Укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук Житомир 2012Сторінка12/13
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Зміст:

Витоки проблеми формування здорового способу життя. - С.10-41

Розкриття суті дефініції "здоровий спосіб життя" в науково-педагогічній літературі. - С.41-62

Особливості формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку. - С.62-85

Тенденції формування здорового способу життя у практиці роботи дошкільних закладів. - С.87-111

Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя у дітей дошкільного віку. - С.111-134

Організація раціонального активного дозвілля як умова формування здорового способу життя дошкільників. - С.134-152

Залучення дітей дошкільного віку до активної рухової діяльності. - С.152-180
Анотація:

Мета дослідження – узагальнити історико-педагогічний досвід, визначити й обґрунтувати теоретичні засади проблеми формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ століття.

Предмет дослідження – зміст, форми та методи формування здорового способу життя дітей дошкільного віку другої половини ХХ століття.

Об'єкт дослідження – процес виховання дітей дошкільного віку.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 10 одноосібних публікаціях, з яких 4 у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, 6 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.

371.212.51

Ч-42
Чемерис, Ольга Анатоліївна.

Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Чемерис О. А. ; наук. кер. Осадчий М. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2007. - 242, [7] с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 179-206. - Дод.: с. 207-242Зміст:

Методологічні основи та категоріальний аналіз базових понять дослідження проблеми забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців. - С.12-44

Теоретичний аналіз розвитку проблеми якості освіти. - С.44-59

Діагностика рівня якості навчальних досягнень студентів фізико-математичного факультету. - С.59-72

Обґрунтування педагогічних умов забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. - С.72-94

Обґрунтування вибору педагогічної технології забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. - С.95-102

Технологія забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. - С.102-136

Визначення стану фундаментальної підготовки вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів. - С.136-156

Аналіз результатів формувального етапу експерименту. - С.156-173


Анотація:

Мета роботи: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики з урахуванням визначених педагогічних умов.

Предмет дослідження: педагогічні умови, що забезпечують якість фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики.

Об'єкт дослідження: професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів математики.

Публікації. За темою дослідження автором опубліковано 24 наукові праці, з них 22 написано без співавторів, у тому числі 6 статей у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 5 статей у збірниках наукових праць; 11 статей у збірниках матеріалів конференцій; 1 методичні рекомендації.

378.127

Ч-44
Чепурна, Наталія Миколаївна.

Науково-методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України (1970-2004 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Чепурна Н. М. ; наук. кер. Лідія Іванівна Даниленко ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - К., 2005. - 254 с. : табл. - Бібліогр.: с. 185-222. - Дод.: с. 223-254Зміст:

Історико-логічний аналіз становлення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. - С.13-30

Тенденції та провідні наукові ідеї й особливості розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. - С.30-57

Аналіз стану розвитку науково-методичного забезпечення змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників. - С.57-85

Зміст, структура і форми науково-методичного забезпечення системи підвищення кваліфікації. - С.89-118

Основні функції інститутів післядипломної освіти як науково-методичних центрів неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників. - С.118-138

Технологія впровадження у практику роботи педагогічних працівників сучасних досягнень науки і передового досвіду. - С.138-160

Розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сучасних умовах. - С.160-178
Анотація:

Мета дослідження: розкрити тенденції та проблеми розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України у 1970-2004 рр.

Предмет дослідження: теорія і практика розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України (1970-2004 рр.)

Об'єкт дослідження: система підвищення кваліфікації педагогічних працівників України.

Публікації. Основні результати дослідження викладено: у 3-х колективних науково-методичних посібниках, з яких один – рекомендовано МОН України як підручник з підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ; 3-х статтях у наукових фахових виданнях; 5-и статтях для наукових конференцій; 1-й статті – в інших виданнях.

371.26(73)

Ч-75
Чорна, Наталія Володимирівна.

Оцінювання навчальних досягнень учнів методом тестування в педагогіці США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Чорна Н. В. ; наук. кер. Акімова Ольга Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2005. - 214, [3] с. : табл. - Бібліогр.: с. 189-206. - Дод.: с. 207-214Зміст:

Місце і функції тестів успішності в американській школі. - С.11-26

Тести успішності в контексті цілей навчання. - С.26-43

Сутнісні характеристики тестів успішності. - С.43-58

Основні типи тестів успішності в педагогіці США. - С.58-89

Педагогічні умови ефективного використання тестів успішності в американській школі. - С.89-103

Тести-есе та їхнє місце в оцінюванні навчальних досягнень учнів. - С.106-140

Дидактичні засади використання альтернативних тестів. - С.140-159

Тестові завдання з множинним вибором відповіді. - С.159-182


Анотація:

Мета дослідження – проаналізувати стан та виявити основні тенденції розвитку теорії і практики тестування навчальних досягнень учнів у сучасній педагогіці і школі США, з'ясувати можливості застосування позитивних ідей американських дослідників у навчальних закладах України.

Предмет дослідження – тести успішності в педагогіці США як метод оцінювання навчальних досягнень учнів.

Об'єкт дослідження – контроль успішності учнів у педагогіці США.

Публікації. Результати дослідження відображено в 11 одноосібних статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.

378.147=371.315.6:372.47

Ч-75
Чорноус, Віра Петрівна.

Формування творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення предметів математичного циклу [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Чорноус В. П. ; наук. кер. Тадеєв Петро Олександрович ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука. - Рівне, 2010. - 232, [4] с. : граф., табл. - Дод.: с. 174-210. - Бібліогр.: с. 211-232


Зміст:

Проблема творчості у професійній діяльності вчителя початкової школи. - С.12-31

Психолого-педагогічні засади формування творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів. - С.31-50

Роль предметів математичного циклу у формуванні творчих здібностей студентів. - С.50-74

Обґрунтування та змістова характеристика педагогічних умов формування творчих здібностей майбутніх фахівців. - С.78-91

Структурні компоненти моделі формування творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів в процесі вивчення математичних дисциплін. - С.91-104

Критерії, показники та рівні сформованості творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення дисциплін математичного циклу. - С.104-116

Організація та методика експериментального дослідження. - С.119-137

Технологія формування творчих здібностей майбутніх вчителів початкової школи в процесі вивчення предметів математичного циклу. - С.137-156

Аналіз результатів дослідження. - С.156-168Анотація:

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі та педагогічних умов формування творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення дисциплін математичного циклу.

Предмет дослідження - педагогічні умови та технологія формування творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи під час вивчення дисциплін математичного циклу.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи.

Публікації. Основні результати дослідження викладені у 13 публікаціях, з яких всі – одноосібні, у тому числі: 1 методичні рекомендації, 8 статей – у фахових виданнях; 4 – у збірниках матеріалів.
37.041(477)043

Ш 24
Шапошнікова, Лариса Миколаївна.

Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець ХІХ - поч. ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Шапошнікова Л. М. ; наук. кер. Галус Олександр Мар'янович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. - Хмельниц., 2007. - 262 с. : табл. - Бібліогр.: с. 186-220. - Дод.: с. 221-262Зміст:

Самоосвіта школярів як педагогічна категорія: основні поняття. - С.18-33

Ідея самоосвіти в контексті розвитку зарубіжної класичної педагогіки. - С.33-45

Зародження і розвиток самоосвіти у вітчизняній педагогіці до ХІХ століття. - С.45-67

Розвиток ідей про самоосвіту школярів у вітчизняній педагогіці у 60-70 роках ХІХ століття. - С.70-71

Народні читання як нове джерело самоосвіти. - С.71-74

Самоосвітня діяльність учнів середніх навчальних закладів. - С.74-76

Проблеми освіти й самоосвітньої діяльності у пресі. - С.76-80

Тенденції розвитку самоосвіти учнів у творах видатних педагогів та громадських діячів. - С.80-93

Проблеми самоосвіти учнівської молоді у вітчизняній педагогіці у 80-90 роках ХІХ століття. - С.93-94

Діяльність недільних шкіл. - С.94-96

Розвиток народних читань, видавничої справи та поширення мережі народних бібліотек. - С.96-101

Роль громадських організацій та просвітницьких товариств у розвитку ідей про самоосвіту. - С.101-107

Самоосвітній учнівський рух. - С.107-109

Роль педагогічної преси у висвітленні проблем освіти та самоосвіти. - С.109-117

Проблеми самоосвіти учнівської молоді у науковій спадщині видатних представників української педагогічної думки у 80-90 роках ХІХ століття. - С.117-142

Місце самоосвіти учнів у суспільно-політичному і освітньому просторі початку ХХ століття. - С.142-145

Діяльність початкових і земських шкіл. - С.145-150

Молодіжний рух за поліпшення гімназійної освіти та роль просвітніх організацій у національно орієнтованому компоненті освіти. - С.150-152

Проблеми освіти і самоосвіти в україномовній пресі. - С.152-157

Відродження національної школи у добу Центральної Ради, Гетьманщини та Української Народної Республіки. - С.157-159

Ідеї самоосвіти у науковій спадщині передових діячів української культури і освіти. - С.159-180
Анотація:

Мета дослідження – визначити і обґрунтувати основні тенденції розвитку самоосвіти школярів у вітчизняній педагогічній думці у досліджуваний період.

Предмет дослідження – становлення і розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогічної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Об'єкт дослідження – самоосвіта школярів як педагогічне явище і компонент освітньої системи України.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені у 10 наукових публікаціях, з них 5 одноосібних статей у науково-фахових виданнях, затверджених ВАК України і 5 статей – у збірниках науково-практичних конференцій.
371(09)(477)

Ш 35
Швидун, Віктор Миколайович.

Особливості педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Швидун В. М. ; наук. кер. М. І. Романенко ; Ун-т менедж. освіти АПН України. - К., 2008. - 206, [14] с. : табл. - Бібліогр.: с. 170-196. - Дод.: с. 197-206Зміст:

Ступінь наукової розробки проблеми дослідження. - С.11-18

Соціально-економічні та політичні чинники змін у системі освіти України 1917-1941 рр. - С.18-35

Інноваційні ідеї українських педагогів щодо необхідності змін у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл України. - С.38-62

Вплив розв'язання мовної проблеми на діяльність загально-освітніх шкіл України. - С.62-84

Організаційні зміни в структурі загальноосвітніх шкіл України. - С.87-101

Зміни у навчально-виховному процесі шкіл України. - С.101-142

Роль закладів підвищення кваліфікації вчителів у зростанні ефективності діяльності загальноосвітніх шкіл України. - С.143-163
Анотація:

Мета дослідження – розкрити особливості педагогічних змін та узагальнити позитивний досвід діяльності загальноосвітніх шкіл України 1917-1941 рр., визначити перспективи його подальшого використання.

Предмет дослідження – педагогічні зміни в діяльності загальноосвітніх шкіл України 1917-1941 рр.

Об'єкт дослідження – діяльність загальноосвітніх шкіл України 1917-1941 рр.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 15 одноосібних наукових публікаціях, з них: 6 – статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 4 – публікації в інших виданнях, 5 – матеріали конференцій.


378.147:377.169.3

Ш 55
Шигонська, Наталя Вікторівна.

Підготовка студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шигонська Н. В. ; наук. кер. І. І. Коновальчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 246 с. : граф., табл., схеми. - Дод.: с. 183-221. - Бібліогр.: с. 222-246


Зміст:

Професійна взаємодія медичних працівників як наукова проблема. - С.13-36

Теоретичні підходи до визначення структури професійної взаємодії медичних працівників. - С.36-56

Моделювання комунікативних ситуацій як засіб підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії. - С.56-74

Вивчення стану готовності медичних працівників до професійної взаємодії. - С.76-85

Обґрунтування структури готовності медичних працівників до професійної взаємодії. - С.85-104

Типологія комунікативних ситуацій професійної взаємодії медичних працівників. - С.104-121

Організація і методика проведення експериментальної роботи. - С.123-137

Технологія підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій. - С.137-161

Аналіз результатів упровадження технології підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій. - С.161-177Анотація:

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці технології підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій.

Предмет дослідження: педагогічна технологія підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій.

Об'єкт дослідження: підготовка студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено у 12 одноосібних наукових публікаціях.
371.13(043.3)

Ш 66
Шквир, Оксана Леонідівна.

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шквир О. Л. ; наук. кер. Дубасенюк Олександра Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - 227 с. : табл., схеми. - Бібліогр.: с. 186-208. - Дод.: с. 209-227


Зміст:

Проблема класного керівництва у психолого-педагогічній літературі. - С.13-36

Аналіз стану підготовки майбутніх учителів до класного керівництва молодшими школярами. - С.36-54

Сучасні підходи до підвищення ефективності класного керівництва в початковій школі. - С.54-69

Професіограма класного керівника початкової школи. - С.72-89

Модель підготовки майбутніх педагогів до класного керівництва учнів початкової школи. - С.89-114

Технологія підготовки вчителів початкових класів до виконання обов'язків класного керівника. - С.114-128

Діагностика стану готовності майбутніх учителів початкових класів до класного керівництва. - С.131-147

Організація та проведення експериментальної підготовки майбутніх педагогів до класного керівництва молодшими школярами. - С.147-164

Перевірка ефективності підготовки майбутніх учителів початкової школи за експериментальних умов. - С.164-179Анотація:

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити модель підготовки майбутніх педагогів до класного керівництва молодшими школярами та технологію її реалізації.

Предмет дослідження – структура, зміст та технологія професійної підготовки вчителів початкових класів до класного керівництва.

Об'єкт дослідження – педагогічний процес професійної підготовки майбутніх учителів до класного керівництва.

Публікації. Основні результати досліджень висвітлено у 14 публікаціях, з яких всі одноосібні, в тому числі 1 – навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, рекомендований Міністерством освіти і науки України, 6 статей – у провідних наукових фахових виданнях, 7 статей – у збірниках наукових.


378.14:004:37.048.4

Ш 69
Шліхта, Ганна Олександрівна.

Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шліхта Г. О. ; наук. кер. Саух Петро Юрійович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2009. - 255, [3] с. : граф., табл. - Дод.: с. 183-223. - Бібліогр.: с. 224-255Зміст:

Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками як педагогічна проблема. - С.14-46

Особливості профорієнтаційної роботи вчителя інформатики старшої школи в сучасному інформаційному просторі. - С.46-59

Зміст та структура підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в умовах інформаційного простору. - С.62-81

Технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками. - С.81-110

Критерії, показники та характеристики рівнів готовності майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками. - С.110-124

Організація та проведення констатувального етапу експерименту. - С.129-157

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. - С.157-175
Анотація:

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити умови підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі.

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасному інформаційному просторі.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів інформатики.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 17 публікаціях, з яких 11 статей у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 5 статей у збірниках матеріалів конференцій та одна брошура з методичними рекомендаціями.
378:373.31

Ш 72
Шмельова, Тетяна Всеволодівна.

Підготовка майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Шмельова Т. В. ; наук. кер. Дем'янчук Олександр Никанорович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 304 с. : граф., табл., рис., схеми. - Дод.: с. 191-265. - Бібліогр.: с. 266-304


Зміст:

Аналіз категоріального апарату дослідження. - С.14-36

Естетичне світосприймання як соціально-педагогічна проблема. - С.36

Місце естетичного світосприймання у філософських ученнях. - С.36-40

Психологічні концепції естетичного світосприймання. - С.40-50

Проблеми формування естетичного світосприймання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. - С.50-56

Основні характеристики естетичного світосприймання учнів початкових класів і його формування за допомогою творів живопису. - С.56-69

Особистісна структура естетичного світосприймання майбутнього вчителя в контексті його професійної підготовки. - С.72-94

Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису. - С.94-98

Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів. - С.98-106

Діагностика стану готовності майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису. - С.108-141

Впровадження моделі підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів. - С.141-164

Аналіз результатів дослідження. - С.164-184

Анотація:

Метою дисертаційної роботи є наукове обґрунтування та експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису.

Предмет дослідження – модель та педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів за допомогою творів живопису.

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах.


37.013.74

Ш 96
Шумаєва, Світлана Петрівна.

Розвиток мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Шумаєва С. П. ; наук. кер. Лавриченко Наталя Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань, 2005. - 235, [4] с. - Бібліогр.: с. 184-206. - Дод.: с. 207-235Зміст:

Становлення та основні етапи розвитку мас-медійних навчальних технологій у США. - С.13-36

Розвиток медіа-освіти як осібної галузі мас-медійних навчальних технологій у США. - С.36-62

Методичний супровід впровадження мас-медійних курсів в американському шкільництві. - С.62-89

Мас-медійні навчальні технології як чинник підвищення ефективності навчального процесу у школах США. - С.92-124

Соціалізація американських школярів засобами мас-медійних навчальних технологій. - С.124-153

Підготовка медіа-педагогів та загальна мас-медійна просвіта вчителів у США. - С.153-177


Анотація:

Мета дослідження: з'ясувати роль і місце мас-медійних навчальних технологій у навчально-виховному процесі американських середніх закладів освіти, вивчити та узагальнити позитивний досвід у галузі медіа-освіти, окреслити перспективи його використання в Україні, запропонувавши відповідні рекомендації.

Предмет дослідження: розвиток теоретичних та практичних засад використання мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США.

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес у середніх закладах освіти США.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 11 одноосібних статтях, з яких 5 оприлюднено в наукових фахових виданнях та у збірниках наукових праць, 6 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка