Укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук Житомир 2012Сторінка11/13
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Зміст:

Проблема формування професійної культури фахівців у науковій літературі. - С.12-49

Аналіз змісту професійної освіти на формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів. - С.49-70

Обґрунтування структурних та функціональних компонентів моделі формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі їхньої професійної підготовки. - С.73-90

Критерії та рівні сформованості показників професійної культури майбутніх соціальних педагогів. - С.90-109

Експериментальна робота з перевірки структурно-функціональної моделі формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів. - С.112-136

Організація та методика проведення формувального експерименту з формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів. - С.136-152

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи по формуванню професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. - С.152-164
Анотація:

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити структурно-функціональну модель формування професійної культури майбутніх педагогів та виявити педагогічні умови вдосконалення професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.

Предмет дослідження: формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі.371.67:37.018(09)(477.8)

С 78
Стахів, Лілія Григорівна.

Навчальна книга як засіб родинного виховання молодших школярів у Західній Україні [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Стахів Л. Г. ; наук. кер. Чепіль Марія Миронівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2007. - 240 с. - Дод.: с. 187-209. - Бібліогр.: с. 210-240Зміст:

Родинне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема. - С.13-39

Передумови розвитку навчальної книги для молодших школярів у Західній Україні (1919-1939 рр.). - С.39-75

Навчальна книга як виразник морально-етичних цінностей. - С.78-110

Проблема родинно-побутової культури на сторінках навчальної книги. - С.110-137

Формування особистісних рис майбутнього сім'янина у змісті підручників. - С.137-156

Творче використання історичного досвіду родинного виховання молодших школярів. - С.156-180


Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати зміст навчальної книги, визначити його вплив у напрямі родинного виховання молодших школярів на західноукраїнських землях міжвоєнного періоду в контексті використання виховного потенціалу в сучасній загальноосвітній школі.

Предмет дослідження – зміст навчальної книги як засіб родинного виховання молодших школярів на західноукраїнських землях у 20-30-і роки ХХ ст.

Об'єкт дослідження – родинне виховання молодших школярів у Західній Україні (1919-1939 рр.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 13 авторських публікаціях, з них 1 навчально-методичний посібник, 1 методичні рекомендації, 7 статей у фахових науково-педагогічних виданнях, 4 – у матеріалах конференцій.
378.14:37(540)"19"

С 81
Стойко, Світлана Валеріївна.

Розвиток педагогічної освіти Індії у ХХ столітті [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Стойко С. В. ; наук. кер. Штифурак Віра Євгенівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Житомир, 2010. - 215 с. - Дод.: с. 187-194. - Бібліогр.: с. 195-215
Зміст:

Розвиток педагогічної освіти в Індії до здобуття незалежності. - С.14-37

Освітня політика Індії у середині ХХ століття. - С.37-55

Національна політика Індії в галузі педагогічної освіти у другій половині ХХ століття. - С.55-119

Структурні компоненти в системі педагогічної освіти Індії. - С.123-145

Основні напрями розвитку педагогічної освіти Індії на межі ХХ-ХХІ століть. - С.145-168

Можливості застосування педагогічного досвіду Індії у закладах педагогічної освіти України. - С.168-180

Анотація:

Мета дослідження – з'ясувати основні етапи та проаналізувати структуру, зміст, форми й особливості становлення системи педагогічної освіти Індії, порівняти тенденції її розвитку із провідними країнами, визначити можливості застосування досвіду підготовки вчителів в Індії закладами педагогічної освіти України.

Предмет дослідження – концептуальні засади розвитку педагогічної освіти Індії у ХХ столітті.

Об'єктом дослідження є система педагогічної освіти Індії у ХХ столітті.

Публікації. Основні результати дослідження викладені у 28 одноосібних публікаціях обсягом 3,86 др. арк., з яких 11 у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, а також навчальний посібник "Розвиток педагогічної освіти Індії у ХХ столітті".
37(09)(477.4/7)

С 81
Столярчук, Тетяна Олександрівна.

Проблеми організації педагогічної праці вчителя народних шкіл (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Столярчук Т. О. ; наук. кер. Дровозюк Лідія Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2006. - 209, [3] с. : табл. - Бібліогр.: с. 183-207. - Дод.: с. 208-209
Зміст:

Історіографія проблеми організації праці вчителя народних шкіл. - С.12-22

Становлення та розвиток початкових народних шкіл в Україні. - С.22-35

Соціально-правовий статус народних учителів. - С.35-62

Зміст підготовки вчителя народних шкіл в Україні. - С.66-92

Організація управління народною школою. - С.92-115

Навчально-методичне забезпечення вчителів народних шкіл. - С.115-150

Організація самоосвіти та підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл. - С.150-175Анотація:

Мета дисертаційної роботи – виявити та проаналізувати основні проблеми організації праці вчителів початкових народних шкіл другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Предмет дослідження – організація праці народних учителів України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

Об'єкт дослідження – початкова (народна) освіта і педагогічна думка в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 9 одноосібних публікаціях, з них 7 наукових статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.
378.13:811.112.2

Т 18
Танана, Світлана Михайлівна.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Танана С. М. ; наук. кер. Люріна Таніта Іванівна ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2007. - 238, [2] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 173-193. - Дод.: с. 194-238Зміст:

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи як соціально-педагогічна проблема. - С.12-36

Сутність підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.36-58

Стан підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.58-74

Зміст і структура підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи в педагогічному університеті. - С.80-112

Моделювання експериментальної перевірки з підготовки майбутнього вчителя початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.112-130

Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи. - С.133-148

Аналіз результатів експериментальної роботи. - С.148-167
Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити зміст, поетапну методику та модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих педагогічних навчальних закладах.

Особистий внесок автора у роботі, виконаній у співавторстві, полягає у визначенні методичних вимог до організації і проведення краєзнавчих екскурсій за інноваційною методикою.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 11 публікаціях, з яких 6 одноосібних статей – у фахових виданнях, в тому числі 1 – навчально-методичний посібник (у співавторстві), 5 статей – у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій.
378(075.8)

Т 18
Тандир, Лариса Володимирівна.

Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Тандир Л. В. ; наук. кер. Плахотнік Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 277, [6] с. : граф., табл. - Дод.: с. 185-249. - Бібліогр.: с. 250-277


Зміст:

Формування економічної культури студентів як педагогічна проблема. - С.13-32

Сутність і зміст економічної культури студентів. - С.32-59

Структурні компоненти формування економічної культури студентів коледжу. - С.62-78

Критерії, показники і рівні сформованості економічної культури студентів. - С.78-94

Стан сформованості економічної культури студентів промислово-економічного коледжу. - С.97-113

Технологія формування економічної культури студентів коледжу. - С.113-153

Динаміка сформованості економічної культури студентів. - С.153-179Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель та технологію формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці.

Предмет дослідження – технологія формування економічної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка студентів промислово-економічного коледжу.

Особистий внесок автора в наукову статтю "Про специфіку викладання вищої математики у ВЗО І-ІІ рівня акредитації при підготовці молодших спеціалістів по обслуговуванню обчислювальної техніки (на прикладі промислово-економічного коледжу)", написану у співавторстві з В. В. Тихоновою та О. Л. Лещинським полягає в тому, що автору належить визначення педагогічних умов формування мотивації навчальної діяльності студентів.

Публікації. Основні результати дослідження відображені у 16 наукових працях, у тому числі: 6 статей опубліковано у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 10 – у збірниках матеріалів наукових конференцій та семінарів.


371.13

Т 18
Танська, Валентина Володимирівна.

Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Танська В. В. ; наук. кер. С. С. Вітвицька ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2006. - 278 с. : граф., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 179-202. - Дод.: с. 203-278


Зміст:

Характеристика процесу становлення екологічної освіти. - С.15

Етапи становлення екологічної науки та освіти. - С.15-26

Становлення системи екологічної освіти в Україні. - С.26-33

Система становлення екологічної освіти за кордоном. - С.33-40

Науково-теоретичне підґрунтя проблеми підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.40-60

Поняттєво-категоріальний апарат дослідження. - С.60-76

Специфіка екологічної освіти старшокласників. - С.78-89

Обґрунтування функціональних та структурних компонентів підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.89-105

Критеріальні характеристики готовності майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.105-116

Експериментальна перевірка моделі підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. - С.119-144

Організація і методика проведення формувального етапу експерименту. - С.144-163

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.163-173

Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити функціонально-структурну модель і технологію підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників.

Предмет дослідження – зміст, структура й технологія підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього вчителя біології.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено в 21 публікації автора (з них 16 – одноосібних, зокрема, 1 навчально-методичний посібник; 6 статей – у провідних наукових фахових виданнях; 13 статей – в інших виданнях та збірниках матеріалів конференцій; 1 методичні рекомендації).
371.15:371.84

Т 98
Тюска, Валентина Борисівна.

Творча самореалізація майбутнього педагога в процесі діяльності студентського клубу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Тюска В. Б. ; наук. кер. Карпенчук Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2006. - 259, [4] с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 182-202. - Дод.: с. 203-259Зміст:

Студентський клуб як важлива умова формування творчого вчителя: історичний аналіз. - С.9-37

Проблема творчої самореалізації студента в умовах клубної діяльності у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях. - С.38-58

Аналіз діяльності студентських клубів у педагогічній практиці вищої школи. - С.58-78

Студентський клуб як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя. - С.80-100

Розвиток творчого потенціалу студентів у професійно-інтелектуальних клубах. - С.100-128

Формування професійно-педагогічної культури студентів в умовах клубної діяльності. - С.129-151

Творча самореалізація майбутнього вчителя в процесі педагогічної практики. - С.151-169

Узагальнені результати експериментального дослідження. - С.170-176


Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці технології організації клубної діяльності студентів як важливої складової процесу творчої самореалізації майбутнього педагога.

Предмет дослідження: процес творчої самореалізації майбутнього педагога в умовах студентського клубу.

Об'єкт дослідження: позааудиторна виховна діяльність студентської молоді.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлені у 9 одноосібних друкованих працях, у тому числі: 6 статей у провідних наукових фахових виданнях.
378:004

У 74
Усата, Олена Юріївна.

Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Усата О. Ю. ; наук. кер. Вітвицька С. С. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 247, [3] с. : граф., табл. - Дод.: с. 181-225. - Бібліогр.: с. 226-247Зміст:

Аналіз поняттєво-категорійного апарату дослідження. - С.11-33

Гуманістичний підхід до навчання у педагогічній теорії. - С.33-62

Моделювання системи підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.65-78

Критерії та показники готовності майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.78-91

Аналіз результатів констатувального етапу експерименту. - С.107-134

Експериментальна технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.134-155

Динаміка готовності майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. - С.155-174
Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити модель і технологію підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання.

Предмет дослідження: зміст і технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів інформатики.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено в 15 одноосібних наукових працях, з них 1 – методичні рекомендації, 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 8 статей у збірниках наукових праць і матеріалів конференцій.


37.015.2:371.383(477.7)

Ф 79
Форостян, Анатолій Федорович.

Розвиток естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Форостян А. Ф. ; наук. кер. Левченко Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 251 с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 185-217. - Дод.: с. 218-251


Зміст:

Історіографія дослідження проблеми. - С.12-39

Соціокультурні передумови формування естетичного виховання на Півдні України в ХІХ – на початку ХХ століття. - С.39-57

Історико-педагогічний аналіз естетичного виховання в контексті загального розвитку освіти Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. - С.57-99

Особливості викладання дисциплін естетичного циклу в середніх закладах освіти Півдня України. - С.102-128

Естетичне виховання учнів середніх навчальних закладів в позанавчальній діяльності. - С.128-162

Історико-педагогічний досвід естетичного виховання минулого в сучасному навчально-виховному процесі середньої школи. - С.162-178

Анотація:

Мета дослідження – розкрити особливості та концептуальні основи художньо-естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, узагальнити позитивний досвід організації викладання предметів естетичного циклу і визначити перспективи їх використання у сучасних умовах.

Предмет дослідження – зміст, напрями, організаційні форми і методи естетичного виховання у середніх закладах освіти Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття).

Об'єкт дослідження – естетичне виховання в закладах освіти Південного регіону України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття).

Особистий внесок автора в роботі, опублікованій у співавторстві, полягає у розкритті основних напрямів естетичного виховання учнівської молоді у дослідженнях провідних педагогів Півдня України другої половини ХІХ століття.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження знайшли відображення у 17 публікаціях, з них: 9 одноосібних та 1 стаття у співавторстві у наукових фахових виданнях і 2 методичні рекомендації для вчителів, викладачів і студентів.371.134:81'243

Х 17
Халимон, Ірина Йосипівна.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "Іноземна мова" [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Халимон І. Й. ; наук. кер. Редько Валерій Григорович ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2008. - 279, [4] с. : граф., табл. - Дод.: с. 175-254. - Бібліогр.: с. 255-279


Зміст:

Загальна характеристика стану підготовки майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова". - С.13-33

Професійна компетентність майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова" як наукова проблема. - С.33-52

Критерії і рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова". - С.52-78

Педагогічна технологія формування професійної компетентності з другої спеціальності "іноземна мова". - С.80-81

Модель як засіб реалізації педагогічної технології. - С.81-91

Педагогічні умови реалізації моделі процесу формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова". - С.91-114

Засоби реалізації моделі в інтегративному курсі "Теоретичний курс англійської мови". - С.114-117

Зміст і структура курсу "Теоретичний курс англійської мови". - С.117-125

Форми і методи впровадження курсу "Теоретичний курс англійської мови". - С.125-142

Хід і аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.145-165

Рекомендації щодо вдосконалення процесу формування професійної компетентності вчителя з другої спеціальності "іноземна мова". - С.165-169Анотація:

Мета дослідження – теоретично розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічну технологію, що забезпечує формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова".

Предмет дослідження – педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова".

Об'єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова".

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць, із них 4 – у наукових фахових виданнях.
37(477)"19/20"

Ц 66
Ціось, Наталія Володимирівна.

Проблема індивідуального підходу у процесі навчання молодших школярів у вітчизняній педагогіці (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Ціось Н. В. ; наук. кер. Євтух Микола Борисович ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц., 2007. - 212 с. : табл., схеми. - Дод.: с. 175-181. - Бібліогр.: с. 182-212Зміст:

Індивідуальний підхід у навчальному процесі як науково-теоретична проблема педагогіки. - С.11-33

Становлення принципу індивідуального підходу та індивідуалізації навчального процесу в історії педагогічної думки. - С.33-64

Соціокультурні та соціально-педагогічні передумови впровадження індивідуального підходу у вітчизняний педагогічний процес кінця ХІХ – початку ХХ століття. - С.64-90

Головні тенденції впровадження індивідуального підходу в навчальний процес початкової школи України кінця ХІХ – початку ХХ століття. - С.94-115

Індивідуальний підхід до навчання молодших школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці діяльності початкової школи кінця ХІХ – початку ХХ століття. - С.115-158

Шляхи впровадження ідей індивідуального підходу до навчання молодших школярів у сучасній школі. - С.158-167


Анотація:

Мета дослідження – визначити та обґрунтувати головні тенденції й суперечності розробки й впровадження індивідуального підходу до навчання школярів у вітчизняній початковій школі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Предмет дослідження – становлення й розвиток проблеми індивідуального підходу у вітчизняній педагогічній теорії та можливості його впровадження на основі творчої спадщини вітчизняних педагогів кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Об'єкт дослідження – індивідуальний підхід як проблема теорії і практики вітчизняної системи освіти.

Публікації. Результати проведеного дослідження опубліковано у 8 одноосібних наукових працях автора, з них 6 – у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України.
37.013(09)(474.54)

Ч-12
Чаговець, Алла Іванівна.

Проблема формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Чаговець А. І. ; наук. кер. Пономарьова Галина Федорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2007. - 207, [3] с. : рис. - Дод.: с. 187-188. - Бібліогр.: с. 188-207


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка