Тема 5: Організаційно-методичні основи створення І функціонування ксбоСкачати 24,49 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір24,49 Kb.

Тема 5: Організаційно-методичні основи створення і функціонування КСБО

 • 5.1. Вимоги і критерії оцінки програмного забезпечення КСБО
 • Вимоги до бухгалтерських програмних продуктів формують три різні категорії користувачів:
 • бухгалтери – безпосередні користувачі комп'ютерної системи бухгалтерського обліку;
 • програмісти й інженери – персонал, який обслуговує функціонування КСБО, проводить налаштування, підключення, встановлення тощо;
 • управлінці – менеджери, керівники структурних підрозділів тощо, - тобто ті, хто використовує інформацію від КСБО для прийняття рішень.
 • Характеристика вимог до програмного забезпечення бухгалтерського обліку
 • Види
 • Вимоги
 • Ведення Журналу операцій
 • Здатність вводити та накопичувати всі господарські операції, що відображають господарську діяльність підприємства
 • Ажур
 • Можливість розраховувати підсумки по рахунках б/о (обороти, залишки) на будь-який момент часу при довільній кількості введених господарських операцій
 • Аналітич-ний облік
 • Можливість ведення аналітичного обліку в таких розрізах і з таким рівнем деталізації, як цього вимагають потреби управління
 • Кількісний облік
 • Можливість ведення обліку в натуральному вимірнику
 • Валютний облік
 • Облік у валютах, що відрізняються від базової (основної валюти)
 • Гнучкість
 • Адаптація програми до особливостей конкрет-ного підприємства та змін в законодавстві
 • Види
 • Вимоги
 • Коротка характеристика
 • 2) Тех-нічні
 • Невибаг-ливість до апаратно-го забезпе-чення
 • Можливість ефективно працювати на комп'ютерах Із середніми технічними характеристиками
 • Редактор документів
 • "Експорт-імпорт'' даних
 • Можливість обміну даними з іншими програма-ми та пристроями (касовими апаратами, техно-логічними датчиками, сканерами штрих-кодів)
 • Робота в мережах
 • Здатність працювати на кількох комп'ютерах з поєднанням даних за допомогою комп'ютерної мережі
 • Захист інформації
 • Забезпечення кодування інформації та обмеже-ння доступу за допомогою системних паролів
 • Архів документів
 • Вбудовані засоби архівації даних з можливістю швидкого відновлення інформації
 • Види
 • Вимоги
 • Коротка характеристика
 • 3) Ко-мерційні
 • Ціна
 • Прийнятна для підприємства ціна програмного забезпечення та його супроводу
 • Супровід
 • Послуги з навчання користувачів, оперативні консультації, оновлення програмного забезпечення
 • Документа-ція
 • Якісна детальна друкована (чи/або електронна) документація до програм
 • 4) Ерго-номічні
 • Інтерфейс користува-ча
 • Зручні та нешкідливі для здоров'я користувача засоби забезпечення діалогу "людина-комп'ютер"
 • Розвинена система програмної допомоги, що дозволяє отримати "підказку" щодо будь-якої функції або дії в програмі
 • 5.2. Класифікація і призначення КСБО
 • Клас системи
 • Групи користувачів
 • Основні ознаки
 • Домашня бухгалтерія
 • Фізичні особи
 • Облік особистих та сімейних фінансів
 • Міні- бухгалтерія
 • Введення і обробка бухгалтерських записів. Роздрук первинних документів та звітності
 • Універсальні бухгал-терські сис-теми (Midi- бухгалте-рія)
 • Чисельність персоналу бухгалтерії невелика. Передбачені всі розділи обліку
 • Потужний аналітичний облік. Кількісний та валютний облік. Облік праці та заробітної плати
 • Локальні АРМ
 • Один бухгалтер
 • Комплексна реалізація окремих задач обліку
 • Клас системи
 • Групи користувачів
 • Основні ознаки
 • Комплекси пов’язаних АРМ
 • Бухгалтерія зі шта-том не менше 8 чоловік. Розподіл функцій між працівниками
 • Комплекс програм. Мережева архітектура. Досить повна реалізація облікових функцій. Можливість адаптації
 • Управлін-ські системи
 • Бухгалтерія, управ-лінці (управлінсь-кий та фінансовий облік, завдання фін. менеджменту)
 • Управлінський облік. Планування та управління. Налагодження під клієнта (кастомізація). Відкритість архітектури. Можливість масштабування
 • Фінансово-аналітичні системи
 • Плановик, управлі-нець, головний бухгалтер, контро-лер, аудитор
 • Фінансовий аналіз на основі бухгалтерських даних. Комп’ютеризація задач зовнішнього і внутрішнього аудиту
 • Правові бази даних
 • Юристи, бухгал-тери, фінансисти, економісти
 • Упорядковані довідкові системи, що містять підібрані в тематичному чи хронологічному порядку законодавчі акти з питань податків, б/о тощо
 • 5.3. Вибір КСБО в залежності від розміру підприємства
 • Стаття 63 Господарського кодексу України регламентує розміри підприємств (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=436-15):
 • малі – кількість працюючих < 50 осіб, валовий дохід за рік < 70 млн. грн.;
 • великі – кількість працюючих > 250 осіб, а валовий дохід > 100 млн. грн.;
 • середні – всі інші (між малими і великими).
 • З точки зору обліку використовують інші критерії поділу підприємств, а саме денний потік документів та чисельність працівників-обліковців.
 • Поділ підприємств (“з точки зору б/о”):
 • малі – обробка < 100 рахунків-фактур (документів), кількість бухгалтерів – 1-5;
 • великі – обробка > 500 рахунків-фактур (документів), кількість бухгалтерів – > 20-30;
 • середні – всі інші (між малими і великими).
 • КСБО
 • Міні-бухгалтерія (Проводка-Головна книга-Баланс)
 • Універсальні бухгалтерські системи
 • (Midi-бухгалтерія)
 • Локальні АРМ та комплекси АРМ
 • Управлінські системи
 • для середніх підприємств
 • для великих підприємств
 • 5.4. Принципи та етапи створення КСБО
 • Основний принцип при створенні ІС в обліку – це принцип системності.
 • Його суть в тому, що КСБО розглядається як система, в якій всі її складові елементи й процеси, що відбуваються, взаємопов'язані з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх факторів.
 • Даний принцип передбачає:
 • однократне введення інформації в систему і її подальше багаторазове використання;
 • наявність єдиної інформаційної бази;
 • комплексне програмне забезпечення.
 • Крім принципу системності також використовуються наступні принципи:
 • економічна доцільність – переваги, що очікуються від використання системи, повинні перевищувати витрати на проектування, впровадження, вивчення, супровід;
 • гнучкість – система, що створюється, повинна мати достатній запас гнучкості, щоб забезпечити можливість реагування на зміну зовнішніх факторів. Основними вимогами до гнучкості КСБО є такі можливості:
  • зміна (налагодження) Плану рахунків;
  • ведення аналітичного обліку за довільними рахунками та ознаками;
  • зміна (налагодження) шаблонів типових бух. операцій;
  • зміна (налагодження) форм типових звітів і доповнення новими звітами, що створюються користувачем.
 • контроль – використання різних способів (засобів) перевірки правильності вхідної (введеної) інформації та контролю за коректністю і точністю вихідної (опрацьованої, результуючої);
 • захист і безпека даних – ІС, що проектується, повинна сприяти захисту активів підприємства від нераціонального їх використання і забезпечувати надійність та безпеку інформації в системі. Якісна КСБО повинна виконувати наступні функції щодо безпеки даних:
  • поділ доступу до функцій і даних системи шляхом авторизації користувачів за паролем;
  • шифрування даних;
  • наявність контролю за входом до системи і ведення журналу робочого часу;
  • контроль за періодичністю створення резервних (архівних) копій інформації.
 • сумісність – ІС повинна проектуватися з урахуванням людського фактору та організаційних особливостей підприємства, вже наявних комп'ютерів і програм, способів взаємодії окремих працівників та підрозділів. Також перевіряється сумісність нової КСБО з вже наявним обладнанням і програмним забезпеченням;
 • безперервність розвитку – передбачає постійне вдосконалення всіх видів забезпечення (технічного, програмного, інформаційного та ін.). З цією метою передбачається можливість заміни застарілих технічних та програмних засобів (модулів, підсистем) новими, більш продуктивними.
 • Створення (проектування) КСБО на підприємствах складається з чотирьох основних стадій:
 • вивчення особливостей господарської діяльності підприємства (передпроектна);
 • технічне та робоче проектування системи і узгодження проекту;
 • впровадження системи (введення системи в дію).
 • промислова експлуатація та удосконалення системи.
 • 5.5. Якість та ефективність застосування ІС в обліку
 • Якість (англ. Quality) – сукупність властивостей продукції, які визначають ступінь придатності її для використання за призначенням; це відповідність вимогам споживача.
 • Якість інформації (Information/Data quality) – сукупність властивостей, що відображають ступінь придатності конкретної інформації або даних про об’єкти і їхній взаємозв’язок для досягнення цілей, що стоять перед користувачем.
 • ІC є якісною, якщо в процесі свого функціонування вона забезпечує:
 • інформаційні потреби користувачів (споживачів);
 • адекватність реальним інформаційним і технологічним процесам об’єкта управління;
 • високу ефективність (економічну і (або) соціальну).
 • Ефективність – здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту (результату) до витрат, що його забезпечили.
 • Ефективність ІС – загальна властивість системи, яка характеризує рівень (ступінь) її пристосованості до виконання поставлених завдань.
 • Iз двох ІС ефективнішою вважається та, яка краще вiдповiдає своєму призначенню.
 • Ефективність є трьох видів:
 • економічна – оцінка результативності системи, що визначається порівнянням витрат на створення (функціонування) з одержаним від її використання ефектом;
 • технічна – характеризується швидкодією виконання певних операцій, збільшенням продуктивності машин, систем тощо;
 • соціальна – характеризується впливом автоматизації на роботу працівників апарату управління, інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ), а також на членів суспільства, соціальне обслуговування яких поліпшується з упровадженням ІC.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка