Торезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Проект пік пошук. Ініціатива. КреативністьСкачати 24,82 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір24,82 Kb.

Торезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Проект ПІК Пошук. Ініціатива. Креативність


Автор проекту

заступник директора з НВР

М.В. Кондратеня

Учасники проекту:

педагогічний колектив та учні Торезької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16.Термін проекту:

січень 2013 – травень 2016


Актуальність

Сучасна діяльність людини наповнена особливим змістом на переломному етапі розвитку суспільства. Важливими її аспектами є усвідомлення найважливіших, найсуттєвіших цілей і цінностей, прагнення до удосконалення умов існування людства, до нових життєво важливих відкриттів. Досягнення, зроблені людством у найрізноманітніших галузях науки і техніки, які півтора століття тому вважалися чимось небувалим, неймовірним, фантастичним, сьогодні стали невід’ємною частиною нашого побуту. Науково-технічний прогрес – результат діяльності талановитих, геніальних особистостей, людей, які завдяки нестандартності мислення, схильності до творчого пошуку здатні побачити у звичайних предметах та явищах новий, оригінальний зміст.


Сучасна суспільна практика відзначається не тільки високими технологіями, але й складністю вимог до спеціалістів, які їх забезпечують. Кваліфікований працівник поряд з необхідним багажем досвіду повинен володіти й особистісними якостями, що дозволяли б йому приймати обґрунтовані і адекватні рішення у неординарних ситуаціях, характерних для високого виробництва. Навіть саме життя, що швидко змінюється, вимагає від людини готовності приймати нестандартні рішення. Таким чином, виникає потреба в орієнтації системи на розвиток творчого потенціалу особистості.

Німецький психолог Е. Фромм писав, що творчість – « це здатність дивуватися і пізнавати, уміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це налаштованість на відкриття нового і здатність до більш глибокого усвідомлення свого досвіду».

Виходячи з цього, актуальним питанням у роботі педагогічного колективу школи є розвиток впровадження сучасних форм навчання, спрямованих на підтримку творчих зусиль кожного й розвиток особистості.

Кожна людина індивідуальна, вона по-своєму сприймає й розуміє навколишній світ. Тому для розвитку творчих здібностей потрібно підштовхувати дітей до рішення, а не вирішувати за них. Не можна навчити прийомам творчого мислення, а можна створити умови для розвитку мотиваційної спрямованості на нестандартне, нетрадиційне бачення і вирішення будь-якої життєвої проблеми.

Обдарованість - це системна якість психіки, що розвивається протягом життя, яка визначає можливість досягнень людиною більш високих ( незвичайних) результатів в одному або декількох видах діяльності в порівнянні з іншими людьми.

Обдарована дитина – це дитина, що виділяється яскравими, незвичайними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) в тому чи іншому виді діяльності. Відповідно до даних психологічних досліджень обдарованими є не більше 5 % дітей. Разом з тим, беручи до уваги генетично закладені в кожній дитині здібності й різноманіття видів обдарованості, можна припустити, що потенційно кожна дитина – обдарована.

На сьогодні більшість психологів визнають, що рівень, якісна своєрідність і характер розвитку обдарованості - це завжди результат складної взаємодії спадковості (природних задатків), соціального середовища та пізнавальної діяльності дитини. Визначну роль у виявленні й розвитку цього потенціалу відіграє педагогіка. Проблема залишається актуальною і перспективною. Сучасна школа повинна створити у співпраці з дитиною та її батьками таке середовище, яке б дало дитині змогу, докладаючи постійних значних вольових зусиль, отримувати не стільки результат, скільки досвід соціальної адаптації її обдарованості.

Мета

 • Пошук, відбір, підтримка обдарованих дітей.
 • Підвищення рівня навчальних досягнень, їх компетентності та особистих досягнень у процесі виконання творчих завдань.

Завдання

 • пошук і цілеспрямований відбір обдарованих учнів;
 • створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного, фізичного розвитку учнів;
 • добір творчих завдань різного рівня складності, педагогічна підтримка та супровід щодо їх розв’язання та набуття особистого досвіду творчої діяльності;
 • широке залучання обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності МАН, олімпіад, інтелектуальних та творчих конкурсів;
 • розробка та впровадження нового змісту освіти, прогресивних технологій навчання;
 • оцінка ефективності роботи педагогів з обдарованими учнями через співвідношення потенційних можливостей і реальних показників результатів динаміки особистих досягнень учнів;
 • формування свідомості громадянина, патріота, професіонала, тобто людини з притаманними їй особистими якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.


Демократизм

Індивідуалізація та диференціація

Гуманізм

Природо-відповідність

Науковість

Єдність інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку

Системність

Принципи реалізації проекту

 • Гуманізм - передбачає максимальне врахування можливостей і природних задатків дитини, визначення її гідності, створення умов для самопізнання й самореалізації кожної обдарованої особистості.
 • Демократизм – стверджує розвиток різноманітних форм співробітництва дітей і молоді, можливості вільного волевиявлення, самодіяльності та самоствердження особистості обдарованого учня.
 • Науковість – забезпечує надійну базу для подальшого опанування учнями основ наук, їх виховання та розвитку.
 • Індивідуалізація та диференціація – передбачає варіативність реалізації змісту форм, методів навчально-виховного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх нахилів та розвитку.
 • Природовідповідність – потребує врахування багатогранної і цілісної природи дитини, вікових, статевих та індивідуальних, психологічних, національних і регіональних особливостей дітей.
 • Системність - утверджує всебічне теоретичне й практичне оволодіння учнями науковим матеріалом, розвиток високого інтелекту.
 • Єдність інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку – сприятимуть духовному зростанню нової генерації молоді, національне свідомих громадян України.

Психологічно-орієнтовані принципи

Систематичності в роботі

Постановка проміжних завдань

Рівноправності в роботі

Формування активної мотиваційної позиції

 • Рівноправності в роботі вчителів та учнів. Це сприяє виробленню стійкої психологічної рівноваги обдарованої дитини в процесі її саморозвитку.
 • Систематичності в роботі з такою дитиною, що допомагає сформувати вольову та емоційну сферу, які позбавляють стереотипів та неадекватної поведінки.
 • Постановки проміжних завдань. Вони націлені на задоволення від процесу і вироблення звички самостійно працювати.
 • Формування активної мотиваційної позиції під час виконання завдань, що допомагає розвивати відчуття успіху.

Основні ознаки творчих здібностей

Швидкість мислення – кількість ідей, які виникають за одиницю часу.

Гнучкість мислення – здатність швидко і без особливих зусиль зосереджуватись на кількох думках, різнопланово сприймати інформацію.

Оригінальність – здатність до генерації ідей, які відрізняються від загальноприйнятих, до нестандартних рішень.

Допитливість – здатність допитуватися, зацікавленість і прагнення нових знань.

Точність – здатність удосконалювати і доводити до кінця свою працю.

Сміливість – здатність приймати рішення в ситуації невизначеності, не лякатися власних висновків і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим успіхом і репутацією.

Очікувані результати


 • ключові життєві компетентності;
 • уміння самостійно реалізувати свій вибір, відповідальність за свій успіх у житті, можливий лише в результаті наполегливої праці;
 • особистості випускника, здатного до змін і нововведень у різних галузях суспільного життя.

Шляхи реалізації проекту
 • Розробка навчально-методичного супроводу проекту.
 • Визначення напрямів у роботі педагогів щодо розробки і впровадження науково-методичного забезпечення.
 • Впровадження новітніх проектних технологій та розробка програм для підвищення кваліфікації педагогів закладу.
 • Організація семінарів, конференцій; участь у соціальних проектах, проблемних групах.
 • Моніторинг і аналіз результатів навчально-виховної роботи школи.
 • Формування інформаційно-аналітичного банку з даної проблеми.
 • Наявність інформаційно-бібліотечного центру, доступ до мережі Інтернет, програмне забезпечення комп'ютерного класу.
 • Налагодження співробітництва з організаціями міста, розвиток соціального партнерства.

Етапи реалізації проекту

« Пошук. Ініціатива. Креативність»

Етапи роботи

Зміст роботи

Відповідальний

Підготовчий

етап


(січень 2013– травень 2013)

1.Визначення теми, мети та завдань проекту.

2.Теретичний аналіз наукових джерел, необхідних для реалізації проекту.

3.Вивчення рівня готовності педагогів та їх підготовка до процесу практичної реалізації проекту.


Директор,

заступник директора з НВР,

учителі-предметники


Діагностико-

прогностичний

етап

(травень 2013 – вересень 2013)Практичний

етап


(вересень 2013- квітень 2016)

1.Діагностичні опитування педагогів щодо вміння працювати з обдарованими дітьми, готовності до наукової праці.

2.Організація самоосвітньої діяльності педагогів з проблеми.

3.Розробка моделі сучасного випускника.

4.Розробка моделі сучасного педагога.

5.Встановлення зв’язків з міськими філіями МАН, з відповідними кафедрами вузів, бібліотеками, використання ресурсів Інтернету.

6.Забезпечення науково-методичної підтримки проекту:

- консультації в міському методичному центрі;

- розробка методичних рекомендацій щодо реалізації проекту;

- забезпечення підтримки проекту психологічною службою школи.

1.Коригування шкільного банку

«Обдаровані діти».

2.Розробка програм розвитку обдарованої дитини.

3.Створення шкільного наукового товариства «ПІК. Пошук. Ініціатива. Креативність».

4.Вибір теми для наукових робіт учнів, складання плану написання роботи, графіка консультацій за означеною темою.

5.Складання рекомендацій щодо написання та захисту рефератів, наукових робіт.

6.Участь у предметних олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах, турнірах, змаганнях.

7.Моніторингове забезпечення проекту.


Заступник директора з НВР

Учителі-предметники

Творча група з проблеми

Творча група з проблеми

Директор,

заступник директора з НВР,

учителі-предметники

Педколектив

школи

Учителі-наставникиЗаступник директора з НВР

Учителі-наставники

Учителі-наставники

Учні школи

Директор,

заступник директора з НВРУзагальнюючий

етап


(квітень 2016 – травень 2016)

1.Аналіз отриманих даних.

2.Узагальнення результатів реалізації проекту, корекція та планування подальшої роботи з означеної проблеми.

3.Організація та проведення свята «Сузір’я талантів».

4.Самооцінка.

5.Оцінка проекту експертами.


Творча група з проблеми

ПедколективМетодисти ММЦ

Література
 • Барко В.І., Панюк В.Г., Лазаревський С.В. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу учня в навчально-виховному процесі. Методичні рекомендації – К.:Тернопіль,2000. – 30с.
 • Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. –М.:Знание,1991. -290с.
 • Гузенко О.А. Мотиваційний аспект творчої діяльності обдарованої дитини // Проблеми освіти. -2007. -№ 53. –С.99-103.
 • Матюшкин А.Н. Концепция творческой одаренности //Вопросы психологии. – 1989. -№ 6. – С.29-33.
 • Моляко В.А. Проблеми психологічної творчості і розробка підходу до вивчення обдарованості //Обдарована дитина. – 2002. - № 4. – С.19-26.
 • Музика О.О. Мотивація творчої обдарованості //Обдарована дитина. – 2000. -№ 3. –с.2-8.
 • Никитин Б.П., Никитина Л.А. Мы, наши дети и внуки. – М.: Молодая Гвардия,1989.
 • Пашнєв Б.К.Психодіагностика обдарованості. –Х.:Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2007.
 • РоменецьВ.А. Психологія творчості: Навчальний посібник. – К.: Либідь,2001.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка