято Закон України «Про банки та банківську діяльність». Ринок розвивається стихійно, суб’єкти конкурентного середовища постійно змінюються, нормативно-правове регулювання ринку ще повністю не сформовано.
 • Пріоритети на ринку банківських послуг: Кредити, ощадні вклади, розрахунково-касові операції. Банки не створювали нові види послуг.
 • >

II етап: (1993-1994)

 • Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг: Значний рівень недовіри фізичних та юридичних осіб до банків. Більшість банків не ставили перед собою завдання розробки та впровадження нових послуг, а головним стратегічним орієнтиром в діяльності більшості банків було утримання позиції на ринку шляхом збільшення обігу коштів (максимального залучення коштів і надання кредитів).
 • Пріоритети на ринку банківських послуг: Збільшення обсягів вкладів в порівнянні з попереднім періодом, що дозволило банкам збільшити кількість кредитних послуг. Розвиток асортименту депозитних банківських послуг був тимчасово призупинений і банки не здійснювали ані власну розробку нових послуг, ані запозичення в інших фінансових установах.
 • >

III етап: (1995-2001)

 • Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг: Поява банків з іноземним капіталом, які приносять на ринок нові технології і послуги. Прийнято нову редакцію Закону України «Про банки та банківську діяльність». Спостерігається підвищення якості послуг, впроваджуються нові послуги (інноваційні для України в цілому або для окремих банків).
 • Пріоритети на ринку банківських послуг: Стрімкими темпами збільшується обсяг надання банківських кредитних та депозитних послуг. Збільшується обсяги кредитування інвестиційної діяльності юридичних осіб.
 • >

IV етап: (2001-2007)

 • Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг: Бурхливий розвиток ринку банківських послуг. Банківські установи масово починають використовувати мережеву стратегію при формуванні каналів просування та супроводження банківських послуг до споживача. Розширення банками філіальної мережі.
 • Пріоритети на ринку банківських послуг: Збільшення асортименту нових банківських послуг (пов’язані з мережею Інтернет), покращилася якість банківських послуг. Запровадження пластикових карток.
 • >

V етап: (кінець 2007 – початок 2009)

 • Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг: Стрімке зниження обсягів банківських послуг. Погіршення стан у розвитку ринку в цілому. Призупинення впровадження інноваційних технологій, які б покращували якість банківських послуг. Збільшення рівня недовіри споживачів до банківських послуг в цілому.
 • Пріоритети на ринку банківських послуг: Банки не здійснюють розробку та впровадження нових видів послуг.
 • >

VI етап: (з початку 2009 року по сьогоднішнього дня)

 • Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг: Збільшення (хоч і не великими темпами) обсягів банківських послуг. Переоцінка банками якості власних послуг. Інвестування коштів в інноваційні технології з метою підвищення якості банківських послуг. Стратегія банків переорієнтована на утримання позицій на ринку фінансових послуг. Активізація впливу непрямих конкурентів, які пропонують товари-субститути. На даному етапі активізувалася діяльність непрямих конкурентів банків, а саме страхових компаній, інвестиційних компаній, недержавних пенсійних фондів, які прямо впливають на обсяг продажу банківських послуг.
 • Пріоритети на ринку банківських послуг: Розробка нових послуг спрямована на зниження собівартості та покращення якості банківських послуг. Рівень пропозиції банківських послуг (як за ціною, так і за якістю) не задовольняє попиту на ринку, а споживачі намагаються знайти альтернативні джерела фінансування власних потреб.
 • >
 • >
 • СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 • Сегментація ринку – це процес розподілу споживачів на однорідні групи (ринкові сегменти) на підставі різниці у їх потребах, важ­ливих характеристиках або поведінці, тобто вони можуть вимагати різних продуктів і до них необхідно застосовувати різні маркетингові зусилля (заходи).
 • >

Класифікаційні ознаки сегментації ринку:

 • Ознаки сегментації
 • Характеристика
 • Географічні ознаки
 • країна, регіон, населений пункт, клімат, щільність населення
 • Демографічні ознаки
 • вік, стать, родинний стан, освіта, професія, релігія, раса, національність, покоління
 • Психографічні ознаки
 • спосіб життя, стиль життя , особистість
 • Соціально-економічні ознаки
 • вид занять, доходи, житлові умови, структура витрат, форми заощаджень, соціальний клас
 • Культурні фактори
 • звички, спосіб проведення вільного часу, традиції, цінності
 • Параметри поведінки
 • причини купівлі, статус користувача, частота користування продукцією, пошук переваг, міра випадковості купівлі, лояльність, потреба у продукції, готовність до купівлі, емоційне ставлення до продукту, міра обізнаності споживача
 • >
 • >

Рівні сегментування:

 • >

Структура фінансового ринку України

 • >

Кількість банків України

 • >

Найбільші банки України за обсягом активів станом на 01.01.2012р.

 • >

Структура банківських послуг банків України:

 • >
 • >
 • >
 • МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 • МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ — це ключовий елемент у цілісному полі маркетингової інформації. Воно поєднує споживача, клієнта, громадськість і маркетолога через інформацію, яка використовується, щоб ототожнити й визначити можливості та проблеми маркетингу; виробити, деталізувати та оцінити дії маркетингу; вдосконалити розуміння маркетингу, як процесу і засобу, за допомогою якого можна підвищити ефективність специфічних видів маркетингової діяльності»
 • МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ - це системний збір та об'єктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо по­ведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т. ін. окремих осіб і компаній у контексті їхньої економічної, політичної, суспільної та побутової діяльності.
 • >

Структура маркетингових досліджень:

 • >

Алгоритм процесу маркетингового дослідження:

 • Етап 1. Визначення проблеми.
 • Етап 2. Оцінка можливостей дослідження проблеми.
 • Етап 3. Формування завдань і цілей дослідження.
 • Етап 4. Розробка дослідницького проекту.
 • Етап 5. Збір та систематизація інформації.
 • Етап 6. Підготовка звіту та його презентація.
 • Етап 7. Прийняття маркетингових рішень.
 • >
 • >
 • МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
 • ТА ЗМІСТ МЕТОДІВ ЇЇ ЗБОРУ
 • >

Основні види маркетингової інформації:

 • >
 • Характеристики
 • Види досліджень
 • кабінетні
 • польові
 • Мета
 • Загальні уявлення про кон'юнктуру ринку, тенденції її розвитку, проблеми тощо
 • Конкретні уявлення про конкретні аспекти діяльності суб'єктів ринку
 • Інформація
 • Офіційні друковані видання, маркетингові бази даних банків(вторинна інформація)
 • Дані, одержані за допомогою опитування чи спостереження (первинна інформація)
 • Методи
 • Економічний аналіз
 • Економічний аналіз
 • Переваги
 • Швидкість збору, невисока вартість, відносна простота
 • Недоліки
 • Застаріла, неповна інформація
 • Висока вартість
 • >

Методи збору первинної інформації

 • ОПИТУВАННЯ - це спілкування з респондентами, які входять до певної вибірки із генеральної сукупності, особисто, по телефону, поштою або через Інтернет, з використанням структурованої анкети, яка пропонується їм для заповнення з метою отримання необхідної інформації.
 • СПОСТЕРЕЖЕННЯ - це реєстрація поведінки людей або інших досліджуваних об'єктів для отримання потрібної інформації.
 • ЕКСПЕРИМЕНТ - це керований процес зміни однієї або декількох змінних для вимірювання ступеня впливу на одну або декілька залежних змінних за умов виключення можливості впливу сторонніх факторів.
 • ІМІТАЦІЯ - це відтворення за допомогою використання ЕОМ, а також економіко-математичних та статистичних методів і моделей дії комплексу чинників ринкового середовища на аналізовані дослідником показники.
 • >

Методи збору якісної первинної інформації:

 • ФОКУС-ГРУПИ - це різновид неструктурованого інтерв'ю. Основа для їх проведення - невимушене спілкування ведучого (або модератора - психолога, який володіє навичками групової роботи) із 6-10-ма особами, котрі мають подібні характеристики (наприклад, стать, рівень доходу, вік тощо, за якими їх було віді­брано для бесіди), з метою об'єктивного визначення їх точок зору щодо певної маркетингової проблеми.
 • ГЛИБИННІ ІНТЕРВ'Ю - це різновид розглянутого вище методу збору первинної інформації якісного характеру, що зумов­лює наявність майже аналогічних його недоліків і переваг.
 • >

Методи збору якісної первинної інформації:

 • ПРОЕКЦІЙНІ МЕТОДИ - являють собою суто психологічні методики, використання яких дає можливість маркетологу прихо­вати справжню мету дослідження. Це опосередкована форма опи­тування, у ході якого респондентів просять пояснити поведінку інших людей, розкриваючи, таким чином, їхні власні приховані або підсвідомі мотиви, ставлення та переконання щодо досліджу­ваної проблеми, з використанням спеціальних психологічних ме­тодик. Це проекційні психологічні методи, які дають можливість розкрити внутрішні почуття людей щодо досліджуваної теми.
 • >


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка