Тема конкурентоспроможність потенціалу підприємстваСкачати 109,29 Kb.
Сторінка3/6
Дата конвертації11.12.2016
Розмір109,29 Kb.
1   2   3   4   5   6

3) індикатор місткості ринку (KM) - це співвідношення балансового прибутку підприємства (БПП) і прибуткової місткості ринку цього товару (ПМРТ): КМ = БПП/ПМРТ →max   Прибуткова місткість ринку визначається сукупним грошовим попитом споживачів на товар за вирахуванням витрат на виробництво і реалізацію товарів. 4) індикатор дохідності (КД) - це співвідношення валового доходу підприємства у розрахунку на одного працівника (ВДПР) і аналогічного доходу, який отримують у комерційній сфері (галузі) діяльності загалом в економіці країни (ВДПРК): КД = ВДПР/ВДПРК →max 5) індикатор використання часового ресурсу (КЧ) - співвідношення між часом, за який вимірюється одержаний валовий дохід підприємства (Тд), і часом, який необхідний для збільшення показника вдвічі (Т2д): КЧ = ТД/Т2Д →max

 • У тому випадку, якщо на основі індивідуальних (інтегральних або групових) показників розраховується загальний показник конкурентоспроможності, то застосовуються матричні методи, які дають більш об'єктивні результати оцінки.
 • Матричні методи
 • Сутність матричних методів полягає у визначенні кількісного значення інтегрального рейтингового показника конкурентоспроможності окремого підприємства або у графічному визначенні його конкурентної позиції у матриці конкурентоспроможності за певними параметрами. Кожна вісь матриці у графічній інтерпретації розбивається на декілька рівнів і характеризує один із параметрів конкурентоспроможності (однокритеріальна вісь) або декілька параметрів, об'єднаних інтегральним критерієм їхнього вимірювання (багатокритеріальна вісь). В результаті отримується низка комбінацій, кожна з яких відповідає певній позиції в конкурентній боротьбі.
 • Один з поширених матричних методів - метод балів. Його застосування передбачає виконання наступних етапів:
 • Формування матриці вихідних оціночних показників, до складу якої входять т ключових показників конкурентоспроможності для п об'єктів. Кожен і-й показник (1 ≤ і т ) на j-му об'єкті (1 ≤ j п ) задається величиною відповідного коефіцієнта: Кij У результаті одержуємо матрицю X, рядки якої характеризують аспекти конкурентоспроможності об'єкта за т різними показниками:
 • K11 K12 K13 K21 K22 K23
 • … … …
 • Km1 Km2 Km3
 • Х =
 • (3.1)

2.Ранжування оціночних показників за ступенем вагомості. Результатом цього етапу є побудова деякого вектора (k1 k2,...,kт), де k. - коефіцієнт вагомості кожного показника. Вагомість показників прийнято визначати експертним шляхом з урахуванням уявлення про важливість того чи іншого показника саме для оцінки конкурентоспроможності об'єкта. 3.Побудова вектора, що складається з максимальних значень за кожним з т показників. Цей вектор становить додатковий рядок чисел (KMAXi) - показників підприємства-еталона, де KMAXi = maxKj (1 ≤ j n) (3.2) 4.Складання нормалізованої матриці X/ шляхом стандартизації показників вихідної матриці (Кij) відносно відповідного показника еталонного підприємства за формулою: K/ij = Kij / KMAXi (3.3) 5.Розрахунок балів, отриманих підприємствами за певним оціночним показником шляхом порівняння їх фактичних значень з найкращими в даній сукупності: Бij = K/ij * БMAXi; (3.4) де Бтахі - максимально встановлений бал оцінювання окремого показника. 6.Отримання узагальненої бальної оцінки конкурентоспроможності та ранжування підприємств у порядку зростання інтегрального показника з використанням наступної формули: n Кспрj = ∑ Бij*kі. (3.5) j=1 Застосування цього методу дозволяє не тільки визначити основних конкурентів та місце, в конкурентній боротьбі підприємства, яке оцінюється (за критерієм максимуму набраних балів), а й кількісно оцінити відставання від найбільш конкурентоспроможного підприємства. Розглянемо застосування даного методу на прикладі оцінки конкурентоспроможності деяких аптек м. Харкова. Вихідна інформація про різні аспекти діяльності об'єктів оцінки – аптек «Матері та дитини», «Центральної аптеки» та районної аптеки № 46 наведена в таблиці 3.3.

 • Таблиця 3.3
 • Інформація про господарську діяльність аптек м. Харкова
 • Показники
 • Одиниця виміру
 • Аптеки
 • Матері та дитини
 • Центральна аптека
 • № 46
 • тис. грн.
 • 105,4
 • 149
 • 129,5
 • 2. Операційний прибуток
 • тис. грн.
 • 5,7
 • 6,1
 • 5,3
 • 3. Чистий прибуток
 • тис. грн.
 • 4,6
 • 5,7
 • 4,8
 • чол.
 • 11
 • 14
 • 16
 • 5.Кількість працівників, що постійно перебувають у штаті
 • чол.
 • 10
 • 12
 • 14
 • тис. грн.
 • 6,9
 • 10
 • 37,8
 • 7. Товарні запаси
 • тис. грн.
 • 17,2
 • 17,7
 • 22,6
 • 8. Середньорічна вартість активів
 • тис. грн.
 • 28,9
 • 32,4
 • 61,3
 • %
 • 124,5
 • 114,9
 • 135,4
 • 10. Кількість товарних одиниць
 • од.
 • 256
 • 322
 • 344
 • 11. Середня кількість товарних одиниць на даному сегменті ринку
 • 328
 • Результати опитування групи експертів з метою виявлення ступеня впливу окремих складових потенціалу підприємств на рівень їхньої конкурентоспроможності наведено в таблиці 3.4.
 • Чинники конкурентоспроможності
 • Вагомість чинника
 • 1. Маркетинговий потенціал
 • 0,2
 • 0,4
 • 3. Фінансовий потенціал
 • 0,3
 • 4. Кадровий потенціал
 • 0,1
 • На основі наведених в табл. 3.3 і 3.4 даних необхідно оцінити рівень конкурентоспроможності кожного підприємства за допомогою методу балів. Як оцінні ключові показники можна використовувати коефіцієнти, що характеризують окремі складові потенціалу підприємства та розраховуються за даними таблиці 3.3. Максимальна кількість балів за кожним оцінним відносним показником дорівнює 10.
 • Рішення.
 • Розрахуємо оцінні показники, що характеризують окремі складові потенціалу підприємств.
 • 1.Маркетинговий потенціал, виходячи з наявної інформації, будуть характеризувати наступні коефіцієнти:
 • коефіцієнт співвідношення товарних одиниць (ТОі/ТОср) розраховується як відношення кількості товарних одиниць в асортименті і-ого підприємства до кількості товарних одиниць в асортименті в середньому по підприємствах, що діють на даному ринковому сегменті;
 • коефіцієнт оборотності запасів (Озап), обумовлений як відношення виручки від реалізації до середньої за період вартості матеріальних запасів для кожного підприємства.
 • 2.Виробничий потенціал з урахуванням специфіки галузевої приналежності об'єктів оцінки описують такі показники:
 • темпи росту виручки від реалізації (Тв), розраховані в частках одиниці;
 • рентабельність реалізації (Рреал), що розраховується як відношення операційного прибутку до суми виручки від реалізації (в частках одиниці).
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка