Тема прогнозування та планування в органах внутрішніх справСкачати 21,64 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір21,64 Kb.

ТЕМА Прогнозування та планування в органах внутрішніх справ

 • 1. Поняття прогнозу, види та функції прогнозування.
 • 2. Особливості планування в ОВС, характеристика його принципів та методів.
 • 3. Організація планування в системі МВС.
 • 4. Зміст та структура плану основних заходів міськрайліноргану.

Прогнозування — передбачає вивчення стану об’єкту в минулому та теперішньому, та відпрацювання моделі майбутнього стану.

 • Прогноз в управлінні - це конкретне передбачення, судження про стан системи в майбутньому, про цілі розвитку системи, засоби, необхідні для їх досягнення.

ПИТАННЯ 1. ПОНЯТТЯ ПРОГНОЗУ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ

 • Прогноз (від грецької prognosis) - передбачення, передрікання. В науковому розумінні це поняття вперше почало вживатись у медицині. Давньогрецький вчений та видатний лікар Гіппократ (460—377 рр. до н. е.), є автором праці, яку назвав "Prognostike" ("Прогностика"), тобто передбачення, передрікання (в даному випадку — перебіг хвороби).

Класифікація прогнозів

 • Проблемно-цільовий критерій (пошукові та нормативні)
 • За об'єктом дослідження (природознавчі, науково-технічні та суспільствознавчі)
 • За періодом упередження (короткострокові, середньострокові, довгострокові)

Механізм прогнозування

 • Функції прогнозування
 • Принципи прогнозування
 • Методи прогнозування

Принципи прогнозування

 • Системності
 • Узгодженості
 • Варіантності
 • Безперервності
 • Верифікації
 • Рентабельності

Методи прогнозування

 • Інтуїтивні
 • Формалізовані

Функції прогнозування

 • орієнтувальна
 • нормативна
 • запобіжна
 • забезпечення цілеполягання
 • забезпечення розробки показників, критеріїв, нормативів
 • забезпечення інформування про небажані явища

ПИТАННЯ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ В ОВС, ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО ПРИНЦИПІВ ТА МЕТОДІВ

 • Планування — це загальна функція управління, яка передбачає визначення цілей та завдань соціальної системи на подальший період її діяльності, а також засобів їх досягнення, виконання.
 • 1. Цілепокладання (фомування цілей)
 • 2. Вибір, аналіз та оцінка способів досягнення мети
 • 3. Складання переліку необхідних дій
 • 4. Складання програми дій (плану заходів)
 • 5. Аналіцз ресурсів
 • 6. Аналіз розробленого варіанту плану
 • 7. Підготовлення детального плану дій
 • 8. Контроль за виконанням плану

Процес планування здійснюють відповідно до рівнів управління організації

 • Вищий рівень управління
 • Середній рівень управління
 • Нижчий рівень управління
 • Стратегічне планування
 • Тактичне планування
 • Оперативне планування
 • Вимоги, які пред’являються до планів ОВС
 • Актуальність
 • Стабільність
 • Спадкоємність
 • Реальність
 • Напруженість
 • Конкретність
 • Своєчасність
 • Наукова обґрунтованість
 • Законність
 • Несуперечливість
 • С
 • П
 • Е
 • Ц
 • І
 • А
 • Л
 • Ь
 • Н
 • І
 • З
 • А
 • Г
 • А
 • Л
 • Ь
 • Н
 • І
 • Класичне визначення планування дають Р. Джонсон, Ф. Каст і Д. Розенцвейг: «Планування – процес, за допомогою якого система пристосовує свої ресурси до змін зовнішніх та внутрішніх умов»
 • Сутність та значення планування діяльності ОВС
 • Планування
 • Сутність планування
 • Роль планування
 • Визначення основних нап-рямків і конк-ретних зав-дань на плану-ємий період
 • Визначення заходів, покликаних забезпечити здійснення завдань
 • Визначення термінів виконання заходів і виконавців
 • Забезпечує
 • Сприяє
 • Ціленаправ-леність діяль-ності ОВС
 • Ритмічність діяльності ОВС
 • Взаємодії служб, підроз-ділів і праців-ників
 • Підвищення відповідаль-ності виконавців
 • Створення сприятливого мікроклімату

Рівень і якість системи планування організації визначається

ПИТАННЯ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ

 • Зміст планування полягає:
 • у визначені основних завдань системи (органу) або структурного підрозділу на планований період;
 • у визначені, з урахуванням доцільного використання сил та засобів, комплексу заходів, здійснення яких забезпечить виконання завдань, що стоять перед системою;
 • у встановлені строків виконання запланованих заходів та виконавців.

Планування - процес вироблення управлінського рішення, що включає в себе сукупність окремих рішень і складається з послідовно змінюючих одна одну дій, а саме:

 • збір, систематизація та аналіз вихідної інформації, у тому числі пропозицій, що надходять від структурних підрозділів;
 • підготовка проекту плану;
 • узгодження проекту плану з відповідальними виконавцями і співвиконавцями,
 • затвердження плану керівником,
 • доведення плану до виконавців і співвиконавців
 • Система планування в органах внутрішніх справ
 • Загальні
 • плани
 • Спеціальні плани
 • Особисті плани
 • Перспективні
 • (5-15 років)
 • Поточні
 • Рік, півріччя, квартал, місяць
 • Плани разового використання
 • Плани багаторазового використання
 • Планування заходів по комплексному використанню всіх сил і засобів органу внутрішніх справ, всіх сторін (напрямків) діяльності ОВС
 • Планування окремих напрямків діяльності ОВС для вирішення конкретних завдань
 • Індивідуальне планування роботи працівників ОВС

Перспективні плани (5 – 15 років)

 • комплексні регіональні плани (програми);
 • комплексні цільові плани (програми);
 • плани заходів щодо виконання комплексних загальнодержавних програм.

До поточних планів (рік, півріччя, квартал, місяць) належать:

 • план основних заходів МВС України, основні організаційні заходи ГУМВС, УМВС, УМВСТ, навчального закладу, науково-дослідної установи, основні робочі заходи міськрайліноргану;
 • плани роботи структурних підрозділів вищевказаних органів;
 • плани роботи колегій і нарад керівництва МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, нарад керівництва міськрайлінорганів.
 • Спеціальні плани ОВС
 • Види спеціальних планів
 • Плани разового використання
 • Типові
 • плани
 • Оперативні
 • плани
 • Плани дій при надзвичайних подіях
 • Плани дій ОВС в особливих умовах
 • Плани заходів по виконанню нових нормативних актів
 • Комплексні плани профілак-тики право-порушень
 • Плани захо-дів по вирі-шенню пос-тійних або періодичних,повторюва-них завдань
 • Особливості структури спеціальних планів ОВС. Вони повинні передбачати:
 • 1. Порядок введення плану в дію
 • 2. Порядок формування та діяльності спеціальних груп та оперативних штабів
 • 3. Інформування органів державної влади та місцевого самоврядування, доповідь до вичестоячих ОВС про ускладнення оперативної обстановки
 • 4. Порядок загального або часткового збору особового складу по тривозі
 • 6. Посилення охорони та здійснення оборони важливих і особливо важливих об’єктів
 • 7. Форми взаємодії з іншими силами, залученими до виконання плануємих заходів
 • 8. Способи зв’язку і передачі інформації
 • 9. Матеріально-технічне та медичне забезпечення
 • Планування особистої роботи
 • Принципи планування
 • Наступність
 • Реальність
 • Повнота
 • Перекидні календарі
 • Форми планування
 • Цілі планування
 • Забезпечення ритмічності трудових процесів
 • Оргблокноти (тижневики)
 • Типові графіки
 • Підвищення економічності, спрощення трудових процесів
 • Зниження перевантаження
 • Картотеки
 • Створення умов для здійснення контролю та самоконтролю
 • Зосередження зу-силь працівників на вирішенні голов-них завдань

ПИТАННЯ 4. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПЛАНУ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ МІСЬКРАЙЛІНОРГАНУ

 • Відповідно до Наказу МВС України від 22. 01. 2005 р. № 65 «Інструкція з організації планування в системі органів і підрозділів внутрішніх справ України» структура (приблизна (типова) плану основних заходів міськрайліноргану складається із 12 розділів

Плани роботи повинні мати такі реквізити:

 • 1. Назву плану і відомості про місце, час, особу, яка його розробила, та особу, яка його затвердила, обмеження доступу (у разі потреби).
 • 2. Нумерацію розділів та заходів (наскрізна або за кожним розділом).
 • 3. Назви заходів, що плануються.
 • 4. Строк виконання.
 • 5. Виконавці (відповідальні особи).
 • 6. Відмітка про виконання заходу.
 • 7. Примітки.

Приблизна (типова) структура плану основних заходів міськрайліноргану:

 • 1. Преамбула: висновки та показники аналізу оперативної обстановки за попередній рік. Основні завдання на рік, що планується.
 • 2. Організаційні заходи.
 • 3. Протидія злочинам у сфері економіки.
 • 4. Розкриття та розслідування злочинів, розшук злочинців.
 • 5. Боротьба з незаконним обігом наркотиків.
 • 6. Заходи щодо припинення неконтрольованого розповсюдження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.
 • 7. Профілактика злочинів. Зміцнення громадського порядку та безпеки.
 • 8. Забезпечення безпеки дорожнього руху.
 • 9. Робота з особовим складом. Зміцнення дисципліни та законності.
 • 10. Психопрофілактична робота. Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності.
 • 11. Правовиховна робота серед населення. Пропаганда діяльності органів внутрішніх справ.
 • 12. Фінансове, матеріально-технічне та ресурсне забезпечення.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка