Тема Податкова система УкраїниСкачати 30,03 Kb.
Дата конвертації12.02.2017
Розмір30,03 Kb.
 • 1. Принципи побудови податкової системи.
 • 2. Система податків в Україні (загальнодержавні, місцеві)
 • 3. Переваги і недоліки прямого і непрямого оподаткування.
 • 4. Уникнення подвійного оподаткування.
 • 5. Податкова політика держави.
 • Принципи по Сміту:
 • 1. Принцип справедливості, підтверджує все загальність оподаткування і рівномірність розподілу між громадянами відповідно до їх доходів.
 • 2.Принцип визначеності, потребує аби сума, спосіб та час платежу були точно і завідомо визначені платнику.
 • 3. Принцип зручності, передбачає, що податок повинен стягуватись в такий час та таким способом, які представляють найбільші зручності для платника.
 • 4. Принцип економії, полягає в зменшенні витрат на стягнення податків, в раціоналізації податкової системи.
 • 1. Принципи побудови податкової системи
 • 1. загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу;
 • 2. рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;
 • 3. невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства;
 • 4. презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;
 • 5. фіскальна достатність - встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;
 • Сучасні принципи побудови податкової системи України у відповідності до Податкового кодексу:
 • 6. соціальна справедливість - установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;
 • 7. економічність оподаткування - установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;
 • 8. нейтральність оподаткування - установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;
 • 9. стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;
 • 10. рівномірність та зручність сплати - установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками;
 • 11. єдиний підхід до встановлення податків та зборів - визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку.
 • Сучасні принципи побудови податкової системи України у відповідності до Податкового кодексу:
 • 2. Система податків в Україні (загальнодержавні, місцеві)
 • До загальнодержавних належать такі податки та збори:
 • податок на прибуток підприємств;
 • податок на доходи фізичних осіб;
 • податок на додану вартість;
 • акцизний податок;
 • збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
 • екологічний податок;
 • рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;
 • рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;
 • До загальнодержавних належать такі податки та збори:
 • плата за користування надрами;
 • плата за землю;
 • збір за користування радіочастотним ресурсом України;
 • збір за спеціальне використання води;
 • збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
 • фіксований сільськогосподарський податок;
 • збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
 • мито;
 • збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;
 • збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.
 • Місцеві податки та збори
 • До місцевих податків належать:
 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • єдиний податок.
 • До місцевих зборів належать:
 • збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 • збір за місця для паркування транспортних засобів;
 • туристичний збір.
 • 8. Переваги і недоліки прямого і непрямого оподаткування
 • Переваги прямого оподаткування:
 • 1. Прямі податки дають можливість встановити пряму залежність між доходами платника і його платежами до бюджету.
 • 2.В країнах з розвиненою ринковою економікою пряме оподаткування є важливим фінансовим важелем регулювання еноконмічних процесів(накопичення, інвестиції…)
 • 3. Прямі податки спонукають до розподілення подлаткового навантаження таким чином, що більші податкові видатки мають ті члени суспільства у яких більш високі доходи. Такий принцип оподаткування більшістю еоконмістів вважається справедливим.
 • Недоліки прямих податків:
 • 1.Пряма форма оподаткування потребує складного механізму стягнення податків, так як пов’язана з достатньо складною методикою ведення бухгалтерського обліку і звітності.
 • 2. Контроль надходження прямих податків потребує суттєвого розширення податкового апарту і розробки сучасних методів обліку і контролю платників.
 • 3. Прямі податки пов’язані з можливістю ухилення від сплати податків із-за недосконалості фінансового контролю і наявності комерційної таємниці.
 • 4. Пряме оподаткування потребує відповідного розвитку ринкових відносин, так як тільки в умовах реальног ринку може формуватись реальна ринкова ціна, а відповідно і реальні доходи(прибток), однак з такою ж ймовірністю можуть мати місце і втрати.
 • Переваги:
 • 1. Для непрямих податків характерна простота сплати і регулярність надходжень до бюджету, їх утримання та контроль надходжень не потребують розширення податкового апарату.
 • 2. Оскільки непрямі податки збільшують доходи держави за рахунок зростання населення чи його благополуччя, то вони більш вигідні для країн, прогресуючих в економічному відношенні.
 • 3. Впливають на сукупне споживання шляхом здорожчання того чи іншого продукту(здоровя нації.)
 • 4. Завуальвано в ціні товару.
 • 5. Визначаються розміром споживання, зручністю сплати вчасі, близькістю до місця внесення, відчутністю витрат часу для внеску.
 • До недоліків непрямих податків відносять:
 • 1. Обтяжливість для малозабезпечених.
 • 2. Право стягнення непрямих податків майже ніколи не оскаржується.
 • 3.Лягають тягарем на низько оплачувані верстви населення.
 • 4. Обмежують розмір прибутку, бо в умовах конкуренції не зажди є можливість підвищувати ціни.
 • Непрямі податки мають такі переваги та недоліки.
 • 9. Уникнення подвійного оподаткування
 • Подвійне оподаткування – випадки оподаткування, коли об’єкт податку чи платник податку оподатковується в рамках однієї чи декількох фіскальних юрисдикцій податком даного виду більше ніж один раз.
 • Подвійне оподаткування передбачає також накладання податків один на один, багаторазове оподаткування як в вертикальному (одна держава), так і горизонтальному (різні держави) аспектах. Питання подвійного оподаткування торкаються національних фіскальних інтересів. Крім того міжнародні організації намагаються узгоджувати державні невідповідності в сфері оподаткування, задля встановлення глобальної економічної гармонії.
 • Подвійне оподаткування можна класифікувати по таким ознакам:
 • Оподаткування одного й того ж об’єкту на різних рівнях державних структур однієї країни(федерація, штати, органи місцевого самоврядування).
 • Оподаткування прибутку юридичних осіб (компаній фірм) з подальшим оподаткуванням цього ж прибутку як дивідендів акціонерів цієї ж компанії.
 • Оподаткування об’єктів більш одного разу владою одного рівня (як правило різні держави)
 • Податкова угодаправовий інструмент управління податковим процесом на міжнародному рівні, спосіб регламентації фінансової політики багатонаціональних корпорацій і міра підвищення їх податкової дисципніли відносно держав на території яких вони здійснюють свою комерційну діяльність.
 • За юридичною силою міжнародні податкові угоди бувають двох видів:
 • А) угоди, що мають більшу юридичну силу в порівнянні з національними податковими законами.
 • Б) угоди, що мають рівну юридичну силу (США, Великобританія).
 • Міжнародні угоди, що регулюють податкові відносини можна поділити на три групи:
 • Умовно податкові – угоди, в яких питання оподаткування реголюєтьсяголюється поряд з іншими, що не становлять предмет податкового чи фінансового права;Загально податкові – угоди, що реголюють питання уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу по всіх сферах діяльності;
 • Спеціально податкові – угоди, що діють щодо конкретного виду податку, платника,об’єкту оподаткування, в конкретних сферах підприємницької діяльності.
 • Цілями заключення податкових угод є:
 • Врегулювання подвійного оподаткування.
 • Захист інтересів вітчизняних господарюючих суб’єктів, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність в іншій державі, їх недискримінація з точки зору оподаткування.
 • Боротьба з різними способами ухилення від оподаткування. (За допомогою обміну інформацією між фіскальними органами, про-ведення попередніх розслідувань і затримання злісних неплатни-ків податків кожна держава відстоює свій податковий суверенітет;).
 • Розроблення процедури врегулювання спірних питань, що виникають при взаємовідносинах з державами і платниками податків.
 • Основні напрямки подолання подвійного оподаткування:
 • Податковий кредит – застава податків сплачених закордоном, в рахунок внутрішніх податкових зобов’язань.
 • Податкова знижка – зменшення оподатковуваного доходу в одній країні на суму податків сплачених в іншій країні.
 • Податковий кредит відрізняється від знижки тим, що на величину податкового кредиту зменшується підлягаючий сплаті розмір податку, а скидка зменшує на суму вже сплаченого податку оподатковуваний прибуток.
 • Доходи, отримані резидентом України (крім фізичних осіб) з джерел за межами України, враховуються під час визначення його об'єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі.
 • Доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 • Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом.
 • Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.
 • Податковим кодексом України встановлено, що:
 • 1.Елементами системи оподаткування у відповідності до Податкового кодексу України є:
 • Порядок обчислення податку.
 • Податкова квота.
 • Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
 • Податковий кредит.
 • 2.Сучасними принципами побудови податкової системи у відповідності з Податковим кодексом є наступні принципи:
 • Рівномірність та зручність сплати.
 • Стабільність.
 • Визначеність.
 • Рівність усіх платників перед законом.
 • 3.Перевагами прямого оподаткування є:
 • Контроль надходження прямих податків не потребує суттєвого розширення податкового апарту і розробки сучасних методів обліку та контролю платників.
 • Не потребує відповідного розвитку ринкових відносин.
 • Дає можливість встановити пряму залежність між доходами платника і його платежами до бюджету.
 • Спонукає до розподілення податкового навантаження.
 • 1.Елементами системи оподаткування у відповідності до Податкового кодексу України є:
 • Податковий період.
 • База оподаткування.
 • Податкова пільга.
 • Податкова квота.
 • 2.Сучасними принципами побудови податкової системи у відповідності з Податковим кодексом є наступні принципи:
 • Економічність оподаткування.
 • Нейтральність оподаткування.
 • Обгрунтованість оподаткування.
 • Фіскальна достатність.
 • 3.Пряме оподаткування має наступні переваги:
 • В країнах з розвиненою ринковою економікою є важливим фінансовим важелем регулювання економічних процесів.
 • Потребує спростого механізму стягнення податків.
 • Завуальвано в ціні товару.
 • Характерна простота сплати і регулярність надходжень до бюджету, їх утримання та контроль надходжень не потребують розширення податкового апарату.
 • Тести
 • 4.Подвійне оподаткування можна класифікувати по таким ознакам:
 • Оподаткування одного й того ж об’єкту на різних рівнях державних структур однієї країни.
 • Оподаткування прибутку юридичних осіб (компаній фірм) з подальшим оподаткуванням цього ж прибутку як дивідендів акціонерів цієї ж компанії.
 • Оподаткування об’єктів більш одного разу владою одного рівня.
 • Оподаткування фізичних осіб при виплаті заробітної плати і внесків до фондів соціального страхування.
 • 5.За юридичною силою міжнародні податкові угоди бувають:
 • Двох видів.
 • Трьох видів.
 • Чотирьох видів.
 • П’яти видів.
 • 4.Вірним є наступний варіант відповіді:
 • Прямі податки сплачує і несе відповідальність за складання і надання звітності одна особа; включаються в ціну товару на стадії реалізації.
 • Прямі податки сплачує і несе відповідальність за складання і надання звітності одна особа; включаються в ціну товару на стадії виробництва.
 • Прямі податки сплачує одна особа, а несе відповідальність за складання і надання звітності інша; включаються в ціну товару на стадії виробництва.
 • Прямі податки сплачує одна особа, а несе відповідальність за складання і надання звітності інша; включаються в ціну товару на стадії реалізації.
 • 5.Міжнародні угоди, що регулюють податкові відносини можна поділити на:
 • Умовно податкові
 • Спеціально податкові
 • Виключно податкові
 • Загально податкові
 • http://www.oseu.edu.ua
 • Дякую за увагу.
 • Інформація щодо діяльності університету, кафедри фінансів, дисциплін що викладаються та їх сутнісного наповнення знаходиться на сайті:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка