Укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук Житомир 2012Сторінка10/13
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати модель, розробити та експериментально перевірити ефективність методики підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти.

Предмет дослідження: зміст, форми, методи підготовки майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутнього інженера-педагога у вищому навчальному закладі.

Публікації. Зміст і результати дисертаційного дослідження опубліковано в 14 одноосібних працях, з них 4 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 10 – у збірниках наукових праць.

37.013(55)

Р 78
Ростами, Афшин.

Становление и развитие системы народного образования в Иране [Текст] : дис. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук : 13.00.01 / Ростами А. ; науч. рук. Анищенко Наталия Викторовна ; Киев. нац. лингвист. ун-т. - К., 2006. - 206 с. - Библиогр.: с. 191-206Содержание:

Исторические предпосылки становления системы мусульманского образования в Иране. - С.14-36

Проблема идеала воспитания в философских, религиозных, этических учениях персидских мыслителей Средневековья. - С.36-54

Педагогические идеи мыслителей Ирана ІХ-ХІ вв. о путях достижения идеала воспитания. - С.54-71

Иранские мыслители о принципах, методах и формах воспитания подрастающего поколения. - С.71-88

Система начального образования в Иране ІХ-ХІ вв. - С.88-104

Развитие учебно-образовательных учреждений на среднем и высшем этапах обучения. - С.104-122

Народные тенденции педагогической мысли Муслихиддина Саади. - С.125-129

Нуриддин Абдурахман Джами и педагогическая наука ХІV-ХV вв. - С.129-133

Основные противоречия между передовыми педагогическими взглядами и системой образования в Иране ХVІ – первой половины ХІХ в. - С.133-139

Особенности развития народного образования в середине ХІХ – начале ХХ столетия. - С.142-160

Развитие просвещения в Иране в 40-60-х годах ХХ ст. - С.160-175

Приоритетные направления развития народного образования в современном Иране. - С.175

Правовые основы системы просвещения Ирана нового времени . - С.175-176

Структура и содержание образования в Иране последних десятилетий. - С.176-184

Анотація:

Мета дослідження полягає в тому, щоб встановити етапи розвитку педагогічної думки і освіти в Ірані, розкрити їх особливості та узагальнити досягнення іранської педагогіки в сфері виховання та освіти підростаючого покоління.

Предмет дослідження – тенденції розвитку ідей виховання та освіти в іранській педагогічній теорії і практиці ІХ-ХХ ст.

Об'єкт дослідження – педагогічна теорія і практика в Ірані ІХ-ХХ ст.


378.147:51

С 30
Семенець, Сергій Петрович.

Теорія і практика розвивального навчання у системі методичної підготовки майбутніх учителів математики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Семенець С. П. ; наук. консультант Слєпкань Зінаїда Іванівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 510, [10] с. : табл. - Дод.: с. 422-461. - Бібліогр.: с. 462-510Зміст:

Проблема співвідношення навчання і розвитку в психолого-педагогічних дослідженнях. - С.22-29

Становлення та розвиток психолого-педагогічної системи розвивального навчання Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова. - С.29-39

Концептуальні засади системи розвивального навчання. - С.39-55

Теоретичні основи розвивального підходу в навчанні (аналіз базових понять). - С.55-70

Проблема розвивального навчання в психолого-педагогічній літературі та педагогічно-освітній практиці. - С.73-86

Дидактичні вимоги до організації розвивального навчання. - С.86-105

Методична розробленість проблеми розвивального навчання. - С.105-116

Особливості впровадження розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. - С.116-129

Психолого-педагогічні умови розвивального навчання у вищій школі. - С.133-148

Науково-теоретичне мислення і системні знання як цілі та засоби розвивального навчання. - С.148-156

Навчально-професійна діяльність як основа розвитку особистості студента. - С.156-198

Персональні пізнавальні стилі та навчальні стратегії. - С.198-209

Науково-дослідницька діяльність з методики навчання математики. - С.209-227

Концепція моделі педагогічної діяльності в розвивальній професійно-педагогічній освіті. - С.227-239

Особистість педагога в системі розвивальної освіти. Педагогічна компетентність. - С.239-251

Концептуальна модель розвивальної професійно-педагогічної освіти. - С.251-262

Загальна методика розвивального навчання математики. - С.268-323

Розвивальне навчання методики математики. - С.323-351

Педагогічна практика – науково-практична лабораторія майбутнього вчителя математики. - С.351-363

Організація, проведення та результати констатувального етапу експерименту. - С.366-381

Уточнення вихідних теоретичних положень і структурних компонентів методичної системи навчання на пошуковому етапі експерименту. - С.381-387

Перевірка ефективності методичної системи навчання на формувальному етапі педагогічного експерименту. - С.387-408


Анотація:

Мета дослідження полягає в розробленні, науково-теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці концептуальної моделі розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики.

Предметом дослідження є концептуальна модель методичної підготовки майбутніх учителів математики в системі розвивального навчання.

Об'єктом дослідження є процес методичної підготовки майбутніх учителів математики в університеті.

Особистий внесок здобувача полягає в реалізації концептуальних ідей розвивального навчання, що лягли в основу трьох навчально-методичних посібників, опублікованих у співавторстві: "Нестандартні геометричні задачі" (співавтор О. А. Сарана, дисертантом підготовлено 3,4 д. а.: розділи про геометричні перетворення площини, методи конструктивної планіметрії та геометричні екстремуми); "Аналітична геометрія на площині" (співавтор І. Г. Ленчук, особистих 2,7 д. а.: зроблено історичний аналіз, складено системи задач для самостійного розв'язування, підготовлено рекомендації); "Елементарна математика" (співавтор Л. М. Семенець, дисертантом написано 10 д. а.: розділ про теоретичні засади розвивального навчання математики).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 57 працях, з них 54 – одноосібні. Загальний обсяг авторських публікацій складає 109,7 д. а., серед них - монографія (29,06 д. а.); 4 навчальних і навчально-методичних посібники для студентів і викладачів (61,1 д. а.); програми розвивального навчання (гриф Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 11,85 д.а.); 36 статей (18 д. а.), опублікованих у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 3 статті (1,5 д. а.) та 11 тез (2,2 д. а.) – у збірниках наукових праць і матеріалів конференцій.378.147:37.035.91

С 32
Сердюк, Наталія Юріївна.

Формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Сердюк Н. Ю. ; наук. кер. Нікітчина Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2008. - 203, [5] с. : табл., схеми. - Дод.: с. 167-181. - Бібліогр.: с. 182-203


Зміст:

Формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності як соціально-педагогічна проблема. - С.15-30

Сутнісна характеристика основних понять формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.30-68

Зміст формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.71-91

Технологія формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.91-108

Стан формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності вищого навчального закладу. - С.113-133

Реалізація змісту та технології формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності. - С.133-146

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.146-160Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності змісту та технології формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності.

Предмет дослідження – зміст і технологія формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя до управлінської діяльності.

Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві з Т. І. Люріною, В. В. Молодиченко навчально-методичних посібниках полягає в теоретичному обґрунтуванні змісту, розробці моделі та технології формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності, визначенні педагогічних умов зазначеного процесу. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертації не використовуються.

Публікації з теми дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 11 публікаціях.


377(09)

С 41
Ситняківська, Світлана Михайлівна.

Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Ситняківська С. М. ; наук. кер. Н. А. Сейко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 256 с. : граф., табл. - Дод.: с. 171-211. - Бібліогр.: с. 212- 256Зміст:

Навчання ремеслу в історії розвитку освіти. - С.13-33

Реміснича освіта як наукова проблема в класичних європейських педагогічних теоріях. - С.33-47

Історіографія і джерела дослідження. - С.47-55

Особливості розвитку ремісничих навчальних закладів в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. - С.59-77

Ремісничі навчальні заклади в системі освіти України у ХІХ – на початку ХХ століття. - С.77-104

Організація навчально-виховного процесу і соціально-побутової сфери у ремісничих навчальних закладах. - С.108-133

Зміст навчання в ремісничих навчальних закладах України та його навчально-методичне забезпечення. - С.133-150

Навчання ремеслам як чинник соціального захисту дітей та молоді в Україні. - С.150-162


Анотація:

Мета дослідження – комплексно дослідити процес розвитку ремісничої освіти в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, виявити його головні етапи, тенденції й закономірності.

Предмет дослідження – організаційні та змістові характеристики процесу розвитку ремісничої освіти в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття.

Об'єкт дослідження – процес розвитку ремісничої освіти в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено в 14 одноосібних публікаціях, з них 7 опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та 1 одноосібна монографія.

378.147:004

С 35
Сікора, Ярослава Богданівна.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Сікора Я. Б. ; наук. кер. Вітвицька С. С. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 263, [3] с. : граф., табл. - Дод.: с. 182-234. - Бібліогр.: с. 235-263


Зміст:

Аналіз поняттєво-термінологічної системи дослідження. - С.13-33

Теоретичні та методологічні основи компетентісного підходу. - С.33-57

Структура професійної компетентності вчителя інформатики. - С.57-71

Структурні складові моделі формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. - С.73-93

Критерії, показники та характеристики рівнів професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. - С.93-103

Аналіз стану сформованості професійної компетентності у майбутніх учителів інформатики. - С.105-132

Технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання. - С.132-162

Дослідно-експериментальна перевірка і оцінка ефективності розробленої технології. - С.162-177

Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні моделі, практичній розробці та експериментальній перевірці технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики.

Предмет дослідження – зміст та технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено у 14 наукових працях, серед яких 5 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 8 – у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій; одні методичні рекомендації.


374.7(410.1)

С 44
Скоробагатська, Оксана Іванівна.

Виховні цінності у просвітницькій спадщині членів Попівської академії (кінець ХVІІІ - початок ХІХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Скоробагатська О. І. ; наук. кер. Сбруєва А. А. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2006. - 218 с. - Бібліогр.: с. 189-210. - Дод.: с. 211-218


Зміст:

Проблема розвитку ціннісних аспектів виховання. - С.11-17

Виховні цінності як педагогічна категорія: сутнісні характеристики, детермінанти та класифікації. - С.17-43

Динаміка розвитку аксіологічних пріоритетів виховання у вітчизняному вимірі: історико-педагогічний контекст проблеми. - С.43-68

Суспільно-політичні і культурно-освітні умови формування просвітницької думки на Слобожанщині кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. - С.71-91

Репрезентативні особи Попівської академії: аналіз просвітницької діяльності та суспільно-політичних поглядів. - С.91-114

Виховні цінності у педагогічній концепції Ів. Ф. Богдановича. - С.116-130

Виховні цінності у просвітницькому світогляді В. Н. Каразіна. - С.130-142

Виховні цінності у педагогічному світобаченні Є. І. Станевича. - С.142-156

Виховні цінності у просвітницькій позиції С. М. Глинки. - С.156-167

Виховні цінності у літературній спадщині В. В. Капніста. - С.167-175

Порівняльна характеристика аксіологічних пріоритетів виховання членів Попівської академії. - С.175-182Анотація:

Мета дослідження – на основі аналізу сутності категорії "виховні цінності", їх класифікацій, з'ясування детермінант та контекстуальних умов формування вітчизняної просвітницької думки наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. дати науково обґрунтовану характеристику виховних цінностей у просвітницькій спадщині членів Попівської академії Ів. Ф. Богдановича, В. Н. Каразіна, С. М. Глінки, Є. І. Станевича, В. В. Капніста.

Предмет дослідження - виховні цінності у просвітницькій спадщині членів Попівської академії наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.

Об'єктом дослідження є вітчизняна просвітницька спадщина кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли відображення у 9 публікаціях, з них 7 статей у наукових фахових виданнях.
37(091):373.51

С 47
Слінчук, Валентина Іванівна.

Проблема формування ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників загальноосвітньої школи у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (кінець ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Слінчук В. І. ; наук. кер. Якса Наталія Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 272 с. : табл. - Дод.: с. 189-220. - Бібліогр.: с. 221-272


Зміст:

Об'єктивна необхідність постановки проблеми ціннісних орієнтацій навчальної діяльності. - С.12-24

Категоріальний аналіз понять "цінності" та "ціннісні орієнтації". - С.24-54

Базові підходи до класифікації ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників. - С.54-72

Особливості актуалізації проблеми ціннісних орієнтацій в період переходу до загальнообов'язкової середньої освіти (1970-1984 рр.). - С.75-104

Реформування загальноосвітньої і професійної школи (1984-1991 рр.) та проблеми ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників. - С.104-121

Аналіз педагогічної думки 90-х років ХХ і початку ХХІ століття у контексті ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників. - С.121-145

Розгляд сучасних підходів до організації навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів у площині ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників. - С.145-156

Педагогічна характеристика процесу усвідомлення ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласниками. - С.160-168

Педагогічні умови аксіологічно спрямованого навчально-виховного процесу. - С.168-183Анотація:

Мета дослідження: на основі історико-педагогічного аналізу вітчизняної педагогічної теорії та практики кінця ХХ - початку ХХІ століття дослідити проблему ціннісних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів з метою розробки та впровадження моделі аксіологічно спрямованого навчально-виховного процесу.

Предмет дослідження: ціннісні орієнтації навчальної діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів.

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття.


37.013.74(71)

С 48
Слоньовська, Оксана Богданівна.

Полікультурна освіта майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах Канади [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Слоньовська О. Б. ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 254 с. : табл. - Дод.: с. 186-224. - Бібліогр.: с. 225-254Зміст:

Аналіз базових понять дослідження. - С.13-40

Розвиток полікультурної освіти майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у сучасних умовах. - С.40-69

Соціальні та педагогічні умови розвитку полікультурної освіти майбутніх учителів Канади. - С.69-97

Підготовка майбутніх педагогів гуманітарних дисциплін до діяльності в умовах полікультурного освітнього простору. - С.100-130

Компаративний аналіз полікультурної освіти вчителів гуманітарних дисциплін Канади та України. - С.130-162

Прогресивні ідеї канадського досвіду полікультурної освіти вчителів гуманітарних дисциплін та можливості його застосування в Україні. - С.162-176


Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати стан, виявити основні тенденції розвитку теорії і практики полікультурної освіти майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у системі вищої педагогічної освіти Канади та розробити шляхи використання прогресивних ідей канадського досвіду в навчальних закладах України.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи та засоби полікультурної освіти майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах Канади.

Об'єкт дослідження – професійна освіта майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у вищій школі Канади.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження відображено автором у 9 одноосібних статтях, з них 7 – опубліковано у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 – у збірниках матеріалів конференцій.

373.3.016:81'243(73)

С 50
Смелянська, Вікторія Володимирівна.

Тенденції розвитку навчання іноземних мов у початковій школі США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Смелянська В. В. ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2011. - 262, [3] с. : табл. - Дод.: с. 179-232. - Бібліогр.: с. 233-262Зміст:

Сутність раннього навчання іноземних мов. - С.12-36

Історична ретроспектива раннього навчання дітей іноземних мов у США. - С.36-63

Стратегічні документи у сфері раннього навчання іноземних мов. - С.65-86

Цілі раннього навчання іноземних мов. - С.86-100

Технології навчання іноземних мов у початковій школі. - С.100-125

Засоби навчання іноземних мов. - С.125-138

Соціально-педагогічні особливості організації раннього навчання іноземних мов в Україні. - С.141-162

Пропозиції щодо можливого використання досвіду США в ранньому навчанні іноземних мов в Україні. - С.162-171


Анотація:

Мета дослідження – на основі цілісного аналізу соціально-економічних, соціокультурних, педагогічних чинників становлення й розвитку раннього навчання іноземних мов у початковій школі США простежити його ґенезу, виявити та дослідити провідні сучасні тенденції розвитку галузі (90-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.), визначити можливості творчого використання прогресивних ідей американського досвіду в реформуванні ранньої іншомовної освіти в Україні.

Предмет дослідження: провідні тенденції розвитку раннього навчання іноземних мов у початковій школі США на сучасному етапі (90-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

Об'єкт дослідження: процес навчання іноземних мов у початковій школі США.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 11 одноосібних наукових працях, у тому числі 8 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


288

С 59
Соколовський, Олег Леонідович.

Антитринітаризм і социніанство в Україні: еволюція віровчення [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.11 / Соколовський О. Л. ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 202 с. - Бібліогр.: с. 179-202Зміст:

Антитринітарне віровчення як об'єкт наукового дослідження. - С.10-38

Особливості еволюції антитринітаризму і социніанства в Україні у проекції соціально-історичних реалій релігійної духовності. - С.40-79

Доктринально-інституційний зміст антитринітаризму та социніанства в Україні. - С.79-105

Просвітницький характер раннього антитринітаризму в Україні. - С.105-126

Особливості інституалізації антитринітаризму у незалежній Україні. - С.130-155

Сутність і наслідки діяльності антитринітарних церков в Україні. - С.155-173


Анотація:

Мета і завдання дослідження. Мета роботи обумовлена актуальністю обраної теми і полягає у здійсненні комплексного філософсько-релігієзнавчого аналізу українського антитринітаризму і социніанства у суспільному, духовному і міжконфесійному житті України.

Предметом дисертаційного дослідження є еволюція віровчення вітчизняного антитринітаризму і социніанства, розвиток його структурно-типологічних й доктринально-інституційних характеристик, ідейно-світоглядних та історико-культурних особливостей.

Об'єктом дисертаційного дослідження є антитринітаризм і социніанство у всій багатоманітності його функціонування.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Положення наукової новизни, висновки одержані автором самостійно.

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані у шістьох статтях у фахових виданнях і чотирьох тезах за результатами виступів на наукових конференціях.
378:37.013.42

С 72
Спіріна, Тетяна Петрівна.

Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Спіріна Т. П. ; наук. кер. Плахотнік Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Житомир, 2009. - 260, [3] с. : табл. - Дод.: с. 171-239. - Бібліогр.: с. 240-260


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка