Тема теоретико-методичні засади макрофінансового аналізуСкачати 17,91 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір17,91 Kb.

Тема 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МАКРОФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

План.

 • Види макрофінансового аналізу.
 • Завдання, функції та принципи макрофінансового аналізу.
 • Методика здійснення макрофінансового аналізу.
 • Інформаційна база макрофінансового аналізу і проблеми її формування.

1. Види макрофінансового аналізу

Класифікація МФА за ознакою часу

 • Попередній (перспективний) аналіз:
  • короткостроковий (до 1 року);
  • середньостроковий (1-3 роки);
  • довгостроковий.
 • Наступний (ретроспективний) аналіз:
  • оперативний (ситуаційний) аналіз;
  • підсумковий(заключний) аналіз.

Класифікація МФА

 • За галузевою ознакою:
  • галузевий;
  • міжгалузевий.
 • За користувачами результатів аналізу:
  • внутрішній аналіз;
  • зовнішній аналіз.

Класифікація МФА

 • За просторовою ознакою:
  • внутрішньовідомчий і міжвідомчий;
  • регіональний і аналіз в цілому по країні.
 • За охопленням об′єктів, які вивчаються:
  • комплексний аналіз;
  • вибірковий аналіз.

Класифікація МФА за методами, що використовуються в розрахунках

  • порівняльний аналіз;
  • трендовий аналіз;
  • факторний аналіз;
  • допоміжний або експрес-аналіз;
  • економіко-математичний аналіз;
  • стохастичний аналіз (або дисперсний чи кореляційний);
  • статистичний;
  • математичний.

2. Завдання, функції та принципи Макрофінансового аналізу.

Завдання макрофінансового аналізу визначаються його змістом та предметом і спрямовані на досягнення мети.

Основними з них є:

- вивчення характеру дії фінансових і економічних законів;

- оцінка стану державного фінансового сектору за звіт­ні періоди за кількісними та якісними показниками;

- моніторинг виконання планів і управлінських рішень на макрорівні;

- наукове обґрунтування поточних і перспективних фінансових планів тощо.

ФУНКЦІЇ МАКРОФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

науково-дослідницька;

– інформаційно-аналітична;

оцінююча;

планова;

контролююча;

пошукова;

інноваційна

Принципи МФА

 • Науковість.
 • Комплексність (всебічність).
 • Системність.
 • Об'єктивність.
 • Точність.
 • Дієвість.
 • Періодичність.

Принципи МФА

 • Оперативність.
 • Державний підхід.
 • Ефективність або економічність .
 • Конкретність .
 • Безперервність .
 • Порівнянність .
 • Доступність.

3. МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ макрофінансового аналізу

Організацію макрофінансового аналізу можна уявити як технологічний процес, в якому необхідні аналітичні процедури здійснюються у встановленому порядку і реалізуються за допомогою сукупності організаційних, методичних і технічних методів, способів і прийомів.

процес фінансового аналізу складається з чотирьох основних етапів

 • планування, тобто формування моделі аналітичного дослідження;
 • дослідження стану, динаміки та можливостей функціонування фінансової системи;
 • інтерпретація системи показників аналітичного дослідження;
 • розробка сценаріїв управлінських рішень та контролю їх ефективності.

ЕТАПИ МАКРОФІНАНОВОГО АНАЛІЗУ

формування моделі аналітичного дослідження

дослідження стану та динаміки функціонування фін. системи

інтерпретація системи показників дослідження

розробка сценаріїв управлінських рішень

визначення мети аналізу

макрофінансових показників

ідентифікація об′єкта аналізу та факторів, що на нього впливають

формування інформаційного масиву

вибір методу аналізу

безпосереднє здійснення розрахунків за обраними методами

аналіз, оцінка та економічна інтерпретація отриманих результатів

розробка управлінських рішень за результатами аналізу

передбачення тенденцій аналізованих макропоказників за результатами прийняття рішення

формування моделі аналітичного дослідження

є надзвичайно важливим і полягає у:

 • визначенні завдання, мети і об′єктів аналізу,
 • окресленні масиву необхідної інформації для проведення аналізу,
 • вивченні матеріалів та результатів раніше проведених аналітичних досліджень,
 • правильному та обґрунтованому виборі методів аналізу.

Метод макрофінансового аналізу

– це системне (комплексне) вивчення, вимірювання та узагальнення впливу чинників на результати функціонування об′єкта дослідження шляхом обробки спеціальними прийомами системи планових, облікових, звітних показників та інших джерел інформації з метою підвищення ефективності діяльності.

Правильно обраний метод аналізу визначає його результат, ефективність дослідження економічного і соціального розвитку об′єкта. Він включає науково обґрунтовану систему принципів, способів і прийомів вивчення предмета аналізу та його об’єктів.

На другому етапі безпосереднього здійснення розрахунків фінансових показників

аналітик має змогу виявити існуючі тенденції та основні проблеми.

Аналітичне дослідження включає в себе:

Третій етап має на меті інтерпретацію отриманих результатів, з′ясування причин існуючих проблем. На цьому етапі важливим є рівень теоретичної і практичної підготовки фахівців для розробки обґрунтованих висновків.

Четвертий етап – розробка сценаріїв управлінських рішень – передбачає виявлення можливих шляхів подолання недоліків функціонування об′єкту, що досліджується, а також формування рекомендацій на перспективу.

Комплексне вивчення об'єкта

спрямоване на з'ясування загальних тенденцій і чинників його розвитку та розробку заходів удосконалення його функціонування й управління ним.

Дослідження об'єкта проводиться за заздалегідь продуманим організаційним планом, котрий включає розгорнутий перелік питань, які мають бути з'ясованими, що гарантує необхідну якість і повноту вивчення об'єкта.

результативність макрофінансового аналізу залежить від:

 • правильно встановленої мети та цілей аналізу;
 • організаційного забезпечення здійснення аналізу;
 • факторів, вплив яких покращує функціонування об′єкту, що досліджується;
 • достатньої кількості джерел інформації;
 • вірно обраного методу аналізу;
 • оцінки результатів аналізу та їх оформлення;
 • розробки обґрунтованих висновків щодо стану об′єкту дослідження, динаміки макрофінансових показників і можливих сценаріїв подальшого розвитку.

4. Інформаційна база макрофінансового аналізу

Інформаційне забезпечення є першочерговим завданням у будь-якому аналітичному дослідженні і важливим інструментом для підготовки та прийняття ефективних управлінських рішень.

Вихідна інформація макрофінансового аналізу може бути розподілена на три категорії:

 • щодо процесів, котрі відбувались в минулому;
 • щодо сучасного стану об’єктів;
 • щодо майбутнього розвитку об’єктів, які включають дані про очікувані зміни, їх внутрішні параметри та зовнішні умови (прогнози).

Економічна інформація

 • відображає процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг;
 • Її можна кількісно виміряти та якісно оцінити у процесі аналізу соціально-економічного розвитку, його планування, прогнозування, управління;
 • відображає суспільно-економічні явища і процеси, що відбуваються в державі, через систему натуральних і вартісних показників

інформаційна база повинна характеризуватись наступними ознаками:

 • своєчасність;
 • достатність;
 • рівні деталізації та агрегації;
 • зрозумілість;
 • недопущення зміщення;
 • релевантність;
 • зіставлюваність;
 • надійність або достовірність.

Для дослідження фінансових процесів і явищ потрібні відповідні джерела інформації: планові та нормативні; дані статистичної та податкової звітності; матеріали ревізій та перевірок, тощо.

З названих джерел відбираються ті, які відповідно до поставленої мети забезпечують інформаційну базу.

Інформаційними джерелами для проведення макрофінансового аналізу є:

 • дані Державної фіскальної служби України;
 • статистична звітність;
 • дані звітності Державного казначейства України;
 • інформація окремих міністерств;
 • інформація державних контролюючих органів.
 • В Україні статистичну звітність поділяють на

  державну (централізовану і децентралізовану) та відомчу.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка